Tallinna Tehnikaülikool

Tasuta ja tasulise õppe reeglid

TASUTA ÕPE

Tasuta õppeks nõutud semestrimahu täitmise reeglid

 • Tasuta õppival üliõpilasel tuleb tasuta õppimiseks igal semestril sooritada oma õppekava õppeaineid 30 ainepunkti (EAP) mahus, nõutud mahust puudujäävate EAP eest tuleb iga semestri lõpus tasuda.
 • Õppides 30 EAP semestris, õpib üliõpilane nominaalkoormusega ning lõpetab õppekava nominaalajaga.
 • Ainepunktide arvestus toimub pärast iga semestri lõppu kumulatiivselt. Ühe semestri täitmisele kuuluv maht on 30 EAP. Arvutamisel võetakse arvesse kõik õpitud semestrid ning õppekava täitmiseks sooritatud EAP-d.
 • Üliõpilased, kes alustavad õpinguid täiskoormusega ja tasuta eesti- või ingliskeelsel õppekaval, sh sihtstipendiumiga, kuid ei ole semestri lõpuks kumulatiivselt täitnud kogu nõutava õppe mahtu, maksavad iga täitmata ainepunkti eest 44 eurot. Tasuda tuleb EAP-de eest, mille võrra on sooritatud õppeainete maht kokku väiksem kui: õpitud semestrite arv x 30 EAP miinus 6 EAP.

Erandina ei maksa puuduolevate punktide eest: eestikeelsel õppekaval tasuta õppiv üliõpilane, kui ta on alustanud õpinguid täiskoormusega tasuta eestikeelsel õppekaval ja kellel on  alla 7-aastane laps või kes on puudega isik, või puudega lapse vanem või eestkostja või osaliselt või täielikult töövõime kaotanud isik. Nemad võivad õppida tasuta kuni täidavad igal semestril/iga õpitud semestri kohta kumulatiivselt oma õppekava vähemalt 15 EAP mahus.
Soodustingimuse rakendumiseks tuleb õppekulude hüvitamise vabastamise taotlus ja vastavat asjaolu tõendav alusdokument esitada semestri alguses teaduskonna dekanaati, sügissemestril enne 30. septembrit ja kevadsemestril enne 15. veebruari.

Esimesel semestril üliõpilaskohal püsimiseks nõutav minimaalne ainepunktide hulk

Esimesel semestril peab iga üliõpilane deklareerima ja sooritama vähemalt 15 EAP mahus oma õppekava õppeaineid.
NB! Nõutud 15 EAP mahu hulka ei loeta VÕTAga arvestatud ainepunkte!
Üliõpilane, kes ei soorita esimesel semestril vähemalt 15 EAP kaotab üliõpilaskoha ja eksmatrikuleeritakse. Vaata korduva tasuta õppimise reegleid.

Semestri kestel omal soovil eksmatrikuleerimise korral tasumisele kuuluvad ainepunktid

NB! kehtib alates 2024/25.õa immatrikuleeritud üliõpilastele.

 • Eestikeelsel õppekaval tasuta õppiv üliõpilane, kes esitab omal soovil eksmatrikuleerimise avalduse semestri sees, kui semestri algusest on möödas rohkem kui 70 päeva, tasub kõikide oma käesoleva semestri õpingukavasse deklareeritud ja avalduse esitamise hetkeks veel sooritamata õppeainete EAP-de eest (1 EAP 44 eurot).
   
 • Ingliskeelsel õppekaval tasuta õppiv üliõpilane, kes esitab omal soovil eksmatrikuleerimise avalduse semestri sees, peale semestri õpingukava esitamise tähtaega, tasub kõikide oma käesoleva semestri õpingukavasse deklareeritud ja avalduse esitamise hetkeks veel sooritamata õppeainete EAP-de eest (1 EAP 44 eurot).

TASULINE ÕPE

Üliõpilaskoha säilitamiseks tuleb iga õpitud semestri kohta sooritada vähemalt 15 EAP mahus oma õppekava õppeaineid.
Esimesel semestril sooritamisele kuuluva 15 EAP mahu hulka ei loeta VÕTaga arvestatud ainepunkte.

Tasu eest õpivad üliõpilased, kes:

 • on immatrikuleeritud täis- või osakoormusega tasulisse õppesse;
 • vahetab õpingute jooksul õppekava ja jätkab tasulises õppes;
 • on õpingute jooksul kaotanud täiskoormusega õppimise õiguse ja õpib osakoormusega õppes.

TASUMÄÄRAD

Ülikool kehtestab õppekulude hüvitamise tasu määrad ja tingimused senati otsusega iga õppeaasta kohta vähemalt neli kuud enne õppeaasta algust. Ülikoolil on õigus tasumäära eelmise õppeaastaga võrreldes igal õppeaastal kümme protsenti tõsta.

 • Osakoormusega õppides toimub tasumine ainepunktide tasumäära alusel vastavalt sellele, millises mahus õppeaineid üliõpilane semestriks valib.
 • Täiskoormusega õppides õpitakse kas ainepunkti tasumäära või semestritasu alusel, vastavalt kehtestatud tasumääradele. Semestritasu alusel õppiv üliõpilane tasub õppekulude hüvitamise tasumäärade dokumendis ette nähtud semestritasu hoolimata semestriks valitud õppeainete hulgast.

ÕPPEKOORMUS

Üliõpilane valib sisseastumisel õppekoormuse. Peale üliõpilaseks immatrikuleerimist muutub õppekoormus ainult üliõpilase sooritatud ainepunktide alusel õppeaasta lõpus. Õppeaasta lõpus kontrollitakse, kui palju oma õppekava täitmiseks arvesse minevaid ainepunkte üliõpilane on kõikide õpitud semestrite jooksul sooritanud ja milline õppekoormus sooritatud ainepunktide alusel talle järgmiseks õppeaastaks tuleb määrata. 

 • Nominaalkoormus   30 EAP iga õpitud semestri kohta
 • Täiskoormus             22,5 - 30 EAP iga õpitud semestri kohta
 • Osakoormus             15 - 22 EAP iga õpitud semestri kohta

Täiskoormuselt osakoormusele viiakse õppeaasta lõpus üliõpilane, kes ei ole sooritanud iga õpitud semestri kohta vähemalt 22,5 EAP mahus õppeaineid.
Täiskoormuse kaotamine ei vabasta üliõpilast eelmise semestri puuduvate ainepunktide arve tasumisest.


AKADEEMILINE KALENDER

 • Kõik õppetööd puudutavad olulised tähtajad õppeaasta kohta on kirjas akadeemilises kalendris.
 • Teaduskonnas on õigus kehtestada täpsustav ajakava (nt lõpetamisega seotud ajagraafik


ÕPPEAINETE DEKLAREERIMINE JA SOORITAMINE

 • Iga õppeainet on tasuta õppival üliõpilasel võimalik tasuta deklareerida kuni kaks korda. 
 • Deklaratsioon kehtib ühe semestri, s.t arvestused ja eksamid tuleb sooritada deklareerimissemestril.
 • Eksamiga lõppeval ainel pakub õppejõud välja kolm eksamiaega (kui aine lõpus on ette nähtud eraldi eksami sooritamine), üliõpilasel on võimalus sooritada eksamit kuni kaks korda. Kehtima jääb viimane tulemus. 
 • Õppeaine laiendatud ainekavas on kirjas, kuidas moodustub õppeaine tulemus ja millised on tähtajad.

LÕPUTÖÖ DEKLAREERIMINE, KAITSMISTAOTLUSE ESITAMINE

 • Lõputöö tuleb üliõpilasel oma semestri õpingukavasse deklareerida. Lõputöö deklareerib üliõpilane sellel semestril, mille lõpus ta soovib lõputööd kaitsta.
 • Lõputööd deklareerides täidab üliõpilane andmeväljad oma töö (esialgse) pealkirja kohta eesti ja inglise keeles ja lisab juhendaja nime (kui see on juhendajaga kokku lepitud). 
 • Lõputöö pealkirja ja juhandajat saab lisada või andmeid muuta kuni kaitsmistaotluse esitamiseni.
 • Lõputöö kaitsmiseks tuleb akadeemilises kalendris näidatud tähtajaks esitada kaitsmistaotlus. Kaitsmistaotluse saab esitada üksnes siis, kui lõputöö on deklareeritud.

VÕTA

 • Varasemate õpingute arvestamiseks õppekava täitmiseks tuleb esitada ÕIS-is VÕTA taotlus.
 • VÕTA-ga arvestatu täidab õppekava. NB! Esimesel õppetööst osavõtu semestril tuleb hoolimata VÕTAga arvesse läinud punktide hulgast sooritada vähemalt 15 EAP mahus oma õppekava õppeaineid!
 • VÕTA taotlemine on tasuline - Loe lisaks!

AKADEEMILINE PUHKUS


EKSMATRIKULEERIMINE

Eksmatrikuleerimine ehk üliõpilaskohalt välja arvamine toimub järgmistel juhtudel:

 • ülikooli lõpetamisel seoses õppekava täitmisega täies mahus
 • semestri õpingukava/deklaratsioon on tähtajaks esitamata
 • omal soovil (avaldus esitada ÕIS-is)
 • esimesel semestril on sooritusi vähem kui 15 EAP-d
 • õppeaasta lõpuks on täitmata osakoormuse nõue (15 EAP iga õpitud semestri kohta, kumulatiivselt)
 • ebaväärika käitumise tõttu
 • õppeteenustasu maksmata jätmise tõttu
 • õppekava sulgemisel

Näited

Kindlasti õpid tasuta kui sooritad igal semestril vähemalt 30 EAP mahus oma õppekava õppeaineid ehk õpid nominaalkoormusega.
Kui ühel semestril sooritada õppeaineid rohkem, võib teisel semestril selle võrra vähem sooritada.

Näide: kui esimesel semestril sooritad 36 EAP oma õppekavast, siis teisel semestril piisab, kui sooritada 24 EAP, sest siis on nominaalkoormus täidetud ehk sooritatud nõutud mahus 2 õpitud semestrit x 30 EAP = 60 EAP.

On lubatud väike eksimisruum (6 EAP)
Näide: kui deklareerid esimesel semestril 30 EAP ja mingil põhjusel sooritad ainult 24 EAP, siis veel puuduvate punktide eest maksta ei tule. Aga järgmistel semestritel tuleb alati sooritada 30 EAP ja see puuduv 6 EAP aine tuleb õppekava lõpetamiseks ikkagi sooritada.

Puuduvate punktide eest tuleb tasuda siis, kui nominaalkoormusest (30 EAP iga õpitud semestri kohta) on puudu rohkem kui 6 EAP. Tasu puuduvate ainepunktide eest arvutatakse iga semestri lõpus. Puuduvate punktide arvutamine toimub valemi järgi: õpitud semestrite arv korda 30 EAP miinus 6 EAP.
Puuduolevate ainepunktide hüvitamisel on ainepunkti hind 44 eurot.

Näide:
Esimesel semestril sooritad 30 EAP, ei maksa midagi.
Teisel semestril sooritad 24 EAP, ei maksa midagi, sest puudu ei ole rohkem kui 6 EAP, mis tohib puudu olla.
Kolmandal semestril sooritad 24 EAP ja maksad kuue EAP eest, sest just nii palju on ainepunkte vähem kui nõutud. 3x30 miinus 6 = 84, aga tehtud ainult 78 EAP. 84-78= 6 EAP. 6x44=264 eurot.
Neljandal semestril sooritad 30 EAP, aga ikka on miinimumnõudest puudu 6 EAP, seega tuleb jälle maksta 6x44= 264 eurot.
Kui viiendal semestril sooritada vähemalt 36 EAP, arvet semestri lõpus ei tule.

Eritingimus: alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanemad või eestkostjad või keskmise, raske või sügava puudega või osaliselt või täielikult töövõime kaotanud isikud, kes on alustanud õpinguid tasuta eestikeelsel õppekaval, võivad sooritada semestris vähem kui 30 EAP ilma puuduolevate punktide eest maksmata (kuni iga õpitud semesti kohta on sooritatud vähemalt 15 EAP). Selleks tuleb esitada lapse sünnitunnistus semestri alguses oma teaduskonna dekanaati.

Lisainfot saab küsida oma teaduskonna dekanaadist!

Õppekoormuse määramisel vaadatakse kui palju oma õppekava õppeaineid on üliõpilane sooritanud ning mitu semestrit ta on õppetööst osa võtnud. Üliõpilase õppekoormus järgmiseks õppeaastaks määratakse õppeaasta lõpus ja selleks liidetakse sooritatud õppeainete EAP-d ja jagatakse õpitud semestrite arvuga. Akadeemilisel puhkusel viibitud semestrid õpitud semestrite arvestusse ei lähe, samas ainepunktid, mis on akadeemilise puhkuse ajal sooritatud, võetakse arvesse.

Iga semestri lõpus vaadatakse üliõpilase sooritatud õppeainete mahtu, et näha, kas tal tuleb puuduvate ainepunktide eest midagi tasuda. Arvutamine käib valemi järgi: õpitud semestrite arv korda 30 miinus 6.
Nominaalse õppeaja viimasel semestri osas peab üliõpilane hüvitama õppekulud õppekava täies mahus täitmisest puuduolevate punktide eest, v.a lõputöö/lõpueksami ainepunktid.

Tasuta õppimine on võimalik, kui vastava õppesemestri lõpuks on õppekavast sooritatud:

Õpitud semestrid

Nominaalkoormus

Tasuta õppeks on vaja:

I semestri lõpuks

30 EAP

24 EAP

II semestri lõpuks

60 EAP

54 EAP

III semestri lõpuks

90 EAP

84 EAP

IV semestri lõpuks

120 EAP

114 EAP

V semestri lõpuks

150 EAP

144 EAP

jne

jne

Abstract photo

Küsimuste korral pöördu dekanaati