Tallinna Tehnikaülikool

Gradientsüsteemide dünaamika uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor Urmas Lips

Uurimistöö keskendub erinevat mastaapi füüsikalistele protsessidele, mis mõjutavad oluliselt biogeokeemilist aineringet ja kontrollivad ainete transporti ning segunemist vertikaalselt kihistunud Läänemeres, sh hüpoksilises ja redokskliiniga seotud veekihtides. Fookus on submesomastaapsetel protsessidel, nende lokaalsel ja suuremastaapsel mõjul vee- ja ainevahetusele basseinide, ranniku- ja avamere ning veekihtide vahel, mis mh mõjutavad kevadõitsengu, miksotroofsete liikide ja süsinikuvoogude dünaamikat. Mereökoloogiliste uuringute fookuses on planktilised ja bentilised algtootjad, merepõhja selgrootud, nende dünaamika ja roll Läänemere aineringes ning mere mikroprügi ja ohtlike ainete mõju elustikule.

Uurimismeetoditest on kesksel kohal kontaktmõõtmised kasutades UL Salme ja uutel tehnoloogiatel põhinevaid autonoomseid seadmeid, sh unikaalset, profileerivat põhjajaama ja allveeliugurit. Protsessuuringutes rakendatakse numbrilist modelleerimist. Mere-elustiku uuringutes kasutatakse mh läbivoolutsütomeeteriat, spektroskoopiat, mikroskoopiat ja metagenoomilist analüüsi.

Uurimistöö praktiliseks väljundiks on merekeskkonna seisundi seire ja hindamise meetodite arendamine, inimtegevuse mõjude hindamine, sh Keskkonnaministeeriumi nõustamine merestrateegia väljatöötamisel, osalemine keskkonnakaitse alases rahvusvahelises koostöös ja Eesti mereala ruumilises planeerimises. Arendatakse mikroprügi seire meetodeid.

Olulisemad publikatsioonid:

Liblik et al., 2020. Ocean Sci., 16(2), 1475−1490.                                                                        Liblik and Lips, 2019. Front. Earth Sci., 10.3389/feart.2019.00174                                               Sildever et al., 2019. Estuar. Coast. Shelf Sci., 219, 384−394.

Akadeemilisel ametikohal: Inga Lips, Ants Erm, Taavi Liblik, Madis-Jaak Lilover, Germo Väli, Ivan Kuprijanov, Kai Künnis-Beres, Peeter Laas, Sirje Sildever, Irina Suhhova, Natalja Buhhalko

Doktorandid: Natalja Kolesova, Nelli Rünk, Kai Salm, Oliver Samlas, Stella-Theresa Stoicescu, Arun Mishra

Mitteakadeemilisel ametikohal: Jaan Laanemets, Villu Kikas, Fred Buschmann, Silvie Lainela, Kati Lind, Maarja Lipp, Anne Aan, Enriko Siht

Meredünaamika modelleerimise ja kaugseire uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor Urmas Raudsepp

Uurimisrühm viib läbi okeanograafia protsessiuuringuid põhjus-tagajärg seoste leidmiseks. Arendatakse uudseid (operatiivseid) meetodeid merekeskkonna seireks ja muutuste analüüsiks sh. ilmaprognoosi- ja kliimamudeleid ning masinõppel põhinevaid satelliitpiltide töötlemise algoritme, mida rakendatakse superarvutitel atmosfääri ja ookeani vastasmõju mehhanismide selgitamiseks.

Operatiivokeanograafia rakenduste/meetodite arendamisel on töörühmal pikaajaline kogemus, mille väljunditeks on avalikkusel ja riigiasutustele pakutav informatsioon veetaseme muutlikkuse, jääolude ja teiste merefüüsika parameetrite kohta. Uurimisrühm panustab oluliselt üleeuroopalisse Copernicuse programmi.

Teaduslikes protsessiuuringutes ja rakendusuuringutes on uurimisrühma tugevus suurandmete kasutamine (masstöötlemine) kliima uuringuteks ja merekeskkonna omaduste statistiliseks analüüsiks ning dünaamiliste seoste leidmisteks.

Kasutatavad meetodid

Numbriline modelleerimine: superarvutitel töötavad operatiivsed mereprognoosi mudelid (Copernicus mere teenus); atmosfääri- ja meremudelid ilma-, kliima- ja protsessiuuringuteks, ning järelanalüüside andmebaaside loomiseks ja rakendamiseks. Kaugseire: optilised, infrapuna ja radari satelliitpildid, droonivaatlused ja kaldaradari andmed mereseisundi kirjeldamiseks ja hindamiseks.                                                    Operatiivsed mõõdistused: maailmatasemel teadusaparatuur satelliitpiltide ja numbriliste mudelite kalibreerimiseks ja valideerimiseks; on-line infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ja uudse teadusaparatuuri arendamine.

Olulisemad publikatsioonid:

Bjorkqvist et al., 2020. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. doi:10.5194/nhess-20-3593-2020   Liibusk et al., 2020. Rem. Sens., doi:10.3390/rs12244062                                              Ytreberg et al., 2020. Mar. Pollut. Bull. doi:10.1016/j.marpolbul.2020.110891

Akadeemilised töötajad: Victor Alari, Irina Didenkulova, Jüri Elken, Tarmo Kõuts, Priidik Lagemaa, Ilja Maljutenko, Aarne Männik, Sander Rikka, Liis Sipelgas, Rivo Uiboupin

Doktorandid: Ahmed Alkarory Ahmed Abdalazeez, Age Arikas, Mari-Liis Kasemets, Mariliis Kõuts, Siim Pärt, Laura Siitam, Mihhail Zujev, Nikon Vidjajev

Mitteakadeemilised töötajad: Alina Lerner Kaimo Vahter, Svetlana Verjovkina