Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaõpetaja

Sihtgrupp

Kõik, kes on eelnevalt omandanud kõrghariduse vähemalt bakalaureuse tasemel või rakenduskõrghariduse tehnikaga seotud erialadel (tehnika, tootmine ja ehitus, loodus- ja täppisteadused, põllumajandus, teenindus) ja soovivad omandada tehnikaõpetaja lisaeriala, kes juba töötavad õpetajana või soovivad alles õpetajana tööle asuda.
Õppekava sobib gümnaasiumide ja kutsekoolide reaalainete, tehnikavaldkonna valikainete ja IT õpetajatele, aga ka kutseõpetajatele. Samuti sobib õppekava rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide õppejõududele ning doktorantidele täiendusõppeks.
Oodatud on ka TalTech üliõpilased, kes soovivad omandada Tehnikaõpetaja kõrvalerialas inseneripedagoogikaalaseid teadmisi, aga ka teiste ülikoolide õpetajakoolituse üliõpilased, kes soovivad õppida TalTech tasemeõppeaineid või osaleda spetsiaalselt õpetajatele väljatöötatud täiendusõppe kursustel.

Eesmärk

Anda õppurile teaduspõhine, terviklik inseneripedagoogi täiendusharidus, võimaldamaks pädevalt, mõjusalt ja loominguliselt õpetada tehnilisi erialaaineid kutseõppeasutustes, gümnaasiumides, rakenduskõrgkoolides või ülikoolides.

Õpiväljundid

  • omab teaduspõhist, süsteemset ja rahvusvaheliselt tunnustatud insenerpedagoogi haridust, mis võimaldab pädevalt, mõjusalt ja loominguliselt õpetada loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogiavaldkonna õppeaineid;

  • planeerib, juhib ja analüüsib õppetööd, rakendab mõjusa õpetamise põhimõtteid;

  • rakendab pedagoogilise psühholoogia, didaktika ja inseneripedagoogika uusimaid arengusuundi õppeprotsessis.

Õppeained

Aine kood

Aine nimetus

maht EAP

E/H/A

Põhimoodul (8 EAP)

HPI0650

Inseneripedagoogika 

6,0

A

HPI0520

Laboratoorse õppetöö didaktika

2,0

A

Teoreetiline moodul (5 EAP)

EME0170

Pedagoogiline psühholoogia ja sotsioloogia

3,0

A

HPI0530

Eetika ja insenerieetika

1,0

A

HPI0540

Mitmekultuuriline õpikeskkond

1,0

A

Praktiline moodul (9 EAP)

HPI0230

Väljendusoskus ja akadeemiline kirjutamine

3,0

E

HPI0170

Töö projektiga: õppekava koostamine ja analüüs

3,0

E

HPI0550

IT insenerihariduses

3,0

A

Valikained (minimaalselt 3 EAP)

HPI0560

Meeskonnatöö ja probleemipõhine õpe

1,0

A

HPI0570

Õpetamispraktika

3,0

A

HPI0360

Mentorlus hariduses

3,0

A

MES0160

Standardid ja kvaliteet

3,0

E

Kokku

25,0

Vastuvõtt

Lisaerialale toimub vastuvõtt kaks korda õppeaasta jooksul isikut tõendava dokumendi ja haridust tõendava dokumendi alusel.