Tallinna Tehnikaülikool

Registreerumine 2024/2025, registreerumise tähtaeg 06. juuni kell 16

Registreeru

Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kindlustusseltside Liidu koolitusprogramm

KINDLUSTUSE MEISTRIKURSUS: RISKID JA NENDE KINDLUSTAMINE (01.09.2024 - 31.05.2025)

Kellele see võiks huvi pakkuda?

Koolitusprogramm on koostatud eelkõige lähtuvalt kindlustussektoris tööd alustanud spetsialisti vajadustest. See annab head baasteadmised ja üldpildi kogu kindlustusäri toimimisest, võimaldades orienteeruda erinevates praktilistes kindlustusteemades.
Eelistatud on juba töötavad kindlustusspetsialistid, kes saavad hea ettekujutuse, kuidas toimub kindlustusäri väljaspool nende ettevõtet. Lisaks saavad osalejad uusi ideid tööalaste ülesannete paremaks lahendamiseks, vahetades arvamusi praktikutest õppejõudude ja kolleegidega. Koolitusprogramm täiendab finantsalaseid teadmiseid. Oodatud on kindlustusalase motivatsiooniga bakalaureusetaseme üliõpilased.

Eesmärk

Anda põhjalik ülevaade kindlustuse toimimisest ja nii eraisiku kui ettevõtete riskide kindlustamisest.

Teemad

Erinevad teemad on jaotatud viide moodulisse. Nendeks on:

 • Eraisiku rahandus. Kindlustus on üks paljudest rahandusotsustest, mida eraisikud teevad. Mooduli läbija oskab teha rahanduslikust vaatenurgast läbimõeldud otsuseid ja investeeringuid ning nõustada ka oma kliente selliseid otsuseid tegema. Vaata teemasid lähemalt.
 • Kindlustuse alused ja regulatsioon. See moodul annab baasi kindlustustegevuse paremaks mõistmiseks. Moodul annab ülevaate kindlustusturust, selle osalistest ja toimimise põhimõtetest. Kuna tegemist on reguleeritud tegevusalaga, siis annab moodul ka hea ettekujutuse peamistest regulatsioonidest nii tarbija kui kindlustusseltsi töötaja vaatest. Vaata teemasid lähemalt.
 • Eraisiku riskid ja nende kindlustamine. Moodulis käsitletakse kõige sagedasemaid riske, mille katteks eraisikud kindlustuslepinguid sõlmivad. Mooduli läbijale antakse hea ettekujutus eraisiku riskidest ja kindlustusvajadusest üldiselt ning seejärel põhiliste riskide katmiseks kasutatavatest kindlustusteenustest. Sarnaselt eelmise mooduliga alustatakse tarbija vaatest, mida oleks vaja teada oma kindlustusvajaduse hindamisel ning võetakse sellele peegelpildiks kindlustusseltsi vaade. Vaata teemasid lähemalt.
 • Kindlustusettevõtte rahandus ja riskijuhtimine. Mooduli läbijale tekib sügav sissevaade kindlustusettevõtte eripäradest. Siin käsitletakse, kuidas lugeda kindlustusseltside aruandeid ning vaadatakse, kuidas kindlustusseltsid endi riske juhivad. Vaata teemasid lähemalt.
 • Ettevõtte riskid ja nende kindlustamine. Mooduli läbija oskab põhjalikult hinnata ettevõtte kindlustusvajadusi ning põhilisi riske, mille katteks ettevõtted kindlustuslepinguid sõlmivad. Seda nii klassikast ehk vara- ja ärikatkemise kindlustusest kuni uuemate küberriskideni välja. Vaata teemasid lähemalt.

Õppetöö

Koolitusprogramm algab 01.09.2024 ja lõppeb 31.05.2025.

Õppetöö toimub moodulite kaupa. Igal nädalal on kaks kontaktõppe päeva (v.a. I moodul). Esimesel kaheksal nädalal toimub õppetöö kolmapäeviti kell 16-18.15, üheksandast nädalast (alates 28.10) planeeritud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17-20.15. Kontaktõppevahelistel aegadel toimub iseseisev töö.
Kursus on võimalik läbida nii tervikuna kui üksikmooduleid võttes. Eelistatud on need õppurid, kes eelistavad võtta tervikkursuse, kuid sõltuvalt osaleja professionaalsest huvist on võimalik valida ka üksikmooduleid.

Õppejõud

Koolitusprogrammi õppejõududeks on oma ala tuntud praktikud. TalTechi ja Eesti Kindlustusseltside Liidu koostööna on koolitusprogrammi kaasatud kindlustusturul tegutsevad praktikud, kes on oma ala eksperdid ja innustavad koolitajad. Igas moodulis on mitu õppejõudu lähtuvalt konkreetsest teemast (vaata õppejõude lähemalt iga mooduli juures).

Tunnistus

Tervikprogrammi läbimisel ja kõikide moodulite õpiväljundite omandamisel väljastatakse osalejale TalTechi täienduskoolitustunnistus. Iga mooduli läbimisel ja selle õpiväljundite omandamisel väljastatakse samuti osalejale TalTechi täienduskoolitustunnistus. Moodulid annavad ka ülikooli ainepunkte. Kindlustussektoris töötajad ja nende tööandjad saavad kasutada mooduli läbimist kindlustustegevuse seaduses ettenähtud kindlustusalaste teadmiste nõude täitmiseks. Iga moodul annab tunduvalt rohkem kui seaduses nõutav miinimumtase 15 tundi.

Maksumus

Tervikprogrammi maksumus on 850 eurot (millele lisandub km). Kui osalete moodulite kaupa, on moodulite 1, 2 ja 4 hinnaks 180 eurot (millele lisandub km) ning moodulite 3 ja 5 hinnaks 230 eurot (millele lisandub km).
Tervikprogrammi maksumusest 800 eurot (millele lisandub km) või üksikmooduli maksumusest 180/230 eurot (millele lisandub km) rahastab Eesti Kindlustusseltside Liit või osaleja tööandja. Lisaks tuleb osalejal tasuda omaosalus 50 eurot (millele lisandub km) nii tervikprogrammi kui moodulite kaupa läbimisel. 
Palun täitke registreerumisvorm ning märkige, kas Teie eest tasub tööandja/Teie ise või soovite taotleda EKsLi finantseerimist. EKsLi rahastuse saamiseks ja tasuta kohale kvalifitseerumisest antakse teada hiljemalt juuli teises pooles e-posti teel.  

Registreerumine

Kui tunnete, et programm pakub teile huvi ning soovite osaleda, siis palun täitke ära sellekohane VORM  ning märkige oma huvi kas tervikprogrammi või erinevate moodulite kohta. 

Kindlustuse Meistrikursus

Moodul 1. Eraisiku rahandus 3 EAP (sh 24 kontakttundi)
Moodul 2. Kindlustuse alused ja regulatsioon 3 EAP (sh 40 kontakttundi)
Moodul 3. Eraisiku riskid ja nende kindlustamine 4 EAP (sh 60 kontakttundi)
Moodul 4. Kindlustusettevõtte rahandus ja riskijuhtimine 3 EAP (sh 40 kontakttundi)
Moodul 5. Ettevõtte riskid ja nende kindlustamine 4 EAP (sh 60 kontakttundi)

Kontakt

Lisaküsimuste tekkimisel palun võtke ühendust programmi sisujuhi Kaido Keppiga, e-post: kaido.kepp@taltech.ee.

Moodulid

1.    Eraisiku rahandus

Mooduli vastutav TalTechi õppejõud on Tõnn Talpsepp. Lisaks Tõnnile õpetavad moodulis veel Kristjan Liivamägi ja Tarvo Vaarmets.

Moodulis käsitletavad teemad:

 • Finantsplaneerimine, isiklikud finantsaruanded ja rahaasjade süsteem
 • Investeeringute alused
 • Aktsiatesse investeerimine
 • Kinnisvara
 • Investeerimisotsused elutsüklis
 • Raha ajaväärtus ja rahandusotsused
 • Eraisiku pangandus ja finantsteenused. Eraisiku krediidikõlbulikkus
 • Majandustsüklid ja elutsüklipõhine investeerimine

2.    Kindlustuse alused ja regulatsioon

Moodulis osalevad õppejõududena oma ala eksperdid Kaido Kepp, Andres Piirsalu, Martin Petermann, Jüri Aava ja Kaido Tropp.

Moodulis käsitletavad teemad:

 • Risk, risk ja kindlustus, kindlustuse põhimõtted
 • Kindlustusturg, selles osalejad ja nende rollid (kindlustusvõtjad, kindlustusandjad, kindlustuse vahendajad)
 • Kindlustuslepingu regulatsioon (VÕS)
 • Tüüptingimused
 • Kahju hüvitamine ja kohustuste rikkumine
 • Kindlustusalaste vaidluste lahendamine (kohtumenetlus, lepitusmenetlus)
 • Kindlustuse kui tegevusala regulatsioon (usaldatavausnõuded kindlustusettevõttele, andmekaitse jms)
 • Nõuded kindlustuse turustamisele, ärieetika ja huvide konflikti vältimine
 • Kindlustusmaakleri tegevus
 • Läbirääkimiste töötuba

3.    Eraisiku riskid ja nende kindlustamine

Moodulis osalevad õppejõududena oma ala eksperdid Lauri Potsepp, Kairit Luht, Claude Kaasik, Merle Kollom, Veikko Tamlak, Caterina Lepvalts, Dagmar Gilden, Kaido Kepp.
Moodulis käsitletavad teemad:

 • Eraisiku kindlustusvajadused ja elukaar
 • Õnnetusjuhtumikindlustus
 • Reisikindlustus
 • Elukindlustus
 • Eesti pensionisüsteem ja pensionikindlustus
 • Liikluskindlustus
 • Vabatahtlik sõidukikindlustus
 • Elukindlustusmatemaatika alused
 • Kodukindlustus
 • Nõuete käsitlemine

4.    Kindlustusettevõtte rahandus ja riskijuhtimine

Moodulis osalevad ekspertidena lisaks TalTech õppejõududele ala eksperdid Diana Makarenko-Piirsalu, Andres Piirsalu, Julius Pau, Kaido Kepp.

Moodulis käsitletavad teemad:

 • Arvestuse aluste meeldetuletus
 • Sissejuhatus finantsaruannetesse
 • Kindlustusettevõtte rahandus 1 (kindlustusettevõtte finantspositsioon ja selle võrdlus tavaliste ettevõtetega)
 • Kindlustusettevõtte rahandus 2 (kindlustusettevõtte väärtuse hindamine - kapitali hind, võrdlused, suhtarvud)
 • Kahjukindlustuse hinnakujundus 1 (alused)
 • Kahjukindlustuse hinnakujundus 2 (hind, kindlustustehniline tulemus ja solventsus)
 • Ettevõtte terviklik riskijuhtimine
 • Kindlustusettevõtte riskijuhtimine 
 • Edasikindlustus

5.    Ettevõtte riskid ja nende kindlustamine

Moodulis osalevad õppejõuna  oma ala eksperdid Raul Rüüson, Argo Argel, Helen Evert, Mariko Rukholm, Vadim Paltmann, Marit Raag, Priit Levertand, Kaido Kepp 

Moodulis käsitletavad teemad:

 • Ettevõtte riskiprofiil ja riskijuhtimise võtted
 • Ettevõtte varakindlustus
 • Ärikatkemise risk
 • Vastutuskindlustus
 • Tehnilised riskid
 • Krediidirisk
 • Küberriskid
 • Merekindlustus
 • Ravikindlustus