Tallinna Tehnikaülikool

Olulisemad käimasolevad projektid

Rahastaja: Keskkonnaministeerium LIFE programm

Partnerid: Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogia Keskus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Riigimetsa Majandmise Keskus, Eesti Loodusmuuseum, Eesti Geoloogiateenistus, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, TalTech, Tallinna Ülikool, Eestimaa Looduse Fond, Eesti Loodushoiu Keskus, Eesti Erametsaliit, Tartu Jahindusklubi, OÜ Ilvesmaa

Vastutav täitja TalTechis: Rivo Uiboupin

ETIS

Projekt keskendub kliimamuutustega kohanemise tegevuste rakendamisele Eestis, et suurneks regionaalse ja kohaliku tasandi võimekus kliimamuutustega toimetulekuks. Kliimamuutustega kohanemise olulisteks osadeks on (1) mere ja atmosfääri kliima stsenaariumite arvutamine lähtudes CMIP6 globaalsetest kliimastsenaariumitest ja (2) vee taaskasutamise strateegia väljatöötamine.

Detailsema info projekti eesmärgist, alameesmärkidest ja tegevustest leiad SIIT

Life_logo

Rahastaja: IB.SH Investitionsbank Schleswig-Hollstein

Kaasrahastaja: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Kontaktisik: Natalja Kolesova

ETIS

BEACON projekti võtmekomponendiks on tõsta teadlikkust, usaldust ja arusaama bioloogilise mõju tööriistade vajalikkusest Läänemere merekeskkonna seires, hindamises ja majandamises. BEACON on suunatud erinevatele sihtrühmadele era-, munitsipaal-, riiklikul ja piirkondlikul tasandil. Projekti eesmärk ei ole mitte ainult edendada struktureeritud ja ühtlustatud piirkondliku lähenemisviisi loomist (nt saasteainete segumõjude varajase hoiatamise süsteem), vaid ka luua seoseid keskkonnasaasteainete olelus-/juhtimistsükli vahel. Antud protsess on oluline riikliku koostöö parandamiseks ja uuendatud Läänemere tegevuskava (BSAP) raames tehtava töö toetamiseks.

MSI_BEACON logo

Euroopa ühtne rannikuobservatooriumite taristu -süsteemide süsteem, mis loob võimekuse: kõrge kvaliteediga andmete tootmiseks; teenuste pakkumiseks teadlastele ja teistele kasutajatele; vajalike andmeproduktide loomiseks; tipptasemel mereuuringute läbi viimiseks.

HORISONT 2020 projekt Jerico-S3 toetab Keri püsijaama andmete jagamist.

Keri püsijaama andmeid saab näha ja nende kohta esitada päringuid siit.

Jerico logo 5

H2020 projekti EuroSea eesmärgiks on tugevdada Euroopa ookeanivaatluste süsteemi, tõsta süsteemi kriitiliste komponentide tehnoloogilist taset, koordineerida vaatluste süsteeme omavahel (sealhulgas in-situ mõõtmised ja kaugseire), demonstreerida koordineeritud vaatluste süsteemi kasulikkust operatiivokeanograafia, merekeskkonna seisundi hindamise ja kliimauuringute valdkondades ja arendada vastavaid teenuseid. TTÜ osaleb tööpaketi WP6 täitmisel, mille üheks ülesandeks on integreerida BOOS ja HELCOM võrgustike andmekogumise programmid, et edendada Läänemere operatiivseid teenuseid ja keskkonnaseisundi pidevat hindamist, sh välja arendada perioodiliste ekstreemseid sündmusi kajastavate hinnangute andmise süsteem.

Projekti eesmärgiks on tagada avatud juurdepääs Euroopa uurimislaevadele ja teistele kaasaegsetele mereuuringute infrastruktuuri objektidele, koolitada nende tulevasi kasutajaid ja välja töötada ühine Euroopa mereteaduse infrastruktuuri jätkusuutlik arenguplaan.

Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Kontaktisik: Victor Alari

ETIS

Käesoleva projekti eesmärgiks on luua võimekus detailsemaks õlireostuse ja ujuvate objektive triivi prognoosimiseks Eesti rannikumeres 0.5 meremiilise mudeli näol ning anda rannikumere mastaabis oluliselt täpsemaid prognoose kasutades selleks ära meremudeli ja lainemudeli sünergiat. Läbi arendustegevuste loob käesolev projekt tee täpsema õlireostuse, ujuvate objektide triivi (search and rescue), setete transpordi ja heljumi leviku prognoosiks.

Projekti tulemus:

TalTechi meresüsteemide instituudi teadlaste loodud operatiivse õlireostuse ja ujuvate objektide triivisüsteemi prototüübi eesmärgiks on pakkuda väga hea ruumilise lahutusega – ca 900 meetrit - prognoosivõimekust asutustele, kelle vastutusalas on keskkonnareostuse seire ning otsingu- ja päästeprognoosid õnnetuste korral.

Praegu on tegu demoversiooniga, mida arendatakse edasi.

Triivsüsteemi prognoosimudel saab sisendi tuule, hoovuste ja lainetuse näol ning suudab simuleerida reostuse levikut ja ujuvate objektide triivi kuni 48 tundi ette. Prognoosimudel katab terve Eesti mereala ning mudel on üsna täpne - seda on valideeritud kasutades triivivaid lainemõõtjaid LainePoiss. Prognoosimudel võtab kasutaja poolt määratud koordinaadid ning reostuse tüübi või ujuva objekti iseloomu.

Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi vanemteaduri Victor Alari sõnul oli Eesti vajadusi katva triivprognoosi süsteemi prototüübi loomine inspireeritud elulisest vajadusest: “Projekti käivitajaks oli sündmus 2021. aasta veebruaris, kus ühel Eesti merealal seilaval kaubalaevalt oli meeskonnaliige kaduma läinud ning tarvis oli simuleerida võimaliku triivi trajektoore.”

Arendust rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus projektist „ Operatiivne ning kasutusmugav õlireostuse leviku ja ujuvate objektide triivi prognoosisüsteem Eesti merealade jaoks “.

Joonisel on triivisüsteemi prototüübi simulatsiooni näidis, hüpoteetiline õlireostus Tallinna lahes. 

MSI_ADRIFT
KIK_Kompaktne
KIK_toetab

Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Kontaktisik: Silvie Lainela

ETIS

Projekti eesmärgiks on tõsta riiklikus mereseires rakendatavat pH mõõtmiste kvaliteeti ja sagedust, teostades seda koos üldleeliselisuse mõõtmistega. Projekti tulemusena on Eestil olemas süsteemid ja võimekus mõõta pH-d ja üldleeliselisust merevees rahvusvahelistele nõuetele vastava täpsusega hapestumise hinnangu andmiseks. Projekt täidab puudujäägid, mis on mereseire arenduse osas välja toodud ning võimaldab teha sisukamat valdkonnapõhist koostööd teiste Läänemere-äärsete riikidega.

Projekti lõpparuandega saad tutvuda SIIN

KIK_Kompaktne
KIK_toetab