Tallinna Tehnikaülikool

Uurimisrühmad

Ettevõtete tootlikkus, investeeringud ja konkurentsivõime eksportturgudel

Uurimisgrupi juht: professor Kadri Männasoo, kadri.mannasoo@taltech.ee; Tel 620 4051

Liikmed: Juan Carlos Cuestas, Hakan Berber, Simona Ferraro, Kaja Lutsoja, Jelena Matina, Kirsti Rumma, Tõnn Talpsepp

Doktorandid: Heili Hein, Kaido Kepp, Katriin Ranniku, Svetlana Ridala (kaitses 2021), Artjom Saia, Helery Tasane

Järeldoktorandid: Rachatar Nilavongse

Temaatika ja kompetentsid

Võtmesõnad: tootlikkus, innovatsioon, T&A, investeeringud, eksport, digitaalne majandus

Uurimissuund tegeleb võrdlevate regionaalsete ja mikrotasandi uuringutega. Uurimiskeskmeks on tootlikkus, innovatsioon, investeeringud ja konkurentsivõime eksportturgudel. Teadustöö eesmärgiks on selgitada, millised tegurid toetavad ning millised takistused pidurdavad tootlikkust tõstvaid investeeringuid uutesse tehnoloogiatesse ja tootmisprotsessidesse, inimkapitali, teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni.

Ühe uurimissuunana uuritakse regionaalse konvergentsi teemasid kaasates uurimisraamistikku ruumilisi aspekte ja institutsionaalseid tegureid. Eesmärgiks on saada uusi teadmisi digitaalse innovatsiooni ja digitaalsete lahenduste kasutuselevõtu mõju kohta tootlikkuse kasvule ja majanduslikule heaolule. Uurimisvaldkond toetab poliitikameetmete väljatöötamist riigi stabiilse ja pikaajalise majanduskasvu huvides rakendades nüüdisaegseid tõenduspõhiseid kvantitatiivseid mudeleid ja ökonomeetrilisi hinnanguid uurimaks erinevate nii majanduskeskkonnast kui ettevõtete ja indiviidide otsustustest ning stiimulitest tulenevate tegurite mõju tootlikkusele, innovatsioonile ja ekspordivõimele

Olulisemad projektid:

Valitud artiklid:

TalTech prioriteetne teadussuund: Innovatiivsed VKE-d ja digitaalne majandus

Uurimisrühma senised rakendused ettevõtluses, majanduses, ühiskonnas:

  • Projekti LMEAE20102 raames Maa-Ameti konsulteerimine 2020-2021, „Statistika-alane konsultatsioon maa korralise hindamise metoodika väljatöötamiseks“, mida rakendatakse 2022 aasta korralise elamu- ja põllumajandusmaade hindamise protsessis.
  • RiTa (LEP19010ME) raames projekti tulemuste publitseerimine. Somp, M.; Hazak, A.; Männasoo, K. (2021). Põlevkivielektri ja -õli väljavaated, kliimamuutus ja tulevikutehingud. Riigikogu Toimetised. 44, 105−114.
Kadri uurimisgrupp

Vasakult Artjom Saia, Heili Hein, Jelena Matina, Simona Ferraro, Katriin Ranniku, Kadri Männasoo, Hakan Berber, Helery Tasane, Juan Carlos Cuestas


Majanduslik tulemuslikkus, integratsioon, valitsemine ja poliitika

Uurimisgrupi juht: professor Karsten Staehr, karsten.staehr@taltech.ee

Liikmed: Tairi Rõõm, Natalia Levenko

Järeldoktor: Rachatar Nilavongse (kuni 31.07.2021)

Doktorandid:Kersti Harkmann (kuni 31.03.2021), Krista Kollo*, Liina Rebane*, Nicolas Reigl, Orsolya Soosaar, Katri Urke
* 2021. aastal akadeemilisel puhkusel

Teemad ja kompetentsid

Võtmesõnad: makroökonoomika, rahvusvaheline integratsioon, rahvusvaheline rahandus, avaliku sektori majandus, tööturuökonoomik, leibkondade ökonoomika, majanduse valitsemine

Uurimisrühma liikmete teadustöö põhisuunaks on aktuaalsed majanduspoliitilised probleemid, mis mõjutavad majanduslikku tulemuslikkust kiirelt muutuvas majanduskeskkonnas. Rühma eesmärgiks on  identifitseerida võtmelise tähtsusega seoseid nii mikro- kui ka makrotasandil, tuvastada uusi majanduspoliitilisi probleemening töötada välja uusi poliitilisi meetmeid majandusliku tulemuslikkuse parandamiseks.

Uurimisrühma doktorikraadiga liikmed töötavad individuaalselt, koos uurimisrühma teiste liikmetega või juurimisrühma mittekuuluvate teadlastega. Suurem osa uurimistöödest on empiirilised ning selge rakendusliku fookusega. Uurimustes kasutatakse reeglina kaasaegset ökonomeetrilist metoodikat ja avalikke või mitteavalikke andmebaase. Uurimisrühma vanemliikmetel on kõigil doktorikraad prestiižsetest ülikoolidest ja nad on aktiivsed tegevteadlased, kelle publikatsioone avaldatakse regulaarselt kõrgetasemelistes rahvusvahelistes teadusajakirjades. Rühma liikmete kompetentsid täiendavad osaliselt üksteist, kuna osad rühmaliikmed keskenduvad kõrgetasemelistele ökonomeetrilistele meetoditele, osad kaasaegsele majandusanalüüsile ja osad majanduspoliitikale. Uurimisrühma doktorikraadiga liikmed on oma uurimistööde väljundite ja RePEc/Ideas edetabelite alusel ühed produktiivseimad ja rohkem viidatud majandusteadlased Eestis.

Uurimisrühma üheks prioriteediks on doktorantide juhendamine: Levenko kaitses doktorikraadi 2020. aastal, Harkmann kaitses 2021. aastal ning Reigl kaitseb eeldatavasti 2022. aastal. Doktorandid töötavad üldiselt Staehri või Rõõmu juhendamisel oma individuaalsete uurimisprojektidega, kuid teevad ka juhendajatega koostööd erinevate projektide raames.

Väljapaistvad teadustulemused (avaldatud või aktsepteeritud 2021. aastal):

Harkmann, K.; Staehr, K. (2021). Current account drivers and exchange rate regimes in Central and Eastern Europe. Journal of International Money and Finance, 110, art no. 102286.

Mathä, T. Y; Millard, S.; Rõõm, T.; Wintr, L.; Wyszyński, R. (2021). Shocks and labour cost adjustment: evidence from a survey of European firms. Oxford Economic Papers, 73 (3), 1008-1033

Meriküll, J.; Kukk, M.; Rõõm, T. (2021). What explains the gender gap in wealth? Evidence from administrative data. Review of Economics of the Household, 19, 501-547

Nilavongse, R.; Rubaszek, M.; Staehr, K.; Uddin, G. S. (2021). Foreign and domestic uncertainty shocks in four open economies. Open Economies Review.

Reigl, N.; Uusküla, L. (2021). Alternative frameworks for measuring credit gaps and setting countercyclical capital buffers. Journal of Financial Economic Policy, 13 (2), 161−179.

Staehr, K. (2021). Export performance and capacity pressures in Central and Eastern Europe. International Economics, 165, 204−217.

AAK prioriteetsed suunad: Tulevikku vaatav riigivalitsemine

Osalus välisriikide akadeemiate ja/või muude oluliste TA&I-ga seotud välisorganisatsioonide töös lõppenud aastal:

Income, Wealth and Gender, Horizon2020 projekt InWeGe (Tairi Rõõm, Orsolya Soosaar)

Institutions for Knowledge Intensive Development: Economic and Regulatory Aspects in South-East Asian Transition Economies VFP16057 (Natalia Levenko, Karsten Staehr)

Individual Behaviour and Economic Performance: Methodological Challenges and Institutional Context VFP20046 (Rachatar Nilavongse).

Rakendusliku väljundiga teadus- ja arendustegevused

Enamik uurimisrühma liikmetest (Staehr, Rõõm, Levenko, Harkmann, Reigl, Soosaar, Urke, Kollo, Rebane) on seotud  Eesti Pangaga ning teostavad seal analüüse või rakendusuuringuid.


Rahandus ja digimajandus: finantskäitumine, turud ning konkurentsivõime

Uurimisgrupi juht: dotsent Laivi Laidroo, laivi.laidroo@taltech.ee, +372 620 4056

Liikmed: Karin Jõeveer, Mari Avarmaa, Kristjan Liivamägi, Tõnn Talpsepp, Enn Listra, Kalle Ahi

Doktorandid: Mari-Liis Kukk, Pavlo Illiashenko, Kaido Kepp, Triinu Tapver

Temaatika ja kompetentsid

Võtmesõnad: FinTech, finantsvahendus, digitaalne majandus, finantsökonoomika, käitumuslik rahandus

Uurimisgrupi eesmärgiks on panustada kaasaegsesse akadeemilisse kirjandusse finantsökonoomika valdkonnas. Erilist tähelepanu pööratakse teemadele, mis seonduvad rahanduse digitaliseerumisega (näit. ühisrahastus, ICOd, krüptoraha, digitaalsed rahakotid, robotnõustamine), FinTech’ide ärimudelite ning ökosüsteemidega ning jätkusuutliku rahandusega. Uurimisgrupi teadustegevus on ühtlasi seotud struktuuriökonoomika ning majandusliku arengu, innovatsiooni, tehnoloogilise muutuse ning kasvuga.

Traditsioonilisi ning käitumusliku rahanduse teooriaid rakendatakse ettevõtte rahanduse, eraisikurahanduse, finantsturgude ning pangandusega seotud teemade uurimisel eesmärgiga mõista paremini indiviidide, ettevõtete ja finantsvahendajate käitumist ning nendevahelisi seoseid (peamiselt Euroopa kontekstis). Interdistsiplinaarset lähenemist rakendatakse uurimaks rahanduse rohepöörde ning digitaliseerumisega seotud ärilisi, seadusandlikke ning tehnoloogilisi aspekte ning nende majanduslikku mõju. Viimane on oluline määratlemaks tegureid, mis aitaksid parandada riikide majanduste konkurentsivõimet ja käekäiku läbi sobilike regulatiivsete meetmete rakendamise.

Valitud projektid:

Osalemine võrgustikus: COST Action - Fintech and Artificial Intelligence in Finance

Valik artikleid:

TalTech’i akadeemilise arengukava prioriteetne valdkond: Innovaatilised SME-d ja digitaalne majandus

Uurimisrühma senised rakendused ettevõtluses, majanduses, ühiskonnas:
Koostöös FinanceEstoniaga valmis teistkordselt aruanne FinTech Report Estonia 2021. See peegeldab Eesti FinTech maastiku hetkeolukorda ning tulevikuväljavaateid. Selle tulemusi on esitletud erinevate aruande koostamisega seotud osapoolte poolt valdkonda tutvustaavatel üritustel ja kajastatud ka Äripäeva artiklis.

Laivi uurimisgrupp

Vasakult Pavlo Illiashenko, Kaido Kepp, Laivi Laidroo, Enn Listra, Shaun Deanesh, Mari-Liis Kukk, Mari Avarmaa, Triinu Tapver


Teadmistepõhisus ja sotsiaalmajanduslik kaasatus jätkusuutliku arengu edutegurina

Uurimisrühma juht: professor Aaro Hazak, aaro.hazak@taltech.ee, 620 4050

Liikmed: Hakan Berber, Simona Ferraro, Merike Kukk, Marit Rebane, Kirsti Rumma, Ako Sauga, Tõnn Talpsepp

Doktorandid:Helery Tasane, Risto Uuk*, Heili Hein, Artjom Saia, Triinu Tapver,
* 2021. aastal akadeemilisel puhkusel

Külalis-järeldoktorid (juhendaja Aaro Hazak):• Leonardo Ivarola (2019-2021); “Institutions and Social Behavior in Complex Systems”; PhD Buenos Aires University (Argentina),

Temaatika ja kompetentsid

Võtmesõnad: Institutsioonid, jätkusuutlik majandusareng, efektiivsus, heaolu, inimkapital, inimkäitumine

Uurimisrühma fookuses olid erinevad mikro- ja makrotasandi protsessid ning käitumuslikud ja institutsionaalsed käivitustegurid, mis võivad kiirendada arenevate majanduste järelejõudmist juhtivatele teadmistepõhistele majandustele ning viia sotsiaalmajanduslikult jätkusuutlikule arenguteele (JEL: O). Uuriti teadmiste absorbeerimise võimekuse väljaarendamise takistusi ning arengu ulatusliku regionaalse tasakaalustamatuse mõjureid (JEL: P2), samuti kliimamuutusega seonduvaid jätkusuutliku arengu probleeme. Töö tulemused võimaldavad paremini mõista potentsiaalselt latentseid või alahinnatud tegureid, mis mõjutavad arengu ja heaolu dünaamikat ning inimkapitali ja kaasaegse tehnoloogia rakendamise efektiivsust (arenevates) majandustes. Eeskätt on teostatavate uuringute fookuses olnud inimkapitali kasutamise tõhusus, tervise ja majanduslike tulemuste seosed, intellektuaalsesse kapitali tehtavate investeeringute stiimulid, teadus- ja arendustegevuse mõjutegurid (JEL: I2), kaasaegsete tehnoloogiate efektiivse rakendamise ning töökorralduse ja regulatsiooni küsimused, sh kaasaegses interdistsiplinaarses käsitluses.

Olulisemad projektid:

Artikleid:

Nurk, Gunnar; Loog, Mart; Valgepea, Kaspar; Mäeorg, Uno; Kollist, Hannes; Hazak, Aaro; Männasoo, Kadri; Sander, Priit; Kask, Kaia; Siirde, Andres; Järvik, Oliver; Nešumajev, Dmitri; Gušča, Jūlija; Uibu, Mai; Trikkel, Andres; Pihu, Tõnu; Konist, Alar; Maaten, Birgit; Liira, Martin (2021). Kliimamuutuste leevendamine läbi CCS ja CCU tehnoloogiate (ClimMit). Projekti „Kliimamuutuste leevendamine CCS ja CCU tehnoloogiate abil“ lõpparuanne (1−66).

Kukk, M. (2021). What are the triggers for arrears on debt over a business cycle? Evidence from panel data. International Journal of Finance Economics. DOI: 10.1002/ijfe.2565.

Meriküll, J.; Kukk, M.; Rõõm, T. (2021). What explains the gender gap in wealth? Evidence from administrative data. Review of Economics of the Household, 19,  501−547. DOI: 10.1007/s11150-020-09522-x.

Kukk, M., & van Raaij, W. F. (2021). Joint and individual savings within families: evidence from bank accounts. Journal of Family and Economic Issues, 1-23. DOI: 10.1007/s10834-021-09783-3

Ferraro, S., Agasisti, T., Porcelli, F., & Soncin, M. (2021). Local governments’ efficiency and educational results: empirical evidence from Italian primary schools. Applied Economics, 1-23. DOI: 10.1080/00036846.2021.1896672

Akadeemilise Arengukava prioriteetne suund: Innovaatilised SME-d ja digitaalne majandus

Uurimisrühma senised rakendused ettevõtluses, majanduses, ühiskonnas (viited projektidele, lepingutele, uudistele vms)
•    RiTa projekt ClimMit rakenduslike tulemuste tutvustamine ja arutelu Eestis ning meediakajastus