Tallinna Tehnikaülikool

Aluspõhjageoloogia ja teaduskollektsioonide osakond

Osakonna juhataja: professor Olle Hints

Aluspõhjageoloogia, eriti settekivimite uuringud, on olnud geoloogia instituudi üheks keskseks tegevusvaldkonnaks alates selle loomisest. Uurimisrühma põhikompetentside hulka kuulub Eesti geoloogilise ehituse, erinevate kivimite, kivististe ja arenguloo põhjalik tundmine. Sellised baasteadmised on vajalikud praktilises geoloogias, kuid uurimisrühma põhiline tegevusvaldkonnaks on alusuuringud, enamasti tihedas rahvusvahelises koostöös. Rühma peamisteks uurimissuundadeks on:

 • paleokeskkonna ja paleokliima modelleerimine kasutades geokeemilisi ja sedimentoloogilisi indikaatoreid, sh süsiniku ja hapniku isotoopkoostist;
 • paleoelurikkuse dünaamika modelleerimine ja selle seosed kliima ja keskkonnamuutustega;
 • erinevate organismirühmade evolutsioon ja paleobiogeograafilise leviku analüüs;
 • mikropaleontoloogia ja kõrglahutusega biostratigraafia;

Oluline osa uurimisrühma tegevusest baseerub instituudi geoloogilistel teaduskollektsioonidel, mis on unikaalseks arhiiviks planeedi kauge mineviku uurimisel. Selle arhiivi haldamist, arendust ja teadlastele avamist korraldab uurimisrühm riikliku teadustaristu programmi ning rahvusvaheliste koostööprojektide raames.

kivistised

Kvaternaarigeoloogia osakond

Osakonna juhataja: professor Siim Veski

Kvaternaarigeoloogia ja sellega liituvad erialad on olnud Geoloogia instituudi üheks oluliseks uurimisvaldkonnaks alates instituudi loomisest.

Osakonna põhikompetentside hulka kuulub Eesti pärastjääaegne geoloogia. Töögrupi teadustulemused on pälvinud rahvusvahelise tunnustuse ja on võimaldanud viljakat ühistööd mitmete oma ala maailma juhtivate teaduskollektiividega, pakkudes uudseid lahendusi mineviku taimestiku, kliima, inimtegevuse ja keskkonnamuutuste vaheliste seoste väljaselgitamisel. Töögrupi arendustöö on avardanud võimalusi koostööks teiste teadusharudega nagu klimatoloogia, ökoloogia ja arheoloogia. Osakonna teadurid publitseerivad oma teaduseriala tippajakirjades nagu Nature Communications, Global Change Biology, Quaternary Science Reviews, Journal of Quaternary Science, Journal of Biogeography ja Journal of Vegetation Science, mis ühe artikli keskmise tsiteerituse poolest ületab maateaduste maailma keskmist viidatust kordades.

Osakonna peamiste uurimissuundade hulka kuuluvad:

 • pärastjääaegne jäätaande kronoloogia ja geograafia;
 • mineviku kliima rekonstrueerimine eri analüüsimeetoditega
 • mineviku maakatte ja taimestiku rekonstrueerimine
 • ökoloogilised seosed paleomitmekesisus õietolmuandmete põhjal.
 • mineviku maakasutus ning ökosüsteemide kohanemine põllundusliku maakasutuse muutustega
 • Läänemere varasemate staadiumite areng ning mere keskkonnaseisund

Teemal on uurimistööks vajalik uurimiskeskkond: settepuurimisvarustus, proovide külmhoidla, ettevalmistuslaborid proovide eeltöötlemiseks koos mitmesuguste seadmetega ning biogeokeemiline teadusaparatuurikompleks.

Selline näeb välja üks setteproov Udsu järvest.

Järveuuringud Pangodi järvel 2020. Filmis Argo Jõeleht:

Maavarade ja rakendusgeoloogia osakond

Osakonna juhataja: vanemteadur Rutt Hints

Maavarade ja rakendusgeoloogia uurimisrühma tegevuse keskmes on Eesti maapõuepotentsiaal ja selle kasutamiselevõtuga seotud kaasmõjud. Rahvusvaheline ja siseriiklik partnerlus läbi teadus- ja arendusprojektide seob töörühma erinevate ressursiuuringutega ka väljaspool Eestit. Uurimisrühma haldusesse kuulub kaasaegne ja mitmekesiste võimalustega füüsikalis-keemiliste uuringute laborikompleks. Oluline roll töös on ka maapõuega seotud ainete õpetamisel Tallinna Tehnikaülikoolis ning tulevaste maapõuespetsialistide koolitamisel.

Põhikompetentsid ja uuringusuunad:

 • Eesti aluspõhja settekivimite metalsete ja mittemetalsete mineraaltoormete uuringud
 • karbonaatsete ehitusmaavarde uuringud
 • Eesti turbavarude uuringud, kasutusvaldkonnad ja keskkonnauuringud
 • kristalsete kivimite mineraloogia, geokeemia ja toormepotentsiaal
 • geoprotsesside modelleerimine
 • geoloogiliste andmete haldamine (andmebaaside arendus, GIS)
mineraalid

Mäenduse ja maavaratehnoloogia osakond

Osakonna juhataja: PhD Veiko Karu

Mäenduse ja maavaratehnoloogia uurimisrühma tegevuse keskmeks on hõlmata kõiki vajalikke toiminguid Eesti maapõueressursside jätkusuutlikul väärindamisel ühiskonna hüvanguks. Uurimisrühm on Eesti juhtiv maavarade ja -ressursside tehnilist haridust ning teadustöid pakkuv üksus, mille põhikompetentside hulka kuuluvad:

 • mäeinseneride koolitamine
 • teadustööde ja arendusprojektide koostamine nii riigi- kui eraettevõtlusele
 • mäendustingimuslike katsetööde läbiviimine

Bakalaureuse- ja magistriõppekava "Maapõueressursid" õpetab tulevikuinseneridele maavarade, põhjavee jt ressursside tõhusat kasutamist läbi nutikate insener-tehnoloogiliste lahenduste, minimeerides sealjuures kaasnevaid keskkonnamõjusid. Kolme- või viieaastase õppe järel on värske tehnikateaduste lõpetaja oodatud tööle Eesti ja teiste riikide mäetööstusettevõtetesse või uuringu- ja projekteerimisbüroodesse.