Tallinna Tehnikaülikool

Siit lehelt leiate vajalikku teavet ülikoolielu kohta Ukrainas toimuva sõjategevuse ajal. Info täieneb jooksvalt.

Ukraine

Toeta Tehnikaülikoolis õppivaid tudengeid annetades Arengufondile

Tehnikaülikool soovib keerulisel ajal toetada Ukraina kodanikest välisüliõpilasi.

Ukraina noorte aitamiseks saab teha annetuse sihtasutusele SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond, millel on annetuskontod nii SEB Pangas (a/a EE471010052027905003) ja ka Swedbankis (a/a EE572200221011286139).

Ülekande selgitusse palutakse märkida „Ukraina tudengid“

Tallinna Tehnikaülikool avaldab igakülgset toetust Ukraina tudengitele ja töötajatele seoses Ukrainas puhkenud sõjaga.

Ukraina päritolu välistudengite ning töötajate toetamisega seotud tegevuste info kajastub ülikooli välisveebis taltech.ee/ukraina ja taltech/en/ukraine.

Tehnikaülikooli turvatalitus turvatalitus@taltech.ee  +372  620 2112.

Eesti Pagulasabi koordineerib koostöös Eesti riigiga sõjapõgenike ära toomist Ukraina piirilt, täpsem info pagulasabi.ee

Tallinna linnaasutuste, Sotsiaalkindlustusameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Eesti Pagulasabi koostöös pakutakse Tallinna vastuvõtukeskuses Ukraina sõja eest põgenenud inimestele esmast abi. Loe lähemalt siit

Toetusmeetmed Eestis

1. ETAg toetab Eestisse saabuvate Ukraina teadlaste osalemist Eesti uurimisrühmade töös.

Ülikoolid saavad palgata Ukraina teadlase käimasolevasse stardi-, rühma- või arendusgrandiprojekti uurimisrühma. Teadlane peab alustama tööd 2022. aasta jooksul ning toetuse periood on kuni 6 kuud. Ühte projekti võib kaasata mitu teadlast.

Toetust saab taotleda toetatava teadlase kaasamiseks stardi-, rühma või arendusprojekti täitja või põhitäitjana, kui ta:

 •  on Ukraina kodanikust ajutise või rahvusvahelise kaitse saaja;
 •  vastab vastavalt stardi-, rühma- või arendusprojekti täitjale või põhitäitjale esitatud nõuetele.
 • Asutus sõlmib toetatava teadlasega toetuse perioodiks töölepingu vähemalt 0,5 koormusega.
 • Ühe ja sama toetatava teadlase kaasamiseks ei saa taotleda ega eraldada rohkem kui üht toetust samaaegselt.
 • Ühte projekti võib kaasata mitu toetatavat teadlast.
 • Toetuse maht ühe täitja kohta on 2000 eurot ja ühe põhitäitja kohta 3000 eurot kuus. Tasu sisaldab personalikulusid ja teadustöö kulusid. Toetusele ei lisandu üldkulu.

Toetuse periood on kuni kuus kuud, aga mitte kauem kui projekti lõpptähtaeg. Toetuse periood peab algama 2022. aastal.

Täpsemalt saab lugeda siit.
Application form

2. ETAg toetab Eestisse saabunud Ukraina teadlaste lühiajalist stažeerimist Eesti ülikoolides (kuni 3 kuud).

Stažeerimise eesmärk on tutvustada Eesti ülikoolides toimuvat teadustöö korraldust, avardada Ukraina teadlaste võimalusi end ametialaselt täiendada ning soodustada laiemalt koostööd Eesti ja Ukraina teadlaste vahel. Meede algab 2022. a mais ja kestab aasta lõpuni. Toetus kehtib ka tagasiulatuvalt kuni 24. veebruarini 2022, s.t. neile sõjapõgenikest teadlastele, kes on juba asunud siinse teaduskorraldusega tutvuma.

Stažööriks saab võtta Ukraina teadlase:

 • kellel on kogemus alus- või rakendusuuringute või eksperimentaalarenduse läbiviimisel;
 • kes on ajutise või rahvusvahelise kaitse saaja või kes viibib Eestis muul seaduslikul alusel võimaluseta Ukrainasse naasta;
 • kellel ei olnud töösuhet Eesti ülikooli või muu teadus- ja arendusasutusega kolme kuu jooksul enne 24.02.2022.
 • Stažööriks ei saa võtta Eesti ülikooli doktoranti. 
   

Toetus jaotatakse ülikoolidele ühikuhinna põhiselt 3000 € kuus. Ühikuhind sisaldab stažööri palgafondi arvestusega, et stažöör osaleb tegevustes 40 tundi nädalas (täistööaja ekvivalent), ja toetuse saaja üldkulu. Toetuse saajal on õigus kasutada üldkuluks kuni 5% ühikuhinnast. Toetuse periood ühe stažööri kohta on kuni kolm kuud, stažeerimine peab algama 2022. aasta jooksul. Tallinna Tehnikaülikooliga on sõlmitud leping 11 stažööri kutsumiseks, kokku rahalises mahus 99 000 eurot.

Täpsema info leiab siit.
Application form

Rohkem infot vaata siit

Teised toetusmeetmed

Horizon for Ukraine
The European Research Council (ERC) job offers in ERC-funded Research teams
Science for Ukraine
All European Academies (ALLEA)
EURAXESS - Science4refugees

Kontakt:
Kersti Vähi
Teadusosakond
Teadus- ja arendustegevuse projektide peaspetsialist
tel 620 3632
kersti.vahi@taltech.ee

Kandideerimine Tallinna Tehnikaülikooli õpingutele 2022. õppeaastaks on lõppenud. Rohkem infot järgmise aasta vastuvõtu kohta leiad kodulehelt või kirjutades study@taltech.ee.

Ukraina kodakondsusega sõjapõgenikel, kes soovivad jätkata enda haridusteed Tallinna Tehnikaülikoolis külalisüliõpilasena, õppides TalTechis 1 kuni 2 semestrit, palume kirjutada aadressil incoming@taltech.ee. Rohkem infot külalisüliõpilasena õppimise kohta leiate siit

 • Tallinna Tehnikaülikool tagastas tasulisel õppekohal õppivatele Ukraina kodakondsusega välistudengitele kevadsemestri õppemaksu.

 • Teaduskonnad pakuvad oma Ukraina tudengitele toetust toimetulekuks. 

 • Tehnikaülikool pikendas Ukraina kodakondsusega sisseastujate vastuvõttu 1. juunini 2022. 

 • Ukrainast pärit tudengid saavad taotleda akadeemilist puhkust omal soovil kevadsemestri lõpuni.

 • Psühholoogilise abi vajaduse osas on palve pöörduda ülikooli psühholoogide poole psyhholoog@taltech.ee. Abi pakub ka riiklik kriisiinfo keskus telefonil 1247 (koduleht kriis.ee).

 • Ülikool laiendab töötajate vaimse tervise toetamise võimalusi. Täpsemat infot saab küsida personaliosakonnast personal@taltech.ee.
 • Töötajatele on üleskutse märgata vaimset tuge vajavaid kolleege ja tudengeid. Vajadusel tuleks pidada nõu personali- ja õppeosakonnaga personal@taltech.ee.
 • Kõikidele juhtidele (nii ülikooli struktuuriüksuste, õppeprogrammide kui ka uurimisrühmade juhtidele) esitatakse üleskutse hoida silma peal ülikooli liikmete vaimsel heaolul – oluline on, et kõik vajajad saaksid tuge ja abi. Psühholoogilise abi vajaduse osas on palve pöörduda ülikooli psühholoogide poole psyhholoog@taltech.ee. Abi pakub ka riiklik kriisiinfo keskus telefonil 1247 (koduleht kriis.ee).
 • Õppejõududele on eriline palve märgata tudengite praegusest olukorrast tingitud vajadusi, edastada need konkreetsete probleemidega tegelevatele üksustele või edastada tudengi(te)le asjakohased kontaktid. Vajadusel tuleks pidada nõu õppeosakonnaga studenthelp@taltech.ee.
 • Kui teie uurimisrühmal, instituudil või üksusel on pakkuda lühi- või pikaajalisi positsioone, mis võiksid sobida Ukraina sõjapõgenikele, siis palume nendest teada anda personaliosakonnale konkurss@taltech.ee. Koondame kõik tööpakkumised inglisekeelsele kodulehele taltech.ee/en/open-positions. Ühtlasi palume samal aadressil anda teada, kui teie poole on otse töövõimaluste uurimisega pöördutud.

 • Rektorite Nõukogu arutelu tulemusel otsustati, et koostöö Venemaa ja Valgevene ülikoolide ning teadusasutustega peatatakse ja uusi algatusi ei käivitata.

 • Kõik Venemaalt ja Valgevenest pärit töötajad saavad aga siin oma tegevusi jätkata.
 • Rektor kutsub ülikooliperet üles hoidma ühtsust ning toetama kõiki meie ülikooli liikmeid sõltumata nende rahvusest.

Kõigile annetamiseks avatud fond luuakse sooviga toetada nii neid Ukraina kodanikest välisüliõpilasi, kes juba Tehnikaülikoolis õpivad, kui ka neid, kelle õpingud on Venemaa sõjalise rünnaku tõttu Ukrainas katkenud ja kes soovivad edasi õppida TalTechi õppekavadel.

Tudengeid saab toetada Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondile annetades, ülikool kutsub ka oma vilistlasi üles andma abi Ukraina päritolu tudengitele.

„Iga tudeng väärib võimalust õppida,“ kinnitas Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. „Meie eesmärk on võimaldada Ukraina noortel sügissemestril siin õpinguid alustada või jätkata. Selleks vajavad nad igakuist stipendiumi, mis kataks igapäevased elamiskulud.“

Ukraina noorte aitamiseks saab iga soovija teha ühekordse või regulaarse annetuse sihtasutusele SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond, millel on annetuskontod nii SEB Pangas (a/a EE471010052027905003) või  Swedbankis (a/a EE572200221011286139).

Ülekande selgitusse palutakse märkida „Ukraina tudengid“ ja ka oma isikukood. Annetamine SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi kaudu on eraisikutele tulumaksusoodustusega, juriidilistel isikutel aga tulumaksuvabastusega.  

Mugavalt ja kiirelt saad omapoolse panuse anda ka makselingi kaudu siin.

Annetuste tegemine on vabatahtlik ega ole tagastatav.

Sedavõrd ebatavalisel ajal on normaalne, kui tunneme end murelikuna. Normaalne on ka vajadusel tuge küsida, kas oma lähedastelt või spetsialistidelt.

Tehnikaülikooli psühholoogide poole saab pöörduda e-kirja teel: psyhholoog@taltech.ee

Lisaks ülikoolis töötavatele psühholoogidele tuleb appi uus psühholoog Ivan Strigin. Nõustamine toimub inglise ja vene keeles. Registreerimine ja muu info e-kirja teel: istrigin@tlu.ee Vastuvõtuajad: neljapäeval 10.00–14.00 ja laupäeval 10.00–14.00. 

Abi saab ka järgnevatelt veebilehekülgedelt:

Kõik TalTechi vabad töökohad on koondatud inglisekeelsele kodulehele taltech.ee/en/open-positions

Hoolime Ukrainast, hoolime igaühest

Hea ülikoolipere! Sõda Ukrainas on tõsiasi. Me oleme mõttes selle sõja ohvritega: nendega, keda rünnatakse, kelle maale tungitakse, aga ka nendega, keda sunnitakse seda tegema.

Eestis ei ole sõda. Ning me teeme kõik selleks, et sõda siia ka enam kunagi ei jõuaks. Meil on meie sõbrad Euroopa Liidus, on NATOs ja ka väljaspool neid organisatsioone.

Minu soov ja palve on: oleme rahulikud, oleme sõbralikud. Eestis hinnatakse ju igaüht, hinnatakse ka tema rahvuse ja maailmavaate esindajana. Kultuurid rikastavad üksteist, nad pole üksteise vaenlased. Ka rahvused pole üksteise vaenlased, inimesed pole üksteise vastased. Kõik need õudused, mida maailm on sunnitud ajaloo jooksul taluma, sünnivad vaid valitsejate peades, valitsevates ringkondades. 

Ükskõik kui isiklikult sõja teema meid ka puudutaks, palun ma meil kõigil jätkata tööd Tehnikaülikoolis rahulikus üksmeeles. Mida rohkem me üksteist toetame, omavahel kokku hoiame, seda tugevam on ülikool, seda tõhusamat teadust siin tehakse. Just ühise pingutusena sündiv tõhus teadus on see, millega meie suudame paremasse maailma panustada.

Kahtlemata on meie hulgas neid, kellel on raskem. Järgmisel nädalal kutsun kokku teaduskondade, instituutide ja tugiüksuste juhtide koosoleku, et üheskoos arutada, kuidas saame toetada neid, kes vajavad tuge ja nõustamist. 

Kui keegi tunneb, et ta peab abi või nõu küsima, siis palun kirjutage personal@taltech.ee. Igaühe mure on ka Tallinna Tehnikaülikooli mure.

Meelekindlust ja lootust teile!

Laeb infot...