Tallinna Tehnikaülikool

Sinimajanduse tehnoloogiate õpe on ainulaadne võimalus võtta vastu väljakutse maailma parandamiseks ja olla üks tuleviku mere kujundajatest.

Sinimajandus on valdkond, hõlmab endas rannikuturismi, meretransporti (sh laevad ja sadamad), taastuvenergeetikat, vesiviljelust  ja merekeskkonda kui ökosüsteemi.

Sinimajandus kui kiirelt arenev sektorite ülene tegevusvaldkond majanduses kätkeb endas palju kriitilisi, kompleksseid, alles lahendamist ootavaid probleeme, mis vajavad teaduspõhist lähenemist. Õppekava valmistab ette jätkusuutlikke arengutrende, ärimudeleid ja valdkonna tehnoloogiaid ning õiguslikku roheregulatsiooni mõistvaid, laiapõhjaliste teadmistega spetsialiste.

Eriala sisu

Õppekava loomise raames on koostatud spetsiaalsed, mere mõistmist soodustavad ning merd kui ressurssi väärtustama õpetavad ained. Saad põhjalikud teadmised merekeskkonnast ja selle erinevatest tehnoloogiatest, aga ka rohelisest ettevõtlusest, innovatsioonist, säästlikest materjalidest ning roheenergeetikast sinimajanduses. Valikained hõlmavad endas erinevate valdkondade mooduleid: toorme väärindamine, rannikuturism, meretransport, tootearendus, disain ja projekteerimine.

sinimajanduse õpe

Laborites õpib tudeng kasvatama erinevaid kultuure, katsetab energia loomist minituulikute ja päikesepaneelidega, käib merel ja metsas ning leiab uusi lahendusi mereprügile ja kasutamata ressurssidele – õpib tegema midagi eimillestki, looma tulevikku.

Õppekava läbimise tulemusena omandab lõpetaja laialdased praktilised baasoskused ja -teadmised  keskkonnaga seotud teemadel, töötamaks merekeskkonna kaitse ja rohepöörde korralduse valdkonnas, protsessi- ja tootearenduse tehnoloogiliste lahenduste valdkonnas, töötamaks ettevõtetes, sh meretoorme väärindamisega tegelevas ettevõttes ning erialaste tehnoloogiate valdkonnas, töötamaks merekeskkonna tehnoloogilistes tootmis- ja arendusüksustes ning asutustes. Õppes on eraldi rõhutatud keskkonna kandevõimega arvestavaid ärimudeleid ning nendel põhimõtetel ja väärtustel põhinevate tehnoloogiate arendust (sh digitaalne tootmine) ning kasutust sinimajanduses.

Pane tähele! Õpe toimub Kuressaares, valdavalt eesti keeles (1-2 ainet inglise keeles), sessioonõppena, tsükkel on üks õppenädal kuus (teisipäevast-laupäevani).Tudengitel on parim võimalus ise kujundada ja luua uusi traditsioone, korraldada tudengielu sündmusi ja ettevõtmisi. Väike ja sõbralik Kuressaare on igati avatud ja hubane koht võtta aeg maha, avastada uusi väljakutseid ja luua sidet kogukonnaga – miks mitte ehitada ühiselt üks tuulegeneraator või harida meres oma isiklikku vetikapeenart.

Tutvu kestlike sinimajanduse tehnoloogiate õppekava täisversiooniga

sinimajanduse õpe

Miks õppida kestlikke sinimajanduse tehnoloogiaid just TalTech Kuressaare kolledžis ?

Hetkel on sinimajanduse valdkonna organisatsioonides ja asutustes suur puudus spetsialistidest, kes mõistaksid keskkonnast tulenevaid piiranguid ja oskaksid organiseerida, planeerida, analüüsida ning juhtida organisatsiooni üleminekut ressursiefektiivsemale ja jätkusuutlikumale tegevusele, kasutades selleks uusimaid tehnoloogilisi saavutusi sinimajanduses ja veekeskkonnas.

Kui tunned, et tahad näha suurt pilti, et analüüsida, organiseerida ja juhtida niivõrd vastutusrikast valdkonda, aga sulle meeldib süveneda ka detailidesse ning olla kursis meretoorme väärindamise ja merekeskkonna kaitsmise teemadega, siis on see eriala just sinule.

Tulevik

Seoses Euroopa Liidu Rohelise leppega on tekkinud ühiskonnas suur nõudlus jätkusuutlikkuse, ringmajanduse ja keskkonnahoiu printsiipe ja omavahelist dünaamikat mõistvate spetsialistide järele nii maismaal kui meres.

Peale lõpetamist ootavad ees väljakutsed keskkonnatehnika ja -teaduste magistriõppes mitmes Eesti ülikoolis. Lisaks ainulaadse sinimajanduse bakalaureusekava avamisele on alustatud ka sama valdkonna fokusseeritud magistriõppekava väljatöötamist. Seega ühel hetkel saad bakalaureuseõppe lõpetades oma õpinguid magistriõppes jätkata ka Kuressaares. Rahvusvahelisi sinimajanduse magistrikavasid on Euroopas mitmeid, seega on võimalus jätkata õpinguid mõnes välisriigis, nt Taanis, Rootsis, Norras, Islandil, Saksamaal, Belgias või Kreekas.

Õppekava läbimine  võimaldab töötada valdkondliku projektijuhina, koordinaatorina, konsultandina, spetsialistina ja kogemuste kasvades saad liikuda edasi kesk- või tippjuhi positsioonile. Töökohti leidub näiteks taastuvenergia, kalanduse, vesiviljeluse, meretranspordi, mere keskkonnahoiu ja rannikuturismiga seotud sektorites. Jätkusuutlikku sinimajandust võimaldavate töökohtade hulka kuuluvad töökohad, mis on seotud tootmise, tehnoloogia, toorainete hankimise, ressursside haldamise, tootedisaini ja -arenduse, müügi, turunduse, kuid ka teadusarenduse ja teadusuuringute ning muude analoogsete toetavate tegevustega, näiteks lektor või õpetaja. Aga miks mitte hoopis „sinimajandus kliimaneutraalseks“ suunamudija!

Kas sobib mulle?

Eriala on mõeldud nendele, kellele meri on südamelähedane teema, kes tahavad midagi ära teha Läänemere heaks ja globaalse kliimasoojenemise pidurdamiseks. Teisisõnu: kui tunned muret selle üle, kuhu kihutab maailm oma kiirrongil, soovid teada, mis mõju see avaldab merele ja vetele ning tahad ressursside tarbimisrallit vähendada, tule õppima kestlikkust meres ning panusta andmisse rohkem kui tarbimisse. 

Õpe Kuressaares annab teadmised ja võimaluse vaadata mere tulevikku, tehes parema tuleviku heaks ära midagi juba täna. Kasutades meil omandatavaid teadmisi, on inimesel võimalus läheneda mereressursside tarbimisele uut moodi, mõelda välja uusi ärimudeleid, uusi ettevõtmisi. Väljakutsed „majandustegevus meres ilma jäätmeteta“ ning „kuidas tarbides anda rohkem kui võtta“ nõuavad täiesti uudset mõtlemist – Kuressaare kolledž soovib anda sulle  oskuse mõelda teisiti ning hoovad luua uut reaalsust.

Laeb infot...