Tallinna Tehnikaülikool

Uurimisgrupi juht: professor Kadri Männasoo, kadri.mannasoo@taltech.ee; Tel 620 4051

Liikmed: Juan Carlos Cuestas, Simona Ferraro, Kaja Lutsoja, Jelena Matina, Kirsti Rumma, Tõnn Talpsepp

Doktorandid: Heili Hein, Kaido Kepp, Katriin Pakkas, Artjom Saia, Helery Tasane (kuni doktoritöö kaitsmiseni 21.12.2023), Miina Hõbenael, Katriin Pakkas (akadeemilisel puhkusel)

Temaatika ja kompetentsid

Võtmesõnad: tootlikkus, innovatsioon, T&A, investeeringud, eksport, digitaalne majandus

Uurimissuund tegeleb võrdlevate regionaalsete ja mikrotasandi uuringutega. Uurimiskeskmeks on tootlikkus, inimkapital, innovatsioon, investeeringud ja konkurentsivõime eksportturgudel. Teadustöö eesmärgiks on selgitada, millised tegurid toetavad ning millised takistused pidurdavad tootlikkust tõstvaid investeeringuid uutesse tehnoloogiatesse ja tootmisprotsessidesse, inimkapitali, teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni. Ühe uurimissuunana uuritakse regionaalse konvergentsi teemasid kaasates uurimisraamistikku ruumilisi aspekte ja institutsionaalseid tegureid. Eesmärgiks on saada uusi teadmisi digitaalse innovatsiooni ja digitaalsete lahenduste kasutuselevõtu mõju kohta tootlikkuse kasvule ja majanduslikule heaolule. Uurimisvaldkond toetab poliitikameetmete väljatöötamist riigi stabiilse ja pikaajalise majanduskasvu huvides rakendades nüüdisaegseid tõenduspõhiseid kvantitatiivseid mudeleid ja ökonomeetrilisi hinnanguid uurimaks erinevate nii majanduskeskkonnast kui ettevõtete ja indiviidide otsustustest ning stiimulitest tulenevate tegurite mõju tootlikkusele, innovatsioonile ja ekspordivõimele

Olulisemad projektid:

Valitud artiklid:

TalTech prioriteetne teadussuund: Innovaatilised ettevõtted ja tulevikku vaatav riigivalitsemine

Uurimisrühma senised rakendused ettevõtluses, majanduses, ühiskonnas:

  • Käivitus laialdane rahvusvaheline koostöö COST tegevuse (CA21163) HiTEc raames, milles osalevad teadlased 32 riigist ning mis keskendub komplekssete andmete modelleerimisele ja analüütilistele rakendustele. Uurimisrühma juht on COST tegevuse juhtkomitee liige ning osaleb kahes töögrupis (WG1: Complex and text data, WG5: Applications and transfer).
Kadri uurimisgrupp

Vasakult Artjom Saia, Heili Hein, Jelena Matina, Simona Ferraro, Katriin Pakkas, Kadri Männasoo, Hakan Berber, Helery Tasane, Juan Carlos Cuestas

Majanduslik tulemuslikkus, integratsioon, valitsemine ja poliitika

Uurimisgrupi juht: professor Karsten Staehr, karsten.staehr@taltech.ee

Liikmed: Natalia Levenko

Doktorandid: Katri Urke, Gerda Kirpson

Teemad ja kompetentsid

Võtmesõnad: makroökonoomika, rahvusvaheline integratsioon, rahvusvaheline rahandus, avaliku sektori majandus, majanduse valitsemine

Uurimisrühm uurib majanduslikku tulemuslikkust mõjutavaid tegureid kiirelt muutuvates ja omavahel seotud majandustes. Rühma eesmärgiks on uurida tänapäevaseid poliitilisi probleeme, et tuvastada võtmelise tähtsusega makro- ja mikroökonoomilisi seoseid ja töötada välja poliitilisi meetmeid majandusliku tulemuslikkuse parandamiseks. Peamised uurimisvaldkonnad on makromajanduslik stabiilsus, rahvusvahelised majandussidemed, fiskaalne jätkusuutlikkus, inflatsioon, ootuste kujunemine ja finantsstabiilsus.

Uurimisrühma doktorikraadiga liikmed töötavad individuaalselt, koos uurimisrühma teiste liikmetega või uurimisrühma mittekuuluvate teadlastega. Suurem osa uurimistöödest on empiirilised ning selge rakendusliku fookusega. Uurimustes kasutatakse reeglina kaasaegset ökonomeetrilist metoodikat ja avalikke või mitteavalikke andmebaase. Rühma liikmete kompetentsid täiendavad osaliselt üksteist, kuna osad rühmaliikmed keskenduvad kõrgetasemelisele kaasaegsele majandusanalüüsile ja osad majanduspoliitikale.

Uurimisrühma üheks prioriteediks on doktorantide juhendamine. Doktorandid töötavad iseseisvalt oma uurimisprojektide kallal, kuid teevad erinevate projektide raames ka koostööd uurimisrühma kogenenumate akadeemiliste liikmetega.

Väljapaistvad teadustulemused (avaldatud või aktsepteeritud 2022. aastal või hiljem):

Kirpson, G.; Staehr, K. (2023, forthcoming). Do individuals expect the Phillips curve? Evidence from the European Consumer Expectations Survey. Economics Letters.

Levenko, N.; Staehr, K.(2023). Self-reported tax compliance in post-transition Estonia. Economic Systems ,47 (3), #101047.

Cuestas, J. C.; Kukk, M.; Levenko, N. (2023). Misalignments in house prices and economic growth in Europe. Applied Economics , 55 (28), 3215−3237

Staehr, K.; Urke, K. (2022) The European structural and investment funds and public investment in the EU countries. Empirica, 49 (4),1031−1062

AAK prioriteetsed suunad: Tulevikku vaatav riigivalitsemine

Rakendusliku väljundiga teadus- ja arendustegevused

Enamik uurimisrühma liikmetest (Staehr, Levenko, Urke, Kirpson) on seotud  Eesti Pangaga ning teostavad seal analüüse või rakendusuuringuid.

Rahandus ja digimajandus: finantskäitumine, turud ning konkurentsivõime

Uurimisgrupi juht: dotsent Laivi Laidroo, laivi.laidroo@taltech.ee, +372 620 4056

Liikmed: Karin Jõeveer, Mari Avarmaa, Kristjan Liivamägi, Tõnn Talpsepp, Kalle Ahi

Doktorandid: Pavlo Illiashenko (kaitses 09.08.2023), Kaido Kepp, Triinu Tapver (kaitses 20.12.2022)

Temaatika ja kompetentsid

Võtmesõnad: FinTech, finantsvahendus, digitaalne majandus, finantsökonoomika, käitumuslik rahandus

Uurimisgrupi eesmärgiks on panustada kaasaegsesse akadeemilisse kirjandusse finantsökonoomika valdkonnas. Erilist tähelepanu pööratakse teemadele, mis seonduvad rahanduse digitaliseerumisega (näit. ühisrahastus, ICOd, krüptoraha, digitaalsed rahakotid, robotnõustamine), FinTech’ide ärimudelite ning ökosüsteemidega ning jätkusuutliku rahandusega. Uurimisgrupi teadustegevus on ühtlasi seotud struktuuriökonoomika ning majandusliku arengu, innovatsiooni, tehnoloogilise muutuse ning kasvuga.

Traditsioonilisi ning käitumusliku rahanduse teooriaid rakendatakse ettevõtte rahanduse, eraisikurahanduse, finantsturgude ning pangandusega seotud teemade uurimisel eesmärgiga mõista paremini indiviidide, ettevõtete ja finantsvahendajate käitumist ning nendevahelisi seoseid (peamiselt Euroopa kontekstis). Interdistsiplinaarset lähenemist rakendatakse uurimaks rahanduse rohepöörde ning digitaliseerumisega seotud ärilisi, seadusandlikke ning tehnoloogilisi aspekte ning nende majanduslikku mõju. Viimane on oluline määratlemaks tegureid, mis aitaksid parandada riikide majanduste konkurentsivõimet ja käekäiku läbi sobilike regulatiivsete meetmete rakendamise.

Valitud projektid:

Osalemine võrgustikus: COST Action - Fintech and Artificial Intelligence in Finance

Valik artikleid:

TalTech’i akadeemilise arengukava prioriteetne valdkond: Innovaatilised SME-d ja digitaalne majandus

Uurimisrühma senised rakendused ettevõtluses, majanduses, ühiskonnas:
Koostöös FinanceEstoniaga valmis teistkordselt aruanne FinTech Report Estonia 2021. See peegeldab Eesti FinTech maastiku hetkeolukorda ning tulevikuväljavaateid. Selle tulemusi on esitletud erinevate aruande koostamisega seotud osapoolte poolt valdkonda tutvustaavatel üritustel ja kajastatud ka Äripäeva artiklis.

Laivi uurimisrühm

Vasakult Kristjan Liivamägi, Triinu Tapver, Pavlo Illiashenko, Laivi Laidroo, Karin Jõeveer, Mari Avarmaa, Kaido Kepp ja Kalle Ahi.

Inimkapital, vaimne tervis ja sotsiaalmajanduslik kaasatus jätkusuutliku arengu edutegurina

Uurimisrühma juht: professor Aaro Hazak, aaro.hazak@taltech.ee, 620 4050

Liikmed: Merike Kukk, Tairi Rõõm, Simona Ferraro, Marit Rebane

Doktorandid: Miina Hõbenael, Vladislav Fjodorov, Helery Tasane (kuni doktoritöö kaitsmiseni 21.12.2023), Artjom Saia, Heili Hein, Liina Rebane

Külalis-järeldoktorid (juhendaja Aaro Hazak):• Leonardo Ivarola (2019-2021); “Institutions and Social Behavior in Complex Systems”; PhD Buenos Aires University (Argentina),

Temaatika ja kompetentsid

Võtmesõnad: Institutsioonid, jätkusuutlik majandusareng, efektiivsus, heaolu, inimkapital, inimkäitumine, vaimne tervis

Uurimisrühma fookuses on tervisega seonduvate, käitumuslike ja institutsionaalsete tegurite seosed erinevate majandusväljunditega, mis võivad mõjutada sotsiaalmajanduslikult jätkusuutlikku arengut. Eeskätt on teostatavate uuringute teemad seotud inimkapitali kasutamise tõhususe, sotsiaalmajandusliku kaasatuse ja ebavõrdsuse, vaimse tervise ja majanduslike väljundite seoste, kaasaegsete tehnoloogiate efektiivse rakendamise ning töökorralduse ja regulatsiooni küsimustega, sh kaasaegses interdistsiplinaarses käsitluses. Uuritud on ka kliimamuutusega seonduvaid jätkusuutliku arengu probleeme. Töö tulemused võimaldavad paremini mõista potentsiaalselt latentseid või alahinnatud tegureid, mis mõjutavad arengu ja heaolu dünaamikat ning inimkapitali ja kaasaegse tehnoloogia rakendamise efektiivsust majanduses.

Olulisemad projektid:

Artikleid:

Kukk, M., Meriküll, J., Rõõm, T. (2023). The Gender Wealth Gap in Europe: Application of Machine-Learning to Predict Individual-level Wealth. The Review of Income and Wealth ,69(2), 289-317. DOI:10.1111/roiw.12596

Kukk, M. (2023). What are the triggers for arrears on debt over a business cycle? Evidence from panel data. International Journal of Finance Economics, 28(3), 2811-2833. DOI: 10.1002/ijfe.2565.

Tasane, H., Srun, S. (2023). The Institutional Environment, Human Capital Development, and Productivity-Enhancing Factors: Evidence from ASEAN Countries.TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia, 1-16. DOI: 10.1017/trn.2022.13

Tapver, T. (2023). Luck and skill in the performance of global equity funds in Central and Eastern Europe. Managerial Finance, 49(4), 597-619.DOI: 10.1108/MF-01-2022-0051

Kukk, M.,van Raaij, W. F. (2022). Joint and individual savings within families: evidence from bank accounts. Journal of Family and Economic Issues,43, 511-533. DOI: 10.1007/s10834-021-09783-3

Saia, A., Neshumayev, D., Hazak, A., Sander, P., Järvik, O., Konist, A. (2022). Techno-economic assessment of CO2 capture possibilities for oil shale power plants. Renewable and Sustainable Energy Reviews,169, 112938. DOI: 10.1016/j.rser.2022.112938

Ferraro, S., Agasisti, T., Porcelli, F., & Soncin, M. (2021). Local governments’ efficiency and educational results: empirical evidence from Italian primary schools. Applied Economics, 53(35), 4017-4039. DOI: 10.1080/00036846.2021.1896672

Mathä, T. Y; Millard, S.; Rõõm, T.; Wintr, L.; Wyszyński, R. (2021). Shocks and labour cost adjustment: evidence from a survey of European firms. Oxford Economic Papers, 73 (3), 1008-1033

Meriküll, J.; Kukk, M.; Rõõm, T. (2021). What explains the gender gap in wealth? Evidence from administrative data. Review of Economics of the Household, 19, 501-547

Akadeemilise Arengukava prioriteetne suund: Innovaatilised SME-d ja digitaalne majandus