Tallinna Tehnikaülikool

Õppejõule ja doktorandile

Keskuses on IGIP rahvusvaheliste standardite alusel välja töötatud täiendusõppe õppekava õppejõududele ja doktorantidele pedagoogiliste oskuste täiendamiseks. Koolitusi viiakse läbi koostöös TalTechi personaliosakonna koolitusspetsialistidega Personali arendus- ja mobiilsuskeskuse tegevuse raames.

Sihtrühm: Täiendusõppekava sihtrühmaks on TalTechi õppejõud ja doktorandid.

Eesmärk: Täiendusõppekava eesmärgiks on luua võimalused tehnikaülikooli õppejõu tööks vajalike pedagoogiliste pädevuste omandamiseks tuginedes kaasaegsele õpikäsitlusele.

Õpiväljundid: TalTechi õppejõudude täiendusõppekava läbinu omab kaasaegsele õpikäsitlusele vastavat valmisolekut tööks õppejõuna tehnikaülikoolis.

Rahvusvaheline akrediteering: Õppekava põhineb Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu IGIP alusõppekavale, mida on tunnustanud tehnikaülikoolide õppejõudude koolituse alusõppekavana rahvusvahelised insenerorganisatsioonid IEEEASEESEFI ja IFEES. Õppekava on rahvusvaheliselt akrediteeritud.

TalTechi täiendusõppekava

Õppekava struktuur (25 EAP)

1 Põhimoodul (8 EAP)

 • HPI0670 Õpetamine ja õppimine tehnikaülikoolis 3 EAP
 • HPI0680 Kõrgkoolididaktika praktikum 3 EAP
 • HPI0520 Laboratoorse õppetöö didaktika 2 EAP

2 Teoreetiline moodul (5 EAP)

 • CPX0160 Pedagoogiline psühholoogia ja sotisoloogia 3 EAP
 • HPI0530 Eetika ja insenerieetika 1 EAP
 • HPI0540 Mitmekultuuriline õpikeskkond 1 EAP

3 Praktiline moodul (9 EAP)

 • HPI0230 Väljendusoskus ja akadeemiline kirjutamine 3 EAP
 • HPI0170 Töö projektiga: õppekava koostamine ja analüüs 3 EAP
 • HPI0550 IT insenerihariduses 3 EAP

4 Valikained (minimaalselt 3 EAP)

 • HPI0570 Õpetamispraktika 3 EAP
 • HPI0602 Portfoolio koostamine ja hindamine 1 EAP
 • HPI0601 Loov ja kriitline mõtlemine 1 EAP
 • HPI0600 Coaching ja mentorlus hariduses 1 EAP
 • Akadeemiline protokoll ja etikett 1 EAP

Täiendusõppekava õppeainete eesmärkide ja õpiväljunditega on võimalik tutvuda TalTechi õppeinfosüsteemis.

Mentorlus

Mentorlus TalTechis on eelkõige alustavatele õppejõududele suunatud tugisüsteem. ESF programmi Primus toel on TalTechis õppejõudude õpetamispädevuste arendamiseks koolitatud mentor-õppejõud. 

Eesti inseneripedagoogika keskuses töötab 2 mentorit: Tiia Rüütmann ja Hants Kipper. Soovitame tuge vajavatel õppejõududel võtta mentoritega ühendust, et täiendada oma didaktilisi oskusi ülikoolis õpetamiseks.

Mente et Manus (märts, 2014) on eelnimetatud mentorite sulest ilmunud artikkel mentorlusest "Mentorlus toetab õppimist ja õpetamist".

Koostöös TalTechi personaliosakonna ja haridustehnoloogiakeskusega on valminud mikronäidistunnid, narratiivõppe videod ja aktiivõppe meetodite tutvustus, mis hõlbustavad nii õppejõudude, mentorite kui ka menteede tegevust õppetegevuse parendamisel.

Mikronäidistunnid

Aktiivõppemeetodite - õppejõult õppejõule

Narratiivõppe klipid

Koostöös TalTechi personaliosakonna ja haridustehnoloogiakeskusega on valminud ka koolitusprogramm "Mentorlus hariduses". Koolitusprogrammis võivad osaleda TalTechi õppejõud.

Enesehindamise küsimustik õppejõule

Lugupeetud akadeemiline töötaja!

TalTechis jõustus alates 01. jaanuarist 2017 akadeemilise karjääri korralduse määrus.

Määruse peatükk 4 reguleerib töösoorituse hindamise ja tagasisidestamise korda, mille kohaselt akadeemilise töötaja töösooritust hinnatakse ja tagasisidet antakse (§ 23 lõige 2):
1) arengu- ja karjäärivestlusel;
2) atesteerimisel.

Määruse §25 lõige 9 sätestab atesteerimiseks vajalikud dokumendid, nende hulgas ka õppetegevuse portfoolio, mille koostab akadeemiline töötaja personaalselt ning mille sisu kajastab töötaja ametialast tegevust. Portfoolio koosneb neljast alajaotusest, kus I osa käsitleb pedagoogilist tegevust ja II osa akadeemilist meisterlikkust. Need on portfoolio põhiosad ning nende koostamine eeldab portfoolio koostajalt enda pedagoogilise tegevuse analüüsimist. Nende osade koostamisel on abivahendiks pedagoogiliste pädevuste enesehindamise küsimustik. Küsimustik tugineb International Society for Engineering Pedagogy (IGIP) koostatud inseneripedagoogika pädevusmudelile ja on sobiv tööriist oma õpetamispädevuste analüüsiks ning hindamiseks ja selle täitmine võimaldab saada sisendi õppetegevuse portfoolio koostamiseks.

Käesoleva küsimustiku otstarve ei ole akadeemiliste töötajate õpetamispädevuste välishindamine ja selle tulemus ei ole aluseks karjääriotsuste langetamisel; pigem tuleks küsimustikku käsitleda abivahendina oma õpetamispädevuste arendamisel ja karjääri planeerimisel. Enesehinnangu tulemusi võidakse kasutada vaid üldistatud kujul, saamaks ülevaadet TTÜ akadeemiliste töötajate hinnangutest oma õpetamispädevustele.

EL_Sotsiaalfond
IGIP
Eduko
Primus