Tallinna Tehnikaülikool

Laborid ja teenused

Tallinna Tehnikaülikooli teadlased ja professorid on maailmatasemel. Teie saate need teadmised enda ettevõtte heaks tööle panna!

TalTechis on katselaborid ja kompetents, mille abil saame aidata lahendada tootearendusprobleeme ning genereerida uusi tarku ideid. Lisaks on meil hea koostöö teiste Eesti ja maailma juhtivate ülikoolidega ning teadusasutustega, mis omakorda võimaldab kaasata lisateadmisi arendus- ja uurimistöödeks. Laiapõhjaline koostöökogemus ettevõtlussektoriga projektide elluviimisel tagab praktikas rakendatavad lahendused!

Siit saate ülevaate inseneriteaduskonna kompetentsivaldkondadest ja teenustest.

Ehituse ja arhitektuuri instituut

Ehituskonstruktsioonide teadus- ja katselaboratoorium
 • Ehituspuit ja liimpuit – puidu mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste määramine s.h painde- ja survetugevus, paindeelastusmoodul, tihedus, niiskus. Ehituspuidu sõrmjätkude katsetamine.
 • Ümar- ja lehtterase mehaaniliste omaduste määramine – tõmbetugevuse, voolavuspiiri ja katkevenivuse määramine, paindekatse. Keevisõmbluste tugevuse määramine, sarrusvõrkude katsetamine.
 • Betoon – kuubikulise ja silindrilise survetugevuse määramine
 • Raudbetoonelemendid - elemendi tugevuse, jäikuse ja pragudekindluse hindamine

Kontakt:
Ivar Talvik
Tel 620 2410
ivar.talvik@taltech.ee

Ehitusmaterjalide teadus- ja katselaboratoorium

Labor on EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L004. 
Laboratoorium tegeleb alljärgnevate materjalide erinevate füüsikaliste, mehhaaniliste ja keemiliste omaduste määramisega:

 • ehitustsemendid
 • mördid
 • ehituslikud kuivsegud
 • liivad
 • kruusad ja killustikud
 • betoonid ja betoonisegud
 • eriotstarbelised loodus- ja tehiskivid
 • soojustusmaterjalid jms

Kontakt:
Tiina Hain
Tel 620 2460
ehituslabor@taltech.ee

Hüdromehaanika teadus- ja katselaboratoorium
 • Torude, toruarmatuuride ja liitmike vastupidavuse määramine siserõhule vastavalt standarditele ISO1167, 4427, 4437.
 • Hüdrotehniliste ehitiste (paisude, tammide, ülevoolude, truupide jms) mudelkatsetused.
 • Vee kvaliteedi ja muude parameetrite määramine nii väli- kui labori tingimustes. Labori seadmepark võimaldab mõõta jõgedes, ojades, valglates ja mujal lokaalselt kõiki kolme kiiruskomponenti; lisaks temperatuuri, õhu sisaldust, juhtivust, pH taset, soolsust, vajadusel ka ammooniumi, nitraadi ja kloriidi konsentratsiooni vees.
 • Torude täitmise ja tühjendamisega kaasnevate protsesside uurimine.
 • Vooluhulga mõõtmine avatud voolusängis (sademevee-, kanalisatsiooni- ja muud isevoolsed süsteemid).
 • Lokaalne sademete mõõtmine.
 • Voolustruktuuride visualiseerimine.
 • Ühe- ja kahefaasiliste voolamiste uurimine tuuletunnelis, aerodünaamilised katsetused.
 • Osakeste suuruse analüüs (0,01-3500 µm).

Kontakt:
Ivar Annus
Tel 620 2557, 620 2556
ivar.annus@taltech.ee 

TalTechi liginullenergia testmaja

Testmaja on mõeldud erinevate energiatõhusust tõstvate tehnoloogiate katsetamiseks. Majas on võimalik katsetada elamute ja mitteelamute lahendusi, sh välispiirdeid, avatäidiseid, tehnosüsteeme ning lokaalse taastuvenergia süsteeme. Välisseinade katsetamise jaoks on olemas eemaldavad ja asendatavad välisseinade osad lõuna- ja põhjasuunal.

Päevavalguse järgi juhitav dimmerdatav valgustus ning ajamitega välisvarjestused on näide mitteelamute sisekliimalahendusest. Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem on varustatud maakollektori eelsoojendus- ja jahutussoojusvahetiga, samuti õhkküttevõimalusega. Ruumide küttesüsteemid on dubleeritud, vastavalt katsele saab kasutada radiaator- või põrandkütet.

Samuti on kasutada mitmekülgsed soojusallikad, maasoojuspump, mis on nii spiraal- kui horisontaalkollektoritega, õhk-vesi soojuspump ja õhk-õhk soojuspump. Lokaalse taastuvenergia lahendused koosnevad päikeseelektrisüsteemi erineva kaldenurga ja suunatusega päikesepaneelidest ning samuti päikesekollektoritest, millega saab umbes üheksa kuud aastas vett soojendada või soojuspumpade kollektoreid laadida. Hoones on siiamaani läbi viidud välisseinade, soojusliku mugavuse, küttesüsteemide reguleerimise ja tasakaalustuse ning ventilatsiooniseadmete ja õhujaotuse uuringuid.

Kontakt:
Jarek Kurnitski
Tel 620 2406
jarek.kurnitski@ttu.ee

Teede ja liikluse teadus- ja katselaboratoorium

Labor on EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L268.
Laboratooriumi peamiseks tegevusalaks on tee-ehitusmaterjalide laborisisene ja laboriväline katsetamine. Katsetatavad materjalid on:

 • Asfaltsegud ja -katted
 • Bituumensideained
 • Kivimaterjal ja liivpinnased

Kontakt:
Kristjan Lill (laborisisesed katsed)
Tel 5302 2437
kristjan.lill@taltech.ee

Rainis Eksi (kandevõime mõõtmine ja tihendusteguri määramine)
Tel 502 1648
rainis.eksi@taltech.ee

Tugevuse teadus- ja katselaboratoorium

Laboratoorium võimaldab läbi viia järgmisi sertifitseeritud katsetusi:

 • Materjalide mehaaniline katsetamine (sh metallide, plastide, katusekatete, hüdroisolatsioonmaterjalide, soojusisolatsioonmaterjalide tugevus ja deformatsioon.
 • Konstruktsioonide katsetamine.
 • Konsultatsioonid ja ekspertiisid järgmistes valdkondades: kostruktsioonide tugevus ja jäikus, konstruktsioonide purunemispõhjused, konstruktsioonide stabiilsus, sisejõud ja pinged konstruktsioonides.
 • Lisaks on võimalik laborit kasutada erinevate teaduslike tööde läbiviimiseks.

Kontakt:
Hendrik Naar
Tel 53 425 269
hendrik.naar@taltech.ee 

Veekvaliteedi teadus- ja katselaboratoorium

Labor on EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L057.  
Veekvaliteedi teadus- ja katselaboratoorium teeb erinevaid analüüse pinnaveest. Laboris määratakse:

 • Füüsikalisi ja füüsikalis-keemilisi parameetreid
 • Summaarseid mõju- ja ainenäitajaid (orgaanilised ained, lämmastiku- ja fosforiühendid, lahustumata ja lahustunud lisandid)
 • Anioone ja katioone
 • Ainerühmadena määratavaid ühendeid

Kontakt:
Karin Pachel
Tel 620 2504
karin.pachel@taltech.ee

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut

ElektrimasinaD
 • Elektrimasinate jahutustingimuste jälgimine tuuletunnelis
 • Elektrimasinate katsetused ja diagnostika

Kontakt:
Toomas Vaimann
Tel 6203800
toomas.vaimann@taltech.ee

Täpsem info instituudi teenuste kohta:

Merylin Pill
Tel 620 3769, 5749 3012
ee@taltech.ee
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut

Elektrisüsteemid
 • Elektrivõrkude planeerimine, projekteerimine ja ehitus, releekaitse ja automaatikasüsteemid
 • Elektrisüsteemide reaalajas talitluse simuleerimine ja juhtimine, talitluse ja elektri kvaliteedi mõõtmised
 • Elektrijaamade talitlus, talitluse mõõtmine, ehitamise ja liitumisalased konsultatsioonid, modelleerimine võrguarvutustarkvarades, juhtkontrollorite arendamine, seadistamine ja katsetamine, side- ja juhtimislahenduste arendamine, seadistamine ja katsetamine

Kontakt:
Jako Kilter
Tel 6203708
jako.kilter@taltech.ee

Rohkem infot instituudi teenuste kohta:

Merylin Pill
Tel 620 3769, 5749 3012
ee@taltech.ee
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut

Elektrotehnika alused
 • Elektri- ja magnetväljade (EMV) mõõtmised ja analüüsid
 • Elektromagnetilise ühilduvuse (EMÜ) mõõtmised ja analüüsid
 • Elektritoite kvaliteedi alased uuringud ja analüüsid
 • Elektriseadmete ja komponentide talitlustingimuste analüüs
 • Elektritarbimise ja kadude analüüs
 • Termoelektrilised generaatorid ja nende rakendused

Kontakt:
Lauri Kütt
Tel 6203802
lauri.kutt@taltech.ee

Rohkem infot instituudi teenuste kohta:

Merylin Pill
Tel 620 3769, 5749 3012
ee@taltech.ee
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut

ENergiamajandus
 • Elektrisüsteemi ja elektrituru majanduslik- ja tehniline modelleerimine
 • Energiamajanduslike arengute alased analüüsid
 • Elektrisüsteemide majandusliku- ja tehnilise optimeerimise alased analüüsid ja konsultatsioonid

Kontakt:
Karl Kull
Tel 620 3756
karl.kull@taltech.ee

rohkem infot instituudi teenuste kohta:

Merylin Pill
Tel 620 3769, 5749 3012
ee@taltech.ee
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut

Jõuelektroonika
 • Jõupooljuhtmuundurite katsetamine
 • Päikesepaneelide simuleerimine
 • Elektrikvaliteedi mõõtmised

Kontakt:
Dmitri Vinnikov
Tel 6203705
dmitri.vinnikov@taltech.ee

Rohkem infot instituudi teenuste kohta:

Merylin Pill
Tel 620 3769, 5749 3012
ee@taltech.ee
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut

Kõrgepingetehnika
 • Äikese- ja lülitusliigpingete testid
 • Kõrgepingelised vahelduvpinge testid
 • Osalahenduste määra mõõtmine (isolaatorid, jõukablid jne)  vahelduvpingel laboris ja sumbuva vahelduspingelise võnkumise (DAC) meetodit kasutava seadmega mobiilselt
 • Isolatsioonitakistuse (trafod, mootorid, generaatorid, kaablid jne) mõõtmine alalispingel
 • Trafoõli läbilöögipinge katseline määramine

Kontakt:
Paul Taklaja
Tel 620 3754
paul.taklaja@taltech.ee

Rohkem infot instituudi teenuste kohta:

Merylin Pill
Tel 620 3769, 5749 3012
ee@taltech.ee
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut

Mehhatroonika ja autonoomsed süsteemid
 • Masinate ja seadmete monitooring ja diagnostika
 • Masinnägemise rakendused tööstusele
 • Rehabilitatsiooni ja biomehaanika süsteemid - projektid, konsultatsioonid
 • Tööstusrobootika koolitus ja projektid
 • UGV ja UAV simulatsioonid ja projektid

Kontakt:
Mart Tamre
mart.tamre@taltech.ee
Tel 6203202
Skype: mehhatroonik

Täpsem info instituudi teenuste kohta:

Merylin Pill
Tel: 620 3769, 5749 3012
ee@taltech.ee
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut

Mikrovõrgud

 • Elektrimõõtmised, -paigaldiste ja elektritarbimise auditid  madalpingevõrkudes
 • Elektri tootmise, salvestus- ja koormuse juhtimissüsteemide  planeerimine mikrovõrkudes
 • Madalpingevõrkude majanduslik ja tehniline optimeerimine tarkvaraga Homer Energy

Kontakt:
Argo Rosin
Tel 6203708
argo.rosin@taltech.ee

rohkem infot instituudi teenuste kohta:

Merylin Pill
Tel 620 3769, 5749 3012
ee@taltech.ee
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut

Valgustehnika
 • Sise- ja välisvalgustuse mõõtmised
 • Lampide ja valgustite tehniliste parameetrite mõõtmine
 • Valgustustehnilised ekspertiisid

Valgustehnika labor on EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L285. 

Kontakt:
Argo Rosin
Tel 6203708
argo.rosin@taltech.ee

rohkem infot instituudi teenuste kohta:

Merylin Pill
Tel 620 3769, 5749 3012
ee@taltech.ee
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut

Energiatehnoloogia instituut

Energiatehnoloogia instituut osutab teenuseid järgnevates akrediteeritud katsetustegevuse valdkondades:

 • Kütuste,  tuhkade ja sadestiste keemilised analüüsid ning soojustehnilised mõõtmised
 • Statsionaarsete õhuheitmete mõõtmine  

Kütuse õhuemissioonide analüüsi teadus- ja katselabor on EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L028.  

Täpsem info:

Tel 620 3916
laboriteenus@taltech.ee
Energiatehnoloogia instituut

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut

Anorgaaniliste materjalide teaduslabor

Anorgaaniliste materjalide teaduslaboris on välja arendatud kaasaegne termilise analüüsi kompleks. Termiline analüüs on sobiv meetod tahketes ainetes kulgevate reaktsioonide uurimiseks – tahkete ainete termiline püsivus, reaktsioonide temperatuurivahemikud ja kineetika. Mõõdetakse nii massimuutusi kui reaktsioonidega kaasnevaid soojusefekte. Täiendavalt saab kvalitatiivselt kindlaks teha nendes reaktsioonides eralduvad gaasid, milleks kasutatakse termoanalüüsi seadmega ühendatud MS spektromeetrit. 
Lisaks on võimalik sooritada labori spetsiifikale vastavat keemilist ning instrumentaalanalüüsi.

 • Termiline analüüs (TG, DTA). Tahkete materjalide termilise püsivuse (sulamine, lagunemine) ning gaas-tahke reaktsioonide uurimine temperatuurini 1000...1200°C õhus ja mõnede mittekorrodeerivate gaaside (näit. CO2) ja inertgaaside (Ar, N2) keskkonnas (isotermilised katsed ja dünaamiline temperatuuri tõus 2...25 °C/min)
 • Keemiline analüüs. CaO (üldine, vaba), MgO, SO42-, SO32-, S2-, P, CO2, R2O3, LOI, TC, TIC jt.
 • Tahkete pulbriliste materjalide FTIR analüüs
 • Elementide analüüs (AAS)
 • Pinna- ning struktuuriuuringud. BET eripind, poorsusjaotus, osakeste suurusjaotus

Kontakt:
Andres Trikkel
Tel 620 2872
andres.trikkel@taltech.ee

Biofunktsionaalsete materjalide teaduslabor

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi Biofunktsionaalsete materjalide teaduslaboratoorium moodustati Tallinna Tehnikaülikooli 2016-17.a struktuurireformi käigus endise Materjaliteaduse instituudi molekulaarse jäljendamise tehnoloogiaga tegeleva uurimisrühma baasil.

Uurimisrühm tegeleb nutikate funktsionaalsete sensormaterjalide väljatöötamisega tehnoloogiliste lahenduste tarbeks inimese elu olulistes valdkondades, nagu näiteks keskkonnakaitses ja meditsiinilises diagnostikas. Teadustöö on suunatud molekulaarse jäljendamise tehnoloogia abil biotundlike funktsionaalsete sensormaterjalide nn molekulaarselt jäljendatud polümeeride (MJP) väljatöötamisele. MJP sensormaterjale, erinevalt looduslikest retseptoritest, iseloomustab nende hea keemiline ja termiline stabiilsus, omaduste reprodutseeritavus ja valmistamise tehnoloogia odavus. MJP-de integreerimine erinevate sensorplatvormidega võimaldab uuritava analüüti kvantitatiivset määramist märgisevabalt ja piisava tundlikkusega. Uurimisrühmal on välja töötatud lahendused MJP-sensorite valmistamiseks, mis on võimelised määrama nii keskkonna saasteaineid nagu antibiootikumid (sulfametisool, amoksitsilliin, erütromütsiin) kui ka kliiniliselt olulisi valke nagu IgG, neurotroofsed faktorid (BDNF, CDNF), viirusvalgud (SARS-CoV-2 nukleokapsiid- ja ogavalgud).

 • Materjalide, sh polümeeride, elektrokeemiline sadestamine ja uurimine erinevate tehnikatega: tsükliline voltamperomeetria, diferentsiaalne impulssvoltamperomeetria, elektrokeemiline impedantsspektroskoopia jt
 • Molekulidevaheliste interaktsioonide märgisevaba detekteerimine reaal-ajas pinna plasmon resonantsile (SPR) põhineva tehnikaga
 • Molekulidevaheliste interaktsioonide märgisevaba detekteerimine reaal-ajas akustilistele pinnalainetele (SAW) põhineva tehnikaga.
 • Osakeste ja molekulide suuruste analüüs dünaamilise valguse hajumise meetodil.
 • Epi-fluorestsentsmikroskoopia, FITC filtrikuubik, 5 Mpx fotokaamera, objektiivid: 100x, 50x, 40x, 20x, 10x

Kontakt:
Vitali Sõritski
Tel 620 2820
vitali.syritski@taltech.ee

BioPolümeeride labor

Biopolümeeride labori tegeleb erinevate polümeer- ja komposiitmaterjalide, plastide, komposiitmaterjalide, nanokiuliste materjalide ning tekstiili- ja rõivamaterjalide ning neist valmistatud toodete uurimise, arendamise ja katsetamisega. 
Labor pakub järgmiseid teenuseid:

 • Plastide tõmbetugevuse määramine
 • Plastkile paksuse mõõtmine
 • Plastide paindeelastsusmooduli määramine
 • Polümeeri tuvastamine
 • Sulavoolavusindeksi määramine
 • Klaasisiirdetemperatuuri, kristallisatsioonitemperatuuri, sulamistemperatuuri ja kristalsusmäära määramine
 • Termiline stabiilsus, oksüdatsioonikindlus
 • Kompleksviskoossuse sõltuvus temperatuurist ja sagedusest
 • Materjalide elektrokeemiliste omaduste määramine
 • Termoplastsete polümeeride kompaundimine erinevate täiteainetega
 • Katsekehade valmistamine survevalumeetodil
 • Kile valmistamine puhumismeetodil
 • Nanokiuliste materjalide valmistamine elektroketrusmeetodil
   

Kontakt:
Andres Krumme
Tel 620 2907
andres.krumme@taltech.ee 

Keskkonnatehnoloogia teaduslabor

Keskkonnatehnoloogia teaduslaboris on olemas kogu vajalik kaasaegne taristu vee- ja õhu analüüsimiseks:

 • Vedelikkromatograaf dioodrividetektori ja mass-spektromeetriga (HPLC-PDA-MS) 
 • Vedelikkromatograaf UV-VIS detektoriga (HPLC-UV-VIS) 
 • Gaaskromatograaf leekionisatsioonidetektoriga (GC-ID) 
 • Gaaskromatograaf mass-spektromeetriga (GC-MS) 
 • Ioonkromatograaf (IC) 
 • Luminomeeter 
 • Fourier teisendusega infrapunaspetromeeter (FTIR) 
 • Elektrokeemiline ja infrapuna-gaasanalüsaator 
 • Orgaanilise süsiniku määramise seade (TOC-analüsaator) 
 • Spektrofotomeetrid jpm

Laboris teostatakse hulganisti analüüse, mida vahetult rakendatakse keskkonnatehnoloogias: keemiline hapnikutarve (KHT), biokeemiline hapnikutarve (BHT), orgaaniline süsinik (TOC), lämmastiku üldsisaldus (TN) ja selle erinevad vormid, vees lahustunud anioonid ja katioonid, karedus, individualsed saasteained ja nende rühmad, erinevad lenduvad orgaanilised ühendid jpm.

Kontakt:
Sergei Preis
Tel 620 3365
sergei.preis@taltech.ee

Tekstiilitehnoloogia labor pakub järgmiseid teenuseid:

 • Tekstiilmaterjalide kiulise koostise kvantitatiivne ja kvalitatiivne analüüs
 • Kiudude morfoloogilised uuringud
 • Kiudude joontiheduse määramine
 • Lõngade ja niitide keerdumuse, joontiheduse ja tugevusomaduste määramine
 • Kangasmaterjalide pindtiheduse määramine
 • Riide struktuuri analüüs
 • Tekstiilmaterjalide värvipüsivuse määramine erinevate tegurite toimele (higile, veele, pesemisele, hõõrdele, mereveele jm)
 • Tekstiilmaterjalide mõõdupüsivuse määramine
 • Tekstiilmaterjalide pH määramine
 • Tekstiilmaterjalide tõmbe- ja rebimistugevuse määramine
 • Nihkuvus õmblustes
 • Kangasmaterjalide õhuläbilaskvuse määramine
 • Veehülgavuse määramine

Kontakt:
Tiia Plamus
Tel 620 2905
tiia.plamus@taltech.ee

Puidutehnoloogia labor

Puidutehnoloogia laboris on võimalik teostada järgmiseid katsetusi:

 • Erinevad puitmaterjalid ja nende viimistlused 
 • Puidu liimimide katsetamin
 • Vineeri katsetamine
 • Puitpolümeerkomposiite ja puitplastkomposiite
 • Mööbli tugevus- ja vastupidavuskatsetused mööblikatsestendides  
 • Materjalide kulumiskindlus
 • Mööblidetailid ja konstruktsioonid

Lisaks pakub puidutehnoloogia labor järgmiseid teenuseid: 

 • Erinevate puitmaterjalide ja komposiitide arendustööd
 • Vineeri ja spooni koolitused ja arendustööd

Kontakt:
Jaan Kers
Tel 620 2910
jaan.kers@taltech.ee

Päikeseenergeetika materjalide teaduslabor
 • Ioonkimp vakuumaurusti Vacuumservice
 • Päikesekiirguse simulaator Newport
 • Termiliste käsitluste laboratoorium 
 • DTA Differential Thermal Analysis NETZSCH
 • Magnetronpihustusseadmed
 • Vakuumaurustussüsteem
 • Laserpihustusseade
 • CVD süsteem õhukeste kilede kasvatamiseks
 • Röntgenfotoelektron spektromeeter
 • Fotoluminestsents analüüsi süsteem 
 • Mikro-Raman spektromeeter
 • Mahtuvusspektroskoopia süsteem
 • Aatomjõu mikroskoop
 • HR-SEM Skaneeriv elektonmikroskoop koos erinevate detektoritega
 • Skaneeriv elektonmikroskoop koos erinevate detektoritega
 • Integreeritud SEM-Raman-CL mõõtesüsteem
 • UV-VIS-NIR spektromeeter

Kontakt:
Marit Kauk-Kuusik
Tel 620 3360
marit.kauk-kuusik@taltech.ee

Keemiliste kiletehnoloogiate teaduslabor
 • Röntgendifraktomeeter 
 • Infrapuna-spektromeeter 
 • Optiline mikroskoop 
 • Potentsiostaat 
 • Päikesepatareide spektraalse tundlikkuse mõõtmise seade 
 • Tilga kuju analüüsi süsteem 
 • Optiline spektrofotomeeter 
 • Spektroskoopiline reflektomeeter 
 • Muudetava temperatuuriga Hall´i efekti katseseade 
 • Vaakumaurusti 
 • Inertgaasikamber
 • Toruahi 
 • Autoklaav 
 • Ultraheli-pihustuse sadestuskompleks 
 • Elektrokeemilise sadestuse kompleks 
 • Aatomkihtsadestuse kompleks

Kontakt:
Ilona Oja Acik
Tel 620 3369
ilona.oja@taltech.ee

Kuresaare kolledž

Meretehnoloogia kompetentsikeskuse MARTE (endine SCC) laborid pakuvad katse- ja projekteerimisteenuseid, konsultatsioone ja koolitusi. MARTE osaleb mitmesugustes koostöö- ja tootearendusprojektides ning kogub ja vahendab meretööstuse teavet.

MUDELKATSED

 • Meresõiduomaduste katsed
 • stabiilsus- ja takistuskatsed
 • jpm mudelkatsebasseinis ja avaveel 

DISAIN JA PROJEKTEERIMINE

 • Disain, projekteerimine, modelleerimine
 • hüdrodünaamilised arvutused
 • mitmesugune eritarkvara 

MATERJALILABOR

 • Tõmbe- ja väändekatsed simuleeritud kliimakeskkonnas (-100 – 350 °C)
 • materjalide vanandamine ja vastupidavus
 • mitmesugused eriseadmed 

MEHHATROONIKALABOR

 • Automaatika ja elektrisüsteemid, PLC süsteemid, CAD-CAM
 • elektrotehnilised mõõtmised ja analüüsid
 • 3D printimine: FDM ja SLA

TEAVE JA KOOLITUSED

 • Meretööstuse ülevaated ja teave
 • SCC ja TalTechi koolitused
 • võrgustikud ja koostöö.

Kontakt:

Tarmo Sahk
Tel +372 5661 9989
tarmo.sahk@taltech.ee

Virumaa Kolledži Põlevkivi kompetentsikeskus

Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabor

Labor pakub teenuseid järgmistes valdkondades: 

 • Tahkete kütuste (sh põlevkivi, kivisüsi, puit, turvas, biomass) analüüsid
 • Tahkete kütuste termilise töötlemise uuringud (poolkoksistamine, pürolüüs, hüdrogeenimine)
 • Vedelkütuste omaduste (sh põlevkiviõli, naftasaadused) analüüsid
 • Vedelkütuste uuringud nii põlevkivi kui nafta baasil
 • Biokütuste analüüsid (üld- ja analüütilise niiskuse määramine, tuhasus, kütteväärtuse määramine, elementanalüüs) ja uuringud

Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabor on EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L059. 
Labor asub Virumaa Kolledžis, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve.

Täpsem info:

Tel 524 7372
Olga Pihl
olga.pihl@taltech.ee
Põlevkivi Kompetentsikeskus

Eesti inseneripedagoogika keskus

Eesti inseneripedagoogika keskus on rahvusvaheliselt akrediteeritud STEM valdkonna kompetentsikeskus. Keskus kuulub  mehaanika ja tööstustehnika instituudi koosseisu.
Keskus pakub: 

 • Portfoolio koostamise õpituba
 • STEM valdkonna didaktika
 • Kõrgkoolididaktika õpituba
 • Kaasaegsed õppemeetodid STEM valdkonna õpetamisel
 • Tänapäeva õppuri roll õppeprotsessis
 • Tulemusliku õpetamise kavandamine STEM valdkonnas
 • Mentorlus
 • Reaal- ja tehnoloogiaainete mõjusa õpetamise õpituba
 • Reaal- ja tehnoloogiaainete mõjusa õpetamine probleemõppes
 • Andragoogika - täiskasvanud õppija eripärad
 • Juhendatud töökohapõhine õpe
 • Insenerigraafika õpetamise metoodika (6 EAP, 160 tundi)
 • Rakenduste loomise ja programmeerimise alused (6 EAP, 160 tundi)
 • Mikrokontrollerid ja praktiline robootika. Robootika didaktika (6 EAP, 160 tundi)
 • Majandusmatemaatika alused (6 EAP, 160 tundi)
 • Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine (6 EAP, 160 tundi)
 • Uurimistöö juhendamine loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) suunal (6 EAP, 160 tundi)
 • Meeskonnatöö ja probleemipõhine õpe (1 EAP)
 • Portfoolio koostamine ja hindamine (1 EAP)
 • Õppima õppimine (1 EAP)
 • Pedagoogiline praktika (3 EAP, 6 EAP, 5 EAP, 15 EAP)
 • Koolirobootika Arduino mikrokontrolleri baasil (2 EAP)
 • Raspberry Pi miniarvuti kiirkursus (1 EAP)
 • 3D printimine ja CAD modelleerimine (2 EAP)
 • Rakenduste loomine Pythonis (3 EAP)
 • Rakenduste loomine Scratchiga (4 EAP)

Õpitubasid ja koolitusi viiakse läbi nii TalTechis kui ka koolides/asutustes.

Täpsem info: 

Tel 620 3255
cp@taltech.ee
Eesti inseneripedagoogika keskus