Tallinna Tehnikaülikool

Rahvusvaheline ärikorraldus

Pane tähele! Õpe toimub inglise keeles.
 

Sihtgrupp

Kõik kõrgharidusega huvilised, kes soovivad omandada ärindusalaseid ülikooliteadmisi, samuti need, kellel ärihariduse omandamisest on möödas aastaid ning tekkinud soov teadmisi värskendada.

Eesmärgid

  • Bakalaureusetasemele vastava kompetentsuse tagamine tegutsemiseks kodumaises ja rahvusvahelises äritegevuses ühiskonna erinevais sektorites.

  • Piisavate eelduste loomine paindlikuks orientatsiooniks nii praktilises ärinduses kui ka järgnevas akadeemilises koolituses.

  • Vajalike alusteadmiste ja -oskuste andmine kompetentsete ärijuhtide ja asjatundjate kujunemiseks.

  • Arusaamade kujundamine tulevikku suunatud äriorganisatsioonidest kui eripalgeliste funktsioonidega tervikutest, nende koostoimimistest ning majanduslikust, sotsiaalsest, poliitilis-õiguslikust ja kultuurilisest ümbrusest ja selle arengust

Õpiväljundid

  • omab teadmisi ja oskusi tegutsemaks kodumaises ja rahvusvahelises äritegevuses ühiskonna erinevates sektorites;

  • omab piisavat ülevaadet äritegevuse põhimõistetest, kontseptsioonidest, enamlevinud teooriatest ja meetoditest, tegevuskeskkondadest, arengusuundadest, aktuaalsetest probleemidest ja parimatest praktikatest;

  • oskab omandatud teadmisi ja oskusi kasutada äri- ja tööalaste probleemide lahendamisel ning määratleda ja kriitiliselt võrrelda tegevusalternatiive optimaalsete otsuste langetamiseks;

  • suhtub loovalt muutustesse ja jätkuvasse arendustegevusse nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil, oskab seada nii individuaalseid kui ühiseid eesmärke, kavandab tegevusi süsteemselt, tulemuslikult ja efektiivselt ning on valmis osalema meeskonnatöös ja seda juhtima

Õppeained

Aine kood

Aine nimetus

maht EAP

E/H/A

TAF2810

Finantsarvestuse alused

6,0

E

TER2550

Rahanduse alused

6,0

E

TMJ0140

Ettevõtluse alused

6,0

E

TMJ0230

Ärilogistika ja varude juhtimine

6,0

E

TMK2350

Tootmise ja teeninduse juhtimine

6,0

E

TMM2150

Turundus

6,0

E

MMO3030

Juhtimine ja eestvedamine

6,0

E

TMO2220

Organisatsioonikäitumine

6,0

E

Kokku

48,0

Vastuvõtt

Lisaerialale toimub vastuvõtt kaks korda õppeaasta jooksul isikut tõendava dokumendi ja haridust tõendava dokumendi alusel.