Tallinna Tehnikaülikool

Mikrokraadid Virumaa kolledžis

2024/25 sügissemestri mikrokraadid Virumaa kolledžis

TalTech Virumaa kolledž pakub võimalust läbida avatud õppes väiksema mahuga õppekavasid - mikrokraade. See on suurepärane võimalus õppida ja arendada oma oskusi lähtuvalt tööturu vajadustest. 

 • Mikrokraadid koosnevad kahest või enamast tasemeõppe õppeainest.
 • Mikrokraadi on võimalik omandada ühe kuni kolme semestri jooksul.
 • Mikrokraad on terviklik täiendusõppekava, mis arvestab tööturu vajadusi kindlas valdkonnas.
 • Õppetöö toimub koos üliõpilastega nende tunniplaani alusel.
 • Kandideerimise eelduseks on haridustase vastavalt mikrokraadi kavale ja lisatingimuseks vestlus või motivatsioonikiri. Täpsem info iga kava juures.
 • Õpe on tasuline (vaata TalTechi avatud õppe tasumäärasid): 1 EAP = 55 €
 • TalTech Virumaa kolledž on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Uuri majutuse võimaluste kohta https://www.virumaahostel.com/


Sügissemestril startivatele mikrokraadikavadele kandideerimine toimub 3.-21.06.2024.  

2024/2025 SÜGISSEMESTRI MIKROKRAADID VIRUMAA KOLLEDŽIS

Eesmärk: Anda teoreetilised ja praktilised baasteadmised jooniste koostamiseks ja vormistamiseks projekteerimises ning arendada joonise lugemise oskust.

Anda spetsiifilised täiendteadmised tootearenduse ja detailide/toodete projekteerimise ja modelleerimise ning disainimise valdkonnas, lähtuvalt tööturu vajadustele, et omandada kompetentsi masinaehitustehnoloogia ja tootearenduse valdkonnas. Näidata disainiõppe tööriista võimalusi modelleerimisstsenaariumide uurimiseks ja disainis suundumuse leidmiseks, kui mõned parameetrid muutuvad.

Maht: 18 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus Teamsis

Läbitavad ained:

Registreerimine: 3.-21.06.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Anda baasteadmised automaatikasüsteemide liikidest arendada oskusi ja teadmisi tehnoloogiliste protsesside automatiseerimises ja selleks vajalike tehniliste vahendite kasutamises.

Maht: 18 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus Teamsis

Läbitavad ained:

Registreerimine: 3.-21.06.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Kujundada vajalikud teadmised ja oskused keemilise analüüsi valdkonnas

Maht: 18 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja motivatsioonikiri

Läbitavad ained:

Registreerimine: 3.-21.06.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Pakkuda tööturu vajadustele vastavat koolitust teadmiste ja oskuste omandamiseks/uuendamiseks/täiendamiseks keskkonnakaitse ja kemikaaliohutuse valdkonnas. 

Maht: 12 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja motivatsioonikiri

Läbitavad ained:

Registreerimine: 3.-21.06.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Pakkuda efektiivset tööturu vajadustele vastavat koolitust, et jõuda vajalike kompetentsideni keemilis-tehnoloogiliste protsesside valdkonnas. 

Maht: 18 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja motivatsioonikiri

Läbitavad ained:

Registreerimine: 3.-21.06.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Omandada teadmised ja praktilised oskused andmete töötlemise, analüüsimise, modelleerimise, prognoosimise ja visualiseerimise meetoditest ja algoritmidest.

Maht: 18 EAP

Eeldus: Kõrgharidus IKT või sellega seotud valdkonnas või keskharidus ja piisavalt pikaajaline töökogemus IKT valdkonnas ja vestlus

Läbitavad ained:

Registreerimine: 3.-21.06.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Anda teadmised IKT toimimise aluspõhimõtetest, sh riistvarast, arvutivõrgust; oskused infootsingust; kontoritarkvara ja koostöökeskkondade, sh tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitlustarkvara kasutamisest; käsitletakse ka multimeediatöötlust, netiketti; õpitakse tundma infoturbega seotud ohtusid ja tehnoloogiaid ning küberturbe juhtimist.

Maht: 18 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus veebis

Läbitavad ained:

Registreerimine: 3.-21.06.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Arendada analüütilist ja loogilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist probleemide ja ülesannete lahendamisel; anda põhiteadmised programmeerimisest.

Maht: 12 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus veebis

Läbitavad ained:

Registreerimine: 3.-21.06.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Arendada analüütilist ja loogilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist probleemide ja ülesannete lahendamisel; arendada teadmisi ja oskusi programmeerimisest.

Maht: 18 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus veebis

Läbitavad ained:

Registreerimine: 3.-21.06.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Omandada teadmisi arvutisüsteemide halduse vallas: kommunikatsiooni mõiste, operatsioonisüsteemide administreerimise teooria ja praktika, arvutivõrkude ja sidevõrkude halduse teooria ja praktika.

Maht: 18 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus

Läbitavad ained:

Registreerimine: 3.-21.06.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Saada baasteadmised tarkvarapakettidest infotöötluse, andmete visualiseerimise, digitaalse tootmise meetoditest ja vahenditest. Kujundada vastavad praktilised põhioskused inseneritöös vajalike rakenduste loomisel.

Maht: 21 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus veebis

Läbitavad ained:

Registreerimine: 3.-21.06.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Omandada praktilised oskused tüüpiliste tehnoloogiliste protsesside juhtimissüsteemide projekteerimisel.

Maht: 18 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus veebis

Läbitavad ained:

Registreerimine: 3.-21.06.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk:  

 • Anda teadmised organisatsiooni juhtimise ja meeskonnatöö põhialustest, koostöö kujunemisest ning probleemide lahendamisest meeskonnas.
 • Selgitada ettevõtte äriprotsesside sisu ja eesmärke, nende loomise, juhtimise ja arendamise põhimõtteid.
 • Defineerida erinevaid ettevõtte äriprotsesside küpsuse hindamise mudeleid.
 • Uurida erinevaid protsesside kaardistamise tarkvarasid ning leida nende valiku kriteeriume.
 • Võimaldada osalejatel omandada nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi erinevatest projektide arendamise ja juhtimisega seotud aspektidest.
 • Omandada oskused projekti tegevuste graafiku ja eelarve koostamiseks.
 • Mõista ettevõtluse ja äritegevuse üldiseid printsiipe ning ettevõtja, töötajate ja klientide osa äritegevuses.
 • Osata kirjutada äriplaani alustavale ettevõttele.


Maht: 21 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja motivatsioonikiri

Läbitavad ained:

Registreerimine: 3.-21.06.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Pakkuda akadeemilist ning erialast inglise keele ja eesti ametikeele koolitust keelealaste teadmiste ja oskuste omandamiseks/uuendamiseks/täiendamiseks, sest mitme keele omandamine on kasulik nii Eesti tööturul kui ka rahvusvahelise töökogemuse võimalust arvesse võttes.

Parandada erialase inglise keele oskust erinevate osaoskuste (lugemine, kirjutamine, rääkimine, kuulamine) ning sõnavara arendamise kaudu tasemel B2/C1, mis võimaldab selgitada erialaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult ning osaleda erialastes aruteludes.

Anda põhioskuseid eestikeelsete ametikirjade koostamiseks ja vormistamiseks ning suhtlemiseks kolleegide, äripartnerite ja klientidega.

Maht: 13 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus, test ja vestlus

Läbitavad ained:

Registreerimine: 3.-21.06.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Terviklike sidusate tarbe- ja teadustekstide koostamisel anda teadmisi ortograafia põhimõtetest ning keelekäsiraamatute kasutamisest. Võimaldada osalejal esineda auditooriumi ees erialase sõnavõtuga.

Anda põhioskuseid ametikirjade koostamiseks ja vormistamiseks ning suhtlemiseks kolleegide, äripartnerite ja klientidega.

Arendada suhtlus- ja väljendusoskust vastavalt Euroopa Nõukogu keeleoskustasemele C1.

Maht: 13 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus, test ja vestlus

Läbitavad ained:

Registreerimine: 3.-21.06.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Pakkuda enesetäiendamise koolitust, et mõista iseenda kui suhtleja iseärasusi, õppida tundma põhilisi suhtlemistehnikaid ja osata neid kasutada suhtlemissituatsioonides. Anda teadmisi kultuuridevahelistest erinevustest ja õpetada teadlikult neisse suhtuma. Terviklike sidusate tarbe- ja teadustekstide koostamisel anda teadmisi ortograafia põhimõtetest ning keelekäsiraamatute kasutamisest. Võimaldada osalejal esineda auditooriumi ees erialase sõnavõtuga.

Maht: 12 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus veebis

Läbitavad ained:

Registreerimine: 3.-21.06.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Arendada suhtlus- ja väljendusoskust vastavalt Euroopa Nõukogu keeleoskustasemele B2. Omandada sõnavara ja grammatika, et mõista pika ja keeruka jutu põhisisu ning kirjutada selgeid ja üksikasjalikke, sh poolametlikke tekste.

Anda teadmisi kultuuridevahelistest erinevustest ja õpetada teadlikult neisse suhtuma.

Maht: 13 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus, test ja vestlus

Läbitavad ained:

Registreerimine: 3.-21.06.2024

Kandideeri mikrokavale

2023/2024 KEVADSEMESTRI MIKROKRAADID VIRUMAA KOLLEDŽIS

Eesmärk: Pakkuda akadeemilist eesti ja erialast inglise keele koolitust keelealaste teadmiste ja oskuste omandamiseks/uuendamiseks/täiendamiseks, sest mitme keele omandamine on kasulik nii Eesti tööturul kui ka rahvusvahelise töökogemuse võimalust arvesse võttes.

Parandada akadeemilise eesti ja erialase inglise keele oskust erinevate osaoskuste (lugemine, kirjutamine, rääkimine, kuulamine) ning sõnavara arendamise kaudu tasemel B2/C1, mis võimaldab selgitada erialaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult ning osaleda erialaga seotud aruteludes.

Maht: 12 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus, test ja vestlus

Läbitavad ained:

Registreerimine: 2.-19.01.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Pakkuda enesetäiendamise koolitust, et mõista iseenda kui suhtleja iseärasusi, õppida tundma põhilisi suhtlemistehnikaid ja osata neid kasutada suhtlemissituatsioonides. Anda teadmisi kultuuridevahelistest erinevustest ja õpetada teadlikult neisse suhtuma. Terviklike sidusate tarbe- ja teadustekstide koostamisel anda teadmisi ortograafia põhimõtetest ning keelekäsiraamatute kasutamisest. Võimaldada osalejal esineda auditooriumi ees erialase sõnavõtuga.

Maht: 12 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus

Läbitavad ained:

Registreerimine: 2.-19.01.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk:  

 • Anda teadmised organisatsiooni juhtimise ja meeskonnatöö põhialustest, koostöö kujunemisest ning probleemide lahendamisest meeskonnas.
 • Selgitada ettevõtte äriprotsesside sisu ja eesmärke, nende loomise, juhtimise ja arendamise põhimõtteid.
 • Defineerida erinevaid ettevõtte äriprotsesside küpsuse hindamise mudeleid.
 • Uurida erinevaid protsesside kaardistamise tarkvarasid ning leida nende valiku kriteeriume.
 • Võimaldada osalejatel omandada nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi erinevatest projektide arendamise ja juhtimisega seotud aspektidest.
 • Omandada oskused projekti tegevuste graafiku ja eelarve koostamiseks.
 • Mõista ettevõtluse ja äritegevuse üldiseid printsiipe ning ettevõtja, töötajate ja klientide osa äritegevuses.
 • Osata kirjutada äriplaani alustavale ettevõttele.


Maht: 21 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja motivatsioonikiri

Läbitavad ained:

Registreerimine: 2.-19.01.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Pakkuda tööturu vajadustele vastavat koolitust teadmiste ja oskuste omandamiseks/uuendamiseks/täiendamiseks keskkonnakaitse ja kemikaaliohutuse valdkonnas.

Maht: 12 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus

Läbitavad ained:

Registreerimine: 2.-19.01.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Õppida veebirakenduste loomise põhiprintsiipe. Õppida tundma veebirakenduste arendamise kaasaegseid tehnoloogiaid. Omandada teadmisi andmebaasisüsteemide tööpõhimõtetest ning süvendada SQL-andmebaaside projekteerimise ning programmeerimise oskust.

Maht: 12 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus

Läbitavad ained:

Registreerimine: 2.-19.01.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Saada baasteadmised tarkvarapakettidest infotöötluse, andmete visualiseerimise, 3D graafika ja digitaalse tootmise meetoditest ja vahenditest. Kujundada vastavad praktilised põhioskused inseneritöös vajalike rakenduste loomisel.

Maht: 21 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus

Läbitavad ained:

Registreerimine: 2.-19.01.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Omandada teadmised ja praktilised oskused andmete töötlemise, analüüsimise, modelleerimise, prognoosimise ja visualiseerimise meetoditest ja algoritmidest.

Maht: 18 EAP

Eeldus: Kõrgharidus IKT või sellega seotud valdkonnas või töökogemus IKT valdkonnas ja vestlus

Läbitavad ained:

Registreerimine: 2.-19.01.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Anda teoreetilised ja praktilised baasteadmised jooniste koostamiseks ja vormistamiseks projekteerimises ning arendada joonise lugemise oskust.

Anda spetsiifilised täiendteadmised tootearenduse ja detailide/toodete projekteerimise ja modelleerimise ning disainimise valdkonnas, lähtuvalt tööturu vajadustele, et omandada kompetentsi masinaehitustehnoloogia ja tootearenduse valdkonnas. Näidata disainiõppe tööriista võimalusi modelleerimisstsenaariumide uurimiseks ja disainis suundumuse leidmiseks, kui mõned parameetrid muutuvad.

Maht: 12 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus

Läbitavad ained:

Registreerimine: 2.-19.01.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Anda ülevaade elektriseadmete diagnostikast ja ekspertiisi tegemisest; õpetada ära tundma ja sõnastama rikete õigeaegse tuvastamise võimalusi, tekkimis- ja süvenemisprotsesse; õpetada elektriseadmetele ja elektripaigaldistele esitatavaid nõudeid ja eeskirju ning käidule esitatavaid nõudeid, elektriseadmete käidu ohutuse tagamist; anda ettekujutust elektriseadmete kaitsest, elektriseadmete koosluste automaatikast (võrkude, alajaamade, elektrimasinate ja elektritarvitite kaitsest, voolukaitsetest, pingekaitsetest, sageduskaitsest, reservi lülitusautomaatikast, automaatsest korduslülituses).

Maht: 15 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus

Läbitavad ained:

Registreerimine: 2.-19.01.2024

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Omandada teadmisi arvutisüsteemide halduse vallas: kommunikatsiooni mõiste, operatsioonisüsteemide administreerimise teooria ja praktika, arvutivõrkude ja sidevõrkude halduse teooria ja praktika.

Maht: 18 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus

Läbitavad ained:

Registreerimine: 2.-19.01.2024

Kandideeri mikrokavale

2023/2024 SÜGISSEMESTRI MIKROKRAADID VIRUMAA KOLLEDŽIS

Eesmärk:Pakkuda akadeemilist eesti jaerialast inglise keele koolitust keelealaste teadmiste ja oskuste omandamiseks/uuendamiseks/täiendamiseks, sest mitme keele omandamine on kasulik nii Eesti tööturul kui ka rahvusvahelise töökogemuse võimalust arvesse võttes.

Parandada akadeemilise eesti ja erialase inglise keele oskust erinevate osaoskuste (lugemine, kirjutamine, rääkimine, kuulamine) ning sõnavara arendamise kaudu tasemel B2/C1, mis võimaldab selgitada erialaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult ning osaleda erialases aruteludes.

Maht: 12 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus, test ja vestlus

Test ja vestlused toimuvad:

28.08.2023

kell 10.00 test

vestlused toimuvad alates kella 10.30 (iga kandidaat saab personaalse vestluseaja) kohapeal (Kohtla-Järvel)

kell 10.00

vestlused toimuvad alates kella 17.30 (iga kandidaat saab personaalse vestluseaja) kohapeal (Kohtla-Järvel)

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Omandada teadmised ja praktilised oskused andmete töötlemise, analüüsimise, modelleerimise, prognoosimise ja visualiseerimise meetoditest ja algoritmidest.

Maht: 18 EAP

Eeldus: Kõrgharidus IKT või sellega seotud valdkonnas või töökogemus IKT valdkonnas ja vestlus.

Vestlus toimub 31.08.2023 alates kella 12.00 veebis (iga kandidaat saab personaalse vestluseaja).

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Anda teoreetilised ja praktilised baasteadmised jooniste koostamiseks ja vormistamiseks projekteerimises ning arendada joonise lugemise oskust. 

Anda spetsiifilised täiendteadmised tootearenduse ja detailide/toodete projekteerimise ja modelleerimise ning disainimise valdkonnas, lähtuvalt tööturu vajadustest, et omandada kompetentsi masinaehitustehnoloogia ja tootearenduse valdkonnas. Näidata disainiõppe tööriista võimalusi modelleerimisstsenaariumide uurimiseks ja disainis suundumuse leidmiseks, kui mõned parameetrid muutuvad.

Maht: 18 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Anda teadmised IKT toimimise aluspõhimõtetest, sh riistvarast, arvutivõrgust; oskused infootsingu; kontoritarkvara ja koostöökeskkondade, sh tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitlustarkvara kasutamisest; käsitletakse ka multimeediatöötlust, netiketti; õpitakse tundma infoturbega seostud ohtusid ja tehnoloogiaid ning küberturbe juhtimist.

Maht: 18 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus.

Vestlus toimub 30.08.2023 alates kella 16.30 veebis (iga kandidaat saab personaalse vestluseaja).

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Anda teadmised elektrialaste jooniste koostamiseks ja lugemiseks; õpetada kasutama normdokumente ja teatmeteoseid; üldkasutatavate energiamuundurite (elektrimootorid, generaatorid, trafod) tööpõhimõtte, ehituse ja arvutuse aluste omandamine, elektriajamite ning nende juhtimise tundma õppimine ja nende rakendamine erinevate praktiliste ülesannete lahendamisel; anda ettekujutust 

elektriseadmete kaitsest, elektriseadmete koosluste automaatikast (võrkude, alajaamade, elektrimasinate ja elektritarvitite kaitsest, voolukaitsetest, pingekaitsetest, sageduskaitsest, reservi lülitusautomaatikast, automaatsest korduslülituses).

Maht: 24 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Pakkuda enesetäiendamise koolitust, et mõista iseenda kui suhtleja iseärasusi, õppida tundma põhilisi suhtlemistehnikaid ja osata neid kasutada suhtlemissituatsioonides. Anda teadmisi kultuuridevahelistest erinevustest ja õpetada teadlikult neisse suhtuma. Terviklike sidusate tarbe- ja teadustekstide koostamisel anda teadmisi ortograafia põhimõtetest ning keelekäsiraamatute kasutamisest. Võimaldada osalejal esineda auditooriumi ees erialase sõnavõtuga.

Maht: 12 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus

Vestlus toimub 29.08.2023 alates kella 17.00 veebis (iga kandidaat saab personaalse vestluseaja)

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk:

 • Anda teadmised organisatsiooni juhtimise ja meeskonnatöö põhialustest, koostöö kujunemisest ning probleemide lahendamisest meeskonnas. 

 • Selgitada ettevõtte äriprotsesside sisu ja eesmärke, nende loomise, juhtimise ja arendamise põhimõtteid. Defineerida erinevaid ettevõtte äriprotsesside küpsuse hindamise mudeleid. Uurida erinevaid protsesside kaardistamise tarkvarasid ning leida nende valiku kriteeriume.  

 • Võimaldada osalejatel omandada nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi erinevatest projektide arendamise ja juhtimisega seotud aspektidest. Omandada oskused projekti tegevuste graafiku ja eelarve koostamiseks.  

 • Mõista ettevõtluse ja äritegevuse üldiseid printsiipe ning ettevõtja, töötajate ja klientide osa äritegevuses. Osata kirjutada äriplaani alustavale ettevõttele.

Maht: 21 EAP

Eeldus: keskharidus ja motivatsioonikiri

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Omandada teadmisi arvutisüsteemide halduse vallas: kommunikatsiooni mõiste, operatsioonisüsteemide administreerimise teooria ja praktika, arvutivõrkude ja sidevõrkude halduse teooria ja praktika.

Maht: 18 EAP

Eeldus: keskharidus ja vestlus.

Vestlus toimub 30.08.2023 alates kella 15.00 veebis (iga kandidaat saab personaalse vestluseaja)

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Pakkuda tööturu vajadustele vastavat koolitust teadmiste ja oskuste omandamiseks/uuendamiseks/täiendamiseks keskkonnakaitse ja kemikaaliohutuse valdkonnas.

Maht: 12 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja motivatsioonikiri

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Omandada praktilised oskused tüüpiliste tehnoloogiliste protsesside juhtimissüsteemide projekteerimisel.

Maht: 18 EAP

Eeldus: Keskharidus, soovitav tehniline kõrg- või kutseharidus ja vestlus

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Arendada analüütilist ja loogilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist probleemide ja ülesannete lahendamisel; anda põhiteadmised programmeerimisest.

Maht: 12 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus.

Vestlus toimub 30.08.2023 alates kella 12.00 veebis (iga kandidaat saab personaalse vestluseaja)

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Saada baasteadmised tarkvarapakettidest infotöötluse, andmete visualiseerimise, digitaalse tootmise meetoditest ja vahenditest. Kujundada vastavad praktilised põhioskused inseneritöös vajalike rakenduste loomisel.

Maht: 21 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus.

Vestlus toimub 30.08.2023 alates kella 13.30 veebis (iga kandidaat saab personaalse vestluseaja)

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Lisainfo