Tallinna Tehnikaülikool

Ettevõtluse uurimisrühm

Võtmesõnad: ettevõtlusõpe; ettevõtluspädevused; ettevõtlik kasv; teadmuse juhtimine; teadmuse riskijuhtimine; riskijuhtimine; ettevõtlike organisatsioonide rahvusvahelistumine; maapiirkonna ettevõtlus; innovatsioonijuhtimine; sotsiaalne ettevõtlus; ökosüsteemid (ettevõtluse ökosüsteem ja ülikooli ökosüsteem); vastutustundlik digitaliseerimine ja jätkusuutlik äriareng; säilenõtked organisatsioonid

Ettevõtluse uurimisrühm toob kokku erineva taustaga akadeemilised teadlased, eesmärgiga uurida, kuidas uued ja väljakujunenud ettevõtlusega tegelevad ettevõtted arendavad ja kasutavad oma ettevõtluspädevusi ja organisatsioonilisi teadmisi praeguste ja tulevaste ärivõimaluste jätkusuutlikuks rakendamiseks. 

Eesmärk

Uurimisrühma teadustöö keskendub väärtuse loomisele vastutustundliku ettevõtluse kaudu, st väärtuse loomisele oma pädevuste ja organisatsiooniliste teadmiste arendamise ja rakendamise abil, lähtudes jätkusuutlikkusest. Selles valguses laieneb uurimisrühma ülesanne haridusest ettevõtlike üksikisikute, ettevõtlike meeskondade ja muude ettevõtlusorganisatsioonide vormideni. Ettevõtlusalase hariduse uurimise edendamine on oluline uurimisvaldkond, võttes eesmärgiks ettevõtlusalase hariduse alguse hiljemalt kõrghariduse varajases etapis.

Uurimisrühma tähelepanu keskmes on meetodid, mille abil väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE-d) võiksid saavutada jätkusuutliku kasvu nii siseriiklikel kui ka rahvusvahelistel turgudel. Erilist huvi pakuvad ettevõtete ülemineku, teadmiste juhtimise, kriisijuhtimise, ärimudelite uuendamise, digitaliseerimise, loovuse ja innovatsiooni ning teadmiste ja innovatsiooni ökosüsteemide roll, mis soodustavad VKE-de kasvu ja rahvusvahelistumist.

Kõigis oma tegevustes julgustab uurimisrühm teadusuuringuid selle kohta, kuidas vastutus ja digitaalne ettevõtluse ümberkujundamine saavad ettevõtlusuuringuid edendada nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil ja ka tasandite vaheliselt.


Teadusuuringute eesmärk on arendada ettevõtlikke ja tulevikku suunatud ideid, et edendada ja säilitada ettevõtluse ökosüsteemi, kus teadmised ning uuenduslikud meetodid ja lähenemisviisid kantakse sujuvalt ja edukalt üle teadusvaldkonda ja ühiskonda.


Uurimisgrupi tegevus aitab kaasa Eesti, Balti regiooni ja Euroopa Liidu jaoks olulistele ettevõtluse vormidele ning seda toetavad mitmed lepingud ja rahastus erinevatest allikatest. Olles kaasatud erinevatesse riiklikesse ja rahvusvahelistesse võrgustikesse, mõjutab uurimisgrupi tegevus praeguseid ja tulevasi ühiskondlikke probleeme. Ettevõtlushariduse puhul on eesmärk suurendada lõpetajate tööalast konkurentsivõimet tööturul, aga ka edendada ettevõtlust ja uute ettevõtete loomist. 

Uuring annab põhjaliku ja ajakohase ülevaate

  • Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE-d) tegevuse alustamine ja ettevõtte ärisuuna muutmine jätkusuutlikkusele toetudes
  • Ettevõtlusharidus  
  • Ärimudelite uuendamine  
  • Teadmiste juhtimine ja kriisijuhtimine   
  • Ettevõtete rahvusvahelistumine  
  • Ettevõtlusperspektiivi ümberkujundamine ootamatute sündmuste korral keskkonnas
SBG_Susanne Durst
Susanne Durst

Susanne uurimisvaldkondade hulka kuuluvad väikeettevõtete juhtimine, teadmiste (riskide) juhtimine, innovatsioonijuhtimine ja vastutustundlik digitaliseerimine. Ta on viinud läbi mitmeid riiklikke ja rahvusvahelisi uurimisprojekte teadmusjuhtimise, VKE-de äritegevuse siirde, turunduse, ettevõtte juhtimise ja innovatsioonijuhtimise kohta. Tema tööd on tunnustatud erinevate auhindadega, sealhulgas Emerald Literati Award "Outstanding Paper", ning neid on avaldatud rahvusvahelistes eksperdihinnangutega ajakirjades.

ETIS

Google Scholar

susanne.durst@taltech.ee

Sirje Ustav on vanemlektor ja valdkonna õppetöö juht.

ETIS

Google Scholar

Urve Venesaar on emeriitprofessor.

ETIS

Google Scholar

Juhan Teder on dotsent.

ETIS

Google Scholar

Airi Noppel on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Google Scholar

Samuel Foli on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Google Scholar

Basel Hammoda on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Google Scholar

Ekaterina Demiankova on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Elisabeth Kraut on doktorant.

ETIS

Jana Budkovskaja on doktorant.

ETIS

Yurii Radchenko on doktorant.

yuradc@taltech.ee

Tommaso Aguzzi on Õiguse instituudi doktorant-nooremteadur.

ETIS

Talshyn Tokyzhanova on Õiguse instituudi doktorant-nooremteadur.

ETIS

Antecedents of technological readiness in times of crises: A comparison between before and during COVID-19 Authors: Durst, S.; Davila, A.; Foli, S.; Kraus, S.; Cheng, C.-F. Technology in Society, 72, #102195. DOI: 10.1016/j.techsoc.2022.102195. Year: 2023

Knowledge Management in SMEs: A Follow-Up Literature Review Authors: Durst, Susanne; Edvardsson, Ingi Runar; Foli, Samuel. Journal of Knowledge Management, 27 (11), 25−58. DOI: 10.1108/JKM-04-2022-0325. Year: 2023

Do you want to retain your relevant knowledge? The role of contextual factors in the banking sector Authors: Sumbal, Muhammad Saleem; Ključnikov, Aleksandr; Durst, Susanne; Ferraris, Alberto; Saeed, Labeeqa. Journal of Knowledge Management. DOI: 10.1108/JKM-02-2022-0128. Year: 2023

Temporary business model innovation –SMEs’ innovation response to the Covid-19 crisis Authors: Clauss, T.; Breier, M.; Kraus, S., Durst, S.; Mahto, R. V. R&D Management, 52 (2), 294−312. DOI: 10.1111/radm.12498. Year: 2022

Framing intellectual capital for elite athletes Authors: Aprile, R.; Nicoliello, M.; Durst, S. Journal of Intellectual Capital, 23 (7), 1−17. DOI: 10.1108/JIC-05-2021-0126. Year: 2022

The link between supply chain risk management and innovation performance in SMEs in turbulent times Authors: Foli, S.; Durst, S.; Temel, S. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies. DOI: 10.1108/JEEE-03-2022-0084. Year: 2022

A systematic literature review on knowledge management in SMEs: current trends and future directions Authors: Durst, S.; Foli, S.; Edvardsson, I. R. Management Review Quarterly. DOI: 10.1007/s11301-022-00299-0. Year: 2022

Kraus, S., Durst, S., Ferreira, J.J., Veiga, P., Kailer, N., & Weinmann, A. (2022), “Digital transformation in business and management research: An overview of the current status quo”, International Journal of Information Management, 63, 102466, https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102466  

Zieba, M., Durst, S., & Hinteregger, C. (2022), "The impact of knowledge risk management on sustainability", Journal of Knowledge Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JKM-09-2021-0691  

Torkkeli L., & Durst S. (2022), “Corporate Social Responsibility of SMEs: Learning Orientation and Performance Outcomes”. Sustainability 14(11): 6387. https://doi.org/10.3390/su14116387

Venesaar, U., Malleus, E., Arro, G., & Toding, M. (2022), “Entrepreneurship Competence Model for Supporting Learners Development at All Educational Levels”, Adm. Sci., 12(1), 2-29; https://doi.org/10.3390/admsci12010002  

Hammoda, B., & Durst, S. (2022), "A taxonomy of knowledge risks for healthcare organizations", VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/VJIKMS-07-2021-0114  

Foli, S., & Durst, S. (2022), "Analysing Drivers of Knowledge Leakage in Collaborative Agreements: A Magnetic Processing Case Firm", Journal of Risk and Financial Management 15(9): 389. https://doi.org/10.3390/jrfm15090389

Samuel Foli. A methodological framework for evaluating knowledge risks (juhendaja Susanne Durst)

Tommaso Aguzzi. Ethics, principles, state vs. individual morality, and the construction of new or diverging moralities in EU eastern neighbours (põhijuhendaja Susanne Durst, kaasjuhendajad Abel Polese ja Rodica Ianole-Calin)

Basel Hammoda. The role of digital technology in changing our knowledge utilisation for an accelerated development of innovate and entrepreneurial skills and ventures (juhendaja Susanne Durst)

Airi Noppel. Developing the entrepreneurial approach of teaching in higher education (juhendaja Sirje Ustav)

Yurii Radchenko. Sustainable organizational development of small non-profit organizations (juhendaja Susanne Durst)

Elisabeth Kraut. Innovation and Circular Economy (juhendaja Susanne Durst)

Jana Budkovskaja. ESG politics as facilitator of venture creation (põhijuhendaja Susanne Durst, kaasjuhendaja Jelena Gorbatšova)

Velli Parts. Entrepreneurial personality from (sub)clinical perspective (põhijuhendaja Susanne Durst, kaasjuhendaja Karin Reinhold)

Ekaterina Demiankova. Entrepreneurship eco-system – who are the enablers, acting in between the policies and action. The role, motivation and expertise (põhijuhendaja Sirje Ustav, kaasjuhendaja Susanne Durst)

Jätkusuutliku väärtusahela juhtimise uurimisrühm

Võtmesõnad: jätkusuutlik äriarendus, tootmiskorraldus, säästlik innovatsioon, keskkonnamajandus, rohemajandus, nutikas tarneahela korraldus, organisatsiooni õppimine, andmeteadus

Jätkusuutlik väärtusahela juhtimine sisaldab tegevusi ja protsesse, mis on ette nähtud kasvuks ja innovatsiooni toetamiseks. Antud väärtusahela juhtimine toimub läbi ettevõtete strateegilise arengu, kuhu kaasatakse ka jätkusuutlik tootmiskorraldus, mis arvestab ühtlasi ka keskkon­na­majanduslikke aspekte. Seega, jätkusuutliku väärtusahela korraldus keskendub innovat­sioonivoo ettevalmistamisele, planeerimisele, rakendamisel ja hindamisele, millel on stratee­gi­line sobivus.

Töörühm uurib kasvu ja innovatsiooni võimalusi nii organisatsioonide sees kui ka nende vahel. Selleks kasutatakse interdistsiplinaarset lähenemist, mis põhineb äriuuringutel, keskkonna­majandusel, tootmis- ja innovatsioonikorraldusel, inseneriteadusel, infotehnoloogial, disainil ning sotsiaalteadustel. Kõiki uuringuid ühendavaks raamistikuks on Euroopa nutika, jätkusuutliku ja kaasava kasvu agenda. Töörühm tegeleb innovatsiooni ja kasvu võimalustega digitaliseerimise, nutika tootmise ja Tööstus 4.0, ettevõtetega. Fookus on riskijuhtimisel, ettevõtlusel, suurandmetel, strateegilistel allianssidel, võrgustikel ning ettevõtete vahelistel väärtusahelatel. Teadustöö teostatakse reeglina Euroopa ja/või riiklike projektide kaudu ülikooli-ettevõtte koostöö raamistikus.

Wolfgang Gerstlberger portrait photo
Wolfgang Gerstlberger

Wolfgang Gerstlberger on professor ja jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna juht.

Ta omandas 1998. aastal doktorikraadi (Rer. Pol.) Kasseli Ülikoolis Saksamaal ja 2004. aastal samas ülikoolis üldises ärijuhtimises habilitatsiooni. Enne TalTechi töötas ta üle kümne aasta Lõuna-Taani Ülikooli innovatsioonijuhtimise professorina.

Tema praegune teadustöö keskendub jätkusuutlikule tegevus- ja innovatsioonijuhtimisele, ettevõtete digitaalsele ümberkujundamisele (nt "Tööstus 4.0"), innovatsioonisüsteemidele ja innovatsioonipõhisele ettevõtlusele.

ETIS

Google Scholar

wolfgang.gerstlberger@taltech.ee

Tarmo Kalvet on kaasatud professor.

ETIS

Google Scholar

TalTech Industrial

Gunnar Prause on kaasatud professor.

ETIS

Google Scholar

Üllas Ehrlich on dotsent.

ETIS

Google Scholar

Marek Tiits on vanemteadur.

ETIS

Google Scholar

Merle Küttim on teadur ja õppeprogrammi juht.

ETIS

Google Scholar

Tarvo Niine on dotsent ja õppeprogrammi juht.

ETIS

Google Scholar

Jelena Hartšenko on lektor.

ETIS

Google Scholar

Ulrika Hurt on lektor.

ETIS

Margit Kull on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Arseni Kotov on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Tarlan Ahmadov on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Vera Gerasimova on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Hossein Bagheri on doktorant.

ETIS

Mihhail Kirejev on doktorant.

ETIS

Tarmo Tuisk on projekti spetsialist.

ETIS

Jaana Merisaar on projekti assistent.

ETIS

Prokop, V.; Gerstlberger, W.; Zapletal, D.; Striteska, M. K. (2022). The double-edged role of firm environmental behaviour in the creation of product innovation in Central and Eastern European countries. Journal of Cleaner Production, 331, 129989. DOI: 10.1016/ j.jclepro.2021.129989. 

Kuronen, J. O.; Winell, K.; Hartsenko, J.; Räsänen, K. P. (2022). Occupational health care personnel tackling alcohol overuse – an observational study of work processes and patient characteristics. BMC Public Health, 22 (1), #67. DOI: 10.1186/s12889-021-12473-2.  

Olaniyi, E. O.; Prause, G.; Gerasimova, V.; Inkinen, T. (2022). Clean Cruise Shipping: Experience from the BSR. Sustainability, 14 (9), 5002. DOI: 10.3390/su14095002.  

Kalantaridis, C.; Küttim, M. (2022). Multi-dimensional time and university technology commercialisation as opportunity praxis: a realist synthesis of the accumulated literature. Technovation [forthcoming]. DOI: 10.1016/j.technovation.2022.102685.  

Ehrlich, Ü. (2022). Willingness to pay for urban ecosystem services as input for statistics: a case of Estonia. Estonian Discussions on Economic Policy, 1-2, 85−103.  

Lember, E.; Niine, T.; Küttim, M. (2022). Business programme dropout causes and the ceiling of retention. Proceedings: 8th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’22), Universitat Politecnica de Valencia, Valencia, Spain, 14.-17.06.2022. Ed. Domenech, J.  Valencia: 2022, Editorial Universitat Politècnica de València, 1279−1286. 

Mihhail Kirejev. Implementation of the smart mobility concept in smart city model: Applying a holistic approach on the example of Tallinn (põhijuhendaja Wolfgang Gerstlberger, kaasjuhendajad Tarvo Niine ja Enno Lend)

Tarlan Ahmadov. Solving Sustainability: data, digital technologies, innovation and knowledge management (põhijuhendaja Wolfgang Gerstlberger, kaasjuhendaja Susanne Durst)

Hossein Bagheri. Global value chains, business management and innovation policy: Novel analytical methods (juhendaja Tarmo Kalvet)

Vera Gerasimova. Service design models for sustainable business development (juhendaja Gunnar Prause)

Tiina Viin. Economic valuation of Ecosystem Services in Estonia: Case Study of Protected Biological Species (juhendaja Üllas Ehrlich)

Margit Kull. Potential cooperation between companies and the state as well as state agencies to support bottom-up industrial symbiosis in Estonia (juhendaja Wolfgang Gerstlberger)

Arseni Kotov. Blending open innovation and circular economy models (põhijuhendaja Wolfgang Gerstlberger, kaasjuhendaja Merle Küttim)

Majandusarvestuse uurimisrühm

Võtmesõnad: vastutusarvestus; valitsemine; ettevõtte sotsiaalne aruandlus ja kestlikkus; null süsinikuheide; rahakäibe arvestus; tulemuslikkuse juhtimine; tegevuspõhine eelarvestamine ja kuluarvestus; reaalajamajandus; maksundus

Majandusarvestuse rühm on aktiivne mitmes uurimisvaldkonnas, kasutades nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid uurimismeetodeid. Rühm keskendub majandusarvestuse rollidele meie ettevõtete ja ühiskonna ees seisvates olulistes majanduslikes ja sotsiaalsetes küsimustes, nagu konkurentsis püsimine, kliimamuutused, Covid-19 pandeemia, toiduainete tarneahelate turvalisus, süsinikuheitmed, kestlikkusaruandlus. Peamised uurimisteemad, millele rühm keskendub, on vastutusarvestus, valitsemine, kestlikkusarvestus ja -aruandlus, juhtimiskontroll ja tulemuslikkuse juhtimine, tegevuspõhine eelarvestamine ja kuluarvestus, reaalajamajandus, maksundus, mis on kooskõlas ülikooli tuleviku valitsemise prioriteetsete teadusuuringute valdkondadega. Rühma uuringud on mitme- ja interdistsiplinaarsed ning kasutavad kriitilisi uurimismeetodeid uurimaks ülaltoodud teemasid. Uurimisrühm on aktiivselt seotud professionaalsete majandusarvestusega seotud asutustega nii Eestis (nt audiitorbürood, raamatupidamise, audiitorite, siseaudiitorite kutseühingud) kui ka mujal maailmas ning samuti konsulteeritakse aktiivselt Eesti valitsusasutustega (Konkurentsiamet, Rahandus-, Kaitse-, Majandusministeerium jt) strateegiliste arendus- ja koolitusprogrammide osas.

Istemi Demirag portrait photo
Istemi Demirag

Istemi Demirag on majandusarvestuse professor ja töötab hetkel projektiga, mis hõlmab juhtimiskontrollide rakendamise uuringuid Ühendkuningriigis. Ta kaitses doktorikraadi 1985. aastal Glasgow'i Ülikoolis ja magistrikraadi 1978. aastal Strathclyde'i Ülikoolis Ühendkuningriigis. Tal on mitmekülgne akadeemiline töökogemus, olles töötanud raamatupidamisprofessorina Keele'i ja Queen's University's (Ühendkuningriik), lisaks konsultandina Ühendkuningriigi riigikassale (teadus- ja arendustegevuse tulemustabel), Maailmapangale (avaliku sektori reformid Ukrainas) ja ÜRO avaliku ja erasektori koostöös (PPP).

ETIS

GoogleScholar

istemi.demirag@taltech.ee

Mari Avarmaa on vanemlektor ja majandusteaduskonna dekaan.

ETIS

Google Scholar

Tarmo Kadak on dotsent ja valdkonna õppetöö juht.

ETIS

Google Scholar

Natalie Gurvitš-Suits on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

Paavo Siimann on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

Levani Bzhalava on järeldoktor-teadur.

ETIS

Google Scholar

Vaiva Kiaupaite-Grušniene on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

Dmitri Zdobnõh on lektor.

ETIS

Hla Thel Phyu on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Bzhalava, L., Kaivo-oja, J., Hassan, S. and Gerstlberger, W.D. (2022). Identifying entrepreneurial discovery processes with technology weak signals: A text mining approach. Open Research Europe platform, 2:26. https://doi.org/10.12688/openreseurope.14499.2  

Avarmaa, M.; Torkkeli, L.; Laidroo, L.; Koroleva, E. The interplay of entrepreneurial ecosystem actors and conditions in FinTech ecosystems: An empirical analysis Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 18 (4), 79−113. DOI: 10.7341/20221843. 

Gurvitš-Suits, N. A.; Sidorova, I. (2022). Decade of Sustainability Reporting in EU: Main Changes and Trends. Case of Companies Listed on NASDAQ OMX Baltic Main List. European Integration Studies, 1 (16), 78−86. DOI: 10.5755/j01.eis.1.16.31241

Hla Thel Phyu. Transparency and accountability in Special Purpose Vehicles under the UK’s Private Finance Initiative (põhijuhendaja Istemi Demirag, kaasjuhendaja Natalie Gurvitš-Suits)

Anna Litvinenko. AI in Credit Risk Management Processes (põhijuhendaja Mari Avarmaa, kaasjuhendaja Mari-Klara Stein)

Organisatsiooni ja juhtimise uurimisrühm

Võtmesõnad: juhtimine, heaolu, vastutustundlik ja eetiline organisatsiooni areng, liidri-järgija mõjusuhe, strateegiline juhtimine, teadmiste ja innovatsiooni juhtimine, riskide juhtimine,  inimressursside juhtimine, muutuste juhtimine, töötervishoid, organisatsioonipsühholoogia, tööohutus- ja riskid, digitaalne transformatsioon

Vastloodud uurimisgrupi aktiivsed uuringuvaldkonnad on seotud organisatsiooni ja juhtimisega, kasutades erinevaid teoreetilisi vaatenurki ning uuringumeetodeid. Grupp ühendab erineva taustaga liikmeid eesmärgiga uurida, kuidas olemasolevad ning uued organisatsioonid oma püüdlustes suudavad jätkusuutlikult kasutada praeguseid ja tuleviku ärivõimalusi, arenevad ja haldavad oma organisatsioonilisi ressursse ning võimekust.

Grupil on kontaktid mitmete rahvusvaheliselt tunnustatud teadlastega, kes uurivad organisat­siooni ja juhtimist, tööohutust ning eelnevatega seonduvaid valdkondi ning see võrgustik on laienemas.

Grupi eesmärgiks on laiendada organisatsiooni ja juhtimise valdkondade teaduspõhiste teadmiste kogumit ning anda sellega oma panus praktikale. Grupi üldine huvi on uurida, kuidas organisatsioonid muudavad jätkusuutliku äriarenduse saavutamiseks ja säilitamiseks oma teadmised ja juurdepääsu uutele digitaalsetele lahendustele innovatiivseteks väljunditeks. Grupi liikmetel on lai kogemuste portfell, mis on saadud töötades mitmesugustes riiklikes ja rahvusvahelistes era- ning avalikes organisatsioonides. Eesmärgiks on nende kogemuste kasu­tamine ja edasiarendamine suurema üldise heaolu loomiseks.

Mari-Klara Steini´i portreefoto
Mari-Klara Stein

Mari-Klara Stein on juhtimise valdkonna professor TalTech ärikorralduse instituudis ja Copenhagen Business School-i Digitaliseerimise instituudi kaasprofessor. Maril on doktorikraad Bentley Ülikoolist Ameerika Ühendriikides. Mari teadustöö keskendub digimuutuste ja tulevikutöö teemadele ja on sellel teemal publitseerinud mitmetes juhtimise valdkonna tippajakirjades (nt MIS Quarterly ja Journal of Management Studies). Marit on pärjatud Euroopa Aasta Teadustöö auhinnaga CIONET poolt, ja Varajase Karjääri auhinnaga Association for Information Systems (AIS) poolt. Mari tegutseb toimetajana mitmetes tippajakirjades (mh MIS Quarterly).

ETIS

Google Scholar

mari-klara.stein@taltech.ee

Karin Reinhold on kaasprofessor.

ETIS

Google Scholar

Marina Järvis on dotsent.

ETIS

Google Scholar

Mike Wahl on dotsent ja valdkonna õppetöö juht.

ETIS

Google Scholar

Merle Ojasoo on dotsent.

ETIS

Google Scholar

Aive Pevkur on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

Liina Randmann on vanemlektor ja õppeprogrammi juht.

ETIS

Google Scholar

Maris Zernand-Vilson on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

Marge Sassi on vanemlektor.

ETIS

Tarmo Koppel on lektor.

ETIS

Google Scholar

Tiiu Kamdron on lektor.

ETIS

Google Scholar

Velli Parts on doktorant ja lektor.

ETIS

Google Scholar

Piia Tint on emeriitprofessor.

ETIS

Google Scholar

Ebru Metin on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Artur Toikka on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Amit Gupta on doktorant-nooremteadur.

Anna Litvinenko on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Akaki Tartarashvili on doktorant.

Mari Kurashvili on doktorant.

ETIS

Olga Tšernikova on doktorant.

ETIS

Maria Kütt on doktorant.

ETIS

Rusudan Tsiskaridze on doktorant.

Kaspar Roost on tööstusdoktorant.

Ljudmila Linnik on tööstusdoktorant.

ETIS

Kurashvili, M., Reinhold, K., & Järvis, M. (2022). Managing an ageing healthcare workforce: a systematic literature review. Journal of Health Organization and Management, (ahead-of-print). 

Sassi, M., Pihlak, Ü., & Birnkraut, G. (2021). Organizational performance evaluation and performance paradox in CCI organizations. International Journal of Productivity and Performance Management, 71(5), 2009-2030. 

Baptista, J., Stein, M. K., Klein, S., Watson-Manheim, M. B., & Lee, J. (2020). Digital work and organisational transformation: Emergent Digital/Human work configurations in modern organisations. The Journal of Strategic Information Systems, 29(2), 101618. 

Mari Kurashvili. Assessment of ageing health management in healthcare: ways to increase wellbeing and sustainability (põhijuhendaja Karin Reinhold, kaasjuhendaja Marina Järvis)

Velli Parts. Entrepreneurial personality from (sub)clinical perspective (põhijuhendaja Susanne Durst, kaasjuhendaja Karin Reinhold)

Rusudan Tsiskaridze. The implication of Artificial Intelligence solutions in organizations (põhijuhendaja Karin Reinhold, kaasjuhendaja Marina Järvis)

Olga Tšernikova. Evaluation of employee productivity (juhendaja Tarmo Koppel)

Maria Kütt. Situational Human Resource Management: Context and Practices (põhijuhendaja Mike Franz Wahl, kaasjuhendaja Divya Shukla)

Ebru Metin. Accountability and the governance of digital and automated management of dispute resolution (põhijuhendaja Mari-Klara Stein, kaasjuhendaja Maria Claudia Solarte Vasquez)

Kaspar Roost. Change management for raising design maturity in organisations (juhendaja Mari-Klara Stein)

Akaki Tartarashvili. Monetization of the video gaming industry: the ways to reduce player vulnerability (põhijuhendaja Mari-Klara Stein, kaasjuhendaja Merle Ojasoo)

Artur Toikka. Exploring the Future of Work: Implications for Society and the Labor Market (juhendaja Mari-Klara Stein)

Amit Gupta. Uncovering ESG Criteria: Meeting Stakeholders' Expectations in Strategic Management (põhijuhendaja Karin Reinhold, kaasjuhendaja Merle Ojasoo)

Ljudmila Linnik. Ohutuskultuuri juhtimise erinevate aspektide eristamine - strateegiline juhtimise lähenemisviis tervishoiuorganisatsiooni patsientide ja töötajate ohutuseks (põhijuhendaja Karin Reinhold, kaasjuhendaja Jaana Sepp)

Anna Litvinenko. AI in Credit Risk Management Processes (põhijuhendaja Mari Avarmaa, kaasjuhendaja Mari-Klara Stein)

Turunduse uurimisrühm

Võtmesõnad: kliendikogemus, teenuste turundus, linnauuringud, klientide kaasamine

Uuringud grupi sees hõlmavad viit erinevat uudset õppimist ja õpetamist käsitlevat valdkonda. Tarbimine on oluline valdkond, mis hõlmab tarbijakäitumise teooriaid fookusega elamus­püramiidi ja tarbija teekonna mudelile, samuti kosmopolitismi ja tarbija etnotsentrismi analüüsi. Elamusturunduse ja teenusedisaini mudeleid kasutatakse elamusliku õpetamise uurimisel. Teenuste ja suhteturunduse uuringud keskenduvad pakkujate ja tarbijate suhetele ning tarbija kaasamisele. Empiirilised ja kontseptuaalsed uurimused on ilmunud valdkonna parimates ajakirjades ning on osa tarbija-pakkuja suhete ja teenusepakkumise käsitlusest.

Linna- ja eluasemeuuringud käsitlevad kaasaegse linnareaalsuse muutumist, suhteid ruumi­protsesside ja sotsiaalsete protsesside vahel. Uuringud keskenduvad linna eluruumi ja avaliku ruumi protsessidele (sh interdistsiplinaarses perspektiivis (koostöös sotsioloogiliste, arhitek­tuuri-, ehitus-, planeerimis-, äriuuringutega).

Käimasolev töö maapiirkondade digitaalsest tulevikust hõlmab ettevõtluse arengut ja ettevõtlikku turundust, keskendudes arenevate majanduste maapiirkondadele ja perifeersetele aladele. See on seotud regionaalse konkurentsivõime, klastritepõhise arengu, kõrgtehnoloogia elutsükli, ettevõtluse ja regionaalse arenguga.

Iivi Riivits-Arkonsuo portreefoto
Iivi Riivits-Arkonsuo

Linda Hollebeek on kaasatud professor.

ETIS

Google Scholar

Jana Kukk on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

d.Lab (taltech.ee)

Liis Ojamäe on dotsent.

ETIS

Google Scholar

Oliver Parts on dotsent.

ETIS

Google Scholar

Katrin Paadam on emeriitprofessor ja teadur.

ETIS

Google Scholar

René Arvola on lektor.

ETIS

Google Scholar

Kristel Kaljund on lektor.

ETIS

Google Scholar

Eliis Salm on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Helen Vaikma on doktorant.

ETIS

Airi Freimuth on doktorant ja külalislektor.

ETIS

Huma Ittefaq on doktorant-nooremteadur.

Hollebeek, L., Sprott, D., Urbonavicius, S., Sigurdsson, V., Clark, M., & Riisalu, R. (2022). Beyond the Big Five: The Effect of Machiavellian, Narcissistic, and Psychopathic Personality Traits on Stakeholder Engagement. Psychology & Marketing, 39(6), 1230-1243)  

Rather, R., Hollebeek, L., Vo-Thanh, T., Ramkissoon, H., Leppiman, A., & Smith, D. (2022). Shaping Customer Brand Loyalty during the Pandemic: The Role of Brand Credibility, Value Congruence, Experience, Identification, and Engagement. Journal of Consumer Behaviour, 21(5), 1175-1189  

Hollebeek, L., Urbonavicius, S., Sigurdsson, V., Clark, M., Parts, O., & Rather, R. (2022). Stakeholder Engagement and Business Model Innovation Value. Service Industries Journal, 42(1- 2), 42-58  

Kumar, P., Hollebeek, L., Kar, A., & Kukk, J. (2022). Charting the Intellectual Structure of Customer Experience Research: A Bibliometric Analysis. Marketing Intelligence & Planning, In press, DOI: https://doi.org/10.1108/MIP-05-2022-0185  

Nik Bakhsh, N.; Riivits-Arkonsuo, I. (2022). The Value Co-creation Through Joint Failure Recovery: Business-to-Business Settings. Journal of Creating Value, https://doi.org/10.1177/23949643221086463  

Menidjel, C.; Hollebeek, L.; Leppiman, A.; Riivits-Arkonsuo, I. (2022). Role of AI in Enhancing Customer Engagement, Loyalty, and Loyalty Program Performance. In: De Ruyter, K., Keeling, D., & Cox. D. (Ed.). The Handbook of Research on Customer Loyalty. (316−331). London: Edward Elgar. DOI: 10.4337/9781800371637.00032

Helen Vaikma. Consumer-driven product development of plant-based dairy alternatives (põhijuhendaja René Arvola, kaasjuhendaja Sirli Rosenvald)

Airi Freimuth. Customer engagement in service/product innovation: the stakeholders’ interplay (põhijuhendaja Linda Hollebeek, kaasjuhendaja Iivi Riivits-Arkonsuo)

Huma Ittefaq. Three-wave longitudinal study of green consumerism in Estonian green consumers to foster booking intentions and affective commitment for sharing accommodations: persuasive roles of receptivity of green communications and social influence (juhendaja Volker Kuppelwieser)

Eliis Salm. The Role of Sustainability in Consumer Decision Making (juhendaja Volker Kuppelwieser)