Tallinna Tehnikaülikool

Mikrokraadid Virumaa kolledžis

Alates 2021. aasta sügisest pakub Tallinna Tehnikaülikool avatud õppes võimalust läbida väiksema mahuga õppekavasid - mikrokraade.

 • Mikrokraadid koosnevad kahest või enamast tasemeõppe õppeainest.
 • Mikrokraadi on võimalik omandada ühe kuni kolme semestri jooksul.
 • Mikrokraad on terviklik täiendusõppekava, mis arvestab tööturu vajadusi kindlas valdkonnas.
 • Õppetöö toimub koos üliõpilastega nende tunniplaani alusel.
 • Kandideerimise eelduseks on vastavalt mikrokraadi kavale haridustase ja lisatingimuseks vestlus või motivatsioonikiri. Täpsem info iga kava juures.
 • Õpe on tasuline (vaata TalTechi avatud õppe tasumäärasid): 1 EAP = 55 eurot
 • TalTech Virumaa kolledž on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Vaata lisaks: KOOLITUSKAART
 • Majutuse võimalused https://www.virumaahostel.com/


Kevadsemestril startivatele mikrokraadikavadele kandideerimine  toimub 2.-19.01.2024.  
Kevadsemestri mikrokraadide kavad avalikustame hiljemalt 2024. aasta alguses.

2023/2024. õa SÜgisSEMESTRI MIKROKRAADID VIRUMAA KOLLEDŽIS

Eesmärk:Pakkuda akadeemilist eesti jaerialast inglise keele koolitust keelealaste teadmiste ja oskuste omandamiseks/uuendamiseks/täiendamiseks, sest mitme keele omandamine on kasulik nii Eesti tööturul kui ka rahvusvahelise töökogemuse võimalust arvesse võttes.

Parandada akadeemilise eesti ja erialase inglise keele oskust erinevate osaoskuste (lugemine, kirjutamine, rääkimine, kuulamine) ning sõnavara arendamise kaudu tasemel B2/C1, mis võimaldab selgitada erialaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult ning osaleda erialases aruteludes.

Maht: 12 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus, test ja vestlus

Test ja vestlused toimuvad:

28.08.2023

kell 10.00 test

vestlused toimuvad alates kella 10.30 (iga kandidaat saab personaalse vestluseaja) kohapeal (Kohtla-Järvel)

kell 10.00

vestlused toimuvad alates kella 17.30 (iga kandidaat saab personaalse vestluseaja) kohapeal (Kohtla-Järvel)

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Omandada teadmised ja praktilised oskused andmete töötlemise, analüüsimise, modelleerimise, prognoosimise ja visualiseerimise meetoditest ja algoritmidest.

Maht: 18 EAP

Eeldus: Kõrgharidus IKT või sellega seotud valdkonnas või töökogemus IKT valdkonnas ja vestlus.

Vestlus toimub 31.08.2023 alates kella 12.00 veebis (iga kandidaat saab personaalse vestluseaja).

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Anda teoreetilised ja praktilised baasteadmised jooniste koostamiseks ja vormistamiseks projekteerimises ning arendada joonise lugemise oskust. 

Anda spetsiifilised täiendteadmised tootearenduse ja detailide/toodete projekteerimise ja modelleerimise ning disainimise valdkonnas, lähtuvalt tööturu vajadustest, et omandada kompetentsi masinaehitustehnoloogia ja tootearenduse valdkonnas. Näidata disainiõppe tööriista võimalusi modelleerimisstsenaariumide uurimiseks ja disainis suundumuse leidmiseks, kui mõned parameetrid muutuvad.

Maht: 18 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Anda teadmised IKT toimimise aluspõhimõtetest, sh riistvarast, arvutivõrgust; oskused infootsingu; kontoritarkvara ja koostöökeskkondade, sh tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitlustarkvara kasutamisest; käsitletakse ka multimeediatöötlust, netiketti; õpitakse tundma infoturbega seostud ohtusid ja tehnoloogiaid ning küberturbe juhtimist.

Maht: 18 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus.

Vestlus toimub 30.08.2023 alates kella 16.30 veebis (iga kandidaat saab personaalse vestluseaja).

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Anda teadmised elektrialaste jooniste koostamiseks ja lugemiseks; õpetada kasutama normdokumente ja teatmeteoseid; üldkasutatavate energiamuundurite (elektrimootorid, generaatorid, trafod) tööpõhimõtte, ehituse ja arvutuse aluste omandamine, elektriajamite ning nende juhtimise tundma õppimine ja nende rakendamine erinevate praktiliste ülesannete lahendamisel; anda ettekujutust 

elektriseadmete kaitsest, elektriseadmete koosluste automaatikast (võrkude, alajaamade, elektrimasinate ja elektritarvitite kaitsest, voolukaitsetest, pingekaitsetest, sageduskaitsest, reservi lülitusautomaatikast, automaatsest korduslülituses).

Maht: 24 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Pakkuda enesetäiendamise koolitust, et mõista iseenda kui suhtleja iseärasusi, õppida tundma põhilisi suhtlemistehnikaid ja osata neid kasutada suhtlemissituatsioonides. Anda teadmisi kultuuridevahelistest erinevustest ja õpetada teadlikult neisse suhtuma. Terviklike sidusate tarbe- ja teadustekstide koostamisel anda teadmisi ortograafia põhimõtetest ning keelekäsiraamatute kasutamisest. Võimaldada osalejal esineda auditooriumi ees erialase sõnavõtuga.

Maht: 12 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus

Vestlus toimub 29.08.2023 alates kella 17.00 veebis (iga kandidaat saab personaalse vestluseaja)

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk:

 • Anda teadmised organisatsiooni juhtimise ja meeskonnatöö põhialustest, koostöö kujunemisest ning probleemide lahendamisest meeskonnas. 

 • Selgitada ettevõtte äriprotsesside sisu ja eesmärke, nende loomise, juhtimise ja arendamise põhimõtteid. Defineerida erinevaid ettevõtte äriprotsesside küpsuse hindamise mudeleid. Uurida erinevaid protsesside kaardistamise tarkvarasid ning leida nende valiku kriteeriume.  

 • Võimaldada osalejatel omandada nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi erinevatest projektide arendamise ja juhtimisega seotud aspektidest. Omandada oskused projekti tegevuste graafiku ja eelarve koostamiseks.  

 • Mõista ettevõtluse ja äritegevuse üldiseid printsiipe ning ettevõtja, töötajate ja klientide osa äritegevuses. Osata kirjutada äriplaani alustavale ettevõttele.

Maht: 21 EAP

Eeldus: keskharidus ja motivatsioonikiri

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Omandada teadmisi arvutisüsteemide halduse vallas: kommunikatsiooni mõiste, operatsioonisüsteemide administreerimise teooria ja praktika, arvutivõrkude ja sidevõrkude halduse teooria ja praktika.

Maht: 18 EAP

Eeldus: keskharidus ja vestlus.

Vestlus toimub 30.08.2023 alates kella 15.00 veebis (iga kandidaat saab personaalse vestluseaja)

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Pakkuda tööturu vajadustele vastavat koolitust teadmiste ja oskuste omandamiseks/uuendamiseks/täiendamiseks keskkonnakaitse ja kemikaaliohutuse valdkonnas.

Maht: 12 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja motivatsioonikiri

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Omandada praktilised oskused tüüpiliste tehnoloogiliste protsesside juhtimissüsteemide projekteerimisel.

Maht: 18 EAP

Eeldus: Keskharidus, soovitav tehniline kõrg- või kutseharidus ja vestlus

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Arendada analüütilist ja loogilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist probleemide ja ülesannete lahendamisel; anda põhiteadmised programmeerimisest.

Maht: 12 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus.

Vestlus toimub 30.08.2023 alates kella 12.00 veebis (iga kandidaat saab personaalse vestluseaja)

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Eesmärk: Saada baasteadmised tarkvarapakettidest infotöötluse, andmete visualiseerimise, digitaalse tootmise meetoditest ja vahenditest. Kujundada vastavad praktilised põhioskused inseneritöös vajalike rakenduste loomisel.

Maht: 21 EAP

Eeldus: Vähemalt keskharidus ja vestlus.

Vestlus toimub 30.08.2023 alates kella 13.30 veebis (iga kandidaat saab personaalse vestluseaja)

Läbitavad ained:

Kandideeri mikrokavale

Mikrokraadid loodusainete õpetajatele

Lisainfo