Tallinna Tehnikaülikool

Õppekava annab laiapõhjalised teadmised jätkusuutlikust ettevõtlusest ja ärimudelitest ning praktilised oskused ringsele majandusmudelile ülemineku kavandamiseks ja rakendamiseks.

Seoses Eesti ja EL rohepöörde eesmärkide täitmisega on tekkinud ühiskonnas suur nõudlus roheoskuste ja -teadmistega spetsialistide järele. “Jätkusuutliku ettevõtluse ja ringmajanduse“ õppekava fookus on suunatud nende eesmärkide saavutamisele ning jätkusuutlikuma ja kliimaneutraalsema tuleviku kujundamisele.

 • Õppekava on ainulaadne Eestis, sest jätkusuutlikule ettevõtlusele ja ringmajandusele keskenduvat bakalaureuseõppekava regioonis ja meile võrreldavates lähiülikoolides ei ole.
 • Õppekava aluseks on Tallinna Tehnikaülikooli majandus-, inseneri- ja loodusteaduskonna tippteadus ning tugev koostöö ettevõtluspartnerite ning avaliku sektori organisatsioonidega ringmajanduse alal. Ligi kaks kolmandik õppejõududest on doktorikraadiga.
 • Õpe on interdistsiplinaarne, integreerides majanduse, ettevõtluse, tehnoloogia ja loodusteaduste alased teadmised üldiste oskuste ja teadmistega, mis annab võimekuse komplekselt ja süsteemselt mõelda, kriitiliselt analüüsida, olla lahendustele ning koostööle orienteeritud.
 • Õpe on võimalikult projekti- ja probleemipõhine, kus olulisel kohal on tugev seos praktilise maailmaga. Praktilised oskused võimaldavad teha tulevikus paremaid karjäärivalikuid.
 • Õppekava arendusse on aktiivselt kaasatud Eesti Energia, Enefit Power AS, Viru Keemia Grupp, Swedbank Eesti AS, KPMG, Keskkonnaamet jt ettevõtted ning organisatsioonid.
 • Õppekava on arendatud Õiglase Ülemineku Fondi toel ja selle disainimisel on võetud arvesse tööandjate soovitusi ja vajadusi tööjõuturul nii lühi-, kesk- kui ka pikas perspektiivis.
 • Pane tähele! Õppetöö toimub TalTech Virumaa kolledžis Kohtla-Järvel.

Kas teadsid, et …

õpilased kuulamas ja kirjutamas

Jätkusuutliku ettevõtluse ja ringmajanduse õppekaval õppides saad teada, kuidas keskkonnast tulenevate piirangute valguses organiseerida, planeerida, analüüsida ja juhtida organisatsiooni üleminekut ressursiefektiivsemale ja jätkusuutlikumale majandustegevusele.

Õppe käigus omandad laiapõhjalised ettevõtlusteadmised ja -oskused jätkusuutlikkuse põhimõtetele toetuvate ärimudelite arendamiseks ja juhtimiseks ning saad tervikliku pildi ettevõtte protsessidest ning seda toetavatest ärifunktsioonidest.

Lisaks omandad teadmisi ja praktilisi oskusi roheliste tehnoloogiate ja ringmajanduse mudelmeetodite ning -vahendite rakendamiseks teenindus- ja tööstusettevõtetes.

Õpingute ajal tuleb sul kirjutada ettevõttepõhine erialaprojekt ja läbida 2-3 kuuline praktika, mis aitab tugevdada reaaleluliste probleemide analüüsimise ja lahendamise oskusi.

Eriala sisu

Jätkusuutliku ettevõtluse ja ringmajanduse õppekava annab sulle järgmised teadmised ja oskused:

 • Õpingute alguses omandad üldised teadmised majandusteaduse põhimõistetest ja majanduse seaduspärasustest, oskused majandusprobleeme matemaatiliselt tõlgendada ning saad ülevaate ringmajanduse aluspõhimõtetest ja ringse majandusmudeli koostisosadest. Nende teadmiste tugevdamiseks viiakse sind juba õpingute alguses kokku praktilise maailmaga, tutvustades eriala sissejuhatavas õppeaines ettevõtteid, kes on teel või juba rakendavad jätkusuutlikumale majandamisele üleminekut.

 • Õpingute käigus omandad teoreetilised ja praktilised baasteadmised ettevõtluse põhimõistetest ja protsessidest. Tead, kuidas kavandada ja hinnata jätkusuutlikke ärimudeleid ja neid erinevates ettevõtluskeskkondades rakendada. Tunned äri põhifunktsioone ja oskad näha nendevahelisi seoseid jätkusuutlikule ja ringsele majandusmudelile ülemineku kontekstis. Saad uusi teadmisi jätkusuutlikkusest turunduses, eetikast ja vastutustundlikkusest ettevõtluses, ESG (keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimisstandardite kogum) raamistikust ja põhimõtetest. Samuti oskused, kuidas teha kestlikku aruandlust ja rakendada jätkusuutliku rahanduse põhimõtteid finantsjuhtimises ning ülevaate ringmajanduse ja kestliku ühiskonna õiguslikest aspektidest.

 • Tööturule suundumiseks saad erialaspetsiifilise ettevalmistuse roheliste tehnoloogiate ja ringmajanduse õppeainetest, mille tulemusena oskad läbi viia olelusringi hindamise analüüsi, tunned rohelisi tehnoloogiaid, nende rakendusvaldkondi,  keskkonnasäästlikke tootearenduse strateegiaid ja raamistikke ning oskad kirjeldada erinevate toormete ja nende jäätmete ringlussevõttu ja ümbertöötlemise rakendusvõimalusi ressursside kestliku väärindamise kontekstis.

Tutvu jätkusuutliku ettevõtluse ja ringmajanduse õppekava täisversiooniga

tudengid praktikumis

Tulevik

Eriala tulevikuväljavaated

Õpe toimub Kohtla-Järvel TalTechi Virumaa kolledžis. Ida-Virumaa ambitsioon on olla 2035. aastal tunnustatud eestvedaja uue teadmistepõhise kliimasõbraliku majandusmudeli väljatöötamisel, kus teaduse, hariduse ja ettevõtluse toel on hästi arenenud kliimasõbralik, rahvusvaheliselt atraktiivne ja mitmekesine ettevõtlus ning kogukond. Seega on Ida-Virumaa oluline ja perspektiivikas piirkond, kus nii jätkusuutliku ettevõtluse kui ka ringmajanduse valdkonna teadmisi ja oskusi omandada ning piirkonna ettevõtetes rakendada. Regioonis tegutsevaid ettevõtjaid kaastakse õppetöösse ka külalislektorite, juhendajate, kaasuste/ettevõtete reaaleluliste väljakutsete pakkujatena harjutustundides ja projektitöödes. Tallinna Tehnikaülikoolil on tihe koostöö Virumaa tööstusettevõtetega, kuhu on oodatud tööle õppekava lõpetanud.

Miks õppida jätkusuutlikku ettevõtlust ja ringmajandust just Kohtla-Järvel Virumaa kolledžis?

Virumaa kolledži hoone
 • Virumaa kolledž asub tööstuspiirkonnas - tihe koostöö tööstusettevõtetega.
 • Suurepärased praktikavõimalused erialaga seotud ettevõtetes.
 • Kindel töökoht ja kiire erialane karjäär pärast lõpetamist.
 • Sinu oskused on tööturul väga nõutud ja hinnatud.

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Õppekava läbinuna oled hinnatud spetsialist nii Eestis kui ka mujal maailmas. Täna on ettevõtetes väga suur puudus spetsialistidest, kes mõistvad keskkonnast tulenevaid piiranguid ja oskavad organiseerida, planeerida, analüüsida ning juhtida organisatsiooni üleminekut ressursitõhusamale ja jätkusuutlikumale majandustegevusele.

Õppekava läbinuna saavad sul olema unikaalsed oskused, et saada spetsialistiks, kes asub tööle teenindus- või tööstusettevõttes, mis soovib rakendada jätkusuutliku ettevõtluse ja ringmajanduse põhimõtteid ning vajab selleks spetsialisti, kes suudab ühtaegu aidata vaadelda nii ärilisi kui ka tehnoloogilisi aspekte ettevõtete muudatuste planeerimisel.  

Omandatud teadmised ja oskused võimaldavad edaspidi liikuda kesk- või tippjuhi ametikohale või alustada karjääri ettevõtjana.

Sul on võimalik spetsiifiliste ärinduse ja tööstusega seotud teadmiste omandamiseks jätkata õpinguid Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppekavadel.

Suurimad tööandjad

Suurimad tööandjad on Eesti Energia ja Viru Keemia Grupp.

Kas sobib mulle?

tudengid tegemas grupitööd

Kui soovid anda olulise panuse ülemaailmsesse jätkusuutlike eesmärkide täitmisesse ja ringmajandusele üleminekusse, siis on õppekava jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus just Sinu jaoks! 

See eriala sobib sulle, kui:

 • Sul on huvi keskkonnakaitse, sotsiaalse vastutuse ja majandusliku jätkusuutlikkuse vastu.
 • Sul on soov panustada positiivselt sotsiaalsetesse küsimustesse, keskkonda ja ühiskonda.
 • Sul on võime mõista süsteeme ja nendevahelisi seoseid, sest jätkusuutlikkus hõlmab terviklikku lähenemist, kus ühe osa mõju võib ulatuda teistesse valdkondadesse.
 • Sul on soov leida uudseid ja loovaid lahendusi jätkusuutlikkuse probleemidele.
 • Sul on võime analüüsida andmeid, hinnata mõõdetavaid tulemusi ja teha otsuseid.
 • Sulle meeldib suhelda ja oskad luua uusi kontakte.
 • Sul on hea kriitiline mõtlemine, oled valmis vastu võtma väljakutseid ja avatud erinevatele vaatenurkadele.

Laeb infot...