Tallinna Tehnikaülikool

Kes on Tallinna Tehnikaülikooli värsked doktorid ja mis teemadel nad oma töid kaitsesid? Kellele saame lähiajal kaasa elada? Kõigi 2021. aastal kaitstud ja ka lähiajal kaitsmisele minevate doktoritöödega saab põhjalikumalt tutvuda SIIN

doktoritööd

2021. aastal kaitstud tööd:

 • 21. detsember – Kontson, Tiina „Tõrksate glükopolümeeride katalüütiline konversioon: sahharifikatsiooni ja isomerisatsiooni uurimine ioonsetes vedelikes“ (Catalytic Conversion of Recalcitrant Glycopolymers: Investigation of Saccharification and Isomerisation in Ionic Liquids)

 • 20. detsember – Kiitam, Ivar „Isolatsiooni vastupidavus ja osalahenduste mõõtmine“ (Insulation Durability and Measurement of Partial Discharge)

 • 17. detsember – Põld, Toomas „Elektroentsefalograafilisel signaalil põhinevate indikaatorite kasutamine depressiooni sümptomite varaseks avastamiseks töötervishoius“ (Application of Electroencephalographic Signal Based Measures for Early Detection of Depression Symptoms in Occupational Health).

 • 15. detsember – Varjas, Toivo „Mõõtelahenduse ja -metoodika uurimine ning arendamine pindadelt valguse peegeldumise hindamiseks“ (Research and Development of Measurement Solution and Methodology for Assessment of Light Reflection from Surfaces)

 • 14. detsember – Kaldas, Kristiina „Põlevkivi oksüdeerimine vees hapniku mõjul“ (Wet Air Oxidation of Oil Shale.)

 • 10. detsember – Rooda, Ilmatar "Rakkudevaheline kommunikatsioon inimese munasarja preovulatoorses folliikulis: mikroRNA-de ekspressioon granuloosrakkudes ja follikulaarvedelikus" (Intercellular Signalling in the Human Pre-ovulatory Follicle: microRNA Expression in Granulosa Cells and Detection in the Follicular Fluid)

 • 1. detsember – Kudriavtseva, Tatiana "Klastri tööstuspoliitika ja üleminekumajanduse vahendid: Venemaa näide" (Cluster Industrial Policy and Tools in Transition Economy: The Case of Russia)

 • 29. november – Ziko, Mehadi Hasan „Metallkontakti ja ränikarbiidi vahelise liidespinna karakteriseerimine" (Characterization of Interfaces Between the Metal Film and Silicon Carbide Semiconductor)

 • 3. november – Jaagura, Madis „Toitumise ja kiudainete mõju inimese seedetrakti mikrobiootale in vitro ja in vivo“ (The Effect of Diet and Dietary Fiber on the Human Gut Microbiota in vitro and in vivo)

 • 29. oktoober – Jõul, Piia „Uudsed analüüsimetoodikad keskkonnakahjulikke ühendeid sisaldavate proovide ettevalmistuseks ja analüüsiks“ (Novel Analytical Procedures for Sample Preparation and Analysis of Environmentally Harmful Compounds)

 • 28. oktoober – Sein, Sander „Optimeeritud seisukorra kontrolliplaani välja töötamine tüüpilistele Eesti raudbetoonsildadele“ (Development of an Optimised Condition Assessment Plan for Common Reinforced Concrete Bridges in Estonia)

 • 15. oktoober – Ehrminger, Robin „Elektrilise impedantsi spektroskoopial ja täieliku sisepeegelduse fluorestsentsmikroskoopial põhinevad biotundlikud süsteemid“ (Development of Electrical Impedance Spectroscopy and Total Internal Reflection Microscopy Based Biosensing Assay Systems)

 • 14. oktoober – Liu, Le „Sädepaagutus- ja selektiivse lasersulatus-tehnoloogia abil valmistatud Ti-B baasil komposiitmaterjalid“ (Ti-B Based Composites by Spark Plasma Sintering and Selective Laser Melting)

 • 1. oktoober – Trubitsõn, Dmitri „Organokatalüütiline enantioselektiivne N-alküleeritud indoolide süntees“ (Organocatalytic Enantioselective Synthesis of N-alkylated Indoles)
 • 24. september – Kimm, Mariliis „Asümmeetriline organokatalüütiline [2,3]-Wittigi ümberasetusreaktsioon“ (Asymmetric Organocatalytic [2,3]-Wittig Rearrangement)
 • 9. september – Rosend, Julia "Siidri valmistamise tingimuste mõju estrite tootmisele pärmide poolt" (The Effect of Cidermaking Practices on Ester Production by Yeast)
 • 2. september – Iqbal, Muhammad Naveed „Mõõtmispõhine lähenemine olmetarbijate vooluharmoonikute juhusliku esinemise modelleerimiseks“ (Measurement Based Approach for Residential Customer Stochastic Current Harmonic Modelling)
 • 27. august – Asad, Bilal „Kolmefaasilise lühisrootoriga asünkroonmootori matemaatiline modelleerimine ning lähtuv rikkediagnostiline signaalitöötlus“ (Mathematical Modelling of Three Phase Squirrel Cage Induction Motor and Related Signal Processing for Fault Diagnostics)
 • 26. august – Saffarshamshirgar, Ali „Hierarhiliselt struktureeritud funktsionaalsed keraamilised komposiidid grafeenlisandiga nanokiududega“ (Hierarchically Structured Functional Ceramic Composites with Graphene Augmented Nanofibers)
 • 24. august – Tkachivskyi, Dmytro „Abrasiivkulumiskindlad komposiitpinded ex-situ ja in-situ sünteesitud karbiidkõvafaasiga“ (Abrasive Wear Resistant Composite Hardfacings with Ex-situ and In-situ Synthesized Carbide Reinforcement)
 • 24. august – Malmberg, Siret „Elektrilise kaksikkihi kondensaatori elektrokedratud nanostruktuursete elektroodide arendus“ (Development of Electrospun Nanostructured Electrochemical Double-Layer Capacitor Electrodes)
 • 23. august – Muižniece, Lauma „Väikeriigid ja teadmiste juhtimine: Läti juhtum“ (Small States and Knowledge Governance: the Case of Latvia)
 • 12. august – Kask, Maarja „Süvaoksüdatsiooniprotsesside kombineerimine ohtlike saasteainete energiatõhusaks lagundamiseks vees ja õhus“ (Combination of Advanced Oxidation Methods for the Energy-Efficient Abatement of Aqueous and Gaseous Hazardous Pollutants)
 • 11. august – Pihelgas, Mauno „Arvutivõrkude kaitse automatiseerimine küberoperatsioonide vastu“ (Automating Defences against Cyber Operations in Computer Networks)
 • 9. juuli – Zujev, Mihhail „Eesti merealade prognoosisüsteemi arendamine vaatlusandmete assimileerimise abil“ (Development of Data Assimilation for Numerical Forecasts in Estonian Marine Areas)
 • 21. juuni – Pesti, Ksenija „Arteriaalse verepulsatsiooni modelleerimine ja simuleerimine bioimpedantsi kaudu“ (Modelling and Simulation of Arterial Blood Pulsation via Bioimpedance)
 • 21. juuni – Shaikh, Asad Alamgir „Hübriidpinnete triboloogiline käitumine ekstreemsetes tingimustes“ (Tribological Behavior of Hybrid Coatings at Extreme Conditions)
 • 17. juuni – Kõrge, Kristi „Kastani ekstraktiga seotud kitosaankilede bioloogiline aktiivsus, füüsikalis-keemilised omadused ning rakendatavus toidupakendina“ (Biological Activity and Physicochemical Properties of Chitosan Film Cross-Linked with Chestnut Extract for Active Food Packaging Applications)
 • 17. juuni – Kändler, Nils „Sademeveesüsteemide detsentraliseeritud juhtimissüsteemi platvorm kliimakindlates tarkades linnades“ (Decentralized Real-Time Control Platform for Urban Drainage Systems in Climate Proof Smart Cities)
 • 16. juuni – Maennel, Kaie „Küberkaitsealase hariduse parendamine õpianalüütika abil“ (Advancing Cybersecurity Education through Learning Analytics)
 • 16. juuni – Pazaitis, Alexandros „Ühisvaral põhineva väärtusteooria suunas: tootmine ja korraldus digitaalmajanduse ajastul“ (Towards a Theory of Value as a Commons: Production and Organisation in Times of the Digital Economy)
 • 15. juuni – Kusumahastuti, Dewi Kurnianingsih Arum „24 L-fenüülalaniini-põhise ioonvedeliku ökotoksikoloogiline ja antibakteriaalne iseloomustamine“ (Ecotoxicological Profiling and Antibacterial Potency of a Series of 24 L-Phenylalanine Based SAILs“
 • 11. juuni – Kaupmees, Reelika „Kahedimensionaalsete siirdemetallide dikalkogeniidide kasvatus ning optiliste omaduste uurimine“ (Growth and Optical Properties of Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides)
 • 11. juuni – Tart, Allan „Uudsed algoritmid antennivõre väljundsignaali töötlemiseks“ (Some Novel Algorithms for Processing Sensor Array Output Signals)
 • 10. juuni – Meurer, Christian „Meetodid olekute hindamiseks ja juhtimiseks soodsa hinnaga autonoomsetele allveerobotitele“ (State Estimation and Control for Small Low-Cost Autonomous Underwater Vehicles)
 • 8. juuni – Klepinina, Ljudmila „Energiametabolismi ümberkorraldamine kasvajarakkude diferentseerimisel“ (Rearrangement of Energy Metabolism During Differentiation of Cancer Cells)
 • 27. mai – Luberg, Ago „Kasutajatelt kogutud andmete integreerimine parametriseeritud reisisoovituste loomiseks“ (Consolidation of Crowd-Sourced Geo-Tagged Data for Parameterized Travel Recommendations)
 • 26. mai – Kuhi, Kristjan „Tõestatav ja ajas ning ruumis jälgitav tulemuslikkuse mõõtmise kontseptsioon võrguettevõtetele“ (Traceable Temporo-Spatial Performance Measurement Concept for Network Industries)
 • 25. mai – Ping, Kefeng „Süsinikurikastel, metall–orgaanilistel võrestikel põhinevate materjalide disain ja nende kasutuselevõtt kemo- ja elektrokatalüütilistes rakendustes“ (Rational Design of Carbonaceous MOF-based Materials for Chemo- and Electrocatalytic Applications)
 • 12. mai – Reimand, Juhan „Amüloid-β staatuse vastuolu PET-uuringul ning liikvorianalüüsil: Kliiniline ja patofüsioloogiline tähendus“ (Discordance between amyloid-β PET and CSF biomarkers: Clinical and pathophysiological consequences)
 • 5. mai – Tuhkanen, Eero „Sissefreesitud terasplaadiga naagelliited ristkihtliimpuidust jäikusseintes“ (Slotted-In Steel Plate Connections with Dowels in Cross-Laminated Timber Shear Walls)
 • 20. aprill – Sardis, Merlin „Metioniini ja histidiini jääkide keemiline modifitseerimine amüloid-β peptiidis. Vaskioonide mõju ja efekt fibrillisatsioonile“ (Chemical Modification of Met and His Residues of Amyloid β Peptide. Influence of Copper Ions and Effect on Fibrillization)
 • 9. aprill – Cowart, Anna „Mittekovalentsete sidemete abil moodustunud supramolekulaarsete süsteemide uurimine oksakaliksareenide ja jodotriasoolide näitel“ (An Investigation of Noncovalently Bound Supramolecular Systems Through Case Studies of Oxacalixarenes and Iodo-triazoles)
 • 23. märts – Päeske, Laura „Depressiooni avastamiseks kasutatavate elektroentsefalograafilise signaali mõõdikute analüüs“ (Assessment of Electroencephalographic Measures Applied in the Detection of Depression)
 • 19. märts – Harkmann, Kersti „Uurimused volatiilsusest ja nakkuslikkusest finantsturgudel“  (Essays on Volatility and Contagion in Financial Markets)
 • 17. märts – Philipp, Robert „Nutikad meresadamad kui sinist majanduskasvu vedav innovatsioon“ (Smart Seaports as Innovation Drivers for Blue Growth)
 • 10. märts – Dündar, Ibrahim „TiO2 õhukesed kiled ultraheli pihustuspürolüüsi meetodil õhu fotokatalüütiliseks puhastamiseks“ (TiO2 Thin Films by Ultrasonic Spray Pyrolysis for Photocatalytic Air-Cleaning Applications)
 • 5. märts – Männikus, Rain „Läänemere idaranniku ja Liivi lahe veetaseme dünaamika 1961−2018“ (Water Level Dynamics in the Eastern Baltic Sea, 1961−2018)
 • 4. märts – Ridala, Svetlana „Esseed keeleoskusest ja tööturu väljunditest“ (Essays on Language Skills and Labour Market Outcomes)
 • 26. veebruar – Khan, Rida „Kantavate seadmete võrkude süsteemi tasemel optimeerimine“ (System Level Optimizations in Wearable Wireless Networks)
 • 17. veebruar – Pantazis, Alexandros „Õppimine ja ühisvara kontseptsioon – kuidas üksteiselt õppimine saab digiajastul õppimist ja õpetamist parendada“ (Learning and the Concept of Commons: How Peer-to-Peer can Enhance Learning and Education in the Digital Era)
 • 2. veebruar – Pedai, Andrus „Autonoomsete sõidukite ja süsteemide ning nende täiustatud juhtimismetoodikate modelleerimine ja simuleerimine“ (Modelling and Simulation of Autonomous Vehicles and Systems and Their Advanced Control Methods)
 • 1. veebruar – Rashid, Haroon Muhammad „Ränikarbiidil (SiC) ja grafeenil pōhinevate uudsete pooljuhtstruktuuride karakteriseerimine“ (Characterization of Silicon Carbide (SiC) and Graphene-Based Novel Semiconductor Devices)
 • 29. jaanuar – Kangru, Tavo „Intelligentse robot-tootmise struktuuri arendus väike- ja keskmise suurusega ettevõtete digitaalsete töökohtade tarbeks“ (Development of Intelligent Manufacturing Cell Structure for SME Digital Manufacturing Hub)
 • 22. jaanuar – Uukkivi, Raigo „Võrguettevõtete majandusliku regulatsiooni tulemuslikkus Eestis“ (The Effectiveness of Economic Regulation of Network Industries: The Case of Estonia)
 • 15. jaanuar – Korkh, Oleksandr „Isoleeritud maatriksmuundurid“ (Isolated Matrix Converters)
 • 14. jaanuar – Janson, Karl „Robustse marsruutimise, side ja arvutuse tehnikad mitmeprotsessorilistes süsteemides“ (Techniques for Robust Routing, Communication and Computation in Multiprocessor Systems)
 • 13. jaanuar – Priavolou, Christina „Ehituses inimmõõtmelisusele üleminemine: avatud ehituse süsteemi raamistik“ (Towards a Convivial Built Environment: Developing an Open Construction Systems Framework)
 • 8. jaanuar – Tuvikene, Jürgen „Aju päritolu neurotroofse teguri transkriptsiooni ja translatsiooni regulatsioon“ (Transcriptional and Translational Regulation of Brain-Derived Neurotrophic Factor)

Kaitsmist ootavad tööd:

*nimekiri täieneb jooksvalt

Laeb infot...