Tallinna Tehnikaülikool

IGIP üldinfo

Eesti Inseneripedagoogika Keskus on IGIP'i esinduseks Eestis ja terves Balti regioonis.

Rahvusvaheline Insneripedagoogika Ühing IGIP loodi 1972. aastal Klagenfurti Ülikoolis, Austrias, selle presidendiks oli esimese 30 aasta jooksul prof Dr Adolf Melezinek. Ühing on laienenud aastate jooksul ülemaailmseks ühenduseks. 2008. aastal oli IGIP’il liikmeid 75. riigist, sealhulgas ka Eestist. IGIP on konsultatiivorganiks nii UNESCO-le kui ka UNIDO-le.

IGIP-i missiooniks on  inseneripedagoogika arendamine ja kaasajastamine: 

 • tehnikaõppejõudude ja -õpetajate koolitamise koordineerimine;
 • õppekavaarendus tehnikaõpetajate- ja õppejõudude koolitamiseks kõigil õppetasemetel;
 • mõjusate, õpilasekesksete aktiivõppemeetodite väljatöötamine ja tutvustamine tehnikaõpetuses;
 • laboratoorse õppetöö didaktika kaasajastamine;
 • ülesannete lahendamise õpetamiseks mõjusate õppemeetodite väljatöötamine;
 • kaasaegse meedia ja e-õppe kasutamise soovitamine tehnikaainete õpetamisel;
 • keeleõppe integreerimine tehnikaõpetusse.
 • Samuti arendatakse hindamismeetodeid ja –kriteeriume tehnikaõpetuses, propageeritakse lihtsaltmõistetavuse, suhtlemisoskuste, akadeemilise kirjutamise oskuse, küsimuste-vastuste tehnika olulisust ja meeskonnatöö kasutamist, aga ka eetiliste aspektide ning erinevate kultuuride mõjuga arvestamist tehnikaõpetuses.

IGIP omistab rahvusvahelise akrediteeritud insenerpedagoogi kvalifikatsiooni ING.PAED.IGIP ja peab insenerpedagoogide ülemaailmset registrit. ING.PAED.IGIP kvalifikatsioon omistatakse pedagoogile, kes omab akadeemilist tehnilist kõrgharidust, kellel on vähemalt üheaastane töökogemus insenerihariduse vallas ja kes on läbinud IGIP’i poolt akrediteeritud õppeasutuses insenerpedagoogi koolituse akrediteeritud õppekava alusel.

ING.PAED.IGIP kvalifikatsioon tõendab, et tehnikavaldkonna õpetaja või õppejõud, kes omab tehnilist kõrgharidust õpetatavas erialas, on läbinud rahvusvaheliselt tunnustatud insenerpedagoogilise koolituse IGIP poolt akrediteeritud keskuses, akrediteeritud õppekava alusel ja on omandanud seeläbi tehnikavaldkonna õppeainete õpetamiseks vajalikud kompetentsid.

Täna töötab Eesti põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes, rakenduskõrgkoolides ja ülikoolides kokku 99 ING.PAED.IGIP kvalifikatsiooniga insenerpedagoogi, neist 52 TalTechis.

IGIP Eesti Seirekomitee

IGIP Eesti  Seirekomitee loodi 1995. aastal. IGIP Eesti Riikliku Seirekomitee esimene president aastast 1995 oli prof Rein Küttner. Peasekretär oli prof Jaak Umborg.

2001. aastast jätkas presidendina dots Jüri Vanaveski ja peasekretärina prof Jaak Umborg. 2003. aastast valiti peasekretäriks Tiia Rüütmann. Aastatel 2010-2017 oli IGIP Eesti Riikliku Seirekomitee presidendiks Eesti Lennuakadeemia rektor prof Jaan Tamm ja peasekretär oli Tiia Rüütmann.

2017. aastal valiti IGIP Eesti Seirekomitee presidendiks TalTechi professor Jakob Kübarsepp. Peasekretärina jätkab Tiia Rüütmann. 2019. aastal kinnitas IGIP Rahvusvaheline Seirekomitee Eesti Riikliku Seirekomitee koosseisu, kuhu kuuluvad lisaks presidendile (Jakob Kübarsepp) ja peasekretärile (Tiia Rüütmann) veel Jaan Tamm ja Jaak Umborg (Eesti Lennuakadeemiast), Toomas Tenno (Tartu Ülikoolist), Ants Soon (TalTechi Tartu Kolledžist), Inna Kamenev ja Raivo Sell (Tallinna Tehnikaülikoolist).

IGIP Eesti Riiklik Seirekomitee kureerib tehnikaõpetajate ja tehnikaõppejõudude koolitust Eestis ja kontrollib, vormistab, kinnitab ning edastab rahvusvahelise inseneripedagoogi kvalifikatsiooni ning õppekavade rahvusvahelise akrediteerimise taotlused IGIP Rahvusvahelisele Seirekomiteele. Samuti koordineerib IGIP Eesti Riiklik Seirekomitee koostööd insenerpedagoogide ja tehnikateadlastega, Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühinguga IGIP ja teiste rahvusvaheliste inseneride ning tehnikaõpetajate ettevalmistamisega tegelevate organisatsioonidega.

IGIP rahvusvaheline akrediteering

IGIP akrediteerib nii tehnikaülikoolide juures asuvaid koolituskeskusi kui ka akrediteeritud keskuste juures rakendatavaid tehnikaõppejõudude ja -õpetajate õppekavu kõikidel kõrgharidustasemetel.

Eesti inseneripedagoogika keskus on Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu IGIP poolt akrediteeritud rahvusvaheline koolituskeskus, olles senini ainus omalaadne Balti riikides. Keskus omab akrediteeringut 2003. aastast. Akrediteeringu kestus on 5 aastat, mille järel tuleb läbida uus akrediteerimsprotsess.

Inseneripedagoogika taseme- ja täiendusõppekavad vastavad IGIP nõuetele ja lõpetajatel on õigus taotleda rahvusvahelist tunnistust.

Kokku on IGIP maailmas akrediteerinud 55 õppejõudude ja tehnikaõpetajate koolitusega tegelevat tehnilist õppeasutust või tehnikaülikooli inseneripedagoogika õppekeskust, mis on vastanud rahvusvahelistele arkediteerimistingimustele. IGIP poolt akrediteeritud inseneripedagoogika keskus peab asuma tehnikaülikooli juures.

IGIP alusõppekava maht on 20 EAP ja selle väljatöötamisel osalesid eksperdid 17 riigi tehnikaülikoolist.

IGIP sõsarorganisatsioonid IEEE, IFEES, ASEE ja SEFI sõlmisid Berliinis koostöölepingu, mille alusel nimetatud organisatsioonid tunnustavad IGIP õppekava ja selle alusel tehnikaõpetajate ning tehnikavaldkonna õppejõudude koolitamist. Kokkuleppe kohaselt luuakse ühised koolituskeskused Euroopas, Ameerikas ja Aasias. Euroopas alustavad IGIP õppekava alusel tehnikaõpetajate ja õppejõudude koolitamist uute liikmetena Aalborgi Ülikool ja Dresdeni Tehnikaülikool. Tänaseks koolitavad IGIP õppekava alusel tehnikaõpetajaid ja tehnikavaldkonna õppejõude lisaks TalTechile tehnikaülikoolid Austrias, Soomes, Rootsis, Saksamaal, Šveitsis, Hollandis, Tšehhis, Slovakkias, Ungaris, Poolas, Sloveenias, Itaalias, Portugalis, Venemaal, Kasahstanis, Ukrainas, Hiinas, Brasiilias, Kanadas ja USA-s.

ING.PAED.IGIP kvalifikatsiooni taotlejale

Rahvusvahelise insenerpedagoogi kvalifikatsioon ING.PAED.IGIP omistatakse insenerpedagoogile, kes omab akadeemilist tehnilist kõrgharidust (minimaalselt 5 aastat – magistri tasemel), kel on vähemalt üheaastane töökogemus insenerihariduse vallas ja kes on läbinud IGIP’i poolt akrediteeritud õppeasutuses IGIP-i poolt akrediteeritud õppekava alusel insenerpedagoogika-alase koolituse.

TalTechi Tehnikaõpetaja magistriõppe ja Inseneripedagoogika täiendusõppe läbinuil ning tehnikaõpetaja lisaeriala omandanutel on võimalus taotleda rahvusvahelise insenerpedagoogi ING-PAED IGIP kvalifikatsiooni.

ING.PAED IGIP kvalifikatsiooni taotlemiseks on tarvis TalTechi Eesti inseneripedagoogika keskusesse esitada nõuetele vastavalt täidetud IGIP taotlusvorm (taolusvormi saab kas Eesti inseneripedagoogika keskusest või all laadida IGIP kodulehelt) ja järgmised täiendavad dokumendid:

CV

 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • keskharidust tõendava dokumendi koopia
 • kõrgharidust tõendavate dokumentide koopiad
 • Inseneripedagoogika taseme- või täiendusõppe õppekava läbimist tõendava tunnistuse koopia 
 • tõend tööandjalt ja/või tööraamatu koopia tõendamaks vähemalt 1-aastase pedagoogilise töökogemuse olemasolu

Taotlused vaatab esialgu läbi IGIP Eesti Riiklik Seirekomitee ja heakskiidu korral edastatakse need IGIP Rahvusvahelisele Seirekomiteele, kes vaatab taotlusi läbi 2 korda aastas. Heakskiidetud taotluse esitajale omistatakse rahvusvahelise insenerpedagoogi ING.PAED IGIP kvlifikatsioon ja antakse vastav tunnistus. ING.PAED IGIP kvalifikastiooni omavad insenerpedagoogid kantakse IGIP registrisse Viinis, Austrias ja neile omistatakse individuaalne IGIP registri number.

ING.PAED IGIP kvalifikatsiooni omavad tehnikavaldkonna õpetajad ja õppejõud, kelle haridus, pedagoogiline koolitus ja professionaalsed kogemused vastavad IGIP nõuetele.

ING.PAED IGIP kvalifikatsioon on tähtajatu ja seda tunnustavad kõik inseneriorganisatsioonid, sh IEEE, ASEE, SEFI, FEANI, IFEES, AaeE, SPEE, ISTEC, IACEE, IIDEA, ENAEE, ABET, GEDC, COPEC jpt.

Koostöös IEEE ja ASEE-ga on IGIP alustanud rahvusvaheliste koolituskeskuste võrgustiku loomist maailmas, millega on liitunud 75 riiki, selahulgas Eesti.

Lisainfo ja konsultatsioonid telefonil 620 3255  või TalTechi ruumis U05-314.

tiia.ruutmann@taltech.ee

IGIP