Tallinna Tehnikaülikool

Suurt vajadust elektrotehnika ja mehhatroonika spetsialistide järele on prognoosinud ja näidanud nii erinevate tööstussektorite, tööandjate kui ka kõrghariduse uuringud. Meie eriala lõpetanutel on kõik eeldused edukaks karjääriks kiirelt arenevates, uutele lahendustele orienteeritud ning paindlikes ettevõtetes.

Eriala sisu

Elektrotehnika ja mehhatroonika, foto laborist

Värskete uuringute ja strateegiate jätkuv veendumus muutuste vajalikkusest on toonud välja senisest veelgi akuutsema vajaduse elektri- ja mehhatroonikainseneride väljaõppe parendamiseks Tallinna Tehnikaülikoolis, toetamaks Eesti majanduses ja tööturul toimuvaid muutusi. Õppekava erialane spetsiifika on huvipakkuv enamusele Eestis, aga ka rahvusvahelisel turul, tegutsevatele elektriettevõtetele ja mehhatroonika ettevõtetele.

Õppekaval omandatakse teadmisi ja saadakse oskusi, mis on vajalikud elektri- ja mehhatroonikainseneridel töötamiseks elektriliste ja mehhatrooniliste süsteemide, komponentide ja seadmetega. Samuti nende ehitamise ja nendega töötamise kavandamiseks ja juhtimiseks ning nende talitluse, hoolduse ja remondi juhtimiseks majanduslikult vastuvõetaval, keskkonnasõbralikul ning ühiskondlikult aktsepteeritaval moel. Omandatakse valmisolek töötada interdistsiplinaarses meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride ja teiste spetsialistidega ning asuda tööle elektri- või mehhatroonikainsenerina tehnoloogia käigus hoidmise ja arendamise alal.

Õppeainete valikul eelistatakse mõlemat tehnikavaldkonda ja nende spetsiifikat katvaid õppeaineid. Erialaspetsiifilistes ainetes pannakse rõhku ka projektipõhisele- ja probleemõppele, mis aitab senisest paremini siduda õppeaines saadud teadmised reaalselt töökohtades lahendatavate tööstuse ja teaduse ülesannetega.

Sinu kasutuses on tipptasemel laborid, millega saad juba nüüd virtuaaltuuri vahendusel tutvuda:

Peaerialad

Elektrotehnika

Peaeriala ühendab teadmised energia- ja mehhaanilistest, tööstus- ning olmesüsteemidest, elektrotehnikast ja elektroonikast, automatiseerimisest ning IT-st. Käsitleme elektritarbimist energeetikas, tööstuses, transpordis, avalikus ruumis ja hoonetes.

Mehhatroonika

Mehhatroonika on sünergia infotehnoloogiast, elektroonikast, optikast ja mehaanikasüsteemidest. See on üks dünaamilisemaid tehnikasuundi maailmas. Selle eesmärk on tehniliste süsteemide funktsionaalsete võimaluste täiustamine uute infotehnoloogiliste vahenditega ja uutel põhimõtetel töötavate seadmete loomine, rakendades tehisintellekti ja uusi andurite põhimõtteid ümbruse paremaks tajumiseks ja seadmete juhtimiseks programmeeritava elektroonika abil.

Tutvu elektrotehnika ja mehhatroonika õppekava täisversiooniga

Olulisemad õppeained

Õppeaine tutvustab tänapäevaseid tööstus- ja hooneautomaatika tehnoloogiaid, seadmeid, programmeerimiskeeli, andmesideliideseid ja –protokoll ning  elektriajamite arengut, nüüdisprobleeme ja elektrimootorite juhtimise põhimõtteid tänapäeva tööstuses. Õpiaine arendab tootmise automatiseerimise planeerimiseks vajalikku analüüsivõimet ning lahenduste väljatöötamis- ja rakendamisoskust. Orienteerub vahelduvvoolumasinate dünaamika modelleerimist ja vektormodelleerimist ning annab ülevaade vektorjuhtimise rakendamisest tootmises.

Õppeaine tutvustab kaasaegse jõuelektroonika arengusuundi, uusimaid pooljuht komponente, muundurite topoloogiaid ja juhtimismeetodeid erinevates rakendustes. Andab algteadmised jõuelektroonika muundurite ja nende juhtimissüsteemide projekteerimise kohta. Käsitleb jõuelektroonika muundurite modelleerimist ja simuleerimist arvutil. Arendab praktilisi ja käelisi oskuseid jõuelektroonika iseseisvaks ehitamiseks.

  Õppeaine annab süvateadmisi kaasaegsetest robotitest, nende riistvaralistest juhtimissüsteemidest ja robotite juhtimiseks kasutatavast tarkvarast. Annab praktilisi oskusi robotite juhtsüsteemide ja robotites kasutatava sensoorika rakendamiseks reaalsete tööstuslike ülesannete lahendamisel ning teadmisi arukate ja iseõppivate algoritmide kasutamiseks autonoomsetes ja inim-koostööl põhinevates robotites.

   Õppeaine annab ülevaade  valgustehnika arengust, valgustustehnika põhimõistetest,  valgusallikatest ja erinevate valgustite tüüplahendustest ning nende kasutamise valikukriteeriumidest, elektervalgustuse energiatõhususe hindamisest, valgustuspaigaldise projekteerimisest (projekteerimistarkvara näidetel) ning valgusmõõtmistest ja mõõtemeetoditest. Õpiaine loob võimalus kujundada arusaamine inimsilmast kui valgusvastuvõtjast, selle rollist valgustehnika arendamisel ja rakendamisel.

    Õppeaine annab teadmised masinnägemise kui valdkonna sisust, arengutest ja tulevikutrendidest ning loob teadmisi ja oskusi masinnägemissüsteemi komponentide (kaamerad, sensorid, sardsüstteemid, tarkvara jms.) kasutamisest. Samuti annab teadmised tehisintellekti ja masinõppe algoritmide rakendamisest kaasaegsetes masinnägemissüsteemides robootika ja arukate süsteemide arendusel.

     Õppeaine annab ülevaade robotites ja mehhatroonikasüsteemides kasutatavate mehhanismide struktuuri, kinemaatika ja dünaamika kohta, praktilised teadmised vastavate probleemide matemaatilise modelleerimise ja analüüsi kohta ning oskused sobivate ajamite ja ülekannete valikuks nõutava liikumise realiseerimisel ja oskused niisuguse ülekande realiseerimiseks. Samuti tutvustab kaasaegset arvutitarkvara (MATLAB, Simulink) süsteemidünaamika ülesannete lahendamiseks.

     Tulevik

     Elektrotehnika ja mehhatroonika, labor ja lennukimudel

     Elektrotehnika ja mehhatroonika eriala vilistlased võivad olla edukad nii suurettevõtete arendustegevuses kui ka ettevõtluses start-up’ide arendamisel. Eri valdkondade teadmistes orienteerumise ja seostamise oskus koos innovaatilise mõtlemisvõime ning ettevõtlikkusega on see, mis tagab edu tulevikus.

     Elektrotehnika ja mehhatroonika eelistatud töökohad on elektrotehnika-, automaatika- ja robootikaspetsialistidena, samuti tootmises automaatseadmete, tehnoloogiliste liinide ning robotite ekspluatatsiooniinseneride või ettevõttejuhtidena.

     Elektrotehnika ja mehhatroonika eriala lõpetanutel on kõik eeldused edukaks karjääriks kiirelt arenevates, uutele lahendustele orienteeritud ning paindlikes ettevõtetes, nagu näiteks ABB, Eesti Energia, Enefit Green, Harju Elekter, Elering, AS Ericsson Eesti, IPTE Automation OÜ, Festo Oy AB, AS Tech Group, Threod Systems OÜ, FLIR Systems Estonia OÜ, Beckhoff Automation OÜ, AuVe Tech, jpt.

     Laeb infot...