Tallinna Tehnikaülikool

Õigusaktid

Head tavad

 • Õppes osalejad teevad endale selgeks veebikeskkonna võimalused kindlustamaks õppe toimumise kvaliteetse audio ja videoga. Mikrofon lülitatakse sisse ainult rääkimise ajaks, et minimeerida müra audiokanalis. Peakomplekti kasutamine parandab oluliselt audiokvaliteeti, video kvaliteedi tagab püsiühendus.
 • Veebipõhises õppes osalevad nii õppija kui õppejõud. Kui õppejõud palub üliõpilasel hoida loengu ajal kaamera sisse lülitatud, siis on viisakas seda teha. Nii on lihtsam algatada diskussioone ja üliõpilasi omavahelisele koostööle suunata, mis tagab mõlemasuunalise tagasiside ning parema teineteisemõistmise.
 • Sõna soovijad annavad sellest märku käe tõstmise ikooni abil.
 • Õppejõud, kes soovib salvestada oma veebi vahendusel peetavat loengut, teavitab sellest eelnevalt aine kuulajaskonda.
 • Ülikooli loengu- ja seminarimaterjalid on ülikooli intellektuaalomand, mida ei tohi ilma loata salvestada.
 • Kui õppejõud ei soovi, et üliõpilased loengut salvestaksid, teavitab ta kuulajaskonda enne loengu algust. 
 • Üliõpilane, kes soovib ise veebiloengut salvestada, võib teha seda juhul, kui õppejõud on selleks loa andnud.
 • Ülikoolil on õigus kustutada üliõpilase poolt salvestatud veebiloengud, mille salvestamine ei ole eelnevalt õppejõuga kooskõlastatud.
 • Osapooled austavad üksteise soovi säilitada privaatsust ning käsitlevad intellektuaalset omandit vastavalt osapoolte vahel sõlmitud kokkulepetele.
 • Salvestist võib jagada kolmandate osapooltega õppejõu loal.
 • Loengusalvestise loata jagamise korral võib õppejõud kui loengumaterjalide autor või ülikool kui autoriõigusega kaasnevate varaliste õiguste omaja vastavalt võlaõigusseadusele nõuda varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist, õigusvastase kasutamise lõpetamist ja edasisest rikkumisest hoidumist, rikkumise teel saadu väljaandmist, samuti piraatkoopia hävitamist.

Hindamine ja eksamid

 • Kui hindamine, sh eksam, viiakse läbi veebikaskkonnas kasutades monitooringu tarkvara, on vaja küsida tudengitelt kirjalik taasesitamist võimaldav nõusolek. Kui tudeng ei nõustu, tuleb võimaldada eksami sooritamine mõnel muul viisil, näiteks eritingimustel auditoorselt või suuliselt videoülekande teel. Vt eksamisoorituste monitoorimine  
 • Eksami korralduslik info (sh see, kas toimub monitooritud eksam) koos eksamiaegadega peab olema üliõpilastele kättesaadav vähemalt neli nädalat enne esimese eksami toimumist, võimalusel juba semestri alguses.


Kõikides hindamiste/eksamite läbiviimist puudutavates küsimustes pöörduge nõu ja abi saamiseks oma teaduskonna õppeprodekaani poole.

TalTechis saavad tudengid tagasisidet õppetegevusele ja õppekorraldusele anda kaks korda õppeaastas ÕISis. 

Tagasiside on väga oluline:

 • tudengile endale, et analüüsida ja mõtestada lahti oma semestripikkune töö; 
 • õppejõule, et arendada ja täiustada oma õppeainet ja õpetamisoskusi;
 • programmijuhile, et kavandada paremaid kursusi ja tagada õpetamise kvaliteeti;
 • personali- ja õppeosakonnale, et tõhusamalt toetada õppejõudude professionaalset arengut;
 • ülikooli juhtkonnale, et otsuste tegemisel tudengite arvamusega arvestada.

Tagasisideküsitlus on anonüümne. Tulemusi esitatakse vaid üldistatud kujul.
Tagasiside küsimist ja kasutamist reguleerib TalTechis rektori käskkiri „Õppetegevuse tagasiside küsimise ja arvestamise eeskiri“.

TalTechi tudengid on sõnastanud ning kirja pannud hea tava, millest tagasiside andmisel lähtuda. 

Hea tagasiside on:

 • eneseanalüüsile tuginev – oma panuse arvestamine õpetamise hindamise puhul on väga tähtis. Õppejõud võib ka tiritamme kasvatada, aga õppimine saab toimuda ikka vaid igaühe enda peas;
 • viisakas – solvamine ja inetused ei aita õppejõul ega programmijuhil õppeainet ja õpetamist paremaks muuta;
 • põhjendatud – küsimustikus antud hindepunktid on küll heaks indikaatoriks, kuid kvaliteedi parandamise seisukohalt on põhjendused parimad;
 • objektiivne – tagasisidest võiksid välja jääda emotsioonid, vahel on kasulik tagasiside andmisega veidi oodata ja analüüsida oma tegevust õppejõu tegevusega paralleelselt, et jõuda asja tuumani ja asjalike tähelepanekute ning ettepanekuteni;
 • konstruktiivne – õppejõud ja programmijuhid kasutavad tudengitelt saadud tagasisidet oma töö tõhustamiseks. Seda saab teha juhul, kui tagasiside annab selleks võimalusi, st põhineb tähelepanekutel ja faktidel ning on täpne (kommentaarid on kirjutatud valitud õppejõu tegevuse kohta jne); 
 • kiitmiseks – õppejõu tunnustamine tehtud tubli töö eest innustab ja julgustab neid veelgi rohkem pingutama.

Kontakt: Kersti Matiisen, 56665731, kersti.matiisen@taltech.ee

Õppekavade ülesehitus

Mis on  õppekava?

Ülikooliõpingud toimuvad õppekavade alusel. Õpingute mahtu mõõdetakse Euroopa ainepunktides (edaspidi EAP). Üks EAP vastab 26 tunnile tööle, mille üliõpilane on õppeks kulutanud.

Õppekava määrab kindlaks läbiviidava õppe eesmärgid, sh õpiväljundid, õppe nominaalkestuse ja mahu, õppekeele, õppe alustamise tingimused, õppeainete loetelu ja mahu, lühikirjeldused ning valikuvõimalused ja -tingimused, spetsialiseerumisvõimalused ja õppe lõpetamise tingimused. Õppekavade koostamisel on eeldatud, et ühe õppeaasta jooksul kogub üliõpilane 60 EAP-d, mis on 1560 tundi tööd, mille üliõpilane on õppeks kulutanud.
Õppe kestus õppekavadel on järgmine:

 • bakalaureuseõppe nominaalkestus on kolm aastat ja õppe maht 180 EAP-d;
 • rakenduskõrgharidusõppe nominaalkestus on kolm kuni neli aastat, õppe maht 180–240 EAP-d;
 • integreeritud õppe nominaalkestus on viis aastat ja õppe maht 300 EAP-d. Integreeritud õpe annab hariduse, mis vastab magistrikraadile ja lõpetanu võib edasi õppida doktoriõppes;
 • magistriõppe nominaalkestus on kaks aastat ja õppe maht 120 EAP-d. Kõrghariduse esimese astme õppe ja magistriõppe nominaalkestus kokku on vähemalt viis aastat ja õppe maht vähemalt 300 EAP-d;
 • doktoriõppe nominaalkestus on neli aastat ja õppe maht 240 EAP-d.

Õppekavade ülesehitus

Õppekava osad on:

 • üldõpe (general studies) – õppekava osa, mille eesmärk on üldhariduslike teadmiste ja oskuste arendamine;
 • põhiõpe (core studies) – õppekava osa, mille eesmärk on õppevaldkondliku ja õppesuuna põhise spetsiifilise baashariduse omandamine;
 • eriõpe, sh praktika (special studies, incl internship) – õppekava osa, mille eesmärk on õppekavas kirjeldatud erialaga otseselt seotud teadmiste ja oskuste omandamine tööle asumiseks ning õpingute jätkamiseks järgmisel õppeastmel;
 • vabaõpe (free choice studies) – õppekava osa, mille eesmärk on õppija vabal valikul õppekavasse mittekuuluvate õppeainete põhjal teadmiste ja oskuste omandamine;
 • lõputöö või -eksamid.

Õppekava osade miinimummahud:

Õppekava osa

Bakalaureuseõpe

Magistriõpe*

Rakendus-kõrgharidusõpe

Integreeritud õpe

Üldõpe

18

6

18

24

Põhiõpe

60

18

48

78

Eriõpe

24

36

57-66

60

sh praktika

6

6

27-36**

12

Vabaõpe

6

6

6

12

Lõputöö või lõpueksamid

6-12***

18-30*

6-12***

30

*Kaheaastase nominaalkestusega magistriõppe magistritöö või -eksami maht on 30 EAP-d; alla kaheaastase nominaalkestusega magistriõppes on kõik mahunõuded proportsionaalselt väiksemad ja magistritöö või -eksami maht on vähemalt 18 EAP-d.

**Praktika moodustab rakenduskõrgharidusõppekavas määratud õppe mahust vähemalt 15%.

*** Minimaalselt 6 EAP-d, maksimaalselt 12 EAP-d.

Kasutusjuhendid

Tutvu tudengi meelespeaga

Õppeinfosüsteemi ÕIS kasutatakse õppeainete deklareerimiseks, mitmesuguste avalduste esitamiseks, teadete saatmiseks üliõpilastele, õppeinfo haldamiseks ja säilitamiseks jms.

ÕIS-i juhendid on kättesaadaavd aadressil ois2.ttu.ee > (avalehe allosas) Kasutusjuhendid. Videojuhend ainete deklareerimiseks asub siin.

Deklareerimine ja õpingukava

 • Õpingukava on üliõpilase poolt eelseisvaks semestriks deklareeritud loend õppeainetest, mida ta kohustub õppima.

 • Õppeaine deklareerimine on õppeaine valimine õpingukavasse. Deklareerimine toimub ÕISis.

 • Esimese ja teise astme üliõpilane peab koostama igaks õppetööst osavõtu semestriks õpingukava, v.a välisriigi õppeasutusse siirdumisel.

 • Üliõpilane esitab õpingukava akadeemilises kalendris märgitud tähtajaks.

 • Videojuhend (3 min) õppeainete deklareerimise kohta on kättesaadav siin!

Pea meeles!

 • Õppeainete deklareerimine algab akadeemilises kalendris märgitud kuupäeval. Õppeaineid saab deklareerida õppeinfosüsteemis (ÕIS2).

 • Tunniplaanid on avalikud juba enne semestri algust (ois2.ttu.ee -> Tunniplaanid). Tutvu ka tunniplaani lugemiseks mõeldud juhendiga.

 • Loengutes tuleb osaleda alates esimesest semestri päevast (vastavalt tunniplaanile). Õpingukava saad koostada ja esitada kuni akadeemilises kalendris märgitud kuupäevani. Esimene loeng on kõige olulisem, sest selles loengus tutvustab õppejõud õppeaine läbimise tingimusi, õppematerjale jms.

 • Kui Sul on täiendavaid küsimusi või vajad abi õpingukava koostamisel, pöördu oma teaduskonna dekanaati.

Selleks et kõik ÕIS-i kaudu saadetud ametlikud teated kindlasti Sinuni jõuaksid, jälgi tudengiportaali student.taltech.ee.

TalTech moodle asub aadressil - taltech.moodle.ee, vajadusel tutvu kasutusjuhendiga.

Keskkonda sisse logimiseks tuleb valida avalehelt autentimisvahendiks „TalTech Uni-ID“ ning sisestada oma Uni-ID kasutajanimi uni-id@ttu.ee ja parool. Alternatiivsete autentimisvõimalustena on võimalik kasutada ka ID-kaarti või Mobiil-IDd. Mobiil-IDga sisenemiseks tuleb esmalt Moodle’isse sisse logida Uni-ID või ID-kaardiga ja lisada oma kasutajaandmetele mobiiltelefoninumber. 

Uni-ID kontoga seonduvate küsimustega saab pöörduda IT kasutajatoe poole, kirjutades aadressil helpdesk@taltech.ee. Moodle’i konto ja sisselogimisega seonduvate küsimustega aadressil moodle@taltech.ee.

TalTech e-post

Igale üliõpilasele luuakse immatrikuleerimisel TalTechi e-posti aadress, mis on kujul „matriklinumber@taltech.ee“. Kõik õppetööga seotud teated saadetakse TalTechi e-posti aadressile ja info loetakse kohale toimetatuks. TalTechi e-posti tuleb regulaarselt lugeda tudengiportaalist student.taltech.ee!

E-posti ja ÕIS-i teadete hõlpsaks seadistamiseks on loodud järgmine juhend:

Uni-ID kasutajanimi ja parool

Uni-ID teenuse eesmärk on lihtsustada läbi ühtse ja turvalise autentimissüsteemi ligipääsu ülikooli tsentraalsetele IKT ressurssidele. Uni-ID kasutajakonto loomise eelduseks on üliõpilasstaatuse omamine. Uni-ID kasutajanime saamiseks ja parooli loomiseks või vahetamiseks avage https://pass.ttu.ee ning logige sisse ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID'ga. Loe lisaks!

Viitamine ja tööde vormistamine

TalTechis kehtivad erinevates teaduskondades erinevad kirjalike tööde (sh lõputööde) vormistamise juhendid. Vastavad juhendid on leitavad teaduskondade kodulehtedelt:
 

 1. Infotehnoloogia teaduskonna juhendid
 2. Majandusteaduskonna juhendid
 3. Loodusteaduskonna juhendid
 4. Inseneriteaduskonna juhendid
 5. Eesti Mereakadeemia juhendid

Kui vajad personaalset nõustamist infootsingul, abi kirjanduse leidmisel lõputöö jaoks, andmebaaside kasutamisel jne, võid tellida tasuta konsultatsiooni raamatukogu ainespetsialistilt. Konsultatsioon kestab ligikaudu 1h ja oma soovi saab esitada selle vormi kaudu.

Maa

Kaalutud keskmise hinde kalkulaatori leiad tudengiportaalist!