Tallinna Tehnikaülikool

Riistvara arendus ja programmeerimine

Programmijuhid: Andres Eek
Programmijuhi abi: Jane Rang
Õppekava kood: IACB

Õppekava sisu on leitav SIIT!

Oluline informatsioon

Info alustavale esmakursuslasele!

10 soovitust õpingute edukaks läbimiseks!

NB! Ained YMA0090 - Matemaatika täiendusõpe ja YFR0080 - Füüsika täiendusõpe EI OLE kohustuslikud nagu hetkel tunniplaanis kirjas!

2023/2024 õppeaasta sügissemester:

 • sügissemestri õpingukava esitamise algus - 20. august;
 • sügissemestri algus - 4. september;
 • õpingukava esitamise lõpptähtaeg - 11. september;
 • sügissemestri kontaktõppe lõpp - 23. detsember;
 • sügissemestri eksamite sooritamise lõpptähtaeg - 17. jaanuar, 2024.

Vastuvõtuajad
Vastuvõtuaja kokkuleppimiseks kontakteeru e-maili teel õppejõuga. Kontaktinformatsiooni leiad kasutades otsingut.

Praktika

Riistvara arenduse ja programmeerimise õppekava lõpetanu potentsiaalsed karjääri- ja töökohavõimalused asuvad järgmistes valdkondades: arvuti- ja automaatikasüsteemide ja nende komponentide projekteerija, projektijuht, tarkvaraarendaja.... Ka praktikakoha valimisel võid nimetatud valdkondi silmas pidada. 

Praktika (IXX0760, 6EAPIXX0750, 6EAP) sooritamiseks:

Praktika kuraatorid Riistvara arenduse ja programmeerimise erialal on Andres Eek, Peeter Ellervee ja Eduard Petklenkov. Praktika kuraator on nõuandja, kes soovitab vajadusel praktikakohti ning selgitab ja täpsustab nõudeid praktikakohale.

Üldised soovitused

Tööstuspraktika eesmärgiks on anda kogemus ettevõtte toimimisest ning õpitava eriala spetsialisti erinevatest rollidest ja tegevustest organisatsioonis.
Praktikale asumisel lepitakse praktikat kureeriva õppejõuga kokku selle sisu, kestvuse jmt. osas.

Jooksvalt erialalist tööd tegeva tudengi puhul piisab harilikult mõne lausega kirjeldusest - kellena töötate, mis on tööülesanded.

Ainult praktikaperioodil töötades on kõige olulisem on leppida ettevõttega kokku, kes on praktika juhendaja. Koos juhendajaga püüdke planeerida praktika
selliselt, et saaksite osaleda võimalikult erinevates tegevustes/meeskondades. See ei tähenda, et peaksite praktika jooksul otseselt töötama erinevatel töökohtadel,
tavapäraselt antakse praktikandile vastutada oma töölõik/ülesanne.

Täisajaga (st. 8 tundi tööpäevas ehk 40 tundi nädalas) võiks arvestada praktika kestvuseks vähemalt 1,5 - 2 kuud. 1EAP võrdsustatud 26 tunni töötamisega on pigem
indikatiivne arvestus, palju sõltub tegevuse sisust ja individuaalsest võimekusest. Realistlikult võib arvestada selliselt, et ca esimesed 2 nädalat kulub sisseelamiseks,
järgnevad 4-6 tegelikuks tööks. Eraldi praktikalepingut IACB kava ei nõua.

Praktika arvestus

Erinevalt teistest ainetest praktikat ei deklareerita, vaid ÕIS-is tehakse avaldus pärast selle sooritamist.
Tavapärase protseduuri kohaselt koosneb praktika arvestamine kirjaliku raporti esitamisest (koos avaldusega ÕIS-is) ning selle suulisest kaitsmisest.
Praktika arvestatakse semestri õppekoormusse, kui vastav arvestus on ÕIS-is semestri lõpuks (akadeemilise kalendri järgi).
Mõistlik aeg avalduse tegemiseks ja raporti esitamiseks on seega hiljemalt eksamisessiooni alguseks, kuid mida varem, seda parem.
Praktika avalduse tegemise soovist tasub kureerivale õppejõule eelnevalt märku anda - see tagab, et vastav võimalus on ÕIS-is avatud ning
õppejõud valmis avaldusega tegelema.

Praktika aruanne

Raportite jmt. kirjalike tööde vormistamiseks kasutatakse IT-teaduskonnas lõputööde malli (ja juhendit).
Erinevalt lõputööst pole praktikaaruandes vaja lisada autori deklaratsiooni, annotatsiooni ning inglisekeelset kokkuvõtet.

Praktikaaruandes käsitletavate teemade soovituse leiab praktika üldjuhendist (NB! Tegemist ei ole kohustusliku sisukorraga):

 • praktika eesmärk, algsed ootused praktikale;
 • praktikaorganisatsiooni kirjeldus: tegevusala, peamised pakutavad tooted ja teenused, struktuur, töötajate arv, positsioneerimine turul, jms;
 • praktikapositsiooni kirjeldus: struktuuri/meeskonna kirjeldus, mille raames praktikat läbiti, praktikandi rolli kirjeldus;
 • töökorralduse- ja keskkonna ülevaade, sh kasutatavate ressursside, töövahendite, meetodite vmt asjakohase kirjeldus;
 • ülevaade praktika käigust: tööülesannete, lahenduskäikude ja tulemuste kirjeldus;
 • hinnang tööülesannetega toimetulekule ning uutele omandatud teadmistele ja oskustele;
 • hinnang seniste õpingute raames omandatud teadmiste/oskuste rakendamisele praktilise kogemuse käigus;
 • hinnang valitud praktikakoha sobivusele praktikaaine eesmärkide täitmiseks ning koostööle juhendajaga;
 • kokkuvõte praktika käigust ja tulemustest

Raportile lisatakse praktika juhendaja arvamus.

Praktikast IT teaduskonnas
IT-teaduskonna praktika üldjuhend

Lõputöö

Info lõpetajale:

Tähtajad lõputöö kaitsmiseks 2023/2024 õppeaasta sügissemestril:

NB! Alates sellest semestrist  peab esimese ja teise astme üliõpilane, kes soovib semestri lõpus lõputööd kaitsta, esitama oma õpingukavas lõputöö deklaratsiooni Deklaratsiooni esitamise tähtaeg on 11. september 2023!

Üliõpilane saab lõputöö kaitsmistaotluse esitada pärast seda, kui lõputöö deklaratsioon on esitatud.

Täpsemalt lugeda juhendist! ÕISi kasutusjuhend tudengile!

25. september 2023 (kell 23:59) - ülesandepüstituse esitamise tähtaeg.

Ülesandepüstituse vorm on leitav SIIT.

Palun nimetada fail: üliõpilaskood_ perekonnanimi_ylesandepystitus

Ülesandepüstitus palun saata Jane Rangile (jane.rang@taltech.ee) ja panna ka kirja CC´sse oma lõputöö juhendaja!

18. detsember 2023 (kell 23:59) - kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕIS-is. Juhend kuidas korrektselt ÕISis oma lõputöö kaitsmistaotlus täita!

02. jaanuar 2024 (kell 23:59) - bakalaurusetöö elektroonilise versiooni (PDF), digiallkirjastatud lihtlitsentsi (BDOC) ja metaandmete (elektrooniline vorm) esitamise tähtaeg Moodle keskkonnas.

Paberkandjal versiooni enam ei esitata!

Jaanuar 2024 - bakalaureusetööde kaitsmised.

Tähtajad lõputöö kaitsmiseks 2023/2024 õppeaasta kevadsemestril:

NB! Esimese ja teise astme üliõpilane, kes soovib semestri lõpus lõputööd kaitsta, peab esitama oma õpingukavas lõputöö deklaratsiooni. Deklaratsiooni esitamise tähtaeg on 05. veebruar 2024!

Üliõpilane saab lõputöö kaitsmistaotluse esitada pärast seda, kui lõputöö deklaratsioon on esitatud.

Täpsemalt lugeda juhendist! ÕISi kasutusjuhend tudengile!

01. märts 2024 (kell 23:59) - ülesandepüstituse esitamise tähtaeg.

06. mai 2024 (kell 23:59) - kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕIS-is. Juhend kuidas korrektselt ÕISis oma lõputöö kaitsmistaotlus täita!

13. mai 2024 (kell 23:59) - bakalaurusetöö elektroonilise versiooni (PDF), digiallkirjastatud lihtlitsentsi (BDOC) ja metaandmete (elektrooniline vorm) esitamise tähtaeg Moodle keskkonnas.

Paberkandjal versiooni enam ei esitata!

Juuni 2024 - bakalaureusetööde kaitsmised.

Programminõukoda

 • Triin Sepp - valdkonna ekspert, nõukoja esimees
 • Aivar Usk - valdkonna ekspert
 • Milko Milatškov - valdkonna ekspert
 • Meelis Nõmm - valdkonna ekspert
 • Toivo Praakel - valdkonna ekspert
 • Mart Toots - valdkonna ekspert
 • Jaan-Hendrik Murumets - valdkonna ekspert
 • Priit Kinks - valdkonna ekspert
 • Helle Hallik - õppejõud
 • Žanna Gratšjova - õppejõud
 • Lauri Kütt - õppejõud
 • Karoliina Rebane - üliõpilane
 • Kalev Miljan - üliõpilane
 • Martin Paap - üliõpilane