Tallinna Tehnikaülikool

TalTech doktorandina on sul võimalus taotleda erinevaid toetusi konverentsidel osalemiseks, teadus- või õppetöö tegemiseks välisriigis, raamatukogu külastamiseks, välispraktikaks või muuks tegevuseks, mis aitab kaasa sinu doktoritöö valmimisele. Siit lehelt leiad peamised toetusmeetmed välismobiilsuseks, mida rahastatakse kas Eesti riigi või Euroopa Liidu vahenditest või muudest välismeetmetest. 

Stipendiumid ja toetused

Kristjan Jaagu stipendium

Kristjan Jaagu nimeline stipendiumiprogramm pakub doktorantidele stipendiumi välisõpinguteks ja õpirändes osalemiseks. Välisõpingute stipendiumiga toetatakse doktoriõpinguid väliskõrgkoolis täiskoormusega õppes kuni 48 kuud. Õpirände stipendiumiga toetatakse välisriigis kohapeal kuni 30 päeva kestval õppe- ja teadustööga seotud rahvusvahelisel konverentsil, seminaril, kursusel, praktikal või muus erialases tegevuses aktiivsel viisil osalemist.
Stipendiumeid menetleb Haridus- ja Noorteamet.

Toetused välismobiilsuseks

ERASMUS+ toetused, EuroTeQ stipendiumid ning muud kahepoolsete lepingute alusel pakutavad stipendiumipakkumised. Erasmus+ toetab nii 5–30 päeva kestvaid lühiajalisi õpirändeid, 2–12 kuud kestvaid vahetusõpinguid ja praktikaid ning ka põimitud õpirännet, mis võib osaliselt virtuaalselt toimuda.
Vahendab ja menetleb õppeosakond.

Välisriikide stipendiumid

Erinevad välisriigid pakuvad stipendiume ja toetusi riikidevahelise stipendiumiprogrammi raames. Võimalik on taotleda stipendiumi kraadi- ning osaliseks õppeks, suvekursusteks (sh keelekursusteks) ning täienduskoolitusteks. Stipendiumipakkumised on mõeldud Eesti kodanikele või Eestis pikaajalise elamisloaga viibivatele inimestele.
Stipendiumipakkumisi vahendab Haridus- ja Noorteamet.

  Eesti doktorikooli mobiilsustoetus

  Doktorikool toetab doktorandi teadustööga seotud lühiajalist rahvusvahelist õpirännet. Toetust saab taotleda konverentsil, seminaril, kursustel, välitöödel või praktikal osalemiseks, samuti raamatukogude või muude välisasutuste külastamiseks või muudeks teadus- või õppetööga seotud tegevusteks välisriigis, mis on otseselt seotud doktorantuuri läbimisega ning toetab doktoritöö valmimist. 
  Lühiajaline õpiränne saab kesta kuni 30 päeva, sh reisimiseks kuluvad päevad. 
  Toetust saab taotleda üks kord kalendriaasta jooksul ning maksimaalne toetussumma ühe õpirände kohta on 2000 eurot. Rahastatakse nii Eestist kui välisriigist algavaid reise.

  Mobiilsustoetuse taotlemiseks avame TalTechis 2024. aastal 3 taotlusvooru:

  1. taotlusvoor tähtajaga 20. juuni (lähetusteks, mis toimuvad perioodil juuli - august 2024)
  2. taotlusvoor tähtajaga 1. september (lähetusteks, mis toimuvad perioodil september - oktoober 2024)
  3. taotlusvoor tähtajaga 1. november (lähetusteks, mis toimuvad perioodil november - detsember 2024)

  Doktorikooli mobiilsustoetust saavad taotleda kõik õpirände toimumise hetkel doktoriõppesse immatrikuleeritud doktorandid olenemata doktorantuuri vormist ehk nii doktorant-nooremteadurid, tööstusdoktorandid kui doktorant-üliõpilased.
  Külalisdoktorandid ja eksternid doktorikoolist toetust taotleda ei saa. 

  Doktorikooli mobiilsustoetusest hüvitatakse õpirände sõidu- ja majutuskulud, päevaraha ning ürituse osavõtutasu.
  Sõidu- ja majutuskulud ning päevaraha hüvitatakse etteantud ühikuhindade alusel. 
  Osavõtutasu hüvitatakse kuludokumendi alusel.
  Doktorikoolist toetatav periood saab olla 1 päev enne ja 1 päev pärast ürituse ametlikke toimumiskuupäevi.
  Kui doktorant soovib doktorikooli toetust mõne teise mobiilsustoetusega kombineerida, siis tuleb eelnevalt veenduda, et viimase tingimused seda võimaldavad. 
  Doktorikoolist ei ole abikõlblikud panga ülekandetasud ja käibemaks. Mitteabikõlblike kulude katmiseks soovitame pöörduda juhendaja ja/või struktuuriüksuse juhi poole. Täpsemad juhised saab doktorikooli projektijuhilt. 

  Doktorantide rahvusvahelise õpirände kulude katmisel rakendatakse ühikuhindu, mis on kasutusel Kristjan Jaagu nimelises stipendiumiprogrammis. 

  • Sõidukulude osa kaetakse sõidutoetusega, kuhu on arvestatud kõik edasi-tagasi reisiga seonduvad kulud, nt kohalik transport, reisikindlustus jmt. Distantsi arvestamisel kasutatakse Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit.
  Distants linnast linna  Toetus edasi-tagasi reisi kohta
  100 - 499 km 180 eurot
  500 - 1999 km 275 eurot
  2000 - 2999 km 360 eurot
  3000 - 3999 km 530 eurot
  4000 - 7999 km 820 eurot
  8000 või enam km 1100 eurot
  • Majutuskulu osa kaetakse majutustoetusega, mida makstakse välismaal toimuva ürituse ajal ning põhjendatud juhul üks öö enne ja üks öö pärast ürituse amelikke toimumiskuupäevi. Majutustoetus arvestatakse õpirände perioodi sisse jäävate ööde järgi.
  Õpirände kestus Toetus ühe öö kohta
  2 - 6 päeva 80 eurot
  7 - 14 päeva 60 eurot
  15 - 30 päeva 35 eurot
  • Elamiskulude osa kaetakse päevarahaga. Päevaraha makstakse 32 eurot välislähetuse päeva kohta. Päevi loetakse ürituse ametliku toimumise aja järgi, millele võib põhjendatud juhul lisanduda reisimiseks üks päev enne ja üks päev pärast ürituse toimumist.

  Osavõtutasu hüvitamisel tuleb tähele panna, et doktorikoolist ei kaeta lõuna-/õhtusöökide ning muude ürituse sotsiaalsesse programmi kuuluvate tegevuste (ekskursioonid jmt) tasusid, samuti liikmemakse jmt.

  Toetuse maksimaalne suurus on 2000 eurot ühe lühiajalise õpirände kohta. Kui ühikuhindade põhjal tehtav arvestus ületab nimetatud summat, makstakse taotlejale välja maksimumsumma ning ülejäänud kulu tuleb tasuda muudest allikatest või omavahenditest.

  Doktorikooli mobiilsustoetuse taotlemiseks esitab doktorant TalTech tugiportaali kaudu:

  • vormikohase taotluse, mis sisaldab ka motivatsioonikirja
  • konverentsil osalemise korral kinnituse ettekande vastuvõtmise kohta
  • erialasel üritusel, kursusel, seminaril või muus tegevuses osalemise korral vastuvõtva asutuse kinnituse (nt registreerimiskinnitus, kutsekiri vmt)
  • osavõtutasu hüvitamise taotlemisel kinnituse osavõtutasu suuruse kohta

  Taotluse kooskõlastab tugiportaalis doktorandi juhendaja, andes sellega nõusoleku doktorandi õpirändeks.

  Taotluste esitamisel palun jälgida taotlusvoorude tähtaegu. Lähetus ei saa alata varem taotluvooru tähtajast, juba toimunud lähetusi ei toetata.

  Ülikoolis töötavad doktorandid esitavad peale doktorikoolist toetuse saamise otsust lähetuskorralduse iseteeninduse lähetuste moodulis vastavalt ülikooli sisereeglitele.  

  Taotluste menetlemisel lähtutakse igale doktorikooli valdkondlikule harule konkreetseks aastaks eraldatud toetuste kvoodist. Valdkondlike harude sees on kvoot omakorda jaotatud erialati.
  Toetuse määramise otsustavad doktoriõppeprogrammi eriala juht ning doktorikooli valdkondliku haru sisujuht, lähtudes järgmistest tingimustest:

  • taotleja on TalTechi doktorant
  • taotleja ei ole sel kalendriaastal doktorikoolist mobiilsustoetust saanud
  • kõik taotlusdokumendid on koostatud korrektselt
  • õpirände eesmärk on selge ning otseselt seotud doktoriõpingute ning doktoritööga, olemas on juhendaja nõusolek 

  Toetust saab kasutada ainult taotluses nimetatud õpirändeks. Kui pärast toetuse määramise otsust muutub lähetuse kestvus, sihtkoht ja eesmärk, tuleb taotleda uut toetust.  

  Ülikoolis tööl olev doktorant esitab pärast õpirändelt naasmist lähetuste moodulis lähetusaruande, millele lisab:

  1. vormikohase tegevusaruande
  2. konverentsi / ürituse korraldaja ametliku kinnituskirja, kus on ürituse toimumise aeg kuupäevaliselt välja toodud
  3. osavõtutasu hüvitamise korral osavõtutasu maksmist tõendavad dokumendid (arve, maksekinnitus)

  Doktorant, kes ei ole ülikooli töötaja, esitab pärast õpirändest naasmist TalTech tugiportaali kaudu:

  1. vormikohase tegevusaruande
  2. vormikohase üliõpilase reisikulude aruande
  3. konverentsi / ürituse korraldaja ametliku kinnituskirja, kus on ürituse toimumise aeg kuupäevaliselt välja toodud
  4. osavõtutasu hüvitamise korral osavõtutasu maksmist tõendavad dokumendid (arve, maksekinnitus)

  Lähetuskorraldusse või kuluaruandesse tuleb lisada lause: „Lähetus/õpiränne on kooskõlas Tartu Ülikooli projekti "Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ (2021-2027.4.04.24-0003) eesmärkide ja tegevuskavaga.“
  Kui doktorant osaleb üritusel ettekande või posterettekandega, siis tuleb neis täita teavitusnõudeid. Teavitusnõuete rikkumise korral ei ole mobiilsuskulud doktorikoolist abikõlblikud. Ettekande avaslaidile või postrile tuleb paigutada logo: vt kasutamise juhend, logode failid (EST, ENG). 

  Esita taotlus

  Projekti "Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ (2021-2027.4.04.24-0003) kaasrahastab Euroopa Liit

  kontakt