Tallinna Tehnikaülikool

Ärindus

Sihtgrupp

Kõik kõrgharidusega huvilised, kes soovivad omandada ärindusalaseid ülikooliteadmisi, samuti need, kellel ärihariduse omandamisest on möödas aastaid ning tekkinud soov teadmisi värskendada.

Eesmärgid

  • Bakalaureusetasemele vastava kompetentsuse tagamine tegutsemiseks kodumaises ja rahvusvahelises äritegevuses ühiskonna erinevais sektorites.

  • Piisavate eelduste loomine paindlikuks orientatsiooniks nii praktilises ärinduses kui ka järgnevas akadeemilises koolituses.

  • Vajalike alusteadmiste ja -oskuste andmine kompetentsete ärijuhtide ja asjatundjate kujunemiseks.

  • Arusaamade kujundamine tulevikku suunatud äriorganisatsioonidest kui eripalgeliste funktsioonidega tervikutest, nende koostoimimistest ning majanduslikust, sotsiaalsest, poliitilis-õiguslikust ja kultuurilisest ümbrusest ja selle arengust.

  • Vajalike eelduste loomine paindlikuks ametialaseks orientatsiooniks haridustasemele ja erialale vastavatel ametikohtadel.


Õpiväljundid

  • omab teadmisi ja oskusi tegutsemaks kodumaises ja rahvusvahelises äritegevuses ühiskonna erinevates sektorites;

  • omab piisavat ülevaadet äritegevuse põhimõistetest, kontseptsioonidest, enamlevinud teooriatest ja meetoditest, tegevuskeskkondadest, arengusuundadest, aktuaalsetest probleemidest ja parimatest praktikatest;

  • oskab omandatud teadmisi ja oskusi kasutada äri- ja tööalaste probleemide lahendamisel ning määratleda ja kriitiliselt võrrelda tegevusalternatiive optimaalsete otsuste langetamiseks;

  • suhtub loovalt muutustesse ja jätkuvasse arendustegevusse nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil, oskab seada nii individuaalseid kui ühiseid eesmärke, kavandab tegevusi süsteemselt, tulemuslikult ja efektiivselt ning on valmis osalema meeskonnatöös ja seda juhtima;

  • valdab tööks vajalikke suhtlusoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid ja on võimeline ennast väljendama ning osalema kõrvalerialastes aruteludes.

Õppeained

Aine kood

Aine nimetus

maht EAP

E/H/A

TMM0100

Turundus

6,0

E

MMO3010

Juhtimine ja eestvedamine

6,0

E

MMK3010

Ärilogistika ja varude juhtimine

6,0

E

MMA3010

Finantsarvestuse alused  

6,0

E

TER0440

Rahanduse alused

6,0

E

MMJ3030

Rahvusvaheline äri ja eetika

6,0

E

MOE5070

Äriõiguse alused 

6,0

E

MMJ3010

Ettevõtluse alused

6,0

E

Kokku

48,0

Vastuvõtt

Lisaerialale toimub vastuvõtt kaks korda õppeaasta jooksul isikut tõendava dokumendi ja haridust tõendava dokumendi alusel.