Tallinna Tehnikaülikool

Visioon ja eesmärgid

Virumaa kolledži teadus- ja tehnikakool pakub kõikidele kooliõpilastele 1.-12. klassini võimalusi osaleda teadusklubides, -laagrites, -kursustel jm tehnika valdkonda populariseerivates tegevustes.

Teadus- ja tehnikakooli eesmärk on ühildada tehnoloogiaharidus matemaatika, füüsika, keemia, IT jt õppeainetega. Julgustada süsteemset mõtlemist ja võimet näha seoseid ning tervikut, seostada reaalset elu enam haridusega, motiveerida noori STEM ( Science, Technology, Engineering, Mathematics) valdkonna aineid õppima ning kasvatada huvi teadlas- ja insenerikarjääri vastu.

Alameesmärgid:

  1. tutvustada inseneriteadusi kui valdkonda, mis hõlmab teooriat, uurimis-, arvutamis- ja mõtlemisoskusi programmeerimises, materjaliteaduses, tehnikaseadmete ja masinate uurimises, ehitamises ja kujundamises;
  2. anda teadmisi IT-, sh nuti-, virtuaal- (3D-) tehnoloogia kasutamise võimalustest inseneri- ja teadlastöös;
  3. õppida nägema ja kasutama matemaatikat, füüsikat, keemiat jm praktilise tööriistana, süstemaatiliselt integreerida neid teadmisi laiemas rakenduslikus kontekstis ning seeläbi kinnistada omandatud teadmisi;
  4. omandada teadmisi, mis soodustavad õpilastel (sõltumata soost, rahvusest, vanusest jm) nende eakaaslastest lihtsamini alustada õpinguid ülikoolide LTT-valdkonna õppekavadel ning seeläbi vähendada väljalangevust mainitud erialadel;
  5. arendada loovust, loogilist, analüütilist ja algoritmilist mõtlemist ning süsteemset käsitlusviisi probleemide ja ülesannete lahendamisel;
  6. keskenduda lahenduste otsimisele, mis annab hilisemas karjääris oskuse lahendada probleemi õiges järjekorras ning sobivate meetoditega.   

Loe täpsemalt Teadus- ja tehnikakooli tegevuste kohta:

Populaarteaduslikud loengud Töötoad Teaduslaagrid Teadusklubid Teaduskastid ja muud projektid Üritused

Meie koostööpartneriteks on

koostööpartnerid

Tegevusi finantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt

  1. tegevuse "Teaduse populariseerimise" alategevuse "Teeme+" projektide "Noore inseneri klubi" ja "Teadus - see on lahe" raames;
  2. tegevuse „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ projekti „Ida-Viru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm“ raames.
    Euroopa Regionaalarengu Fond