Tallinna Tehnikaülikool

Keeleõppe korraldus

Keelte ja kommunikatsiooni keskus viib läbi keelõpet tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli õppekorralduse eeskirjale, vastavalt ülikooli akadeemilisele kalendrile  jt õppetegevust reguleerivatele dokumentidele.

Keskuse ained on:

  • Õppekavaained (valik- ja kohustuslikud ained)
  • Vabaained (üldjuhul tasulised va rektori käskkirjaga kinnitatud tasuta õppekavadesse mittekuuluvad ained)

Keeleõpe toimub praktikumide vormis:

  • 32 akadeemilist tundi, 3.0 EAP (1 kord nädalas)
  • 64 akadeemilist tundi, 6.0 EAP (2 korda nädalas)

Kursuste ainekavad on nähtavad õppeinfosüsteemis (ÕIS). Õppetöö keel on eesti ja/või inglise. Kohustuslike ainete ja valikainete toimumise ajad ja ruumid on nähtavad ülikooli tunniplaanis (päevaõpe). Vabaõppeainete toimumise ajad ja ruumid  (sh tasuta vabaõppeained) on nähtavad ülikooli tunnipaanis (vabaained).

Õppetöö algab semestri esimesel nädalal. Keelegrupid moodustatakse deklareerimise perioodi vältel.  Grupid avatakse kuulajaskonna piisava arvu olemasolul.
NB! Vabaõppe (reeglina tasuliste) ainete keelegrupid moodustatakse esimeses tunnis kogutud andmete (sh osalejate arv ja keeleoskuse tase) põhjal, seetõttu keeõppe huvilised peaksid kindlasti osalema valitud aine esimeses tunnis. Esimeses tunnis õppejõult saadud soovituste alusel tuleb aine deklareerida.
Ainete deklareerimine toimub õppeinfosüsteemis (ÕIS). Keeleõppe info on nähtav Keelte ja kommunikatsiooni keskuse kodulehel semestri õpingukava esitamise alguseks.

Küsimustega palun pöörduge:

Kärt Rummel,
Keskuse juhataja kt,
vanemlektor, PhD
tel.620 2700

Aia Bondarenko
juhiabi
tel 620 2701