Tallinna Tehnikaülikool

  Kliimamuutuste leevendamine läbi CCS ja CCU tehnoloogiate (Climate Change Mitigation with CCS and CCU Technologies; ClimMit)

  • RiTa grant nr. RITA1/02-20
  • 2019–2021
  • Vastutav täitja: Alar Konist
  • Majandusliku analüüsi tööpaketi juht: Aaro Hazak
  • Rahastus 947 370 eurot
  • Konsortsium: Tallinna Tehnikaülikool (koordinaator) ja Tartu Ülikool

Eesti on elaniku kohta üks kõige kõrgema kasvuhoonegaaside (KHG) heite ning ressursi- ja süsinikumahukusega majandus Euroopa Liidus. KHG emissioonide oluline vähendamine eeldab parimate süsiniku püüdmis- ning utiliseerimistehnoloogiate rakendamisvõimaluste väljaselgitamist. Projekti põhieesmärgiks on hinnata erinevate süsiniku püüdmistehnoloogiate sobivust ning töötada välja stsenaariumid nende tehnoloogiate rakendamiseks Eesti põlevkivitööstuses. Samuti analüüsitakse efektiivseimate lahenduste keskkonnamõju ning Eesti tööstussektori tehnoloogilist ja majanduslikku võimekust püütud CO2 kasutada. Majandusanalüüs keskendub sobivaimate püüdmistehnoloogiate ühikukulude erinevustele, tundlikkusele CO2 kvootide ja elektri hindade suhtes ning investeeringute subsideerimisvajadusele, aga ka püütud CO2 ekspordipotentsiaalile. Projekti tulemuseks on süsiniku püüdmistaristusse investeerimise põhjendatuse mitmekülgne uuring, aitamaks minimeerida KHG heitkoguseid Eesti põlevkivitööstuses.

logo