Tallinna Tehnikaülikool

Üldinfo

Keskuse tegevused hõlmavad inseneripedagoogika ja STREAM valdkonna pedagoogika ning didaktika innovatiivseid valdkondi õppejõudude täienduskoolituses:

 • viime läbi õppejõudude õppekavapõhist koolitust Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu IGIP poolt akrediteeritud õppekava alusel;
 • pakume didaktikaekspertide tuge individuaalsel konsultatsioonil ja kollegiaalse tagasiside seminaridel;
 • tutvustame õppejõudele innovaatilisi LTT valdkonna didaktika põhimõtteid, sh metoodikat: aktiivõppe meetodeid, meetodeid ülesannete lahendamise õpetamiseks, meeskonnapõhise, tähendusliku ja kombineeritud õppe ning "pööratud klassiruumi" rakendamiseks õppeainete huvitavaks, sügavuti arusaamisega õpetamiseks jne;
 • viime läbi täiendusõpet, koolitusi, töötubasid ja seminare doktorantidele ning õppejõududele inseneripedagoogikast, aktiivõppest, mõjusast õpetamisest, tulemuslikust õppimisest jne;
 • juhendame doktorantide ja õppejõudude iseseisvat täiendusõpet, viime läbi juhendatud õppimist töökohal ja analüüsime õppetööd erinevate meetoditega, sh videoanalüüs;
 • juhendame doktorantide pedagoogilist õppepraktikat, õpetame Kõrgkoolididaktikat;
 • pakume mentori tuge õpetavatele doktorantidele ja alustavatele õppejõududele;
 • viime läbi individuaalset pedagoogilist nõustamist õppetöö metoodika küsimustes, nõustame üliõpilasi, doktorante ja õppejõude õppimise ning õpetamise parendamise eesmärgil;
 • koostame vajadusel ja soovi korral individuaalseid koolituskavu ja õppeaineid;

Programm Primus toel on valminud professor Mare Teichmanni 5 digiloengut didaktikast ja doktorantidele välja töötatud 7 digitarkust.

ESF programmi Primus raames, koostöös Taltechi personaliosakonna ja haridustehnoloogiakeskusega on valminud videoklipid ja -loengud,  mikronäidistunnid ning narratiivõppe videod, mis hõlbustavad nii õppejõudude, mentorite kui ka menteede tegevust õppetegevuse parendamisel. 

Valminud on aktiivõppe meetodeid tutvustavad videod koolituste sarjas Õppejõult-õppejõule.

Programm Primus toel on koostöös valminud professor Peep Leppiku videoloeng "Psühholoogia rakenduslikust kasutamisest õppetöös".

Koostöös TalTechi personaliosakonnaga viiakse läbi õppejõudude koolitusi. Täpsem info Taltechi siseveebi koolitusklendrist.

Euroopa Komisjoni raporti "Kõrghariduse kaasajastamine"  (juuni 2013) alusel peaksid aastaks 2020 ülikoolide õppejõud läbima pedagoogilise koolituse.

Koostöös TalTechi personaliosakonna ja haridustehnoloogiakeskusega on valminud koolitusprogramm "Mentorlus hariduses". Koolitusprogrammis võivad osaleda TalTechi õppejõud.

Soovitame õppejõududele külastada perioodiliselt professor Richard Felderi kodulehekülge ja vaadata tema näidisloengut

Oluliseks abiks õppejõule on kindlasti ka prof Dee Fink'i õpitubade seeria.

STREAM õpetaja lisaeriala täienduskoolitus

Täienduskoolituses on võimalik omandada STREAM valdkonna õpetaja lisaeriala nii juba töötavatel õpetajatel kui ka alles õpetajana tööle asuda soovijatel.

Täiendusõppekava "STREAM valdkonna õppeainete õpetamine" annab Tehnikaõpetaja/STREAM  õpetaja lisaeriala neile, kellel on juba eelnevalt omandatud kõrgharidus STREAM (Science, Technology, Robotics, Engineering, Art (Design), Mathematics) valdkonnas.

STREAM õpetaja lisaeriala täiendusõppesse registreerumine.

Keda ootame õppima? Ootame õppima neid, kes juba eelnevalt on omandanud kõrghariduse vähemalt bakalaureuse tasemel või rakenduskõrghariduse STREAM valdkonnas ja tehnikaga seotud erialadel (tehnika, tootmine ja ehitus, loodus- ja täppisteadused, põllumajandus, teenindus) ja soovivad omandada tehnikaõpetaja lisaeriala, kes juba töötavad õpetajana või soovivad alles õpetajana tööle asuda:

 • õppekava sobib üldhariduskoolide ja kutsekoolide reaalainete, tehnikavaldkonna valikainete ja IT õpetajatele, aga ka kutseõpetajatele.
 • samuti sobib õppekava rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide õppejõududele ning doktorantidele täiendusõppeks.
 • oodatud on ka TalTechi üliõpilased, kes soovivad omandada Tehnikaõpetaja kõrvalerialas inseneripedagoogikaalaseid teadmisi, aga ka teiste ülikoolide õpetajakoolituse üliõpilased, kes soovivad õppida TalTechi tasemeõppeaineid või osaleda spetsiaalselt õpetajatele väljatöötatud täiendusõppe kursustel, et asuda edaspidi tööle õpetajana.
 • õppida saavad ka need kõrgharidust omavad täiendusõppurid, kes soovivad asuda tööle õpetajana.

Täiendusõppekava on osa Kutseõpetaja ühismagistriõppekavast (TalTech-TLÜ). Õppuritel on soovi korral võimalus jätkata õppimist magistriõppes ja omandada haridusmagistri kraad.

Rahvusvaheline akrediteering. Õppekava põhineb Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu IGIP alusõppekaval, mida on tunnustanud STREAM valdkonna õpetajate koolituse alusõppekavana rahvusvahelised insenerorganisatsioonid IEEE, ASEE, SEFI ja IFEES.  Õppekava on rahvusvaheliselt akrediteeritud. Õppekava läbinud õpetajatel on õigus taotleda rahvusvahelise insenerpedagoogi kvalifikatsiooni ING.PAED IGIP ja seda tõendavat rahvusvahelist tunnistust.

Täiendusõppe lõpetamine. Täiendusõppe lõpetamisel esitatakse oma õpetamisfilosoofia, millest lähtudes koostatakse õpetaja protfoolio (arengumapp) vastavalt juhendmaterjalile. Lõputööna viiakse läbi mikronäidistund oma erialas vastavalt juhendmaterjalile. Täiendusõppe läbimise ajal ja järel on võimalik osaleda rühmamentorluses. Lõpetanutele antakse Tallinna Tehnikaülikooli tunnistus tehnikaõpetaja täiendusõppekava läbimise ja lisaeriala omandamise kohta. Lisaks TalTech tunnistusele on lõpetajatel võimalik taotleda ka rahvusvahelise insenerpedagoogi kvalifikatsiooni ING.PAED.IGIP.

Täiendusõppekava väljatöötamist ja täiendusõppe läbiviimist toetab ESF ja Eesti Vabariik.

Täiendusõppekava, selle õppeainete õpiväljundeid ja sisu uuendatakse igal aastal vastavalt IGIP nõuetele.

Õppekavajuht: Tiia Rüütmann  tiia.ruutmann@taltech.ee

Lisainformatsioon Eesti inseneripedagoogika keskusest U05-314.

Telefon: 620 3255

Vastuvõtt STREAM õpetaja lisaerialale

Täiendusõppesse registreerutakse läbi algavate koolituste lingi.

Reeglina toimub vastuvõtt iga semestri alguses.

Täienduskursusele vastuvõtul viiakse vajadusel läbi vestlus. Vestluse toimumise aeg kooskõlastatakse eelnevalt õppuritega ja lepitakse kokku vestlusele registreerumise viis.

Palume esitada järgmiste dokumentide koopiad: isikut tõendav dokument, kõrgharidust tõendav diplom (või diplomid, soovitavalt ka akadeemiline õiend) ja CV.

IGIP
EL_Sotsiaalfond