Tallinna Tehnikaülikool

Stipendiumid

Loodusteaduskonna esmakursuslase stipendiumi eesmärgiks on motiveerida õppima asumist loodusteaduskonna bakalaureuseõppe õppekavadel, toetada uute üliõpilaste kohanemist ülikooliga, parandada õppeedukust, soodustada üliõpilaste varajast integreerumist teadusrühmadega ning vähendada väljalangevust esimesel õppeaastal.

Stipendium määratakse kaks korda õppeaastas: sügissemestriks (september kuni jaanuar) ja kevadsemestriks (veebruar kuni juuni). Sügissemestri stipendiumi taotlemise pingerida moodustatakse sisseastumistulemuste ja motivatsioonikirja alusel, kevadsemestri pingerida õpitulemuste ja motivatsioonikirja alusel. Septembrikuu stipendium makstakse välja tagasiulatuvalt oktoobris.

Stipendiumi taotlemiseks esitab tudeng dekaanile motivatsioonikirja kuni 1 lk (sh andmed: nimi, üliõpilaskood, pangakonto) addressil: kertu.kosk@taltech.ee.

Stipendiumit saab taotleda üliõpilane, kes õpib loodusteaduskonna bakalaureuseõppe õppekava esimesel õppeaastal, õpib täiskoormusega ning ei viibi akadeemilisel puhkusel. 

2023/2024 õppeaasta stipendiumi info:

 • Stipendiumi suurus on 200 eur/kuus.
   
 • Stipendiume eraldatakse 2023/2024. õppeaastal õppekavadele järgmiselt:
  Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad – 4;
  Rakendusfüüsika – 2;
  Toidu- ja biotehnoloogia – 2;
  Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia – 2.
   
 • Stipendiumitaotluse esitamise tähtajad: 
  Sügissemestril- 15.09.2023;
  Kevadsemestril- 9.02.2024.

VÄLISÕPE JA VÄLISPRAKTIKA

VÄLISÕPE
Kõikidel loodusteaduskonna üliõpilastel on võimalik kandideerida välisõppesse kas üheks semestriks või terveks õppeaastaks.
Igal aastal toimub kaks kandideerimisvooru:

 • põhikonkurss – veebruaris (kandideerimine sügissemestriks või terveks õppeaastaks)
 • lisakonkurss – septembris (kandideerimine kevadsemestriks)
   

Välisõppesse saab minna kas Erasmus+ programmi raames või ülikoolide vahelise kahepoolse lepingu alusel. Mis on nende erinevus:

 • Erasmus+ programmiga kaasneb automaatselt stipendium (kuuraha + õppemaksust vabastus vastuvõtvas ülikoolis jm), partnerülikoolid asuvad Euroopa Liidus.
 • Kahepoolsete lepingute alla kuuluvad ülikoolid asuvad väljaspool Euroopa Liitu, üliõpilane saab õppida ilma õppemaksuta, kuid muud välisõpinguga kaasnevad kulud tuleb ise katta või taotleda teisi stipendiume (nt Kristjan Jaagu stipendium jm, vt stipendiumi kohta allpool).
   

Mida õppida, mitu ainepunkti tuleb välisõppest tuua?

Välisõpingute ajal tuleb sooritada ühes semestris vähemalt 15 EAP mahus õppeaineid, mis sobivad oma õppekava täitmiseks.
Ülekantavate ainete sobivuse üle otsustab üliõpilase õppekavajuht. Välisõppesse minnes koostab üliõpilane välisõpingute plaani ainetest, mida plaanib välisõppeks valitud ülikoolis õppida ja kooskõlastab selle plaani oma õppekavajuhiga.
NB! Välisõppes läbitud ainete ülekandmisel Taltechis oma soorituste alla märgitakse aine tulemuseks alati „A“ (arvestatud).

Millised tingimused kehtivad välisõppesse kandideerijale?
Kandideerimise põhinõuded (sh keeletase), esitatavad dokumendid: https://taltech.ee/en/application-information

Tegemata ainepunktide arvestus välisõppe korral („trahviarved“)
Vahetult pärast välisõpingute semestrit ei toimu tegemata ainepunktide arvestust, st ei tule arvet ka välisõpingutele eelnenud ajal sooritamata jäänud ainepunktide eest. Esimene kord kontrollitakse ainepunkte pärast välisõpingute semestrile koduülikoolis järgnenud semestrit.

Õppeaja pikenemine, välisõppe semester pärast nominaalaega
- Kui tudeng läheb välisõppesse oma õppe nominaalajal (näiteks bakalaureusetudeng 6. semestril või varem), kannab seejärel välisõppe semestril läbitud õpingutest üle vähemalt 15 EAP ning järgneval semestril koduülikoolis sooritab 15 EAP (või vähem, juhul kui enne välisõpet oli õppeaineid ette sooritatud), siis pikeneb tudengi õppe nominaalaeg välisõppes oldud semestri võrra. Juhul kui tudeng kannab välisõpingutest üle vähem kui 15 EAP, läheb välisõpingute semester arvesse tavasemestrina ja Erasmuse stipp tuleb tagastada proportsionaalselt sooritamata ainepunktidega.

- Kui tasuta õppekohal õppiv tudeng läheb välisõppesse esimesel semestril pärast õppe nominaalaega (bakalaureusetudeng 7. semestril, magistritudeng 5. semestril), kannab seejärel välisõppes läbitud õpingutest üle vähemalt 15 EAP-d, siis saab ta välisõppe semestrile järgneval semestril veel tasuta kaitsta.

Stipendium
Stipendiumi summad: https://taltech.ee/en/scholarship
Stipendiumi summast makstakse välisõppe alguses 70%, ülejäänud 30% makstakse siis, kui tudeng on välisõppes sooritatud ained nõutavas mahus Taltechi üle kandnud.

Kuhu õppima minna?
Siin on näha TABEL:
1) loodusteaduskonna Erasmus+ partnerülikoolid õppekavade kaupa
2) meie teaduskonna kõikidele õppekavadele sobivad ülikoolid
Vaata mõlemast kohast!

Link kandideerimiskeskkonda SoleMove: https://saas.solenovo.fi/solemove/disp/_/en/public/nop/nop/nop
Välisõppe kohta loe lisaks https://taltech.ee/en/studyabroad
Külalisüliõpilaseks kandideerimise kord: https://oigusaktid.taltech.ee/kulalisuliopilaseks-kandideerimise-kord/  
Õppekorralduse eeskirja sätted välisõpingute kohta, § 7, link: https://oigusaktid.taltech.ee/oppekorralduse-eeskiri/

VÄLISPRAKTIKA

Erasmus+ programm pakub lisaks ka stipendiumi välisriigis praktika sooritamiseks. Praktika võib kesta 2 kuni 6 kuud ning praktika peab olema seotud üliõpilase erialaga.

Praktikale võib minna
- õpingute ajal või
- pärast ülikooli lõpetamist (vt allpool „äsjalõpetanu praktika“)

Praktikakoha
- võib üliõpilane leida iseseisvalt, väljaspool ülikooli
- lõputööga seoses juhendaja soovitusel
- pakub Erasmus+ partneriülikool ühena pakutavatest välisõppe võimalustest
- leiab üliõpilane praktika otsingumootoriga, vt siit: https://taltech.ee/en/internshipabroad#p1056

Praktikale on võimalik kandideerida aastaringselt, dokumendid tuleb vormistada hiljemalt 1 kuu enne praktika algust.
Kui praktika on oma õppekavas juba sooritatud, siis on võimalik kanda praktika üle 6 EAP ainena koodiga UTT0130 - Internship Abroad (Välispraktika).
Välispraktika kohta täpsemalt (stipendiumi summasid riigiti) vt siit: https://taltech.ee/en/internshipabroad

NB!
- Erasmus+ välisõppe stipendiumit ja Erasmus+ välispraktika stipendiumit ei saa samaaegselt kasutada.
- Kui sooritad välisõppes ainult välispraktika, siis selle 6 EAP ülekandmine ei anna alust nominaalaja pikenduseks. Pikenduseks tuleb lisaks välispraktikale sooritada ja üle kanda ka välisaineid, et kokku saaks välisõppest kanda üle vähemalt 15 EAP.

Äsjalõpetanu praktika

Välispraktikat on võimalik sooritada ka pärast õpingute lõpetamist. Erasmus+ äsjalõpetanu välispraktika stipendiumile tuleb kandideerida siis, kui oled veel TalTechi üliõpilaste nimekirjas (vähemalt 1 kuu enne lõputöö kaitsmist), praktika peab toimuma ühe aasta jooksul pärast lõpetamist. Äsjalõpetanu praktika stipendiumite arv on piiratud.