Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaõpetaja kõrvaleriala

TalTechi ja TLÜ Kutseõpetaja ühine magistriõppekava annab võimaluse TalTechi erinevate erialade üliõpilastele soovi korral omandada Tehnikaõpetaja kõrvaleriala.

Kõrvaleriala eesmärgid: 

 • kujundada teaduspõhine ja süsteemne arusaam inseneripedagoogika põhimõistetest, teooriatest ning mõjusast interaktiivsest õppeprotsessist;
 • kujundada arusaam inseneripedagoogika uuenduslikest mudelitest, strateegiatest ja meetoditest tehnikaeriala integreeritud õpetamiseks, arvestades õpilaste individuaalsete erinevuste ning erinevate õpistiilidega;
 • toetada tehnikaõpetaja inseneripedagoogilist pädevust õppeprotsessis, et planeerida, mõjusalt läbi viia ja analüüsida õppeprotsessi, anda tagasisidet ning hinnata õpilaste õpitulemusi;
 • kujundada arusaam kaasaegse tootearenduse ja innovatsiooni, kvaliteedi ning standardiseerimise põhimõtetest ja nende rakendamisest tehnikaainete õpetamisel.

Kõrvaleriala õpiväljundid. Mooduli läbinud üliõpilane:

 • mõistab inseneripedagoogika põhikontseptsioone, teooriaid ja uuemaid arengusuundi;
 • mõistab tehnikaõppe didaktika teoreetilisi aluseid, põhikontseptsioone ja oskab pädevalt ja loominguliselt kavandada didaktiliselt mõjusat õppetööd, arvestades õpilaste individuaalsete erinevuste ning erinevate õpistiilidega;
 • oskab läbi viia interaktiivset õppetööd, rakendades kaasajastatud õppijakeskseid õppe- ja hindamismeetodeid;
 • valib ja koostab õppetööks erialapädevusi lõimivaid õppeülesandeid, didaktiliselt mõjusaid õppematerjale ning kasutab otstarbekaid tehnoloogilisi vahendeid lähtuvalt õppijate iseärasustest ja õpiväljunditest;
 • mõistab tootearenduse, innovatsiooni, kvaliteedi ja standardiseerimise põhimõtteid ning strateegiaid, oskab neid rakendada oma töös ja analüüsida oma töö tulemuslikkust.

Kõrvaleriala struktuur. Kohustuslikud ained (45 EAP):

 • CPX0190 Inseneripedagoogika 6 EAP
 • HPI0230 Väljendusoskus ja akadeemiline kirjutamine 3 EAP
 • HPI0380 Tehnikaõppe didaktika - inseneripedagoogika praktikum 3 EAP
 • HPI0390 Eetika ja insenerieetika 3 EAP
 • HPI0400 Tehnilised õppevahendid, IKT, meedia ja e-õpe 3 EAP
 • HPI0410 Laboratoorse õppetöö didaktika 3 EAP
 • HPP8103 Tööpsühholoogia 4 EAP
 • KAV7004 Mentorlus kutsekoolis 3 EAP
 • KAV7012 Kutsepedagoogiline praktika I 7 EAP
 • MES0160 Standardid ja kvaliteet 3 EAP
 • MES7630 Tootearendus ja innovatsioon 4 EAP
 • PSP6021 Pedagoogiline psühholoogia 4 EAP

Tunniplaan  Tehnikaõpetaja kõrvaleriale.

Kõrvaleriala moodul vastab Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu IGIP poolt kehtestatud rahvusvahelistele tehnikaõpetajate koolituse nõuetele ja on akrediteeritud IGIPi poolt. Kõrvaleriala läbinutel, kellel on kõrgharidus tehnikavaldkonnas, on võimalus taotleda rahvusvahelise insenerpedagoogi ING-PAED IGIP kvalifikatsiooni ja rahvusvahelist diplomit, esitades vastava taotluse IGIPi Eesti seirekomiteele.

Üliõpilastel, kes soovivad omandada Tehnikaõpetaja kõrvaleriala, soovitame konsulteerida TalTechi Eesti inseneripedagoogika keskusega, kust saab täpsemaid soovitusi ka individuaalse õpiplaani koostamiseks.

IGIP