Tallinna Tehnikaülikool

Korduma kippuvad küsimused

Lävend on nõutud punktid (riigieksamite, sisseastumiskatsete või keskmise hinde), mis tagavad õppekavale vastuvõtmise. Kui Sinu punktisumma on soovitud erialale astumiseks nõutava lävendiga võrdne või sellest suurem, on õppekoht Tallinna Tehnikaülikoolis Sulle garanteeritud.

Erandiks on kolm kava IT teaduskonnas: Informaatika; IT süsteemide arenduse päevaõpe; Küberturbe tehnoloogiad - nendel kavadel on olemas kandideerimislävend, mis annab õiguse kavale kandideerida, aga õppekohti jagatakse piirarvu alusel pingerea parimatele.

Uuendusena on osadel kavadel võimalik õppekoht saada ka lävendist allapoole jäänutel. See puudutab inseneriteaduskonna kõiki bakalaureuse ja integreeritud õppe kavasid, loodusteaduskonna kaht kava (Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad; Toidu- ja biotehnoloogia) ning majandusteaduskonna Virumaal õpetatavat kava (Jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus). Juhul, kui õppekoha kinnitab vähem sisseastujaid, kui ülikool sooviks, pakutakse allapoole lävendit jäänutele kohti pingerea alusel kuni augustini.

Vaata tabelist, kuidas käib soovitud õppekavale vastuvõtt:

Sisseastumistingimuse kirjeldus Õppekavad, millele see tingimus kehtib
Täielik lävendipõhine vastuvõtt. Kui täidad sisseastumiseks nõutava lävendi, on õppekoht Sulle garanteeritud, olenemata sellest, kui palju teisi lävendiületajaid peale Sinu veel on. Allapoole lävendit jääjatel ei ole võimalust õppekoha saamiseks. IT süsteemide administreerimine
IT süsteemide arendus (sessioonõpe)
Riistvara arendus ja programmeerimine
Äriinfotehnoloogia
Keemiatehnoloogia
Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine
Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia
Meretehnika ja väikelaevaehitus
Rakenduskeemia ja biotehnoloogia
Rakendusfüüsika
Avalik haldus ja riigiteadused
Ärindus
Rakenduslik majandusteadus
Rahvusvaheline ärikorraldus
Õigusteadus
Laevajuhtimine
Laevamehaanika
Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine
Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine
 
Kui lävendi ületajaid on vähem kui määratud piirarv, pakutakse õppekohti ka lävendist veidi allapoole jäänutele pingerea alusel kuni õppekohtade piirarvu täitumiseni, ent mitte rohkem kui 50%-le lävendi ületajate arvust. Piirarv on iga kava puhul erinev. Samas kui lävendiületajaid on rohkem kui seatud piirarv, saavad õppekoha ikkagi kõik lävendiületajad. Arhitektuur
Integreeritud tehnoloogiad
Elektroenergeetika ja mehatroonika
Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia
Materjalitehnoloogia
Tootearendus ja robootika
Hoonete sisekliima ja veetehnika
Teedeehitus ja geodeesia
Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine
Kestlikud sinimajanduse tehnoloogiad
Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad
Toidu- ja biotehnoloogia
Jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus
 
Ainult pingereapõhine vastuvõtt. On paika pandud õppekohtade piirarv, kui palju sisseastujaid pingerea alusel õppekoha saab. Kandideerimiseks on omakorda minimaalsed nõuded, alla mille avaldust esitada ei saa.

IT süsteemide arendus (päevaõpe)
Küberturbe tehnoloogiad

Lävend+pingerida: On paika pandud justkui kaks lävendit: kõrgem lävend, mille ületamine garanteerib õppekoha ja madalam lävend, mille ületamine annab võimaluse kandideerida pingereas kuni piiarvu täitumiseni. Allapoole madalamat lävendit mingil juhul õppekohta ei saa. Informaatika

Bakalaureuse- ja integreeritud õppesse saab kandideerida laia matemaatika (või enne 2014. aastat sooritatud matemaatika riigieksami) ja eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksamite tulemuste alusel. 

Tallinna Tehnikaülikoolis ei ole enamusel erialadest õppekohtade arvu, v.a kolmel IT-teaduskonna õppekaval, kus on vastuvõetavatele seatud piirarv.
Enamjaolt on vastuvõtt lävendipõhine, mis tähendab, et vastu võetakse kõik soovijad, kes on õppekoha saamiseks nõutava tulemuse saavutanud ehk lävendi ületanud.

Piirarvuga õppekavadel IT-teaduskonnas saab avalduse esitada, kui on saavutatud kandideerimiseks nõutud tulemus ja õppekohtade pakkumine toimub peale avalduste perioodi lõppu pingerea alusel kuni õppekohtade arv on täidetud.
Alates 2024.a vastuvõtust on osadel inseneri- ja loodusteaduskonna kavadel ning majandusteaduskonna Virumaa kaval sätestatud arv, millest suurem võib lävendiga vastuvõtt küll olla, kuid millest alla jäädes on ülikoolil võimalus pakkuda õppekohti ka algselt lävendit mitteületanutele.

Sisseastuja enda vastutada jääb õigel ajal avalduse esitamine, sisseastumiskatsel osalemine (kui kaval on katse) ja oma õppimatuleku soovi õigeks ajaks kinnitamine.

Kui laia matemaatika riigieksami tulemus jäi alla lävendi, on võimalik sooritada Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika sisseastumiskatse. Sisseastumiskatse on ülesehituselt sarnane laia matemaatika riigieksamiga.

Matemaatika sisseastumiskatset on võimalik sooritada ka siis, kui soovid Tallinna Tehnikaülikooli kandideerides parandada oma riigieksami tulemust. Näiteks on Sul küll 60 punkti täis, et saada enamusele Tallinna Tehnikaülikooli kavadele sisse, aga soovid saada informaatikasse, kus on nõudeks 75 punkti. Ka ei pea muretsema selle pärast, et äkki läheb sisseastumiskatse riigieksamist halvemini, sest kehtima jääb ja arvesse võtame parima tulemuse.

NB! Matemaatika sisseastumiskatset ei saa sooritada need 2024. aasta lõpetajad, kelle laia matemaatika riigieksami tulemus on alla 40 punkti VÕI kitsa matemaatika riigieksami punktid alla 70 punkti. Sellisel juhul tuleks võtta vaheaasta, mille jooksul intensiivsemalt matemaatikat õppida, et järgmisel aastal katse edukalt sooritada.

Kitsa matemaatika riigieksamiga TalTechi riigieksameid nõudvatele kavadele kandideerida ei saa. Ainult keskmise hinde alusel saab kandideerida rakenduskõrgharidusõppesse.

On ka mõned üksikud erialad, kuhu saab kandideerida ainult erialaste katsete sooritamisega. Vaata täpsemalt, millised nõuded on igal erialal vastuvõtuks kehtestatud.

Kui soovid kandideerida õppekavale, kus on nõutud laia matemaatika riigieksami tulemus, on võimalik sooritada Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika katse, mis on võrdsustatud laia matemaatika riigieksamiga.

Info õppekoormuse ning tasuta ja tasulise õppe kohta koos näidetega leiad siit.

Kui eelnev kool on lõpetatud juba varasemast ajast, siis alates 1. märtsist saab TalTechi avaldust esitades kohe teada, kas lävend on ületatud või ei. Kui nõutud tingimused (haridus, riigieksamid, keskhinne vms) on täidetud, siis pakume õppekohti jooksvalt. Kui eelnev haridus on alles pooleli, siis saab kandidaat oma avalduse staatuseks "tingimuslikult kandideeriv" ja kohapakkumine tuleb alles pärast seda, kui kool lõpetatud ja riigieksamid sooritatud. Sisseastumiskatsega erialadel pakutakse õppekohti siis, kui katse tulemused on selgunud. Viimane aeg õppimatuleku kinnitamiseks on SAIS teatises kirjas.

Kui oled SAIS-is oma õppimatuleku kinnitanud ja sinu avaldusel on märge "Tuleb õppima", ei pea rohkem midagi tegema. Sind vormistatakse üliõpilaseks ja oled oodatud sügisel ülikooli. Eelnädal esmakursuslastele algab 26. augustil, sügissemester 2. septembril!

Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaskülas on kokku 2200 majutuskohta.

Üliõpilaselamusse koha saamiseks tuleb alustada kohataotluse täitmisest e-Kyla infosüsteemi kaudu. Esmakursuslased saavad esitada kohataotlusi eelisjärjekorras alates 15.juulist.

Loe lähemalt majutusvõimaluste kohta üliõpilaskülas.

Kaitseväkke minekuks tuleb võtta ülikoolist akadeemiline puhkus. Sel juhul ei pea järgmisel aastal uuesti ülikooli kandideerima.

Selleks tuleb viia kaitseressursside ameti teatis ajateenistusse kutsumise kohta oma teaduskonna dekanaati ning kirjutada avaldus akadeemilisele puhkusele minekuks seoses ajateenistuses viibimisega. 

Osakoormusega õpe tähendab, et õppeaastas peab olema sooritatud vähemalt 30 EAP mahus õppeaineid. Õpe on tasuline. Sedasi õppides ei saa taotleda õppetoetusi, kuid see-eest saad tööandjalt tasulist õppepuhkust. Samuti saad taotleda õppelaenu.

Loe lähemalt õppekoormuse kohta!

Jah, on. Loe lähemalt, kuidas ja mis olümpiaadide, võistluste, konkursside parimad saavad TalTechi sisse väljaspool konkurssi: eritingimustel vastuvõtt.

Kui tuled õppima tasuta kohale, siis alates semestri algusest 70 päeva jooksul on Sul õigus lahkuda ilma, et sellega kaasneks mingeid rahalisi kohustusi. Kui jääd õppekohale kauemaks kui 70 päeva, tuleb maksta kõigi deklareeritud, aga sooritamata jäänud ainepunktide eest.

Kui õpid alla 365 päeva, siis on õigus astuda sisse uuesti samale õppetasemele teist korda tasuta. Kolmandat võimalust tasuta sisseastumiseks ei ole enne, kui viimasest eksmatrikuleerimisest möödub 10 aastat.

Kui lahkud õppekavalt, siis eksmatrikuleerimisest järgmise kahe aasta jooksul ei ole õigust täpselt samale õppekavale uuesti tasuta sisse astuda.

Õppekava saab vahetada juhul, kui sellest kavast, kuhu minna soovid, on sooritatud vähemalt 30 EAP. Need punktid võivad kavade vahel kas kattuda või võib need sooritada avatud ülikooli kaudu tasu eest.

Vastuvõtutingimusi täitmata on võimalus alustada õpinguid tasu eest avatud ülikooli kaudu. Sooritades avatud ülikoolis vähemalt 30 EAP mahus aineid, on võimalus lasta end tudengiks vormistada nende soorituste alusel. Avatud ülikooli vastuvõtt toimub kaks korda aastas, nii sügis- kui kevadsemestriks. Loe lähemalt avatud ülikooli kohta siit!