TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Mikrokraadid

TalTech avatud õpe pakub väiksema mahuga õppekavasid - mikrokraade
Mikrokraadikava võimaldab Sul omandada:
•    paari semestri jooksul süvendatud teadmisi nii inseneri ja majanduse kui merenduse ning looduse valdkonnas;
•    tööturu situatsiooni arvestades kiiret ja soodsa hinnaga ümberõpet (vajadusel ka Eesti Töötukassa finantseeringuga); 
•    esimesi tasemeõppe õppeaineid nii bakalaureuse kui magistriõppeprogrammist, et soovi korral hiljem asuda teadmisi omandama sarnasel erialal (mikrokraadikaval kogutud EAP-d saad üle kanda kraadiõppesse);
•    kvaliteetsed teadmised kõrgelt tunnustatud ülikoolist (kava läbimist kinnitab TalTech mikrokraadi tunnistus).

Tule ja leia endale sobiv ning broneeri koht mikrokraadikaval! Õppima asu aga tarkusekuul.
 

 

Vastuvõtuinfo

Täpsema vastuvõtuinfo ning kandideerimistingimused leiad iga mikrokraadikava juurest.

Õppetöö toimub koos üliõpilastega nende tunniplaani alusel.
Õpe on tasuline. Mikrokraadikava õppeteenustasu arvestamine toimub semestripõhiselt vastavalt ainepunktide mahule ja kehtestatud tasumääradele

Lisainfo: Avatud õppe keskus, avatudope@taltech.ee, 620 3600, 620 3601

Sügisel 2022 startivad mikrokraadikavad

Sügissemestril startivatele mikrokraadikavadele kandideerimine kestab 12. augustini 2022.
 

 

 

IT, arukad juhtimissüsteemid

Meie kodus juhivad arukad juhtimissüsteemid soojust ja niiskust ning tarkades majades ka valgustust. Autodes tegelevad juhtimissüsteemid kiiruse ja kütusekulu mõõtmisega ning ülioluline on nende roll isesõitvates autodes. Tänu tehisnärvivõrkudel põhinevate süsteemide võimelisusele õppida, on juhtimissüsteemi võimalik õpetada andmete alusel. Protsessi saab matemaatiliselt modelleerida nii, et mudel on võimeline ennustama, mis lähiajal juhtuma hakkab ning juhtimissüsteemid reageerivad õigeaegselt sündmustele, mis ei ole veel tegelikult juhtunud. Õppetöö toimub inglise keeles.

Kandideeri

Mikrokraadikava on mõeldud spetsialistile, kelle tööülesannete hulka kuulub asutuse küberturbega tegelemine. Kava läbimine aitab luua tervikliku ettekujutuse küberturbest, selle haldamise meetoditest ja standarditest ning tagab seotuse asutuse ärimudeliga. Õppetöö toimub inglise keeles.

Kandideeri

Digiriik toimib IT lahenduste (digilahenduste) abil. Digilahenduste abil saab paremini, mugavamalt ja kättesaadavamalt inimestele teenuseid osutada. Need pole ainult letiteenused või vahetud avalikud otsesed teenused, vaid see hõlmab ka asutuste igapäevast toimimist ja protsesse. Kõik kokku on digiriik. Alates riistvarast, võrkudest, bittidest, baitidest kuni selleni välja, milline on tegelikult selle teenuse kogemus kodaniku jaoks. Õppetöö toimub inglise keeles.

Kandideeri

Mikrokraadikava on mõeldud algtaseme IT-spetsialistile, kes soovib omandada süstemaatilist ettekujutust arvutisüsteemide halduse ning selle saavutamise vahenditest.

Virumaa kolledži mikrokraadid

Kandideeri

Mikrokraadikava sobib neile, kes ei ole varem programmeerimisega tegelenud, ent sooviksid seda osata. Kava eesmärgiks on anda baasteadmised programmeerimisest, algoritmikast ja meeskonnatööst.

Täiendav info

Kandideeri

Ettevõtetes on aktuaalne suurandmete töötlemine, visualiseerimine ja analüüsimine. Kui soovid täiendada oma teadmisi ning oskusi suurandmete säilitamise, töötlemise, analüüsimise, visualiseerimise ning prognoosimise valdkonnas, sobib see kava sinule. Teadmiste omandamist on võimalik tulevikus jätkata sarnasel tasemeõppekaval.

Virumaa kolledži mikrokraadid

Kandideeri

 

Asjade internet, küberfüüsikalised süsteemid ning pilve- ja tarkvaratehnoloogiad on loonud täiesti uusi võimalusi alates iseliikuvatest sõidukitest kuni tarkade hoonete ja tehasteni. Ühtlasi on see tekitanud vajaduse uute spetsialistide järele arukate süsteemide loomise ja programmeerimise valdkonnas. Just sellised esmased teadmised on võimalik omandada, läbides rakenduste ja arukate süsteemide mikrokraadikava.

Virumaa kolledži mikrokraadid

Kandideeri

Sardsüsteemid ümbritsevad meid kõikjal, kuigi on enamasti peidus eri seadmetes. Rakendusvaldkonnad on kodutehnikast kommunikatsiooni, tööstuse ja transpordini. Selliste süsteemide arendamisel on vajalik rakendada oskusi programmeerimisest, arvutite arhitektuuridest, elektroonikast ja kommunikatsioonitehnoloogiatest. Selle õppeainete komplekti läbimine aitab sardsüsteemide projekteerimist ja arendamist süstemaatiliselt käsitleda. Õppetöö toimub inglise keeles.

Kandideeri

Mikrokraadikava annab baasteadmised tarkvarapakettidest infotöötluse, andmete visualiseerimise, 3D graafika ja digitaalse tootmise vallas. Õpime enamkasutatavaid meetodeid ja vahendeid tarkvarapakettide kasutamisel.

Virumaa kolledži mikrokraadid

Kandideeri

Mikrokraadikava on mõeldud spetsialistile, kes töötab arvutivõrkudega ja kes soovib omandada süstemaatilist ettekujutust võrguturbest ning selle saavutamise vahenditest. Õppetöö toimub inglise keeles.

Kandideeri

Inseneriteadused, energeetika

Logistika valdkonnas omandavad järjest suurema tähenduse andmestikud. Peamiseks probleemiks on kas andmete puudumine või vähesus, teisalt aga järjest enam ka andmete korje, töötlemise ja üldistuse oskused. Selle kava eesmärgiks on anda kaasaegsed põhiteadmised andmekorjest, töötlemisest ja üldistusest, sidudes need logistikaga.

Kandideeri

Microdegree programme teaches you Industry 4.0 in a nutshell - practical skills and knowledge for industry managers and engineers in AR/VR, simulation, digital twins, machine vision and Industrial IoT. Apply already today, your future work awaits you!

Kandideeri

Elektri tootmisel taastuvatest energiaallikatest on oluline roll kliimaneutraalsuse saavutamisel 2050. aastaks. Taastuvenergial põhinevate elektri tootmis- ja salvestamislahenduste planeerimisel, projekteerimisel ja käitlemisel on oluline, et selle valdkonna spetsialistidel oleksid põhjalikud ja süsteemsed teadmised tehnoloogiate eripäradest, kasutatavusest, konkurentsivõimest ja võimalikest mõjudest elektrisüsteemis. Mikrokraadikava pakub võimalust omandada põhjalikud teadmised energiasüsteemide ja hajaenergeetika planeerimisest, projekteerimisest ja tasuvuse hindamisest.

Kandideeri

Mikrokraadikava annab oskused täiendada oma hooneautomaatikaalaseid teadmisi elektroenergeetika vaates. Ootame mikrokraadi omandama tehnilise tausta ja praktilise kogemusega insenere, kes soovivad tegutseda valdkonnas, kus vajatakse interdistsiplinaarseid teadmisi hooneautomaatikast ja elektroenergeetikast.

Kandideeri

Mikrokraadikava annab teadmised hoonete tehnosüsteemidest ja nende toimimisest - kuidas efektiivsemalt kavandada, ehitada ja hooldada hooneautomaatikat. 
Oodatud on tehnilise tausta ning kütte, ventilatsiooni ja jahutuse või hooneautomaatikaga seotud praktilise kogemusega insenerid, kelle teadmised hoonete tehnosüsteemide juhtimisest vajavad täiendamist.

Kandideeri

Mikrokraadikava annab oskused hinnata hoonete energiatõhusust, analüüsida hoone energiabilanssi ning kasutada energiasimulatsioone energiasäästu lahenduste valimiseks ja väljatöötamiseks. Ootame teadmisi omandama tehnilise tausta ja hoonetega seotud praktilisega kogemusega insenere, kes soovivad tegutseda üha olulisemaks muutuvas hoonete energiatõhususe valdkonnas.

Täiendav info

Kandideeri

Elukestev õpe inseneerias on loomulik igapäeva osa. Enda arendamiseks ja uute oskuste omandamiseks hüdraulika ja soojusleviprotsesside valdkonnas on võimalik valida hüdrauliliste seadmete ja soojusvahetite mikrokraadikava. Kava läbimisel omandatakse teadmised hüdrauliliste protsesside seaduspärasustest ning pumpade, torustike ja soojusvahetite arvutamise oskused. Omanda mikrokraad ja saa tööturul staariks!

Virumaa kolledži mikrokraadid

Kandideeri

Eestis ei koolitata puidutöötlemise, mööbli- ja puidust tehasemajade tootmise jaoks piisavalt spetsialiste. Tehnoloogide, konstruktorite ja keskastmejuhtide igapäevatöös on vaja teada valdkonnakeskset terminoloogiat. TTÜ puidutehnoloogia labor on aastakümneid koolitanud puidutehnolooge. Oleme magistriõppekava „Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia“ baasil loodud kursuste õpetamisega valmis panustama täienduskoolitusse koostöös Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liidu, Eesti Mööblitootjate Liidu ja Eesti Puitmaja Liiduga.

Kindlasti on puittoodete, mööbli- ja puitmajade tootmise valdkonna suurimaks eesmärgiks konkurentsivõime tõstmine ja rohepöörde võtmes ka ringmajanduse põhimõtete rakendamine tootmises. Mikrokraadikava annab võimaluse omandada baasteadmised CAD programmidest, kestlikest tehnoloogiatest ja materjalide ringlusse võtmise põhimõtete rakendamisest mööbli ja puitmajade tootmises. Mikrokraadikava läbimise käigus õpitakse tegema tootepõhist materjali ja tehnoloogiavalikut puidupõhiste materjalide tehnoloogiliste, füüsikalis-mehaaniliste omaduste ja keskkonna mõjude vähendamise põhjal. Omandatakse oskused lihtsamate toodete projekteerimiseks ning toodete tootmiseks sobivate materjalide ja tehnoloogia valikuks.

Kandideeri

Sul on juba insenerikutse, kuid oma senise ettevalmistuse raames ei ole õppinud moodulmajade projekteerimist ja ehitamist? See mikrokraad annab hea võimaluse omandada uued teadmised oma ala professionaalsete praktikute abiga!

Tartu kolledži mikrokraadid

Kandideeri

Taastumatute ressursside varud vähenevad aasta-aastalt ning üha suurem on vajadus materjalide teisese toorme järele. Kuidas luua süsteeme, kus ühe ettevõtte jäägid on teisele ettevõttele väärtuslikuks tootmissisendiks? Sellel mikrokraadikaval õpid tundma materjalide taaskasutuse tehnoloogiaid ja ökodisaini põhialuseid, et aidata läbi oma igapäevase töö kaasa keskkonnasõbralikumale tulevikule! 

Tartu kolledži mikrokraadid

Kandideeri

Soovid rakendada oma töös ringmajanduslikku lähenemist ning aidata seeläbi kaasa kliimamuutuse aeglustumisele? Kui jah, siis ootab see mikrokraadikava just Sind! Kaval õppides saad teadmisi ringmajandusest, tööstuslikest ökosüsteemidest ja keskkonnasõbralikest meetmetest, mida toodete või teenuste disainimisel rakendada. Õpid tundma olelusringipõhist lähenemist ning toodete ja teenuste keskkonnakoormuse leidmist.

Tartu kolledži mikrokraadid

Kandideeri

Sul on juba insenerikutse, kuid oma senise ettevalmistese raames ei ole õppinud palkmajade ehitamist ning renoveerimist? See mikrokraad annab hea võimaluse omandada uued teadmised oma ala professionaalidega. Kava läbides saad ka teadmised biokahjustustest, konserveerimisbioloogiast ning Eesti ehituspärandist.

Tartu kolledži mikrokraadid

Kandideeri

Eesti tööstus liigub automatiseerimise ja digitaliseerimise suunas. Tööstusettevõtted on kas täielikult või osaliselt automatiseeritud ja kasvab nõudlus inimeste järele, kes oskavad süsteeme teenindada, täiustada ja uusi tehnoloogiaid rakendada. Kui oled muutusteks valmis, on see mikrokraadikava sinule!

Virumaa kolledži mikrokraadid

Kandideeri

Materjalitehnoloogia seisab suurte väljakutsete ees. Valdkonna olulisim eesmärk on liikuda lineaarselt majandusmudelilt ringsele. Järjest olulisemaks on muutunud materjalide kvaliteet, vastupidavus ja valmistamiseks kasutatavate tehnoloogiate säästlikkus.
Mikrokraadikava läbimise käigus õpitakse tundma ringmajanduse põhiprintsiipe läbi erinevate valdkondade, saadakse ülevaade erinevatest materjalidest ja nende jätkusuutlikkuse tootmise printsiipidest ning põhiteadmised keskkonnakaitsetehnoloogiast ja säästvast arengust. 

Kandideeri

Mikrokraadikava eesmärgiks on pakkuda paindlikku STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) erialaspetsialistide ümberõpet - õpetaja lisaeriala omandamise võimalust, võttes arvesse eeldatavat töökohtade kadumist tööstuses ning leevendamaks õpetajate põuda üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes. 
Kava läbimine annab STEM valdkonnaga seotud erialase hariduse ja töökogemusega isikutele esialgsed pedagoogilised pädevusedõpetajatöö alustamiseks ning võimaluse taotleda õpetajakutset.

Täiendav info

Kandideeri

Masinaehituse ja energiatehnoloogia valdkonnas on tehniline joonestamine, jooniste vormistamine ja lugemine ning erialase projekteerimistarkvara oskuslik kasutamine väga aktuaalne. Tänapäeval on oluline hoida aega ja vahendeid kokku - erinevate situatsioonide modelleerimine säästab aega. Modelleerimise ja arvutamisega tarkvaraprogrammis on võimalik läbi proovida erinevaid juhtumeid ning leida optimaalne lahendus, lähtudes konkreetsest ülesandest ettevõttes. 

Virumaa kolledži mikrokraadid

Kandideeri

Loodusteadused, keskkond

Viimastel aastakümnetel on keemilise analüüsi meetodid kiiresti arenenud. Neid meetodeid kasutatakse toiduainete, joogi- ja pudelivee koostise uurimisel, looduskeskkonna ja inimese elupaiga objektide seisundi hindamisel kui ka erinevate ravimite uurimisel ning keemiatööstuse saaduste kvaliteedi hindamisel. Instrumentaalsete analüüsimeetodite kasutuselevõtt analüütiliste laborite praktikas eeldab ka arvutite laialdasemat kasutamist. Seetõttu on oluline valida antud olukorras kõige sobivam analüüsimeetod.
Selleks, et olla tööturul nõutud spetsialist kaasaegsete teadmiste ja oskustega keemiaanalüüsi valdkonnas, tule omanda just see mikrokraad!

Virumaa kolledži mikrokraadid

Kandideeri

Keskkonnaandmeid kogutakse erinevate sensoritega ja modelleeritakse superarvutitel. Samas võib keskkonnaandmete analüüsi valdkonda kirjeldada kui andmemahukat, aga informatsioonivaest. Meil on küll palju andmeid, aga me ei oska kasutada neis peituvat potentsiaali. See mikrokraadikava arendab õppuri keskkonnaandmete analüüsi oskust, et tulemuslikult kasutada suurandmetes peituvat informatsiooni riigi või ettevõtte igapäevaste protsesside suunamisel ja otsuste langetamisel.

Kandideeri

Matemaatika on odavamaid meetodeid protsesside analüüsimiseks ja kavandamiseks -  matemaatiline modelleerimine, operatsioonianalüüs jne. Mikrokraadikava koosneb ainetest, mis sisaldavad rakendustes kasutatavat matemaatikat, need on optimeerimismeetodid, arvutusmeetodid ja matemaatika tarkvara. Kõik eelnevad teadmised võetakse kokku matemaatilise modelleerimises, kus rühmatööna tehakse praktilisi ülesandeid, alustades mudelite koostamisest ja lõpetades ülesannete lahendamisega arvuti abil.

Kandideeri

Kaasaegne tehnoloogia ja majandus tuginevad paljuski taastumatutele toormetele - ehitusmaterjalid, tööstustoormed, metallid ja energeetika. Kliimaneutraalsuse ning jätkusuutliku arengu huvides tuleb mõista piiratud ressursside rolli ringmajanduses ning erinevate materjalide elutsüklit ja taaskasutamise võimalusi. Täiendades oma teadmisi mineraaltoormete ringmajandusest, aitad kaasa uute ärimudelite tekkele ning ressursside parimale võimalikule väärindamisele.

Täiendav info

Kandideeri

Miks mõni toit annab rohkem energiat kui teine, mis on toidupüramiid ja kuidas mõjutab toit meie keha? Kuidas eristada toidu ja toitumisega seotud müüte tegelikkusest? Kui sind huvitavad sellised teadmised, siis võiks sulle sobida toidu ja toitumise mikrokraadikava. Kava annab süvendatud teadmised bio- ja toidukeemiast, mikrobioloogiast, toiduhügieenist ja toitumisest.

Kandideeri

Üha ulatuslikum informatsiooni hulk kaasajal, tõstatab üha teravamalt küsimuse: mida sellega peale hakata? Üheks võimaluseks on sellele infole läheneda tõenäosusteooria meetoditega. Odavaimaks meetodiks protsesside analüüsimisel ja kavandamisel on matemaatika kasutamine - statistiline modelleerimine, juhuslike protsesside analüüs. Nende lahkamisel tuleb tunda nüüdisaegseid tõenäosusteooria vahendeid.
Mikrokaval õpitakse stohhastiliste mudelite koostamist ning nendega seotud probleemide lahendamist tarkvara R abil. Rakendatakse ka rühmatööd.

Kandideeri

Rohepöörde raames on üha tähtsam kestlikkuse tagamine kõigis eluvaldkondades. Toidusüsteemide kestlikumaks muutmine on üks viimaseid ja keerulisemaid väljakutseid, mida rohepöörde raames on lahendama asutud. See pakub ka olulisi võimalusi nii majanduse konkurentsivõime tõstmiseks kui ka tervishoiusüsteemide toime tagamiseks. 
Mikrokraadi raames analüüsitakse toidusüsteemide kestlikkusele väljakutseid ning otsitakse innovaatilisi lahendusi nii sotsiaal- ja majandus- kui loodusteaduste vaates.

Kandideeri

Ettevõtlus, juhtimine

Mikrokraad ettevõtluses annab võimekuse ja kindluse mistahes eriala või äriidee vundmamendile ettevõtte rajamiseks, ettevõtlusega alustamiseks. Samuti oskuse juhtida projekte või osakondi, laiendades seeläbi õppija karjäärivalikuid.

Kandideeri

Inimeste ja võrgustike juhtimine avalikus sektoris on meistriklass tänasele või tulevasele juhile, kes tahab teada, kuidas saavutada poliitikaeesmärke. Esmalt tutvutakse avaliku poliitika probleemide olemuse, avaliku sektori globaalsete reformide ja megatrendidega. Õpitakse, mis on koordineerimise baasmehhanismid ja instrumendid, võrgustikupõhine valitsemine ja juhtimine. Omandatakse personalijuhtimise meetodid ja funktsioonid ning analüüsitakse teoreetiliste aluste paikapidavust ja praktikate rakendatavust avalikus sektoris. Praktilistes töödes soositakse õppuri tööalastest vajadustest lähtuvate juhtimisülesannete lahendamist.

Täiendav info

Kandideeri

Kui sind huvitab ühiskondlike probleemide lahendamine või kui sinu töö on poliitika kujundamine või mõjutamine, siis see kava annab oskuse analüüsida ühiskondlikke probleeme ja nende lahendamise teid. Ühtseks tervikuks seotakse teadmised strateegilisest planeerimisest, tulemus- ja finantsjuhtimisest ning poliitikaanalüüsist. Kava lõpetanu oskab suhestada poliitikaeesmärke ja eelarvet, hinnata eesmärkide peegeldumist eelarvetes, analüüsida seoseid või nende puudumist probleemide ja pakutavate või olemasolevate lahenduste vahel. Õpingute käigus soositakse keskendumist konkreetsete töisete väljakutsete lahendamisele. 

Täiendav info

Kandideeri

Kliendikesksus on võtmesõna iga kaasaegse ettevõtte ja avaliku sektori asutuse strateegias. Praktikas õnnestub kliendikeskne transformatsioon aga vähestel. Teenusedisaini mikrokraad loob silla kliendikesksuse strateegiliste eesmärkide ja praktiliste arendustegevuste vahel. 

Täiendav info

Kandideeri

Turundus pole kunagi varem olnud nii keeruline ja samas põnev. Ajalehereklaami suudab igaüks osta, toimiv turundus eeldab aga põhjalikke teadmisi ning võimet näha suuremat pilti. Mikrokraadikava ainete läbimine annab selles valdkonnas vajalikud teadmised ja oskused, et teha arukamaid turundusotsuseid ja luua innovaatilisi kampaaniaid.

Kandideeri

Kava on mõeldud igale inimesele, kellel on huvi oma turundusteadmise korrastamise, süstematiseerimise ja kaasajastamise vastu. Alustame turunduse juhtimise baasteadmistest nagu turundusmeetmestik, positsioneerimine, segmenteerimine, personaliseerimine, CRM ja liigume edasi kaasaegsete turunduskommunikatsiooni võimaluste ning väljakutsete juurde. Rõhuasetus turunduskommunikatsiooni juures on selle mõõdetavusel ja tulemuslikkusel nii sotsiaalmeedias kui ka otsingumootorites.

Kuressaare kolledži mikrokraadid

Kandideeri

Ettevõtlus liigub digiteerimise teed. Koroonapandeemia on internetti viinud ka ettevõtted, kes siiani traditsioonilistest müügi- ja turunduskanalitest kinni hoidsid, tekkinud on nõudlus digitaalse ärijuhtimise spetsialistide järele. Mikrokraadikava annab võimaluse teadmisi kolmes äriprotsesside juhtimise tähtsamas valdkonnas täiendada. Ainete läbimine annab teadmised ja oskused, kuidas ettevõtte äriprotsesside eest vastutada, kvaliteedijuhtimist korraldada ning saada teadmised ja oskused digitaliseerumise valdkonnaülese mõju mõistmiseks.

Kandideeri