Tallinna Tehnikaülikool

Allpool on toodud veel mõned meie instituudi teadusprojektid. Kõik majandusanalüüsi ja rahanduse instituudiga seotud projektid on leitavad ETIS-est (link).

Digiarengud rahanduses

 • 2018–2020
 • Vastutav täitja: Laivi Laidroo
 • Rahastus: 20 000 eurot

ETIS

Annotatsioon: Tehnoloogilised uuendused on kiirendanud finantssektori digitaliseerumist. See on seadnud suure surve alla traditsiooniliste finantsinstitutsioonide ärimudelid ning tekitanud võimalusi FinTech'idele. Eesti finantssektor on Euroopa kontekstis selle transformatsiooni üks liidreid. Projekti eesmärgiks on peamiste finantssektori digitaliseerumise trendide kaardistamine Euroopa Liidus (k.a. Eestis) ning olulisemate teaduskirjanduses uurimata alade identifitseerimine selles kiiresti arenevas valdkonnas. Projekti raames on teha ettevalmistusi suuremamahuliste teadusprojektide algatamiseks ning luua tugev teemast huvitatud teadlaste rühm. Viimane võimaldab tugevdada olemasolevat rahanduse uurimisrühma ning suurendada teaduskonna nähtavust ja panust ühiskonda.

Finantssektori efektiivsus muutuvate finantsregulatsioonide valguses

 • 2016–2019
 • Vastutav täitja: Karin Jõeveer
 • Rahastus: 125 100 eurot

ETIS

Annotatsioon inglise keeles: The global financial crisis in 2007-2008 showed how the vulnerability in financial sector has a long lasting impact on the real economy. The crisis uncovered weaknesses in financial sector and generated a lengthy and extensive regulatory response. In the proposed research topic we try to identify efficiencies in European banking sector and show how the changed regulations might impact the efficiency. We also study how banking market competition is associated with the risk profile of banks and derive from this policy implications for strengthening the financial sector further. The research will be done based on European banking data (Bankscope database), covering the period 2004-2014. This allows to study the pre-crisis, crisis and post-crisis periods separately.

Stiimulid, regulatsioonid ja kapitalipaigutus teadmusmahuka majanduse saavutamiseks

 • Sihtasutus Eesti Teadusagentuuri personaalne uurimistoetus nr. PUT315
 • 2014–2017
 • Vastutav täitja: Aaro Hazak
 • Rahastus: 146 000 eurot

ETIS

Annotatsioon: Teadmusmahukusel on määrav roll pikaajalise majanduskasvu saavutamisel, tootlikkuse tõstmisel, konkurentsivõime suurendamisel ja sotsiaalmajandusliku jätkusuutlikkuse tagamisel. Need eesmärgid on eriti olulised arenevatele majandustele, vähendamaks lõhet eesrindlike teadmistepõhiste majandustega. Taotletava projekti ülesandeks on selgitada teadmusmahukaks kujunemise arenguteede erinevuste põhjuseid ja tagajärgi. Eesmärgiks on määratleda peamised mikro- ja makrotasandi stiimulid majandusarenguks teadmusmahukuse tõusu suunas ning esile tuua teadmistepõhiseid investeeringuid soodustavad tegurid. Kavas on võrdlevalt analüüsida regulatiivseid meetmeid ja ülekandemehhanisme, mis stimuleerivad teadmiste genereerimist ja tõhusat rakendamist arenevate majanduste kontekstis. Taotletaval uurimistoetusel on määrav tähtsus noorteadlaste juhitava uurimisgrupi arengu kindlustamisel, tagamaks rahvusvahelisel tasandil tunnustatud teadustulemuste järjepidevat kasvu.

Projekti lõpptulemused: Projekt saavutas üldjoontes planeeritu, samas kui mõned uurimissuunad osutusid olulisemaid teadustulemusi pakkuvateks. Muude tulemuste kõrval tõi projekt esile uut empiirilist tõendusmaterjali majanduse tsüklilisuse, investeerimise ja ettevõtete jätkusuutlikkuse vahel. Ligipääs finantseerimisvõimalustele majanduse langusfaasis osutub ettevõtete elujõulisust parandavaks, võimaldades paremini maandada pikaajaliste tootlikkust tõstvate investeeringutega kaasnevaid kõrgemaid likviidsusriske ning säilitada tegevusmahte ja teadmistemahukust, sh inimkapitali jätkuvalt efektiivse kasutamise teel. Projekti teine, interdistisplinaarne uurimissuund tõi aga esile paindliku töökorralduse olulisuse teadmistemahukas loovas töös, arvestamaks töötajate individuaalsete eripäradega ning võimaldamaks samas T&A väljundit tõsta. Projekti tulemused võimaldavad paremini mõista teadmistemahukaks kujunemise protsessi mõningaid olulisi käivitustegureid, stiimuleid ja ülekandemehhanisme ning kaasnevaid ohte ja võimalusi indiviididele, ettevõtetele ja avalikule sektorile. Projekti tulemustel on hea rakenduspotentsiaal, näiteks T&A töökorralduse parandamisel või ettevõtete T&A tegevuse riskide mõistmisel. Teadmiste majanduslikuks lisandväärtuseks kanaliseerumise protsessi põhjuste, mehhanismide ja väljakutsete parem mõistmine võimaldab paremini planeerida ja realiseerida arenguprotsesse, sh arenevates majandustes. Projekti tulemused võivad seega omada olulist praktilist tähtust nii poliitikakujundamisel kui vastavasisulistes diskussioonides nii Euroopa, riigi kui ettevõtte tasandil. Projekti tulemuseks on arvukad teadusartiklid aga ka mitmed teadustulemusi populariseerivad tegevused.

Public Seminar (PUT315)
Töökorralduse ja teadustöö tulemuslikkuse seoste teemaline avatud seminar.

Majanduskriisid Euroopas: informatsioon, riskid ja valitsuse poliitika

 • 01.01.2015–31.12.2015
 • Vastutav täitja: Karsten Staehr
 • Rahastus: 33 600 eurot

ETIS

Annotatsioon: Globaalne finantskriis on mõjutanud kogu maailma, ent Euroopa on kogenud selle tagajärgi tugevamalt ning pikemalt. Antud projekt uurib Euroopa muutlikku majanduskeskkonda ning Euroopat viimastel aastatel mõjutanud kriise. See heidab valgust kriiside võimalikele põhjustele ning tagajärgedele keskendudes informatsiooni ning riski võtmise rollile finantsturgudel, seostele finantsturgude ning makromajanduse vahel ning valitsuse poliitika mõjule. Kõik uuringud on empiirilised ning keskenduvad kaasaegsetele teooriatele ja konkreetsetele hüpoteesidele. Uurimustes käsitletakse finantsturgude ebatäiuslikkust ning ebaefektiivsust, informatsiooni probleeme, finantsturgude integratsiooni, piiriüleseid kapitalivooge, kodumaise laenamise mõjutegureid, regulatsioone, monetaarpoliitikat, riigivõla dünaamikat ning fiskaalpoliitikat. Tulenevalt Euroopa riikide majanduste tihedast seotusest lasub geograafiline fookus Euroopal.

Efektiivsus ja õiglus lasteaiakohtade jagamisel: mehhanismi disain

 • 2013–2015
 • Vastutav täitja: Kaire Põder
 • Rahastus: 170 000 eurot

ETIS

Annotatsioon: Töö- ja pereelu tasakaalustamiseks leevendatakse lasteaiakohtade nappuse probleemi. Projekti eesmärgiks on välja töötada ja rakendada lasteaiakohtade jagamisel efektiivsust ja õiglust eesmärgistavaid alternatiivseid paaripaneku mehhanisme. Mehhanismiks loetakse siin allokatsiooni põhimõtet, mis viib jaotuse soovitud omadusteni. Soovitud omadused on nii poliitilised, sh töö ja pereelu ühildavad ning nõrgematele peredele suunatud, kui ka tehnilised. Viimaseks on mehhanismi omadused nagu kadedusevabadus, efektiivsus (vanemate eelistuste järgmine), strateegiakindlus (manipuleerimise mittevõimaldamine)

.