TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Mereveondus

Mereveondus hõlmab endas nii kauba kui reisijate vedu. Merd mööda veetakse ligi 90% kaubast. Nõudlus vedude järele järjest kasvab ning see omakorda soodustab tarneahela juhtimisega seotud arenguid konkurentsivõimelisuse säilitamiseks. Traditsioonilisele veoteenusele on lisandunud terminali- ja laoteenused, agenteerimine ja prahtimine jne, mis on tihedalt seotud mereveonduse digitaliseerumise ja sellega kaasnevate muudatustega nii merendussektori toimimises, haridusvaldkonnas kui ka teadus- ja arendustegevuses.

EMERA merenduskeskuse valdkonnaspetsialistidel on kaasaegsed teadmised ja praktilised kogemused, mis kombineerituna võimaldavad merendussektorile pakkuda teadmusteenuseid, et arendada ning tõhustada mereveonduse ja sadamate majandamisega seonduvat. Selle suuna arendamiseks on Eesti Mereakadeemias loodud mereveonduse tenuuriprofessori ametikoht, millel alustas tööd Ulla Pirita Tapaninen 2021 aasta kevadel.

Mereveonduse teemal Eesti Mereakadeemias

2020. aastal viidi läbi Tallinna Sadama keskkondliku mõju ja kasvuhoonegaaside emissiooni hindamine. Töö eesmärgiks oli hinnata ASi Tallinna Sadam (TS) tegevusega kaasnevat keskkonnamõju (merekeskkond, välisõhk, energiakasutus jms) lähtudes TS säästva arengu eesmärkide strateegiast (kliimaneutraalsuse saavutamine, ringmajandus, energiatõhusus) ning töötada välja mõõdikud ning eesmärk-tasemed strateegia keskkondlike eesmärkide saavutamiseks.

Uuringut teostasid Jonne Kotta, Stanislav Štõkov ja Mihhail Fetissov.

Raportiga saab tutvuda siin: Tallinna Sadama emissiooni kaardistamise lõpparuanne

Mereveonduse tenuuriprofessori Ulla Pirita Tapaninen blogiga on võimalik tutvuda siin: Blog - Tales of Talsinki