Tallinna Tehnikaülikool

Praktika Infotehnoloogia teaduskonnas

Infotehnoloogia teaduskonna õppekavade üldine praktikakorraldus on sätestatud praktika üldjuhendiga. Käesolevalt lehelt leiate üldised suunised praktikaprotsessi planeerimiseks ja läbimiseks.

Õppekavadele IAAB, IADB, IVSB (TalTechi IT Kolledžiga seonduvad bakalaureuse taseme õppekavad) kehtib eraldi praktikajuhend ja praktikakorraldus, mis on täpsemalt lahti kirjutatud eraldi alalehel.

IT Kolledžiga seonduvate õppekavade praktikakorraldus

Praktika planeerimisel tuleb silmas pidada, et iga õppekava on seadnud praktikale oma detailsemad nõuded ning praktika planeerimisel on oluline eelnevalt tutvuda:

  • Praktikasuunaliste juhistega oma õppekava alalehel (Infotehnoloogia teaduskond > Tudengile > Bakalureuseõpe/Magistriõpe > vastava õppekava alaleht)
  • ÕISis vastava praktikaaine kirjeldusega

Igale õppekavale on määratud praktikakuraator(id), kes koordineerivad praktikaprotsessi vastaval õppekaval ning vajadusel nõustavad praktikakoha leidmisel ja sobivuse hindamisel. Nende nimed  ja kontaktid leiate oma õppekava alalehelt.

Üldist tööpraktika korraldust TalTechis reguleerib õppekorralduse eeskiri.

Praktikaleping

Kolmepoone (ülikool-tudeng-tööandja) praktikaleping sätestab üldiselt praktikaprotsessis osalejate rollid (sh õigused-kohustused), praktikaperioodi kestvuse ning sisu. Tihtipeale sõlmivad tööandjad tudengitega täiendavalt kahepoolsed lepingud/kokkulepped, milles lepitakse täpsemalt kokku näiteks konfidentsiaalsusküsimused, tasu, detailsemad tööülesanded jmt. 

Kolmepoolse praktikalepingu sõlmimine praktikaperioodi alguses pole reeglina kohustuslik (v.a. õppekavadel IAAB, IADB, IVSB). Kui aga osapooled leiavad, et lepingu sõlmimine on otstarbekas, saab seda teha järgnevalt:

  • Juhul, kui tööandja soovib, võib kolmepoolse lepingu ette valmistada ka tööandja ise omal lepingupõhjal. IT-teaduskonna õppekavade puhul on praktikalepingu kooskõlastajaks ja allkirjastajaks Riina Tallo (praktika- ja õppekavaanalüütika spetsialist, 6285822, Riina.Tallo@taltech.ee). Praktika ülikoolipoolseks juhendajaks on vastava õppekava praktikakuraator, kelle nime ja kontaktid leiab õppekava alalehelt. 
  • Juhul, kui tööandja soovib, et lepingu valmistab ette ülikool, tuleb tudengil esimese sammuna täita praktikandmete ankeet, mille alusel teaduskonna praktika- ja õppekavaanalüütika spetsialist valmistab lepingu ette ning edastab lepingu seejärel tudengi meilile tutvumiseks ning praktikaasutusega kooskõlastamiseks. 

Lepingu põhjaga saab tutvuda siin. Lepingut on võimalik sõlmida ka inglise keeles. 

Praktika arvestamine

Peale praktika sooritamist praktikaasutuses, esitab üliõpilane üldjuhul kuraatorile:

  • vormikohase avalduse ÕIS-is (Dokumendid > Praktika arvestamise avaldus);
  • allkirjastatud praktikakoha juhendaja hinnanguvormi;
  • praktikaaruande soovitatusliku struktuuri leiad praktika üldjuhendist ning juhul, kui õppekava pole sätestanud teisiti, on soovitav praktikaaruande koostamisel lähtuda samadest põhimõtetest, mis kehtivad IT-teaduskonnas lõputööde vormistamisel. Erinevalt lõputööst pole praktikaaruandes vaja lisada autori deklaratiooni, annotatsiooni ning inglisekeelset kokkuvõtet. Kõige kindlam on võtta aluseks eelnimetatud lõpetajale suunatud lehelt leitav dokumendimall. 
  • vajadusel muud praktika läbimise tõendamiseks vajalikud dokumendid. 

Programmijuht otsustab praktika kaitsmise vormi õppekaval. Täpsemat infot leiab konkreetse praktikaaine kirjeldusest ÕISis või vastava õppekava praktikakuraatorilt.