Tallinna Tehnikaülikool

Tööstustehnika ja juhtimine

Tootearendus ja tootmistehnika

Õppekava kood: MATM

Tootearenduse ja tootmistehnika magistriõpe pakub võimalust valida kahe peaeriala vahel:

 • tootearendus
 • tootmistehnika ja robootika


Mõlemall erialal üliõpilased läbivad ühised üld-, alus- ja põhiõppe moodulid, ning eriõppe tootearenduse, tootmistehnika või transporditehnika aga ka materjalitehnika erimoodulites. Lisaks on kaugõppevormis spetsialiseerumine mehhanotehnikale (ingl k. Mechanical Engineering). Laevaehituse magistriõpe toimub Tallinna Tehnikaülikooli ja Aalto Ülikooli vahel sõlmitud lepingu kohaselt Soomes Aalto Ülikoolis inglise keeles. Vastavalt Aalto Ülikooli tavale tuleb laevaehituse erialale sisseastumisavaldus esitada ja sisseastumisel tehtav test teha juba jaanuaris.

Alates sügisest 2014 on antud erialale sisseastujal võimalik taotleda erialastipendiumit!

Õppetase:    Magistriõpe
Õppe kestus:    2 aastat
Õppekava maht:    120 EAP
Õppekeel ja õppevorm:    eesti keel, statsionaarne ja kaugõpe
Õppekohad:    80
Tasuta/tasuline õpe:    täiskoormusega õpe tasuta
Teaduskond:    Inseneriteaduskond
Edasiõppimisvõimalused:    doktoriõpe
Dokumentide vastuvõtt:    26. juuni - 5. juuli (kuni kell 15.00) SAISis ja kohapeal vaata täpsemalt siit
Vastuvõtutingimused:    TalTech sisseastumistingimused

Tootearenduse erialal antakse üliõpilastele teadmisi toote- ja tootmisseadmete projekteerimisest aga ka projektijuhtimisest. Õpitakse, kuidas luua toote konstruktsioon, kasutades arvutustehnikat ja tarkvarapakette, kuidas konstrueerida toode nii, et see oleks uudne, mõistlikult valmistatav, tarbijale atraktiivne ja keskkonnasõbralik.

Tootmistehnika ja robootika erialal antakse üliõpilastele teadmisi toodete valmistamise tehnikatest, -seadmetest, materjalidest, toodete valmistustehnoloogiatest, info- ja kommunikatsioonivahendeist ning tootmise korraldamisest ja majandamisest. Õpitakse tundma erinevate tehniliste süsteemide nagu robotid, manipulaatorid, autod, tööpingid jms. ehitust ja nende otstarbekat kasutamist. Tootmistehnika eriala raames läbi valikainete ja lõputöö on võimalus spetsialiseeruda materjalitehnikale. 

Lõputööde juhendid ning vajalikud vormid

Lõputööd ja kõik seotud dokumendid on vaja üles laadida *asice kujul innomet.ttu.ee/upload
Ümbrik peab sisaldama: 

 1. Lõputöö (PDF)
 2. Joonised (PDF)
 3. Metaandmed, elektroonilises vormis PDF.
 4. Konfidentsiaalsetel töödel avalikustatav kokkuvõte

5. Magistritööde poster A2 formaadis


Võimalikud lõputöö teemad:

Lõputöö teemad 2019/2020 õppeaastal.


Tutvu eelmiste aastate töödega:

TalTechi digikogu. 

Disain ja tehnoloogia tulevik

Õppekava on Eesti Kunstiakadeemia ja TalTechi koostöös valminud unikaalne rahvusvaheline magistriprogramm, mis koolitab multitalente rakendama disainerlikku lähenemist kaasaegsete komplekssete probleemide lahendamisel. Eduka innovatsiooni eelduseks on loov ja avatud maailmavaade kombineerituna erialase, kultuurilise ja intellektuaalse mitmekesisusega. Just seda kooslust me tudengile pakumegi.

Õppekava annab valdkondadeülese hariduse sidudes omavahel tehnoloogia ja disaini. Julgustame tudengeid avastama, kompama toote- ja teenusarenduse piire, mõtestama ümber tuttavaid probleeme ning looma uusi väärtusi. Õppetöö käigus õpib tudeng märkama inimeste muutuvaid vajadusi ja looma ise uusi võimalusi probleemide lahendamiseks, toetudes tehnoloogia viimasele sõnale.

Õppetöös on suur rõhk loovusel ning eksperimenteerimisel. Tudeng õpib analüüsima probleeme, genereerima visioone, looma prototüüpe ning hindama kontseptsioone. Õppetöö käigus teeme koostööd meie partneritega nii ettevõtlusest kui avalikust sektorist, omandades nii suurepärase koostöövõime reaalsete komplekssete olukordade käsitlemisel.

Tööstustehnika ja juhtimine

Magistriõppe inglisekeelne programm "Industrial Engineering and Management" (tööstustehnika ja juhtimine) on rahvusvaheline programm TTÜs, mis on välja arendatud Põhjamaade ja Balti riikide ülikoolide koostöövõrgu BALTECH ühistöö tulemusena. Sama programm on lisaks TTÜle ka Rootsi (KTH Rootsi Kuninglik Tehnikaülikool, Lundi Ülikool, Linköpingi Ülikool), Läti (Riia Tehnikaülikool) ja Leedu (Kaunase Tehnikaülikool, Vilniuse Gediminase Ülikool) ülikoolides, mis tähendab, et tudengitel on lihtsam antud programmi raames partnerülikoolidesse vahetustudengina õppima minna. Esmajoones on tegemist tehnikateaduste programmiga, mida on täiendatud majanduse, innovatsiooni ja juhtimise ainetega, valmistamaks ette rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi tootmisjuhte esmajoones tööstusele.

Tööstustehnika ja juhtimise eriala tudengitel on võimalus töötada erinevatel ametikohtadel nagu tootmisjuhid, projektijuhid, kvaliteedijuhid, tehnoloogiaspetsialistid, tootmise planeerijad, ettevõtete juhid.

Kursusel õpivad paralleelselt nii Eesti kui välistudengid üle maailma, mis annab rahvusvahelise suhtlemise kogemuse ja väärtuslikke kontakte edaspidiseks. Tootmisjuhiks saadakse tavaliselt karjääriredelil edasi liikudes, kuid tootmisjuhiks võib edukalt kandideerida omades ka head tehniliste teadmiste ja kogemustepagasit ning organiseerimisvõimet.

Magistriõpe

Õppekava kood: MARM

Esmajoones tehnikateaduste programm kuid, mida on täiendatud majanduse, innovatsiooni ja juhtimise ainetega, valmistamaks ette rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi tootmisjuhte tööstusele.

Õppetöös kasutatakse tänapäevaseid ERP ja PLM tarkvarasid, toote elutsükli halduse, tootmise planeerimise ja juhtimise ülesannete lahendamiseks. Teostatakse erinevaid interaktiivseid mänge Lean tootmise, 5S  ja tootmise planeerimise arendamiseks. Külastatakse erinevaid ettevõtteid (eelnevatel aastatel on külastatud nt. ABB AS, Ericsson Eesti AS, Bestnet AS, Cybernetica AS, Mehhatroonikum OÜ jne.) tootmise planeerimise ja paindtootmise printsiipide paremaks tundmiseks. Magistritöödes vajalike prototüüpide teostamiseks on kasutada ProtoLab’i (3D skannerid, 3D printerid, metalli ning plasti laserpaagutusseadmed) seadmed ning erinevad CNC trei-, freespingid ja töötlemiskeskused.

Programmi eelduseks on bakalaureusekraad masinaehituses, tootmistehnikas või ärijuhtimises; või rakenduskõrghariduse diplom koos õppekavakomisjoni kinnitatud nimekirjale vastavate täiendavate ainete läbimise kinnitusega.

Programmis antakse ettevalmistus kaasaegsete integreeritud tootmissüsteemide otstarbekaks evitamiseks, tehniliste süsteemide analüüsi ja sünteesi kasutamiseks, tootmise juhtimise ja tootmise ning tootmissüsteemide projekteerimise meetodite evitamiseks.

Majanduse poole pealt antakse teadmisi seostest erinevate planeerimise, majandamise, juhtimise, personalijuhtimise ja teiste valdkondade vahel ettevõtete, teadus- ja arendusasutuste ning teiste asutuste probleemide lahendamisel.

Õppetase:    Magistriõpe
Õppe kestus:    2 aastat
Õppekava maht:    120 EAP
Õppekeel ja õppevorm:    inglise keel, statsionaarne õpe
Õppekohad:    15, sh. 13 sihtstipendiumiga õppekohta
Tasuta/tasuline õpe:    tasuline õppekava, sihtstipendiumiga on täiskoormusega õpe tasuta
Teaduskond:    Inseneriteaduskond
Edasiõppimisvõimalused:    doktoriõpe
Dokumentide vastuvõtt:    26. juuni - 5. juuli (kuni kell 15.00) SAISis ja kohapeal vaata täpsemalt siit
Vastuvõtutingimused:    TalTech sisseastumistingimused

ÕPPEKAVA MARM06 VERSIOON MARM06/15

Õppekava nimetus: Tööstustehnika ja juhtimine

Õppekava versiooni kood: MARM06/15

Õppekava versioon kehtib alates: 2015/2016

Õppekava eesmärgid:
- ette valmistada spetsialiste ja tootmisjuhte, kes on ette valmistatud kaasaegsete integreeritud tootmissüsteemide (tooted, tehnoloogiad, inimesed, seadmed, materjalid jm.) otstarbekaks evitamiseks,  kasutama tehniliste süsteemide analüüsi ja sünteesi, tootmise juhtimise  ja tootmise ning tootmissüsteemide projekteerimise meetodeid
- õpetada kaasaegseid probleemilahenduse meetodeid toodete ja tootmistehnoloogiate otstarbekaks kasutamiseks eri valdkondades, eesmärgiga evitada majanduslikult otstarbekat ning kulusäästlikku tootmist, planeerida tootmist erinevates tootmisolukordades
- anda  teadmisi seostest erinevate planeerimise, majandamise,  juhtimise, personalijuhtimise ja teiste valdkondade vahel ettevõtete, teadus- ja arendusasutuste  ning teiste asutuste probleemide lahendamisel.
Luua eeldused mehaanikainseneri kutsekvalifikatsiooni omandamiseks.

Õppekava õpiväljundid: 
Õppekava läbinu:

- omab teadmisi matemaatika, loodus- ja tehnikateaduste ning majandusteaduse alal ja on valmis neid rakendama tehniliste süsteemide arendamise ja majandusprobleemide lahendamisel (sh tootmise planeerimisel, süsteemide analüüsiks ja sünteesiks; analüütiliste ja statistiliste, simulatsiooni ja infotehnoloogia meetodite kasutamiseks);
- tunneb teaduslikke ja insenerimeetodeid tootearenduse, tootmissüsteemide ja nende komponentide (tootmisprotsessid, seadmed, töövahendid, töökeskkond jt) probleemide/ülesannete lahendamisel, arvestades (majanduslikke, õigusalaseid, eetilisi, keskkonnaalaseid jt) piiranguid; tunneb eriala teoreetilisi arengusuundi, aktuaalseid probleeme ja rakendusvõimalusi;
- suudab hinnata ja analüüsida valdkonnaga seotud probleeme, tagamaks konkurentsieeliseid tootmise planeerimise, arengustrateegia kavandamise ja tootmise juhtimise probleemide lahendamisel; suudab analüüsida makro- ja mikromajanduse näitajaid, rakendada majandusmeetodeid antud valdkonnas;
- oskab hinnata otsuste majanduslikku otstarbekust;
- omab teadmisi juhtimiskontseptsioonidest ja oskab neid rakendada kaasaegse väikeettevõtte planeerimis-, organiseerimis-, juhtimis- ja kontrollimehhanismides globaalses turusituatsioonis;
- omab teadmisi ja oskusi informatsioonitehnoloogia rakendamisest äriettevõttes;
- oskab planeerida äriprojekti finantseerimist.

Peaeriala(d): tööstustehnika ja juhtimine

Õppekava struktuur:

Peaeriala: tööstustehnika ja juhtimine

Üldõppe moodul

Juhtimise alused

12 EAP

Alusõppe moodul

Tehnoloogiapõhine ettevõtlus

12 EAP

Põhiõppe moodul

Ärijuhtimine

22 EAP

Peaeriala moodul

Tootmistehnika

20 EAP

Äriprotsesside juhtimine

20 EAP

Vabaõppe moodul

Vabaõpe

4 EAP

Lõputöö

30 EAP

KOKKU

120 EAP

Alusõppemoodulite põhiliste ainete läbimise aeg semestrites:

Lõpetamistingimused: Õppekava nõuetekohane täitmine ja magistritöö edukas kaitsmine vastavalt TalTech nõukogu poolt kehtestatud korrale. CUM LAUDE diplom antakse lõpetajale, kes kaitses lõputöö hindele "5" ja kelle kaalutud keskhinne õpingute vältel oli 4,60 või kõrgem, kusjuures arvestatakse kõiki akadeemilisele õiendile kantavaid hindeid.

Õppeainete loend õppekava osade kaupa

Õppekava struktuur

 

*

EAP

Tunde

Lo-Pr-Ha

Hindamise viis

Õpet. sem

Tüüp. õp. sem

Üldõppe moodulid

Juhtimise alused

 Eesmärgid: Mooduli ainete eesmärgiks  on tutvustada tootmise juhtimise aluseid, otsuste teooriat ja ärieetika probleemide lahendamist. Tutvustatakse ettevõtte (firma) eetika, personali juhtimise, ärihuvide kaitsmise ja teiste probleemide lahendamise võimalusi, aga samuti otsuste argumenteerimise võimalusi.

 Õpiväljundid: Mooduli ainete läbimisel omandavad üliõpilased:
- teadmisi poliitilistest, majandus ja õiguslikest alustest ärinduses, tootmises ja varustamises
- teadmisi firma eetikast, võimalikest lahendusteedest eetiliste konfliktide lahendamiseks
- oskusi hinnata otsuste majanduslikku otstarbekust
- oskusi ja teadmisi optimeerimise aluste kohta.

 Kohustuslikud ained: 8.00 EAP

TEM8300 - Operatsioonianalüüs

 

4.00

3

1-0-2

E

S

1

TMK8290 - Äritegevuse alused

 

4.00

3

1-0-2

E

S

1

 Valikained: valida vähemalt 4.00 EAP

TMM0030 - Ärisuhtlus

 

4.00

3

0-3-0

E

S

3

TTO1100 - Äriõigus

 

4.00

2.5

2-0-0.5

E

S

1

Alusõppe moodulid

Tehnoloogiapõhine ettevõtlus

 Eesmärgid: Anda vajalikud eelteadmised ja oskused tehnoloogiapõhise ettevõtte asutamiseks ning äriplaani koostamiseks ning  äri õiguslikest küsimustest.

 Õpiväljundid: Läbides mooduli saavad üliõpilased
- teadmisi juhtimiskontseptsioonidest ja oskusi nende rakendamiseks kaasaegse väikeettevõtte planeerimis-, organiseerimis-, juhtimis- ja kontrollimehhanismidest globaalses turusituatsioonis.
- teadmisi ja oskusi äriprojekti finantseerimiseks.
- teadmisi rahvuslike kultuurierinevuste mõjust kommunikatsiooniprotsessile rahvusvahelises äris ja teadmisi põhilistest rahvusvahelistest turundusstrateegiatest.
- teadmisi ja oskusi informatsioonitehnoloogia rakendamisest äriettevõttes.

 Kohustuslikud ained: 8.00 EAP

MET0131 - Tehnoloogiapõhine ettevõtlus ja innovatsioon I

 

4.00

2.5

2-0-0.5

A

S

1

MES8610 - Tootmise juhtimise infosüsteemid

 

4.00

2.5

2-0-0.5

E

SK

2

 Valikained: valida vähemalt 4.00 EAP

MER0150 - Raalprojekteerimine

 

6.00

3

1-2-0

E

S

1

MER0070 - Toodete ja protsesside modelleerimine

 

4.00

3

1.5-1.5-0

E

K

2

Põhiõppe moodulid

Ärijuhtimine

 Eesmärgid: Mooduli eesmärgiks on anda vajalikud teadmised ja oskused projektijuhtimise valdkonnast, anda teadmisi ja oskusi kirjutada projektiplaani; anda ülevaade arenguökonoomikast, selgitada riikide ebaühtlase arengu taga olevaid tegureid, tutvustada tehnoloogia ja innovatsiooni rolli  ja mõju ühiskonna arengule, selgitada tehnoloogilis-majandusliku paradigma kontseptsiooni ning innovatsioonisüsteemide kontseptsioone. 

 Õpiväljundid: Mooduli ainete läbimisel üliõpilane:
- on võimeline tuvastama kriitilisi edutegureid majanduskasvu ja -arengu tagamisel arenenud riikide näidete põhjal;
- on võimeline defineerima olulisemaid majandusalaseid mõisteid ning eristab ja selgitab peamisi majandusteoreetilisi (arenguökonoomika) kontseptsioone;
- on võimeline uurima teaduse, tehnoloogia ja majanduse vastastikku seost ajaloolises perspektiivis;
- on võimeline seletama lahti tehnoloogilis-majandusliku paradigma kontseptsiooni;
- omandab teadmisi ja oskusi tuua välja innovatsioonisüsteemi põhielemente ja hindama  klasterdumise tähendust;
- omandab vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatöö oskusi.

 Kohustuslikud ained: 16.00 EAP

TMK8280 - Rahvusvaheline ettevõtlus

 

4.00

3

1-0-2

E

S

3

TMM8790 - Tööstuslik turundus

 

6.00

4

2-0-2

E

K

2

MET0170 - Inseneri- ja juhtimispraktika

 

2.00

0.5

0-0-0.5

A

K

4

TTP8310 - Innovatsiooni juhtimine

 

4.00

3

2-0-1

H

S2

3

 Valikained: valida vähemalt 6.00 EAP

TMK0080 - Projektijuhtimine

 

4.00

6

3-0-3

E

K1

2

HHA1410 - Majanduspoliitika ajalugu ja ebaühtlase arengu teooria

 

4.00

2.5

2-0-0.5

E

S

1

HHA1420 - Tehnoloogiline muutus ja tehnoloogilis-majanduslikud paradigmad

 

4.00

2.5

2-0-0.5

E

S

1

Vabaõppe moodulid

Vabaõpe

 Eesmärgid: Moodul võimaldab üliõpilasel valida aineid lähtuvalt individuaalsetest vajadustest ja eelistustest.

 Õpiväljundid: Läbides mooduli, omandab üliõpilane võimaluse tutvuda oma kitsama eriala probleemide lahendusmeetoditega ja lähtudes oma huvidest, kasutades selleks täienduskoolitust, koolitust teistes ülikoolides, TTÜ teistel erialadel jm.

Lõputöö moodulid

Lõputöö

 Eesmärgid: Moodul annab üliõpilastele iseseisva uurimistöö kogemuse ning süvendatud teadmised ja arusaamise ühest tootmise planeerimise, juhtimise või tehnilis-majandusliku analüüsi valdkonnast. Uurimistöö teema valitakse vastavalt spetsialiseerumisele.

 Õpiväljundid: Mooduli läbinu:
- oskab koostada teaduslikke põhimõtteid järgivat ning rahvusvahelisele teaduskirjandusele põhinevat analüüsi;
- oskab otsida tootmise või ettevõtte praktiliste probleemide lahendamiseks spetsiifilist rahvusvahelist teaduskirjandust;
- tunneb süvendatult ühe tootmise planeerimise, tootmise juhtimise ja tootmise arendamise valdkonna toimimist ja problemaatikat.

Peaeriala moodulid: tööstustehnika ja juhtimine

Tootmistehnika

 Eesmärgid: Mooduli eesmärgiks on anda vajalikud teadmised ja oskused tootmise modelleerimisest ja strateegilisest planeerimisest ettevõttes ja ettevõtete koostöövõrgus. Arendada praktilisi oskusi optimaalse planeerimise olemasoleva tarkvara kasutamisest tootmise planeerimiseks tehnoloogiapõhise innovaatilise ettevõtte asutamiseks ning äriplaani koostamiseks, e-tootmise metoodika rakendamiseks ettevõtetes.

 Õpiväljundid: Aine edukas läbimine näitab, et üliõpilane: 
- omab teadmisi ja oskusi tootmissüsteemide analüüsiks ja sünteesiks
- omab teadmisi integreeritud tootearenduse alal ja oskusi selle evitamiseks
- omab teadmisi optimaalse planeerimise alal  ja on valmis neid rakendama tootmise planeerimise ülesannete lahendamisel nagu: toodete portfelli planeerimiseks, tootmise planeerimiseks ettevõttes ja tarneahelas, ressursside optimaalseks valikuks
- omab teadmisi ja oskusi tootmise ja tootmisprotsesside tehnilis-majandusliku hindamise alal, tootmise- ja tarnejärjekordade hindamisest, tootmiskulude arvutamiseks ja kasumi hindamiseks.

 Kohustuslikud ained: 14.00 EAP

MET0150 - Tootmistehnika

 

6.00

4

3-0-1

E

S

1

MET8130 - Tootmise plaanimine ja juhtimine

 

4.00

2.5

1.5-1-0

E

K

2

MES8600 - Samaaegne tootearendus

 

4.00

2.5

1.5-0-1

E

S

1

 Valikained: valida vähemalt 6.00 EAP

MET0165 - Tootmise optimaalne planeerimine

 

2.00

1.5

0.5-0-1

H

S

3

MET0120 - Tootmisprotsessid ja -seadmed

 

4.00

2.5

1.5-1-0

E

S

3

MET8120 - Tootmise simulatsiooni rakendusi

 

4.00

2.5

1.5-1-0

A

S

3

MET0132 - Tehnoloogiapõhine ettevõtlus ja innovatsioon II

 

4.00

2.5

2-0-0.5

E

K

2

Äriprotsesside juhtimine

 Eesmärgid: Mooduli eesmärgiks on anda vajalikud teadmised ja oskused et kavandada ettevõtte arengueesmärkide saavutamist planeerimise, ressursside planeerimise ja kasutamise tulemusena, kaasarvatud inimressursside motiveerimine ettevõtte strateegiliste ja operatiivsete eesmärkide saavutamiseks; eesmärk on tutvustada tehnoloogia ja innovatsiooni rolli ja mõju ühiskonna sotsiaalse ja majandusliku arengu edendamisel.

 Õpiväljundid: Läbides mooduli õppeained üliõpilane:
- on võimeline hindama kavandatud tegevuste majanduslikku otstarbekust;
- tunneb tarneahelate realiseerimise ja juhtimise kontseptsioone;
- on võimeline parendama tooteid ja tootmisprotsesse ettevõttes reaalses tootmises ;
- tunneb kvaliteedi juhtimis meetodeid;
- on võimeline tõlgendama juhtumianalüüsidest saadud ning praktikute esitatud teadmist läbi erinevate ühiskondlik-majandusteoreetiliste "prismade".

 Kohustuslikud ained: 14.00 EAP

TMK8341 - Tootmis- ja teeninduskorraldus

 

4.00

2

1-0-1

E

S

3

TMJ8820 - Tootmise varustamise juhtimine

 

6.00

3

1-0-2

E

K

2

MHT0060 - Kvaliteedijuhtimine

 

4.00

3

1.5-0-1.5

H

S

3

 Valikained: valida vähemalt 6.00 EAP

HHA1440 - Tehnoloogia ja tööstus. Juhtumiuuringud

 

2.00

1.5

0-0-1.5

A

K

2

HHP8202 - Juhtimispsühholoogia

 

4.00

2.5

2-0-0.5

A

SK

2

TMK1140 - Controlling tootmissüsteemides

 

4.00

2.5

2-0-0.5

E

K

2

Praktika on magistriõppe kohustuslik osa, mis tuleb sooritada õppeaja jooksul. Praktika arvestuse saamiseks tuleb ÕISis deklareerida aine MET0170 Inseneri ja juhtimispraktika ning sooritada aine positiivsele tulemusele.

Vaidlusalased küsimused praktika arvestamisel lahendab mehaanika ja tööstustehnika instituudi direktor.

Lõputööde juhendid ning vajalikud vormid

Lõputööd ja kõik seotud dokumendid on vaja üles laadida *asice kujul innomet.ttu.ee/upload
Ümbrik peab sisaldama: 

 1. Lõputöö (PDF)
 2. Joonised (PDF)
 3. Metaandmed, elektroonilises vormis PDF.
 4. Konfidentsiaalsetel töödel avalikustatav kokkuvõte

5. Magistritööde poster A2 formaadis


Võimalikud lõputöö teemad:

Lõputöö teemad 2019/2020 õppeaastal.


Tutvu eelmiste aastate töödega:

TalTechi digikogu. 

Logistika

Logistika ja tarneahela juhtimine

Keskendume logistika ja tarneahela juhtimisele ning digitaliseerimisele, ostujuhtimisele ja laondusele, transpordi juhtimisele, transporditehnoloogiate ja ekspedeerimise valdkondadele, aga ka ettevõtetevaheliste suhete haldamisele.

Olulised erialaained on näiteks hanke- ja ostujuhtimine, majanduskeskkond ja logistika, tarneahela digitaliseerimine ja strateegia, transport tarneahelas.

Lõpetanu:

 • analüüsib ja tõhustab ettevõtte logistilisi ja tarneahela protsesse, sh määratleb nõuded eesmärkidele, tulemusnäitajatele ja kvaliteedile, selgitab välja klientide ootused ja kommunikeerib neid juhtkonnale.
 • kaasab ettevõtte osakonnad kliendi ootuste rahuldamiseks ettevõttele kõige kasulikumal moel, sh arendab tarneahela lülide vahelist koostööd ja usaldust.
 • viib läbi tarneahela tegevuste võrdlusuuringuid.
 • selgitab välja ettevõtte vajaduse logistikateenuste järele ja/või teostab nende ostu ja müüki.
 • selgitab välja ka transpordivaldkonna probleemid ettevõttes ja lahendab need.
 • teeb koostööd tarneahela teiste lülidega optimaalse varude taseme tagamiseks kogu ahelas.


Liikuvuskorraldus
 
Peaeriala keskendub maakasutuse planeerimise põhimõtete ja parima praktika tundmaõppimisele. Saad põhiteadmised teadusliku uurimise alustest, uuringu- ja prognoosimeetoditest ja uuringuandmete kasutamisest transpordi ja transpordivõrgu vallas, samuti õpid sõitjateveo planeerimist, korraldamist infotehnoloogilisi lahendusi. Omandad sõidukite liikumisteooria põhiseosed ning õpid hindama sõidukite ja liiklusvoogude dünaamikat.
 
Olulised erialaained on näiteks liikuvuse korraldus ja taristu, liiklusohutus, liikuvuse planeerimine ja poliitika, sõidukite liikumisteooria.
 
Lõpetanu:

•    tunneb ruumilise planeerimise aluseid, strateegiaid, teooriaid.
•    on võimeline osalema transpordivõrgu kollektiivse planeerimis- ja projekteerimisprotsessi juhtimises ja monitoorimises, tagades loovad, kvaliteetsed ja majanduslikult põhjendatud lahendused.
•    kasutab transpordiprojektide lähteülesande koostamisel alusuuringute meetodeid.
•    tunneb ühistranspordi planeerimise protsessi, omab ülevaadet korraldusskeemidest, sõitjateveo näitajatest, uuringutest, piletisüsteemidest ja IKT lahendustest transpordis.
•    Suudab rakendada sõidukite liikumisteooriat hindamaks üksikute sõidukite ja liiklusvoogude dünaamilisi omadusi.


Tulevik

Logistika on pidevalt arenev valdkond ja vajadus selle ala spetsialistide järele kasvab. Juba õpingute käigus tehtav praktika või uurimistöö, lõputöö või koostööprojekt võivad olla seotud tulevikuplaanidega mõnes tarneahela, transpordi, telekommunikatsiooni või transiidiga seotud valdkonnas. Lõpetajaid ootavad tööle suuremad tööstus-, kaubandus-, logistika-, transpordi-, posti- ja teenindusfirmad ning riigiasutused, linnatranspordi ja liikuvuse planeerimisega tegelevad organisatsioonid ja ametid.
 
Miks õppida just TalTechis?

 • Tallinna Tehnikaülikool on ainus ülikool Eestis, kus saab logistika alal magistrikraadi omandada.
 • Kompetentne akadeemiline personal nii Tallinna Tehnikaülikoolist kui ka teistest Eesti ja välisülikoolidest, lisaks külalislektoritena praktikud ettevõtetest ja partnerorganisatsioonidest.
 • Õpe on praktiline: kaasused, rühmatööd, simulatsioonid, koostöö ettevõtetega, Mektory logistika ja tarneahela juhtimise innovatsioonilabor.
 • Õppetöö toimub enamasti õhtuti, osade ainete puhul sessiooniti nädalavahetustel. Mõnedel õppeainetel on ka mugavad e-õppe võimalused.
 • Sul on võimalus kandideerida õppereisidele ja konverentsidele ning kasutada rahvusvaheliste stipendiumite võimalusi. Magistriõpet on osaliselt võimalik läbida ka teistes Euroopa või maailma ülikoolides.
 • Õpingute jooksul läbib magistrant praktika mõnes valdkondlikus ettevõttes, asutuses, katusorganisatsioonis kas Eestis või välismaal.
 • Magistritöö teema valimisel saab magistrant keskenduda just teda huvitava praktilise või akadeemilise probleemi lahendamisele. Aktuaalseid lõputööde teemasid pakuvad jooksvalt välja partnerettevõtted ning riigiasutused.
 • Õppekava vastab tööturu ootustele ning tagab lõpetajatele edukuse tööturul või ettevõtluses. Õppekava perspektiivikust on kinnitanud valdkonna ettevõtjad Eesti logistikaklastri ettevõtetest kuni Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduni.

Õppetase:    Magistriõpe
Õppe kestus:    2 aastat
Õppekava maht:    120 EAP
Õppekeel ja õppevorm:    eesti keel, statsionaarne õpe
Õppekohad:    45
Tasuta/tasuline õpe:    täiskoormusega õpe tasuta
Teaduskond:    Inseneriteaduskond
Edasiõppimisvõimalused:    doktoriõpe
Dokumentide vastuvõtt:    26. juuni - 5. juuli (kuni kell 15.00) SAISis ja kohapeal vaata täpsemalt siit
Vastuvõtutingimused:    TalTech sisseastumistingimused

Kevadsemestril 2023/2024 toimuvad praktikaseminarid järgnevalt:

21. veebruar 2024
20. märts 2024
18. aprill 2024
17. mai 2024

Ruumiks on kõikidel kordadel U05-302 ja algusajaks 17.30. Lisaks seminariettekandele on arvestuse saamise eelduseks praktikaavalduse ja selle juurde üles laetud lisamaterjalide (praktikaaruanne ja -tõend) olemasolu ÕISis. Seminariettekande slaidid tuleb üks päev enne seminari saata ette ott.koppel@taltech.ee. Praktikaseminarides osalemine ei ole kohustuslik neile, kes sel korral arvestust saada ei soovi.

Praktika kuraator:
Ott Koppel
ott.koppel@taltech.ee


Vajalikud vormid:

Praktikajuhend (Ainele ETV5210)
Praktikatõendi vorm (Ainele ETV5210)
Praktikajuhend (Ainele EML0150)
Praktikatõendi vorm (Ainele EML0150)

Lõputööde juhendid ning vajalikud vormid

Lõputööd ja kõik seotud dokumendid on vaja üles laadida *asice kujul innomet.ttu.ee/upload
Ümbrik peab sisaldama: 

 1. Lõputöö (PDF)
 2. Joonised (PDF)
 3. Metaandmed, elektroonilises vormis PDF.
 4. Konfidentsiaalsetel töödel avalikustatav kokkuvõte

5. Magistritööde poster A2 formaadis


Võimalikud lõputöö teemad:

Lõputöö teemad 2022/2023 õppeaastal.

Kaitstud magistritööde teemad 2004 - 2023


Tutvu eelmiste aastate töödega:

TalTechi digikogu. 

Kutseõpetaja

Magistriõppe programm "Kutseõpetaja" on TLÜ ja TalTech ühisõppekava.


Õppekaval on kaks spetsialiseerumist: Kutseõpetaja ja Tehnikaõpetaja. Kutseõpetaja magistriõpet koordineerib TLÜ Haridusteaduste instituut. Tehnikaõpetaja magistriõpet koordineerib TalTech Eesti inseneripedagoogika keskus.

Tegemist on õpetajakoolituse õppekavaga, mille läbimisel omandatakse STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) erialavaldkonna õppeainete mõjus, isikupärane õpetamissüsteem. Õppekava valmistab ette tehnikavaldkonna õpetajaid kutseõppeasutustele ja õppejõude rakenduskõrgkoolidele.

Nominaalne õppeaeg on 2 aastat, kuid töötavatel õpetajatel lubatakse õppekava läbida 3 aasta jooksul. Õppetöö toimub kaugõppe vormis sessiooniti, 1-2 korda kuus, reedeti. Oluline osa õppetöös on iseseisval tööl.

Magistritöö edukalt kaitsnud lõpetajatele antakse koos haridusteaduste magistri kraadiga (MA) ka tähtajatu Kutseõpetaja tase 7 kutse.

Õppekava Tehnikaõpetaja suund on akrediteeritud Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu IGIP poolt ja Tehnikaõpetaja spetsialiseerumisega üliõpilastel on võimalik peale õpingute läbimist taotleda rahvusvahelist insenerpedagoogi kvalifikatsiooni ING.PAED.IGIP.

Õppekava võimaldab omandada ka Tehnikaeriala kõrvaleriala, kuhu on oodatud TalTech üliõpilased, kes soovivad omandada inseneripedagoogikaalaseid teadmisi, et laiendada oma karjäärivõimalusi.

Magistrikraadiga tehnikaõpetajad on Eesti haridusmaastikul ja tööturul väga oodatud, sest nad on pädevad mõjusalt õpetama tehnilisi erialaaineid tulevastele tehnikutele kutsekoolides ja teadmustöötajatele rakenduskõrgkoolides.

Õppekava kood: HALM

Ootame õppima neid, kes juba eelnevalt on omandanud kõrghariduse vähemalt bakalaureuse tasemel või rakenduskõrghariduse STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) valdkonnas ja tehnikaga seotud erialadel (tehnika, tootmine ja ehitus, loodus- ja täppisteadused, põllumajandus, teenindus) ja soovivad omandada Tehnikaõpetaja eriala. Oodatud on nii need, kes juba töötavad õpetajana kui ka need, kes soovivad alles õpetajana tööle asuda.

Õppekava sobib:

 • kutseõpetajatele, kutsekoolide reaalainete, tehnikavaldkonna valikainete ja IT õpetajatele.
 • rakenduskõrgkoolide õppejõududele.
   

Vastuvõtutingimusteks on lisaks vähemalt bakalaureusekraadile või sellele vastavale kvalifikatsioonile tehnilisel erialal ka vastuvõtueksami läbimine TLÜ-s. Üliõpilased immatrikuleeritakse mõlema ülikooli üliõpilasteks. Õppekava õppeaineid deklareeritakse vastava ülikooli ÕIS-is.

Vastuvõtt õppekavale toimub vastavalt TLÜ vastuvõtueeskirjale SAIS kaudu

Õppetase: Magistriõpe

Õppe kestus: 2 aastat

Õppekava maht: 120 EAP

Õppekeel ja õppevorm: Eesti keel, kaugõpe

Õppekohad: 20

Tasuta/tasuline õpe: tasuta

Teaduskond: Inseneriteaduskond

Edasiõppimisvõimalused: doktoriõpe

Dokumentide vastuvõtt: Vastavalt TLÜ vastuvõtueeskirjale SAISis ja kohapeal TLÜ-s

Vastuvõtutingimused: TLÜ vastuvõtutingimused

Praktika on magistriõppe kohustuslik osa, mis tuleb sooritada õppeaja jooksul.
Õpetajakoolituses on praktika maht vähemalt 15 EAP ja see toimub kutseõppeasutuses.

Õpetajakoolituse praktika koosneb järgnevatest osadest:

-       Õpetajakoolituse praktika I – 3 EAP
-       Õpetajakoolituse praktika II – 3 EAP
-       Kutsepedagoogiline praktika I – 3 EAP
-       Kutsepedagoogiline praktika II – 3 EAP
-       Erialapraktika 6 EAP – 3 EAP

Õpetajakoolituse praktikat kureerib Tallinna Ülikool.

Praktikakoha leidmisel on abiks TLÜ, kellel on koostöised lepingulised praktikakoolid.
Praktika juhendaja on Reeli Liivik reeli.liivik@tlu.ee

 Kuna TLÜ on Kutseõpetaja ühismagistriõppekava vastutav ülikool, siis lõputööde kaitsmine toimub vastavalt TLÜ vastavatele eeskirjadele.

Õppekava juht TalTech-is:
Tiia Rüütmann
tiia.ruutmann@taltech.ee

Laevaehitus

Tootearenduse ja tootmistehnika statsionaarse magistriõppe kava pakub võimalust spetsialiseeruda ka laevaehitusele. Laevaehituse magistriõpe toimub Tallinna Tehnikaülikooli ja Aalto Ülikooli vahel sõlmitud lepingu kohaselt Soomes Aalto Ülikoolis inglise keeles. Vastavalt Aalto Ülikooli tavale tuleb laevaehituse erialale sisseastumisavaldus esitada ja sisseastumisel tehtav test teha juba jaanuaris (kuupäevad võivad erinevatel aastatel olla erinevad).

Laevaehituse erialal antakse üliõpilastele teadmisi laevade ja ujuvvahendite projekteerimise ja ehitamise kohta. Õpitakse minimaalse liikumistakistusega stabiilse laeva kuju määramist ning piisavalt tugevate ja kergete laeva- ja ujuvkonstruktsioonide loomist.

Laevaehitus maailmas ja Eestis

Laevaehituse ajalugu ulatub kaugetesse aegadesse. Algul olid laevad lomulikult suhteliselt lihtsad, kuid tehnika arenedes läksid ka laevad keerukamaks. Tänapäeval ehitatakse erineva keerukusega ja väga erinevates suurustes laevu. Väga suurte kaubalaevade ehitus on koondunud põhiliselt Lõuna-Koreasse ja Jaapanisse. Reisilaevade ja keerukamate laevade ehitus seevastu on jäänud põhiliselt Euroopasse ja selles valdkonnas on esireas Soome, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Holland ja Norra. Näiteks praegused maailma suurimad ja kaasaegsemad reisilaevad on ehitatud Soomes.

Paat1

Soomes Turu laevatehases ehitatud Oasis of the Seas (allikas Royal Caribbean Cruises Ltd)

Eesti laevaehitustööstuses on palju suuremaid ja väiksemaid laevatehaseid, laevade ümberehituse ning remondiga tegelevaid ettevõtteid, komponentide tarnijaid ja teenuse pakkujaid. Maailma meredel sõidab palju laevu, mis on projekteeritud ja ehitatud Eestis. Lisaks on suur hulk laevu, nende hulgas ka maailma suurimad kruiisilaevad, millede ehitamisse või täiendamisse on Eesti ettevõtted suure panuse andnud. Eesti laevaehitustööstuses on mitmeid ettevõtteid, kes müüvad oma tooteid ja teenuseid oma kaubamärgi alt otse lõpptarbijale, hoides oma käes suurt osa väärtusahelast. Seda kinnitab 2015. aastat puudutav väikelaevaehituse kompetentsikeskuse keskuse poolt tehtud uuring, mis kinnitas, et laevaehituse lisandväärtus töötaja kohta on Eesti sektorite suuremaid ja lisandväärtuse kasvutempo märkimisväärne: eelnenud kümnendi jooksul kahekordne kasv.

Laevaehitusharidus Aalto Ülikoolis

Aalto Ülikooli laevaehitusõpe on üks paremaid maailmas. Selle aluseks on Soome väga suured kogemused laevaehituses, eriti just reisilaevaehituses. Aalto Ülikooli meretehnoloogia keskus on ka väga tugev teadusasutus. Katse- ja uurimistöödeks on keskusel kasutada kaks suurt katsebasseini, üks laeva dünaamika ja liikumistakistuse määramiseks ning teine jää omaduste ja laev jääs liikumise uurimiseks. 

Vastuvõtt magistriõppesse

Laevaehituse magistriõppes õppimise eelduseks Aalto Ülikoolis on bakalaureuse kraad tootearendus ja robootikas või tehnilises füüsikas, aga ka nende lähedastel erialadel, eeldusel et taotleja on bakalaureuseõppes õppinud valikaine EMD 5040 Laevaehitus.
 
Lisaks tuleb tudengile kasuks järgnevate õppeainete läbimine: 

 • EMD5120 Lõplike elementide meetod
 • EMH5080 Hüdro- ja aeromehaanika
 • MXX0060 Keevitus ja keeviskonstruktsioonid


Laevaehituse õppimiseks Aalto Ülikoolis tuleb astuda magistri-õppesse nii Aalto Ülikoolis kui ka Tallinna Tehnikaülikoolis. Aalto Ülikooli sisseastumisdokumendid tuleb esitada kontaktisikule TalTechis Kristjan Tabrile (kristjan.tabri@taltech.ee) juba jaanuaris. Täpne sisseastumise aeg tuuakse igal aastal ära TalTechi magistriõppe vastuvõtu veebilehel.

Enne dokumentide edastamist Aalto Ülikoolile tuleb TalTechis teha sisseastumistest. Testi tegemiseks tuleks võtta ühendust kontaktisiku Kristjan Tabriga. Dokumendid võivad esitada nii need kellel juba on bakalaureuse kraad, kui ka need kes saavad selle sama aasta suvel. Kandidaatide pingerida moodustatakse vastavalt bakalaureuseõppe keskmisele hindele ja sooritatud testi tulemusele. Aalto Ülikooli laevaehituse magistriõppesse vastuvõetavate üliõpilaste arv võib erinevatel aastatel olla erinev, kuid mitte rohkem kui 5. Need, kes jaanuaris võeti vastu Aalto Ülikooli üliõpilasteks, peavad suvel astuma ka TalTechi magistriõppesse vastavalt vastuvõtu eeskirjadele.

Paat2

Jääkatsebassein (Aalto Ülikool)

Elu ja õppetöö korraldus Aaltos

Elukorralduses esmaseks probleemiks on elamiskoha hankimine. Kõige odavamad on üliõpilaselamud, kuid neid ei jätku kõigi jaoks. Seetõttu nende saamiseks tuleks, niipea kui Aalto Ülikooli üliõpilasstaatus on vormistatud, kohe anda sisse ka avaldus koha saamiseks üliõpilaselamus. Elamispind tuleb omal kinni maksta, kuid elu Soomes kergendab TalTechi poolt makstav stipendium minimaalselt 500 eurot kuus.

Õppides Aalto Ülikoolis magistriõppes laevaehitust saab valida kolme õppesuuna vahel:

 1. Laevakonstruktsioonid ja nende tugevus
 2. Laeva hüdrodünaamika
 3. Laevaliikluse turvalisus


Aalto Ülikooli laevaehituse magistriõppe üliõpilaste arv ei ole tavaliselt suur, seetõttu õppetöö korraldus Aalto Ülikooli meretehnoloogia keskuses erineb tunduvalt õppetöö korraldusest TalTechis. Suhtlus õppejõu ja üliõpilase vahel on Aalto Ülikoolis oluliselt intensiivsem. Oluliselt suurem osa on iseseisval tööl, mis tavaliselt toimub rühmatööna. Küllalt palju on projekte, mille lahendus tuleb ise leida. Palju on külastusi laevaehituse ja projekteerimisega seotud ettevõtetesse. Ehkki õppetöö toimub peamiselt inglise keeles, eeldatakse üliõpilastelt ka soome keele oskust algtasemel.
 
Karjäärivõimalused

Eesti merendussektoris on suur hulk firmasid, kelle ridades noored laevaehitajad tööd võiksid leida. Lõpetajaid ootavad Eesti ettevõtted, näiteks, BLRT Grupp, Baltic Workboats, Tallink, TS Laevad, LTH Baas, SRC Grupp, Gettone, Luksusjaht, Alunaut, Saare Yachts, MEC Insenerilahendused, Foreship, klassiühingud, Veeteede Amet jne. Lisaks Eesti ettevõtetele on laevaehitajal lihtne leida tööd rahvusvahelistes ettevõtetes üle maailma.

Laevaehitaja elukutse on väga rahvusvaheline, pakub suuri väljakutseid ning võimaldab maailma avastamist. Laevaehitusharidus on suhteliselt universaalne ja võimaldab lõpetajatel edukalt hakkama saada ka muudel erialadel, näiteks avamere e. offshore tööstuses.

Paat3

Baltic Workboats ehitatud lootsikaater (allikas: Baltic Workboats).