Tallinna Tehnikaülikool

KHG jalajälg

Suured muutused Euroopas ja Eestis on praegu ja tulevikus tingitud kliimameetmetest, samas pole kasvuhoonegaaside vähendamise, edenemise ja jälgimise metoodikad täpsed, ühtlustatud ega laialdaselt kasutusele võetud.

Kliimanutika tuleviku keskuse juhtimisel algatati projekt, mille käigus töötati välja kasvuhoonegaaside heitme mõõtmise mudel ning ühtlasi tehti esimene KHG jalajälje inventuur (nn. baasaasta inventuur).

KHG jalajälje mudeli ning baasaasta inventuuri aruanne on leitav siit

07.06.2023 toimunud KHG jalajälje baasaasta inventuuri tutvustav infoseminar on järelvaadatav nii eesti kui ka inglise keeles ning infoseminari ettekanded on nähtavad siit: 1. KHG jalajälje töögrupp; 2. Telia Crowd Insights.

Lisaks on väljatöötamisel veebribrauseri-põhine KHG jalajälje hindamise tööriist, mille abil saavad hinnata oma kasvuhoonegaaside jalajälge mitte ainult Tallinna Tehnikaülikool, vaid ka teised Eesti avaliku sektori asutused. Nii jagame oma teadmisi kasvuhoonegaaside hindamispraktikatest ühiskonnas ja kiirendame rohelist üleminekut.

Kliimanutika tuleviku keskuses on loomisel ülikooli kasvuhoonegaaside heitkoguste seire- ja juhtimissüsteem, toetamaks ülikooli kliimameetmete rakendamist ja hindamist. Selle käigus on plaanis:

  • TalTechis kasvuhoonegaaside iga-aastase inventuuri protsessi loomine ja juhendamine, sealhulgas andmete kogumise ja aruandluse praktika ning tulevaste kliimameetmete kavandamine;
  • TalTechis kõige olulisemate meetmete väljaselgitamine, et jõuda ülikooli kliimatraalsuseni aastaks 2035;
  • TalTechi õppe- ja teadustöö ergutamine kasvuhoonegaaside arvestuse metoodikate, kasvuhoonegaaside leevendamise ja kliimaga kohanemise valdkondades;
  • aidata kaasa Eesti ülikoolide, omavalitsuste ja organisatsioonide, territooriumide ja hoonefondi kasvuhoonegaaside inventuuri kasutuselevõtule, kvaliteedile ja ühtlustamisele, jagades uut hindamisvahendit, mis põhineb TalTechi enda seiresüsteemil.

EN: TalTech GHG emissions model and base year inventory report can be found here

Kliimaneutraalne TalTech 2035 teekaart

2024. aasta jaanuaris alustas tööd TalTechi kliimaneutraalse ülikooli teekaardi töörühm, mida juhib prof. Jarek Kurnitski

Tallinna Tehnikaülikooli Rohestrateegia 2023-2035 kirjeldab eesmärke ja võtmenäitajaid, millega saavutada ülikooli kliimaneutraalsus aastaks 2035. Kliimaneutraalse ülikooli teekaardi näol valmib selle aasta lõpuks Tehnikaülikoolile kolm stsenaariumit, mis selgitavad, kuidas ja milliste mõjudega on Tehnikaülikoolil võimalik jõuda 2035. aastaks kliimaneutraalse ülikooli linnaku eesmärgini. 

Juhtrühma liikmed: Jarek Kurnitski, Helen Sooväli-Sepping, Riina Uska, Madis Margus, Betra Leesment, Erkki Karo, Kaja Kuivjõgi, Kati Kõrbe, Kristel Vene.

Kaheksa sisulist valdkonda, millega stsenaariumides arvestatakse: 

1. Õppetöö ruumivajadused ja õpikeskkonna arengud kuni 2035 (Betra Leesment, Kimmo Lylykangas, Üliõpilasesinduse esindaja)

2. Ülikooli hoonete energiatõhusus, ehitus ja renoveerimine (Riina Uska, Jarek Kurnitski, Ergo Pikas, Targo Kalamees)

3. Energia tootmine, salvestamine ja roheenergia (Dmitri Vinnikov, Argo Rosin)

4. Andmepõhine energiajuhtimine ja energiapaindlikkus (Eduard Petlenkov, Martin Thalfeldt)

5. Liikuvuse meetmed, prognoosid ja liikuvusandmete kogumine (Pärtel-Peeter Pere, Kati Kõrbe)

6. Sisseostetud teenused/ESG ja rakendamine ülikooli juhtimisstruktuuris (Merle Ojasoo, Madis Margus, Erkki Karo, Epp Eglajs)

7. Toitlustamine ülikoolis (Kristel Vene)

8. Andmete kogumise arendamine ja automatiseerimine (Reijo Karu, Kaja Kuivjõgi)

Loe teekaardi kohta lisaks siit