Tallinna Tehnikaülikool

Teedeehituse ja geodeesia uurimisrühm

Teedeehituse ja geodeesia uurimisgrupi teadus- ja arendustegevuse võib jagada nelja põhitemaatika vahel:

  • Teedeuuringud: teekatendid ning nende kandevõime, tee-ehitusmaterjalid, projektide ekspertiis jmt. Teedeuuringutega on seotud ka teede ja liikluse teadus- ja katselaboratoorium mis omab tee-ehitusmaterjalide katsetamiseks ka EAK akrediteeringut.
  • Liiklusuuringud: liiklusohutus ja -planeerimine, prognoosid, projektide ekspertiis jmt.
  • Sillauuringud: projekteerimine, projektide ekspertiis, seisukorra hindamine jmt.
  • Geodeesiauuringud: terrestriline laserskaneerimine, GIS, satelliidigeodeesia, geoidi mudel jmt.

Käimasolevad projektid

01.01.2019 - 31.12.2022

Mitmed inseneri-, navigatsiooni-, kaardistus- ning teadusrakendused on tinginud vajaduse geoidi modelleerimise täpsuse ning ruumilise lahutuse parendamiseks merealadel. Eeldatakse rannikulähedaste alade geoidimudeli ja merenivoopinna paremat määramist kosmoseandmete ja kohapealsete kontroll- ja mudelandmete kooskasutamisest. Uudsete satelliitaltimeetria reträkkimise meetoditega täpsustakse rannikulähedast merenivoopinda. Geoidi ja merepinna mudelite omavahelised võrdlused võimaldavad tuvastada anomaalseid erinevusi. Nende põhjuste väljaselgitamisel tuvastatakse vead kas siis hüdrodünaamilises andmemudelis ja/või geoidimudelis. Mõlemat mudelit parendatakse iteratiivselt, näiteks veakahtlusega aladel uusi mõõtmisi korraldades ja saadud andmeid modelleerimisse kaasates. Väljatöötatavat teooriat testitakse Soome lahel, mille kohta on olemas palju erinevaid ja pikkade aegridadega andmeliike, mis võimaldab kontrollida teooria paikapidavust ja parendamist.

18.06.2019- 15.11.2021

Võõbu teedeehitusliku katselõigu geodeetilise monitooringu (2019-2021) ja geotehnilise analüüsi eesmärgiks on töötada välja soovitused ja tehnilised lahendused turbavälju ületavate teelõikudedele.

1.05.2019- 31.10.2020

Projekti peaeesmärgiks on Läänemere regiooni riikide kõrgussüsteemide omavaheliste vertikaalsuunaliste erinevuste väljaselgitamine, mis loob eeldused osalevate riikide kõrgussüsteemide ühtlustamiseks. Tulemuste valideerimiseks kaasatakse ka täppisnivelleerimist, merevaatlusjaamade ning satelliitasukohamäärangu (GPS) püsijaamade andmestikke. Väljatöötatavat metoodikat testitakse esmalt Läänemerel, mille kohta on olemas palju erinevaid ja pikkade aegridadega andmeliike, rakendades/kohandades hiljem sama metoodikat ka teistele piirkondadele maailmas.

17.12.2019- 17.08.2020

Perspektiivse liiklussageduse baasprognoosi koostamine aastaks 2050. Prognoosimetoodika ja arvutuse tarkvara väljatöötamine. Tallinna piirkonna liikuvuskava strateegia mõju arvestamine.

Vastutav täitja: Luule Kaal

07.04.2020- 31.05.2023

Uuringu eesmärk on töötada välja uued stabiliseeritud katendikihtide kvaliteedinäitajad

Vastutav täitja: Sven Sillamäe

07.04.2020- 31.12.2020

Uuringu eesmärk on uuendada Eesti rahvuslikku standardit EVS 901:20 viimaks see kooskõlla uusimate viisidega mõõtmaks ja hindamaks pinnaste ja tee-ehitusmaterjalide veejuhtivust

Vastutav täitja: Sven Sillamäe

Doktorandid

Juhendajad: dots. Andrus Aavik

Suutlikkusel põhinevate nõuete väljatöötamine Eesti asfaltbetoonsegudele; väsimuse ja jäikuse omadused (Development of performance based specifications for asphalt concrete in Estonia – fatigue and stiffness properties)

ETIS

Juhendajad: Prof. Artu Ellmann; Nicole Delpeche-Ellmann

Mere dünaamika tuvastamine ja parendatud modelleerimine, kasutades selleks meregeoidi (Identification and improved modeling of marine dynamics by utilizing the Marine Geoid)

Juhendajad: Prof. Artu Ellmann; Nicole Delpeche-Ellmann

Läänemere spetsiifikale kohandatud satelliitaltimeetria reträkkeri väljaarendamine (Development of improved Satellite Altimetry Retracker for the Baltic Sea)

Juhendaja: Emeriitprofessor Siim Idnurm

Sildade projekteerimise ja ehitamise vigade analüüs (The Analysis of Bridge Design and Building Flaws)

ETIS

Juhendaja: dots. Andrus Aavik

Asfaltsegude suutlikkusel baseeruvate omaduste väljatöötamine Eesti tingimustesse (Asphalt mixtures' performance based specifications suitable for Estonian roads)

ETIS

Juhendajad: Prof. Artu Ellmann; Nicole Delpeche-Ellmann

Development of hybrid machine learning approach to determine accurate sea surface heights by utilizing satellites, in-situ, and model data (Merepinna täpsete kõrguste masinõppealgoritmi väljaarendamine kaasates satelliit-, paikvaatlus- ning mudelandmeid)

ETIS

Peep Sürje nimeline stipendium

Teedeehituse ja geodeesia sektori 26 ettevõtet ühendasid jõud, et toetada tudengite õppimist ning valdkonna arengut – loodi fond, mis sai nime valdkonna kunagise eestvedaja ja Tallinna Tehnikaülikooli endise rektori Peep Sürje järgi.

Fondist jagatavad stipendiumid on mõeldud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kümnele inseneriteaduskonna teedeehituse ja geodeesia eriala 2. ‒ 7. semestri üliõpilasele, kes täidavad edukalt õppekava, on oma eriala fännid ning kelle eesmärgiks on areneda tipptegijaks.

Peep Sürje nimelise stipendiumi sügisene taotlusvoor

Seoses muudatustega konkursi korraldamises kuulutatakse Peep Sürje konkurss välja septembri lõpus samaaegselt teiste Arengufondi stipendiumitega.

Kandideerida saavad teedeehituse ja geodeesia integreeritud õppekaval 3. 5. ja 7. semestril õppivad üliõpilased, kes on võlgnevusteta täitnud õppekava.

Peep Sürje teedeehitus ja geodeesia stipendiumid Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondis

Statuut

Lisa 1

1.       Peep Sürje teedeehitus ja geodeesia stipendiumite eesmärgiks on üliõpilastele parimate võimaluste loomine keskendumaks õpingutele ja teadmiste omandamisele ning seeläbi tagada tagamaks teedeehituse ja geodeesia valdkonna jätkusuutlik areng Eestis.

2.       Peep Sürje teedeehitus ja geodeesia stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kümnele inseneriteaduskonna teedeehituse- ja geodeesia eriala 2.- 6. semestri edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

·         immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;

·         hea õppeedukusega;

·         aktiivne eluhoiak;

·         oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;

3.       Stipendium on suunatud üliõpilastele, kes on sooritanud vähemalt ühe stipendiumi taotlemisele eelnenud semestri õpinguid.

4.       Stipendiumi allikaks on Peep Sürje teedeehitus ja geodeesia stipendiumi fond Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondis.

5.       Stipendiumi suurus on 1000 eurot ning see makstakse välja võrdsetes osades viie kuu (semestri) jooksul.

6.       Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurssi teade edastatakse teedeehitus- ja geodeesia üliõpilaste e-mailidele ning levitakse muudes infokanalites s.h. eriala Facebooki lehel. 

7.       Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):

·         Motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;

·         curriculum vitae;

8.       Stipendiumikomisjon registreerib stipendiumi taotlemiseks esitatud avaldused. Stipendiumikomisjon võib soovi korral kohtuda stipendiumi taotlejatega enne stipendiaadi väljavalimist. Stipendiaadi kinnitab Arengufondi juhatus stipendiumikomisjoni ettepanekul.

9.       Stipendium makstakse välja stipendiaadi poolt Arengufondi juhatusele teatatud pangaarvele.

10.   Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab Arengufondi juhatus ja nõukogu.

Marika Sürje

Tiit Metsvahi

Estroad OÜ

Roadplan

Taalri Varahaldus AS

Tallinna Teede AS

Eesti Teed AS

AS YIT Eesti

Tinter-Projekt OÜ

T-model

Hades Geodeesia OÜ

ERC Konsultatsiooni OÜ

Toner-projekt OÜ

T-konsult OÜ

KiirWarren.KL OÜ

GRK Infra AS

Nordecon AS

Reaalprojekt OÜ

Reib OÜ

TREV-2 Grupp AS

Teedeprojekt OÜ

K-Projekt AS

Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroo OÜ

ÜLE OÜ

Skepast ja Puhkim AS

Stratum OÜ

TREF AS

Tref Nord AS

Verston Ehitus OÜ

Teede Tehnokeskus AS

OÜ 100 Aakrit

Haabersti 2

Teedeehituse ja geodeesia õppekava