Tallinna Tehnikaülikool

MUUSEUMIKOGU

TUTVU MUUSEUMI KOGUDEGA

TalTechi muuseum kogub Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti tehnikateaduse ajaloo ning kaasajaga seonduvat materjali eesmärgiga tagada selle säilimine, kasutatavus uurimiseks ning teadmiste vahendamiseks. Meie põhikogu koosneb omakorda alakogudest:

 • Arhiivdokumendikogu
 • Esemekogu
 • Auviste kogu
 • Fotokogu
 • Negatiivikogu
 • Digifotoarhiiv

TalTechi muuseumi kogusid sisestatakse jooksvalt Muuseumide Infosüsteemi MuIS. Meie ajaloolise fotokoguga saate tutvuda ja täissuuruses fotosid alla laadida samuti MuISi kaudu. Fotode kasutamisel palume tutvuda meie kogude kasutamise korraga.

Muuseum ootab oma kogudesse ülikooli ajaloo ja teadusloomega seotud materjali, mis on seotud Tallinna Tehnikaülikoolis uuritud ja õpetatud erialadega ning materjali kultuuritegevuse ja üliõpilaselu kohta. Samuti on oodatud ülikoolielu ja -tööga seotud mälestused. Kogumistöö ajalised piirid seonduvad tehnikaalase hariduse andmisega Eestis – 19. sajand kuni tänapäev.

Kui Teil on pakkuda meie kogumisvaldkondadega seotud esemeid, fotosid, dokumente vms, siis võtke meiega ühendust muuseum@taltech.ee või 620 3438

puhkpillikontsert katusel, kraavikaevaja mudel, tudengid loengus

 1. TalTechi muuseumi kogud on avatud kasutamiseks uurimistöös, eksponeerimiseks ja reprodutseerimiseks kõigile soovijatele.
 2. Kogule korraldatakse juurdepääs muuseumi ruumides muuseumi lahtiolekuaegadel.
 3. Muuseumitöötajal on õigus mitte anda museaali kasutamiseks või piirata kasutust museaali vanuse, seisukorra või muude probleemsete põhjuste tõttu.
 4. Muuseumikogu kasutamisega seotud toimingute eest on kontroll ja vastutus peavarahoidjal.
 5. Museaali kasutamiseks andmine toimub kultuuriministri määrustes „Muuseumikogu täiendamise ja kultuuriväärtusega asja hoiulevõtmise kord“ ning „Muuseumide andmekogu asutamine ja põhimäärus“ sätestatud alusel.
 6. Museaali hoidlast väljatellimiseks tuleb uurijal anda soovist teada telefoni või meilikirja teel.
 7. Muuseumisisene laenutus vormistatakse muuseumisisese ajutise kasutamise aktiga infosüsteemis MuIS. Erandiks on nende museaalide, mida ei ole veel jõutud MuISi sisestada, laenutus uurijale, mis vormistatakse elektroonilises registris.
 8. Muuseumiväliseks kasutamiseks laenutatakse museaale eelkõige teistele muuseumidele. Erandjuhtudel võidakse museaali laenata ka teistele juriidilistele või füüsilistele isikutele kui on tagatud selle nõuetekohane säilitamine.
 9. Museaali kasutamiseks andmisel kannab muuseum selle kohta infosüsteemi MuIS järgmised andmed: kasutaja nimi, isikukood või registrikood ja kontaktandmed; kasutusaja algus- ja kavandatud lõppkuupäev; kasutuseesmärk; seisund kasutamiseks andmise ajal; kasutamise tingimused (sealhulgas turvalisuse ja säilitamise tagamise nõuded); vajaduse korral väärtus (hind, mille määramise aluseks on eriline huvi ,mis põhineb museaali iseärasustel, arvestamata selle kasulikkust).
 10. kasutamise lõpetamisel kannab muuseum infosüsteemi museaali seisundi tagastamise aja ja asukoha.
 11. Museaalide digitaalsed koopiad ja pildistused valmistatakse muuseumis kohapeal ning vastavalt hinnakirjale: https://www.taltech.ee/tasuliste-teenuste-hinnakiri
 12. Muuseumitöötaja loal võib külastaja teha talle väljastatud museaalidest koopiaid enda digikaameraga isiklikeks vajadusteks mitteärilistel eesmärkidel.
 13. Muuseumikogusse kuuluvate materjalide kasutamisel tuleb viidata TalTechi muuseumile (lühend TTÜM)

Muuseumikogu aarded ja mälestused

Tule ja tutvu virtuaalselt Tehnikaülikooli muuseumi hoidla aarete ja põnevate meenutustega üliõpilaselu ja teadlasetöö aegadest. Muuseumi aarde ja memuaaride lehed täienevad jooksvalt.

Võtke muuseumiga ühendust ja panustage Teiegi oma isiklike memuaaridega!