Tallinna Tehnikaülikool

Korduma kippuvad küsimused


Mis on avatud õpe?
Avatud õpe loob võimaluse täiendusõppeks. Avatud õppesse on oodatud kõik, kes soovivad täiendada teadmisi, õppida uut eriala või jätkata katkenud õpinguid üliõpilaseks kandideerimata. Samuti sobib avatud õpe neile, kes soovivad testida õppevormi või eriala sobivust.

Milline on põhiline erinevus täiendusõppuril avatud õppes ja üliõpilasel?
Avatud õppes käiakse loengutes koos üliõpilastega ja sooritatakse eksameid ja arvestusi üliõpilastega võrdsetel alustel. Põhiline erinevus – avatud õppe täiendusõppurile ei kehti üliõpilastele kehtestatud koormusnõuded. See tähendab, et on võimalus õppida sobivas tempos huvipakkuvaid aineid kas ühest või mitmest õppekavast ning erinevatest valdkondadest.

Milliseid aineid ja millistes teaduskondades saab õppida avatud õppes?
Võimalik on õppida kõiki TalTech-i rakenduskõrghariduse-, bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe õppekavade aineid, mida pakuvad TalTech-i erinevad teaduskonnad ja kolledžid. Erisused on välja toodud õppeainete loetelus.

Kas on võimalik valida aineid erinevatest valdkondadest ja läbida õppekavast ainult üksikuid aineid?
Jah, valida võib täpselt neid aineid, mida soovitakse. Piiranguid ainete arvus ei ole.

Kas täiendusõppurile laienevad üliõpilassoodustused?
Avatud õppe täiendusõppurile ei laiene üliõpilassoodustused (sh ravikindlustus, riiklik õppelaen, ISIC kaart).


Millal ja kuidas toimub sisseastumine avatud õppesse?
Avatud õppe kaudu saab õppima asuda kaks korda aastas – sügissemestril ja kevadsemestril. Õppijaga sõlmitakse leping, mis reguleerib õppetööd vaid üheks semestriks. Vastuvõtu info ja kuupäevad avaldatakse Tallinna Tehnikaülikooli veebilehel

Avatud õppes saavad õppida kõik vähemalt keskharidusega inimesed. Vastuvõtt toimub ilma riigieksamiteta.

Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ning isikut tõendav dokument. Avalduse vormi leiad siit! Lepingu pikendamiseks piisab avalduse esitamisest e-kirja teel.

Kui ma olen TalTech-is varem õppinud, kas pean sisseastumisel esitama haridust tõendava dokumendi?
Haridust tõendavat dokumenti ei pea uuesti esitama.


Mis on õppeinfosüsteem ÕIS?
Õppeinfosüsteem on ametlik õppekorralduse infosüsteem, mille kaudu toimub infovahetus õppetöö korralduse kohta.
Avatud õppe täiendusõppur koostab ja esitab igal semestril õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu individuaalse õpingukava.


Õppekava on dokument, mis määrab kindlaks läbiviidava õppe eesmärgid, sealhulgas oodatavad õpiväljundid, õppe nominaalkestuse ja mahu, õppe alustamise tingimused, õppeainete loetelu ja mahu, lühikirjeldused ning valikuvõimalused ja -tingimused, spetsialiseerumisvõimalused ja õppe lõpetamise tingimused. Õppekavad on leitavad õppeinfosüsteemis.

Õppekavade ülesehitus

Bakalaureuse-, magistri- ja inseneriõppe ning rakenduskõrgharidusõppe kavad koosnevad moodulitest. Moodulid jagunevad üld-, alus-, põhi- ja eriõppe, vabaõppe ja lõputöö mooduliteks.

Üldõppe mooduli(te) eesmärgiks on õppija üldise haridustaseme tõstmine ja üldhariduslike vajaduste rahuldamine. Selle mooduli raames omandatakse õpiväljundid võõrkeeles, alusteadmised õigusest, majanduse alustest, filosoofiast, säästvast arengust/ keskkonnakaitsest jne

Alusõppe mooduli(te) eesmärgiks on edasistele õpingutele õppevaldkonna (näiteks tehnika, tootmine ja ehitus) ja/või õppesuuna (näit. tehnikaalad) spetsiifilise baashariduse andmine, et luua edasistele õpingutele piisavalt sügav ja mitmekesine üldteaduslik, insenerlik ja majandusalane alus. 

Põhiõppe mooduli(te) eesmärgiks on eriala üldteoreetilise tuuma moodustava baashariduse andmine õpingute jätkamiseks valitud erialal. 

Peaerialamooduli(te) eesmärk on erialaga (peaerialaga) otseselt seotud teadmiste ja oskuste omandamine, mida alustatakse bakalaureuseastme esimesest õppeaastast. Peaerialamoodulites sisaldub praktika töökeskkonnas (edaspidi tööpraktika), mille eesmärk on praktiliste töökogemuste omandamine. 

Kõrvalerialamooduli(te) (kõrvalerialaga õppekavades) eesmärgiks on anda lisaks peaerialale täiendavaid teadmisi ja oskusi kõrvalerialal tööle asumiseks ning õpingute jätkamiseks järgmisel õppeastmel. 

Vabaõppemooduli(te) eesmärk on anda õppijale võimalus omandada õppekavasse mittekuuluvaid aineid oma soovi ja võimete kohaselt.


Millal peab aineid valima?
Peale lepingu sõlmimist saab avatud õppe täiendusõppija õiguse kasutada TalTech õppeinfosüsteemi ÕIS, kus ta koostab endale igal semestril individuaalse õpingukava.
Aineid saab valida akadeemilises kalendris kehtestatud ajani. Vastav info kuvatakse TalTech veebilehel ja õppeinfosüsteemis avatud õppe töökohal teadete all.

Kuidas aineid valida?
Aineid saab valida õppeinfosüsteemis õppeainete loetelust.
Igale õpetatavale ainele ja õpperühmale on omistatud oma kood.
NB! Avatud õppe täiendusõppur ei ole seotud ühegi õpperühmaga. Liituda saab õpperühmaga, mille õppetöö toimub õppijale sobival ajal.
Ainete valimisel tuleks tutvuda tunniplaaniga SIIN, kus on kuvatud õppetöö toimumisaeg ja -koht.

Mida tähendavad õpperühm ja õppeaine kood?
Õpperühma tähis koosneb neljatähelisest õppekava koodist ning kahest numbrist, nt EAAB11. Koodi esimene täht näitab, millisesse teaduskonda vastav õppekava kuulub; neljas täht, millisel tasemel õpe toimub: B- bakalaureuse, M-magister, D-doktoriõpe, R-rakenduskõrgharidusõpe. Koodi esimene number näitab, mitmendal semestril rühm õpib, ning teine number mitmenda rühmaga tegemist on.
Õppeaine kood koosneb kolmest tähest ja neljast numbrist, nt IAF0041. Ainekoodi esimene täht on teaduskonna tähis, teine täht ainet õpetava instituudi tähis vastavas teaduskonnas. Edasi on õppetooli tähis ja eristusnumber.

Mis on loengutes osalemise eelduseks?
Loengutes osalemise eelduseks on see, et aine on õppija poolt deklareeritud õppeinfosüsteemis.

Mida teha, kui ma olen otsustanud katkestada õpingud?
Lepingust tulenevalt peab õpingute katkestamisest teavitama avatud ülikooli kirjalikult.

Väljavõte lepingust p 3:
Kui täiendusõppur esitab avalduse õppeteenuse lepingu ülesütlemiseks enne 1. oktoobrit sügissemestril või 1. märtsi kevadsemestril, on ta kohustatud tasuma 30% õppeteenustasust.
Kui täiendusõppur esitab avalduse õppeteenuse lepingu ülesütlemiseks pärast 1. oktoobrit, kuid enne 1. novembrit sügissemestril või pärast 1. märtsi, kuid enne 1. aprilli kevadsemestril, on ta kohustatud tasuma 50% õppeteenustasust.
Kui täiendusõppur ei ole esitanud avaldust õppeteenuse lepingu ülesütlemiseks enne 1. novembrit sügissemestril või enne 1. aprilli kevadsemestril, on ta kohustatud tasuma õppeteenustasu täies ulatuses.

Kas avatud ülikooli kaudu saab läbida õppeaineid, millel on eeldusained, mis aga on sooritamata?
See märge on informatiivne ja ei takista deklareerimist. Kas Te saate seda ainet sooritada või mitte, selle üle otsustab ainet õpetav õppejõud.

Kas mul on võimalus ja õigus ka raamatukogust raamatuid laenutada?
Raamatukogu lugejaks saate registreerida avatud õppe lepingu alusel. Lugejaks saab end registreerida raamatukogu infolauas. Lisaks lepingule tuleb kaasa võtta ka isikut tõendav dokument.


Kas avatud õpe on tasuline ja kui palju see maksab?
Avatud õpe on tasuline. Õpeteenustasu arvutamise aluseks on täiendusõppuri deklareeritud õppeainete ainepunktide (EAP-de) mahu ja ülikoolis kehtestatud EAP tasumäära korrutis.

Arve edastatakse avatud õppe täiendusõppijale õppeinfosüsteemi ÕIS kaudu.