Tallinna Tehnikaülikool

Miks töötada TalTechis?

Ülikool on töötamiseks unikaalne koht, andes nii huvitava töö akadeemilises keskkonnas kui ka targad töökaaslased. TalTech koondab endas väga erinevate erialade esindajad - insenerid ja finantsistid, keemikud ja IT arendajad -, kelle ühiseks missiooniks on Eesti kõrghariduse ja teaduse arendamine.

Kiire areng, jätkuvad väljakutsed ja rahvusvahelistumine on märksõnad, mis iseloomustavad TalTechi tänast päeva. Vastukaaluks pakub ülikool töötajatele tavapärasest pikemat puhkust, töökeskkonda Nõmme mändide all ja konkurentsivõimelist töötasu.

TalTechi roheline ülikoolilinnak Mustamäel on kompaktne ning hõlmab Tallinna Teaduspark Tehnopoli. Väärtustame madalat hierarhiat, akadeemilist vabadust ning paindlikku tööaja korraldust töö- ja pereelu tasakaalustamiseks. Ülikool pakub personaalseid koolitus- ja arendusvõimalusi, töötajate tunnustamist, sportimisvõimalusi TalTech Spordihoones ning töötajate ühisüritusi.

Akadeemilise karjääri korraldus

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) võttis esimese ülikoolina Eestis kasutusele tenuuril põhineva akadeemilise karjääri korralduse. Eesmärgiks seati pakkuda stabiilsust ja kindlustunnet praegustele ja tulevastele teadlastele ning motiveerida noori andekaid inimesi teadlaskarjääri kasuks otsustama. Uue karjäärimudeli rakendamisega tehti algust 01.01.2017.

Tenuur

TalTechi akadeemilise karjääri mudeli keskseks elemendiks on alalised, s.o püsiva töökohakindlusega professori ametikohad ehk tenuur (vt TalTech karjäärimudel), millele ülikool tagab keskse rahastuse ning seeläbi sõltumatuse teaduse üldisest projektipõhisest rahastamisest.

Tenuuriprofessor on rahvusvahelisel tasemel teadlane või loovisik, iseseisev uurija ja oma valdkonna akadeemiline juht, kes korraldab ja viib läbi oma teadusvaldkonnas õpet kõikidel kõrghariduse astmetel, juhib teadus-, arendus- või muud loometegevust ning juhendab tulemuslikult nendesse tegevustesse kaasatud üliõpilasi ja akadeemilisi töötajaid.

Tenuuriprofessori ametikoht ühendab paindlikult õppe-, teadus- ja arendustegevuse. Eri liiki akadeemiliste tegevuste osakaal sõltub professori eelistustest ja ülikooli vajadustest. Ametikohal on kaks astet: kaasprofessor ja täisprofessor. Konkreetse professori tase määratakse lähtuvalt tema karjäärifaasist ning akadeemilise tegevuse tulemuslikkusest. Liikumine ametikoha järgmisele astmele toimub edutamisel atesteerimise tulemusena. Atesteerimise kaudu kontrollitakse järgmise tasemeni jõudmiseks vajaliku tulemuslikkuse taseme saavutamist. Sõltumata ametikoha astmest on iga tenuuriprofessor iseseisev teadlane, kes koondab enda ümber doktorant-nooremteaduritest ning järeldoktor-teaduritest koosneva uurimisrühma.

Lisaks tenuurile on TalTechis võimalik spetsialiseeruda ka õppetööle ning alustada lektori karjääriteed, samuti osaleda ülikooli tegevuses peamiselt teadus- ja arendustöö lepingute täitmisele suunatud ajutistel või püsivatel teaduri positsioonidel. Lektori ametikohal on oodatav osalemine teadustöös ulatuses, mis tagab õppetöö kvaliteedi. Teaduri ametikoha täitjailt ootab ülikool üldjuhul väikses mahus õppetöös osalemist.

Akadeemilise karjääri korraldus

Akadeemilise tegevuse portfoolio ülesehitus

TalTech karjäärimudel. Allikkas: TalTech akadeemilise karjääri korraldus
TalTech karjäärimudel. Allikas: TalTech akadeemilise karjääri korraldus

Soolise võrdõiguslikkuse põhimõtted ja tegevuskava aastateks 2021-2025

Tallinna Tehnikaülikool peab oluliseks töötajate soolist tasakaalu ja võrdõiguslikkust ning aitab sellele kaasa erinevate põhimõtete ja eesmärkidega, mis on kirjeldatud vastavas tegevuskavas. 

Tegevuskava käsitleb kõige olulisemaid väljakutseid, mis on seotud ülikooli soolise võrdõiguslikkuse tagamise alase tööga eelseisvatel aastatel. Tegevuskava seab vastutuse tegevuste ja kavaga seatud meetmete toimimise eest. Tegevuskava tuleb vaadelda  kooskõlaliselt ülikoolis kehtivate regulatsioonidega.

Tutvu soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete ja tegevuskavaga aastateks 2021-2025 siin (täistekst)

Töötajate arendus- ja koolitustegevus

Ülikoolis koordineerib ja korraldab personali arendus- ja koolitustegevust struktuurideüleselt personaliosakonna personaliarenduse talitus.

Arendus- ja koolitustegevus jaguneb nelja valdkonda:

 • Juhtimine, sh arenguvestluste plokk
 • Õppimine ja õpetamine ülikoolis, ehk kõrgkoolididaktika
 • Sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused, sh keelekoolitused
 • Uue töötaja sisseelamisprogramm

Välistöötajatega seotud küsimustega tegeleb rahvusvaheliste töötajate keskus:

 • Välistöötajate vastuvõtmine ja sisseelamine
 • Välistöötajatele suunatud koolitused
 • Infotunnid, sh tööd alustavate akadeemiliste töötajate ja külalisõppejõudude infopäevad ja lühikoolitused

Töötajaskonna statistika

Andmed pärinevad 2022. aastast. 

 • 1996 töötajat
  • 66 erinevast riigist
  • 44 aastat keskmine vanus
  • 47,49% naistöötajate osakaal
 • 1076 akadeemilist töötajat
  • 146 professorit
  • 28,72% rahvusvahelise taustaga
  • 69,05% alla 50 aastased
 • 920 mitteakadeemilist töötajat
  • 378 haldus- ja tugistruktuuri üksuste töötajat