Tallinna Tehnikaülikool

Ehitusprotsessi uurimisrühm

Ehitusprotsessi uurimisrühma teadustöö haarab kogu ehitise elutsüklit, integreerides ehitusprotsessi ja selle väljundeid erinevate juhtimisstrateegiate, ehitustehnoloogiate ja kasutatavate ehitusmaterjalidega ning kinnisvaraökonoomika ja –korrashoiu probleemidega. Tegeletakse järgmiste teemadega:

 • Multivariantsed juhtimisstrateegiate hindamismeetodid ehituses;
 • Ehitusinfo modelleerimise (BIM) teemalised uuringud, arendustöö ja know-how;
 • Ehitusmajanduse ja –juhtimisealased uuringud;
 • Ehitiste eluea ja tehnilise seisukorra hindamisega seotud uuringud;
 • Ehitatud keskkonna katastroofiresistentsuse uuringud;
 • Ehitushariduse teemalised uuringud;
 • Ehitusalane seadusloome, normatiivmaterjalid, standardid jne;
 • põlevkivi töötlemisel saadavate erinevate tuhaliikide utiliseerimise võimalused ehitusmaterjalide tootmiseks;
 • kaeveõõnte täitebetoonide väljatöötamine;
 • hoonete renoveerimisel kasutatavate materjalisüsteemide omaduste uurimine ja kooskasutamise võimalused.

Ehitusmaterjalide teadus- ja katselaboratooriumi isikuline koosseis, seadmed ja katsemetoodikad on sertifitseeritud erinevate materjalide (kivid, mördid, tsemendid jt mineraalsed sideained, betoonid, mitmesugused soojustusmaterjalid) katsete läbiviimiseks. Töögrupi uurijad on hinnatud eksperdid ning teevad koostööd teiste uurimisgruppidega järgmistel teemadel:

 • Põlevkivi töötlemisel tekkivate tuhaliikide ja nende kogumissüsteemides eralduvate tuhkade omaduste uurimine;
 • Tuhaliikide kasutamise teoreetiliste aluste väljatöötamine;
 • Madala tugevusega tuhkbetoonide kasutamine kaevandusõõnte täitmiseks;
 • Betoonide püsivusomaduste sh külmakindluse uurimine;
 • Keemiliselt töödeldud puidu omaduste uurimine;
 • Fassaadisüsteemide ehituslike ja ehitusfüüsikaliste parameetrite määramine ja süsteemide püsivuse uurimine.

Käimasolevad projektid

Ülikooli-ettevõtte koostöö tugevdamine Aasia kogukondade jätkusuutlikkuse tõhustamiseks

SECRA peamine eesmärk on tõsta Aasia kogukondade vastupanuvõimet kliimamuutustele ja looduskatastroofidele institutsioonilise, süstemaatilise, seiratava, innovaatilise ja kõikehõlmava ülikooli-ettevõtte koostöö (UEC)kaudu

Projekti panus kogukondade katastroofikindluse suurendamisel on kõrgharidusasutuste võimekuse tõstmine ülikooli-ettevõtte koostöö algatamiseksks, juhtimiseks, haldamiseks ja sellest kasu saamiseks. Muuhulgas koostab SECRA materjalid poliitilisteks muudatusteks, mis juhiksid koostööd partnerriikides; loob kõrgharidusasutuste, avaliku sektori ja ettevõtete online tegutsemisplatvormi; loob partnetülikoolide ühise star-up labori ja koostöövõrgustiku ning seiresüsteemi kõrgharidusasutuste koostöö kvaliteedi hindamiseks, mida saaks kohaldada kasutamiseks kogu maailmas.

Partnerid:

Kvaliteetse ja säästva elukeskkonna ühtne poliitikaarendus

Projekti üldeesmärk on aidata kaasa institutsionaalsetele, haldus- ja majanduskasvu toetavatele, kuid keskkonda arvestavatele struktuurireformidele Eestis. Täpsemalt aitab see Eesti ametiasutustel parandada nende suutlikkust koostada, muuta, rakendada ja läbi vaadata taastamis- ja vastupidavuskavasid. Esiteks ruumilise planeerimise arengustrateegia ja e-ehitusteenuste arendamise tegevuskava vastuvõtmine kvaliteetse ruumilise arengu toetamiseks; ning teiseks kehtestada

Projektipartner Trinomics (B.V Holland)

06.04.2023–31.12.2027

Projekti eesmärgiks on teaduslikult põhjendatud ühtse tervikliku Tallinna digikaksiku
platvormi teenuseid toetava CCI-EE klassifikaatoriga integreeritud infomudeli
koostamine, mis loob eeldused BIM-põhise planeerimisprotsessi kasutuselevõtuks.

Tellija: Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Fostering sustainable university-industry techno-entrepreneurial collaborations and innovations in Asian universities
Ülikoolide ja ettevõtetevahelise strateegilise partnerluse ja innovatsiooni tõhustamine Aasia ülikoolides

Mitmetes uurimustes on ilmnenud, et kõrgharidusel on minimaalne teaduslik ja innovaatiline väljund, vähene mõju tootmisele ja ühiskonnale ning ebapiisav koostöö ettevõtlusega. Ootused partnerluse väljunditele erinevad nii ülikoolides kui ka tootmisharudes ning põhiprobleemiks on osutunud eelkõige kultuurilised erinevused, mille tulemusel puudub motivatsioon koostööks. Edukat koostööd on takistanud ka ülikoolide paindumatus, hierarhiline suhtlusviis, bürokraatia ja puudulik väljunditele orienteeritus. FOUNTAIN on suunatud ülikoolide ja ettevõtetevahelise strateegilise partnerluse edendamisele Aasias, hõlmates üliõpilaste töösobivust, sulandatud õpet, innovatsiooni, tehnoloogilist ettevõtlikkust, õppekavade arendamist, erialaüleseid teadusuuringuid jm meetmeid. Innovatiivse partnerluse kujundamisel partnerülikoolides lähtub projekt kolmekordse põimumise kontseptsioonist. Eesmärk on tõhustada sidemeid ettevõtluse ja riigi avalike huvide vahel, rikastades sel moel ülikoolide õppekavasid, kaasates ülikoolide ja ettevõtluse esindajaid nii praktikabaaside kui iduettevõtete loomisel, tuginedes ülikoolide teaduspotentsiaalile leiutustegevusele, innovatsioonile ja ettevõtlikkusele.

Projekti partnerid:

 • University of Ruhuna
 • University of Peradeniya
 • The Sabaragamuwa University of Sri Lanka
 • Rajarata University of Sri Lanka
 • Naresuan University
 • Chiang Mai University
 • Vilniaus Gedimino Technikos Univesitetas
 • Horizon College of Business And Technology
 • Mid Sweden University

Eestipoolseks partneriks on Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja arhitektuuri instituudi Ehitusprotsessi uurimisrühm:

26.05.2023–31.12.2024

Tellija: Transpordiamet

Ühtse klassifitseerimissüsteemi (CCI-EE) kasutusele võtmine struktureeritud andmete digitaalseks edastamiseks, eesmärgiga lihtsustada varade elukaareülest haldamist (vararegistris). CCI-EE põhise piloodi läbiviimine põhiprojekti (PP) tasemel.

26.06.2023–26.12.2023
Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ( Kliimaministeerium)

Analüüsi eesmärk on töötada välja soovitused ja tegevusplaan Ehitisregistri (EHR) andmehalduse raamistiku, sealhulgas põhimõtete, rollide, kompetentside ning seotud tööprotsesside ja halduskomponentide uuendamiseks ning juurutamiseks. Ehitisregister on riiklik andmekogu, mis kogub, säilitab ja avalikustab teavet ehitiste ning nendega seotud menetluste kohta. EHR toetab ehitusvaldkonna üldisi eesmärke ning peab võimaldab usaldusväärse teabe kättesaadavust. Selleks peab rakendama andmehalduse parimaid tavasid andmekvaliteedi tagamiseks ja maksimeerimaks loodavat väärtust, sealhulgas andmete põhiste otsuste tegemist ja teenuste pakkumist.

Lõppenud projektid

ASCENT: Advancing Skill Creation to ENhance Transformation

 

Euroopa Liidu rahastatava uue projekti eesmärk on tugevdada uurimis- ja innovatsioonivõimekust, et suurendada ühiskonna vastupanuvõimet katastroofidele. ASCENT projektiga toetatakse koolitusi, oskuste ja juhioskuste arendamist, rahvusvahelist koostööd ning partnerlust ülikoolide ja ettevõtete vahel. See suurendab ülikoolide teadustöövõimekust katastroofiresistentsuse valdkonnas. Samuti omandavad nii üksikisikud kui ka organisatsioonid projekti raames pädevused, mis on vajalikud teadusuuringute jätkamiseks ja katastroofide mõju vähendamisele keskenduva uurimistegevuse juhtimiseks.

Projekti ASCENT rahastatakse ELi Erasmus+ programmist. Projekt kestab kolm aastat ja seda juhib Ühendkuningriigis asuva Huddersfieldi ülikooli Global Disaster Resilience Centre. Keskusega liitub konsortsium, kuhu kuulub 13 Euroopa ja Aasia kõrgharidusasutust:

 

Kolme aasta jooksul selgitab ASCENTi konsortsium välja, mida vajavad Aasia kõrgharidusasutused selleks, et suurendada oma uurimis- ja innovatsioonivõimekust ühiskonna katastroofidele vastupanuvõime arendamisel. Projekti raames arendatakse teadustaristut, valmistatakse teadureid ette maailmatasemel innovaatiliste multi- ja interdistsiplinaarsete teadusuuringutega tegelemiseks ning suurendatakse rahvusvahelist koostööd ülikoolide vahel. Samuti edendatakse ülikoolide ja ettevõtete vahelist koostööd ja laiendatakse partnerluse võimalusi. Sellega loob ASCENT ühenduse teadustegevuse ja üldsuse vahel, aidates tugevdada hariduse ja ühiskonna vahelist seost.

Projekt sai innustust Sendai katastroofiohu vähendamise raamistikust 2015–2030, mille allkirjastasid 2015. aasta märtsis 187 ÜRO liikmesriiki 15aastase vabatahtliku ja mittesiduva kokkuleppena, milles kinnitatakse, et kuigi katastroofiohu vähendamisel on kõige olulisem roll riigil, tuleb seda vastutust jagada teiste sidusrühmadega, sh kohaliku omavalitsuse asutuste, erasektori ja teiste asjaosalistega. Raamistikus sätestatakse, et rahvusvaheline, piirkondlik, paikkondlik ja piiriülene koostöö jäävad esmatähtsaks riikide, üleriigiliste ja kohalike asutuste, kogukondade ja ettevõtete tegevuse toetamisel, et vähendada katastroofiriski.

ASCENTi esimeses etapis analüüsitakse põhjalikult Bangladeshi, Sri Lanka ja Tai kõrgharidusasutuste praegust võimekust katastroofiresistentsuse uurimisel. Tulemuste põhjal kavandatakse edasine tegevus võimekuse arendamiseks.

Partnerid

Euroopast

 • University of Huddersfield (koordinaator)
 • University of Central Lancashire
 • Lund University
 • Mid Sweden University
 • Vilinius Gediminas Technical University
 • Tallinna Tehnikaülikool

Aasiast

 • University of Moratuwa
 • University of Colombo
 • University of Ruhuna
 • University of Naresuan
 • University of Chiang Mai
 • University of Dhaka
 • Brac University
 • Patuakhali Science and Technology University

Lisainfo ASCENT veebilehelt.

Eestipoolseks partneriks on TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituudi ehitusprotsessi uurimisrühm:

BeInterBaltic-Intersections in built environment: promoting interdisciplinary higher educatoin in the Baltic Sea Region
Ehitatud keskkonna erinevad osad: interdistsiplinaarse kõrghariduse edendamine Balti mere piirkonnas
Projektijuht: prof Roode Liias

Projekti eemärk on parandada Balti mere regiooni kõrgharidust sellega, et esmalt vaadata üle partnerkoolide õppekavad ehitatud keskkonna osas. Seoses paljude sarnasustega nende vahel, oleks kasulik, kui erinevatel tasanditel oleks sarnaseid lahendeid ja väljundeid. Enamgi veel, nende partnerite koostöö toetaks EL strateegilisi eesmärke piirkonnas.

Koostöö projektipartneritega:

 • Aalto University
 • Chalmers University of Technology
 • Technical University of Denmark
 • The Royal Danish Academy of Fine Arts
 • Gdansk University of Technology
 • HafenCity University Hamburg

Rohkem infot projekti kodulehelt >>>

CADRE -Collaborative Action towards Disaster Resilience Education
Katastroofiresistentsus rahvusvahelisel kõrgharidusmaastikul
Projektijuht: prof Irene Lill

CADRE (Collaborative Action towards Disaster Resilience Education) on projekt, mida rahastab agentuur Education Audiovisual and Culture Executive Agency ja mis on suunatud ühiskonna katastroofiresistentsuse tõstmisele mõjutades ehitusvaldkonna tööjõuturu nõudlust.

Projekt on suunatud kõrghariduse kvaliteedi parandamisele, kaasates lisaks kõrgkoolidele ehitusettevõtteid ning rahvusvahelisi, rahvuslikke ja kohalikke organisatsioone, ametiliitusid jm partnereid. Selle eesmärgi saavutamiseks CADRE:

 

 • Loob raamistiku, mis ühendab tootmise, ühiskonna ja ülikooli huvid ühiskonna probleemide lahendamisel;
 • Arendab ja testib ühiskonna  katastroofiresistentsuse tõstmise innovatiivset doktoriõppekava, mis integreerib professionaalse ja akadeemilise teabe;
 • Loob rahvusvahelise õppekava ning toob välja puudujäägid katastroofiresistentsuse õpetamise valdkonnas;
 • Kasutab IKT –d võimaldamaks rahvusvahelist koostööd kutsedoktoriõppekava loomisel, jagades ja pakkudes akadeemilist ressurssi.

 CADRE on 3,5-aastane projekt, mis algas 2013.aasta oktoobris. Globaalne katastroofiresistentsuse keskus (GDRC) on CADRE projekti koordinaator, kes töötab koos järgmiste partneriga:

 • Vilniuse Gediminase Tehnikaülikooli,
 • Tallinna tehnikaülikooli,
 • Ühendkuningriikide Northcumbria ülikooli,
 • ÜRO Rahvusvahelise Katastroofiohu Vähendamise strateegiakeskusega Šveitsis,
 • Sri-Lanka Moratuwa ülikooli ja
 • Sri-Lanka Kohalike Omavalitsuste Föderatsiooniga.

CADRE lisainfo eesti keeles, loe edasi >>>

CADRE veebisait inglise keeles: CADRE website.

Digitaalehituse klaster (Cluster of digital construction)
Projekti juht TTÜ-s: prof Roode Liias

Digitaalehituse klastri eesmärk on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil ehitussektoris paradigma muutuse läbiviimine, kus olulisel kohal on äritavade ja -mudelite muutmine. Lisaks ehituskeskkonna loomine, kus kesksel kohal on koostöö erinevate osapoolte vahel ning ehitist vaadeldakse kogu elukaare jooksul – idee sünnist utiliseerimiseni.

Digitaalehituse klastri projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames. Projekti kogueelarve on 606 000 EUR-i, millest toetus moodustab 50 % (303 000 EUR-i).

Strateegiliselt on eesmärk töötada välja ehitise elukaart hõlmav innovaatiline digitaalehituse keskkond koos uute VDCM toodete, Grid’i ja e-ehituse portaaliga.

Klaster keskendub teadmistepõhise ehituse arendamisele, kus ehitussektori üldine eesmärk on lisandväärtuse suurendamine, mille tehniliseks vasteks võib pidada ressursside vähendamist toodangu ühiku kohta.

Sellest tulenevad konkreetsemad eesmärgid:
• tarkade ehituslahenduste turu edendamine;
• ehitustegevuse suurem digitaliseerimine ja automatiseerimine.


Tutvu Digitaalehituse klastri kodulehega >>>
 

GEEE- “Green EuroHub” (GEEE- “Energiatõhusus ehituses”)

Projektijuht: prof Irene Lill

GEEE (GreenEuroHub) projekti eesmärgiks on tõsta teadlikkust energiatõhusate rakenduste kasutamisest ehitamisel ning parandada hoonete energiakasutust olemasolevate ja uute ehitiste juures. Projekti käigus kaardistatakse erinevate riikide poliitika ja kutsehariduse fookus, mis on otseselt seotud „roheliste“ oskuste ja energiatõhususega. Luuakse ka e-õppe mooduleid erinevatele õppetasemetele ja elukestvale õppele.

Projekti partnerid:

 • GIP-FCIP de Basse Normandie (France)
 • CAPEB Calvados (France)
 • ECS (France)
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus (JKHK)
 • Centro de Formacao Profissional da Industria da Construcao Civil e Obras Publicas do Norte (Portugal)
 • Asociazione N.E.T. Networking Education and Training (Italy)
 • Consorzio Formedil Emilia Romagna (Italy)

 

Uuringu teostamine MgO  sisalduse määramiseks põlevkivis ja tsüklonituhas

(Content of MgO of the various cyclon ashes and oil shale used as solid fuel)

Projektijuht: prof Lembi-Merike Raado
Töö tellija: Eesti Energia AS

Töö eesmärgiks on välja selgitada võimalused põlevkivi põletamisel moodustuvate tsükloontuhkade kasutamiseks autoklaavse gaasbetooni sideainena.

REGARD: REbuildinG AfteR Displacement

Katastroofid, nagu maavärinad, orkaanid, maalihked, tsunami ja sõjalised konfliktid põhjustavad ulatuslikke ümberasustamisi. Projekti eesmärk on selgitada kogukondade massilisest ümberasustamisest põhjustatud vajadused hoonestatud keskkonna seisukohast ning töötada välja meetmed ametialase kompetentsi tõstmiseks.

Projekt REGARD (REbuildinG AfteR Displacement) kestab kolm aastat, seda kaasrahastatakse ELi programmi „Erasmus+“ kaudu ja seda koordineerib Ühendkuningriigis asuv Huddersfieldi ülikooli rahvusvahelise katastroofiresistentsuse keskus (Global Disaster Resilience Centre). Lisaks osaleb projektis neljast Euroopa ja Aasia ülikoolist koosnev konsortsium.

Kolmeaastase uurimisalgatuse eesmärk on suurendada katastroofidest ja konfliktidest tingitud massilisele ümberasustamisele järgneva kogukondade ülesehitamisega seotud pädevust hoonestatud keskkonna vaatepunktist.

Selleks on seatud järgmised eesmärgid:

       selgitada kogukondade katastroofidest ja konfliktidest tingitud massilise ümberasustamise järgsed  vajadused hoonestatud keskkonna seiskukohast

       uurida hoonestatud keskkonna rolli kohalike ja ümberasustatavate kogukondade sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamisel;

       uurida, milliseid teadmisi, oskusi ja asjatundlikkust on vaja hoonestatud keskkonna asjatundjatel, et rahuldada kohalike ja ümberasustatavate kogukondade vajadusi.

       arendada, testida ja rakendada vastuvõtvate ja ümberasustatud kogukondade vajadusi rahuldavaid uuenduslikke koolitusprogramme

       töötada välja asjaomaseid õppekavu ja -materjale õpetajatele ning õppijatele;

       tutvustada IT uusi kasutusvõimalusi hariduses, luues tehnoloogiliselt täiendatud õppekeskkondi ning -materjale, et soodustada õpetamist ja õppimist;

       soovitada hoonestatud keskkonna ametitele poliitilisi võimalusi kutsealase pädevuse tõstmiseks kohalike ja ümberasustatud kogukondade vajaduste rahuldamiseks.

Sellest tulenevalt käsitleb projekt kohalike ja ümberasustatud kogukondade vajadusi pärast katastroofide ja konfliktide põhjustatud massilist ümberasustamist ning aitab inimesi edukalt ümber paigutada. Seeläbi aitab projekt täita lünki hoonestatud keskkonna spetsialistide teadmistes ja suurendada nende asjatundlikkust. Projekt annab ka poliitilisi soovitusi hoonestatud keskkonna ametitele, et täiendada ametipädevust kohalike ja ümberasustatud kogukondade vajaduste rahuldamisel. Sellega otsib projekt võimalusi töötada välja arvukaid väljundeid, korraldada katastroofidest ja konfliktidest tingitud massilisele ümberasustamisele järgnevat ülesehitust toetavaid korduvaid üritusi ja koolitusi.

REGARD projekti uudisleht >>>

REGARD webpage >>>

Partnerid

 • University of Huddersfield (koordinaator)
 • University of Central Lancashire
 • Lund University
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • University of Colombo

Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja arhitektuuri instituudi Ehitusprotsessi uurimisrühm:

BECK: Integrating education with consumer behaviour relevant to energy efficiency and climate change at the Universities of Russia, Sri Lanka and Bangladesh

Projekti eesmärk on luua bakalaureuse, magistri- ja doktoriõppe kavadele uued ühtlustatud moodulid, mis on suunatud energiasäästule ja kliimamuutuste mõju vähendamisele ning mis peaksid lähendama EL-I liikmesriikide ja arengumaade suhtumist globaalsetesse probleemidesse. Selleks on kavas:
- viia Euroopa hariduskogemus (õppimis- ja õpetamisvahendid, metoodika ja pedagoogiline suhtumine, sh õpiväljundid ja IT kasutamine, osalevatest Euroopa ülikoolidest Venemaa, Sri-Lanka ja Bangladeshi ülikoolidesse;
- tõsta partnerülikollide õppejõudude kompetentsi;
- luua ülikoolidevaheline andmebaaside võrk ja hariduskeskus, mis toetaks IT metoodika kasutamist hariduses ja teadustöös.

Partnerid

 • Vilnius Gediminas Technical University (koordinaator)
 • University of Huddersfield
 • Moscow State University of Civil Engineering
 • Kaliningrad State Technical University
 • University of Ruhuna
 • Alma Mater Studiorum Università di Bologna
 • Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University
 • M.V. Lomonosov Moscow State University
 • Association of Educational Civil Engineering Institutions
 • Patuakhali Science and Technology University
 • University of Colombo
 • University of Barisal
 • University of Moratuwa

Eestipoolseks partneriks on Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja arhitektuuri instituudi Ehitusprotsessi uurimisrühm:

Ehituse eluea digitaalne infomudel

Tallinna Linnavalituse ja Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi ehitusprotsessi uurimisrühma projekt.

Projekti eesmärgiks on välja töötada Tallinna ehitiste eluea digitaalne infomudel. Mudeli abil saab luua simulatsioone, et ehitise projekteerimisel, ehitamisel ja hooldamisel langetada täpsemaid, ehitise pikaajalist väärtust ja kulusid kokkuhoidvaid otsuseid.

Projekti juht: prof Irene Lill

Ehituse ühtse klassifikatsioonisüsteemi loomine

Töö eesmärgiks on luua ehituse ühtne klassifitseerimissüsteem, mis arvestab kaasaegsete suundumustega BIM tehnoloogia ja digitaalehituse vallas ning loob ühtse ja arusaadava keele ehitusinfo juhtimiseks. Ühtne klassifitseerimissüsteem peab hõlmama kogu ehitise elukaart, alates lähteülesandest ja lõpetades keskkonnateadliku lammutamisega. Ühtne klassifitseerimissüsteem peab olema kasutatav nii hoonete kui ka infrastruktuuri rajatiste puhul. Ühtne klassifitseerimissüsteem peab võimaldama ühise ja arusaadava digitaalse inforuumi teket kõikidele ehitise elukaares osalejatele. Süsteem peab tagama selge, läbipaistva ja ratsionaalse struktuuri, mille loomise tulemusel on võimalik rakendada BIM tehnoloogiat ja sellel põhinevat töökorraldust, lihtsustada infovahetust, infotöötlemist ja tegevuste organiseerimist ehk ehitusalast kommunikatsiooni.

Projekti juht: prof Roode Liias

Partnerid

 • Tallinna Tehnikakõrgkool
 • ET Infokeskuse AS

CFB tuha mõju Betooni pikaajalistele omdustele

Lepingu tellijad: Enefit Energiatootmine AS ja Kunda Nordic Tsement AS

Uuringu eesmärgiks on määrata CFB tuha võimalikud mõjud CFB tuhast (tuhk kui tsemendi koostiskomponent) tehtud betooni pikaajalistele omadustele. 

Projekti juht: teadur Tiina Hain

Põlevkivituhk betoonilisandina – baasuuringud

Uurida töödeldud keevkihtkatla põlevkivituhkade kasutamise võimalusi betooni tootmisel

01.09.2020-30.09.2021

Partnerid :

SA Keskkonnainvesteeringute keskus, Eesti

Eesti Energia AS, Eesti

AS HC Betoon; Eesti

Projekti Tehnikaülikooli veebileht

BRITAE: BUILDING RESILIENCE IN TROPICAL AGRO-ECOSYSTEMS

BRITAE projekti eesmärgiks on välja töötada Sri Lanka ülikoolidele ehituse kestlikkuse ühisõppekava moodulid troopilises agro-ökosüsteemis, tõstmaks nende õppekavade kvaliteeti ja konkurentsivõimet globaalturgudel ning kindlustamaks rahvusvahelist koostööd antud valdkonnas. Selleks luuakse agro-ökosüsteemide kestlikkusele ja kliimamuutustele tuginev magistriprogramm, online platvormile tuginev nutika jätkusuutlikkuse õpetamise-, õppimise-, uurimistöö- ja arenduskeskus ning tugevdatakse koostööd rahvusvahelistes teadusvõrgustikes.

Link BRITAE veebilehele: https: www.britae.lk

PARTNERID

 • University of Ruhuna (koordinaator)
 • University of Colombo
 • University of Moratuwa
 • University of Sri Jayawardenepura
 • Sabaragamuwa University of Sri Lanka
 • University of Huddersfield
 • Vilnius Gediminas Technical University
 • University of Central Lancashire

Eestipoolseks partneriks on Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja arhitektuuri instituudi Ehitusprotsessi uurimisrühm:

Digitaalehituse BIM-toetatud õppekeskkond

Digitaliseerimine käivitab muudatused kinnisvara- ja ehitussektoris. Ehitusinfo modelleerimine (BIM) on keskne transformatsioonitegur ehitusega seotud informatsiooni integreerimisel. BENEDICT projekti eesmärk on kaasajastada ehituse- ja kinnisvara spetsialistide haridust. Projekti raames töötatakse välja avatud online BIM-i toetav õppekeskkond, esmased õpperessursid ja näidiskursuse õppematerjalid, mis peegeldavad süvitsi ja intergreeritult reaalset ehitusolukorda.

PARTNERID:

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA

TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO 

PROJEKTI KODULEHT

MICROBE: Kroonviiruse mõju vähendamine ehitatud keskkonnas

Pärast seda, kui Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas välja COVID-19 pandeemia, on riigid ja linnad pidanud väga kiirest rakendama sotsiaalse isolatsiooni meetmeid. 2019-20. aastate COVID-19 pandeemia on ülemaailmselt mõjutanud ehitatud keskkonda ja haridussüsteeme ning sellega on kaasnenud ulatuslik koolide ja ülikoolide sulgemine. UNESCO monitooringu kohaselt on üle 200 riigi sulgenud koole, mõjutades üle 98% õpilaskonnast. Täna seisavad maailma linnad silmitsi paljude ehitatud keskkonna probleemidega, vajadusega parendada linnade taristut ja plaanimist. Eespool kirjeldatud vajaduste rahuldamiseks tuleb MICROBE projekt ellu viia rahvusvaheliselt. Üks võimalik lahendus nendele probleemidele on hariduse parendamine selliselt, et see minimeeriks ehitatud keskkonnas koroonaviiruse mõju ja negatiivseid emotsioone käitumuslike muudatuste kaudu (edaspidi MICROBR haridus).

SPETSIIFILISED EESMÄRGID : 

 • Osalevate ülikoolide õppekvaliteedi tõstmiseks ja globaalsete teemadega vastavusse viimiseks täiendada tarbijakäitumise ja MICROBE haridusega seotud magistri õppekava 3 uue aineülese (multidistsiplinaarse) isikustatud, tunnustatud ja sertifitseeritud MOOC mooduliga;

 • Arendada ülemaailmselt innovatiivset MICROBE süsteemi. See koosneb järgmistest osadest: Neuroaalüütiline video, veebipõhine arvamussüsteem ja soovitussüsteem kaitsmaks COVID 19 eest ning vähendamaks ehitatud keskkonna majanduslangust ja 3 uut ühtlustatud aineülest isikustatud MOOC moodulit;

 • Tugevdada EL-I ülikoolide Microbe hariduse õppe-ja teaduslikku võrgustikku. 

PÕHITEGEVUSED:

 • IO1: Isikustatud MOOC moodulid minimeerimaks koroonaviiruse mõju ja negatiivseid emotsioone ehitatud keskkonnas muutes käitumuslikke harjumusi (MICROBE );

 • IO2: MICROBE meetodi arendamine, testimine ja parendamine;

 • IO3: MICROBE süsteemi arendamine, testimine ja parendamine.

PARTNERID:

Vilnius Gediminas Technical University (Leedu)

Vilnius City Municipality (Leedu)

Institute for Training of Personnel in International Organizations (Bulgaria)
University of Granada (Hispaania)
Foundation for Urban Innovations (Itaalia)
Municipality of Bologna (Itaalia)
Tallinn University of Technology (Eesti)

PROJEKTI KODULEHT

Betoonilisandi esmased katsed

Betoonilisandi mõju betooni survetugevusele ja külmakindlusele.

Partner: OÜ Fibenol