Tallinna Tehnikaülikool

Maavarade ja rakendusgeoloogia osakond

Osakonda juhatab PhD Rutt Hints

Maavarade ja rakendusgeoloogia uurimisrühma tegevuse keskmes on Eesti maapõuepotentsiaal ja selle kasutamiselevõtuga seotud kaasmõjud. Rahvusvaheline ja siseriiklik partnerlus läbi teadus- ja arendusprojektide seob töörühma erinevate ressursiuuringutega ka väljaspool Eestit. Uurimisrühma haldusesse kuulub kaasaegne ja mitmekesiste võimalustega füüsikalis-keemiliste uuringute laborikompleks. Oluline roll töös on ka maapõuega seotud ainete õpetamisel Tallinna Tehnikaülikoolis ning tulevaste maapõuespetsialistide koolitamisel.

Põhikompetentsid ja uuringusuunad:

  • Eesti aluspõhja settekivimite metalsete ja mittemetalsete mineraaltoormete uuringud
  • karbonaatsete ehitusmaavarde uuringud
  • Eesti turbavarude uuringud, kasutusvaldkonnad ja keskkonnauuringud
  • kristalsete kivimite mineraloogia, geokeemia ja toormepotentsiaal
  • geoprotsesside modelleerimine
  • geoloogiliste andmete haldamine (andmebaaside arendus, GIS)

Tutvu meie meeskonnaga

mineraalid