Tallinna Tehnikaülikool

Energeetika, masinaehitustehnoloogia ning mäendus on Eesti traditsioonilised tööstusharud, kus tootmise efektiivsemaks muutmiseks võetakse pidevalt kasutusele uusi tehnoloogiaid, masinaid ja roboteid. See tingib üha suureneva vajaduse kaasaegsete tehnikateadmistega haritud spetsialistide järele. TalTechi Virumaa kolledžis just selliseid hinnatud spetsialiste õpetataksegi. Meie lõpetajad on tõelised leiutajad ja innovaatorid, kelle ülesandeks on kujundada uusi tööstus- ja tootmistehnoloogiaid!

Eriala sisu

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise nelja-aastane õpe annab sulle laiapõhjalise tehnikahariduse. Kui baasteadmised selged, on sul võimalus valida kahe spetsialiseerumissuuna vahel:

Masinaehitustehnoloogia

Masinaehitustehnoloogia keskendub tööstuses kasutatavate masinate, tootmisrobotite ja seadmete ehitusele ning tööpõhimõtetele, samuti uute tehnoloogiate väljatöötamisele ning juurutamisele. Saad põhjalikud teadmised masinates kasutatavatest mehhanismidest ning õpid, kuidas tuvastada ja kõrvaldada ettetulevaid tõrkeid. Harjutad tõste- ja edastusmasinate ning nende osade projekteerimist ning erinevate tööjooniste tegemist. Õpid tootmise planeerimist, optimeerimist ja juhtimist.

masinaehitustehnoloogia

Energiatehnika

Elektri tootmine ja edastamine meie kodudesse on keerukas protsess. Õppekavasse kuuluvad nii elektrivarustuse, soojustehnikaga kui ka taastuvenergeetikaga seotud õppeained: saad teada, kuidas töötavad soojusgeneraatorid ja kuidas rakendada soojusjõuseadmeid, saad teadmisi taastuvenergia allikatest ning nende rakendamisest energia säästmiseks. Saad selgeks elektrijaamade, elektrivõrkude ja alajaamade süsteemid ning õpid käsitlema erinevaid seadmeid ja tehnoloogiaid, mida elektrijaamades kasutatakse.

Valikainetena saad õppida ka mäendust, kus õpid kuidas loodust säästvaid tehnoloogiaid kasutades saada maapõuest kätte maavarasid. Mäendusega haakuvad ka teadmised jäätmeladustusest ja allmaaehitiste (tunnelite, allmaaladude) ehitamisest. Õppetöös on suur osakaal praktilistel töödel: praktikumid kolledži kaasaegsetes laborites, osalemine õppekäikudel valdkonna ettevõtetesse ning tööpraktika. Lisaks saad teadmisi majandusest ja juhtimisest.

energiatehnika

Peamised õppeained

Tugevusõpetus

Selles aines õpid konstruktsioonmaterjalide mehaanilisi ja füüsikalisi omadusi ning kontrollid neid katsetega. Saad teada, kuidas teha tugevusanalüüsi ka erinevatele masinaelementidele, et need töö käigus ei puruneks.

Masinamehaanika

Aine läbinuna tead masinates kasutatavaid põhilisi mehhanisme, oskad lihtsamate mehhanismide struktuure analüüsida ning lahendada nende süsteemidega seotud probleeme.

Masinaelemendid

Selles aines saavad selgeks masinaelementide ning detailide nimetused ja kasutusala. Samuti harjutad lihtsamate elementide ja detailide projekteerimist.

Tootmisprotsesside juhtimine

Aine läbinu saab teadmisi tootmise planeerimisest, optimeerimisest ja juhtimisest; teab, kuidas arendada kvaliteedijuhtimist ettevõttes.

Soojusjõuseadmed ja energiatehnoloogiad

Saad teada, mismoodi toodetakse elektrijaamas lisaks elektrile ka soojust. Õpid tundma erinevaid kütuseid ning nende põlemisprotsesse. Tutvud auru- ja veekatelde põhimõistetega ning õpid, kuidas töötavad vedel- , tahke- ja gaasiküttekolded.

Taastuvenergiaallikad

Kursuse läbinud üliõpilane tunneb eri liiki taastuvaid energiaallikaid ja nende kasutusvõimalusi; analüüsib, kus ja milliseid taastuvaid energiaallikaid rakendada kohalikus energiavarustussüsteemis; rakendab taastuvatel energiaallikatel töötavate seadmete kasutust ja analüüsib sellest tulenevaid energiasäästuvõimalusi.

Alajaamad ja elektrivõrgud

Saad ülevaate, kuidas õhu- ja kaabelliinid ning alajaamad on ehitatud ning kuidas muuta elektrivõrku ohutuks. Õpid, mida tähendavad elektrivarustuse skeemidel kasutatavad tingmärgid ning oskad valida õiged seadmed, mida elektrivarustuses kasutada.

Tulevik

Õppekava on täielikult suunatud tööstuse tänastele ja homsetele vajadustele, ka taastuvenergiaallikatele. Kõik kaks peaeriala on tööturul nõutud ja perspektiivsed valdkonnad, kus palk ületab tunduvalt Eesti keskmist. Lõpetajad leiavad tööd keskastme juhi või spetsialistina masinaehitus-, energeetika- ja mäendusettevõtetes. Samuti on sul piisavalt teadmisi oma ettevõtte rajamiseks.

Kelleks saab masinaehitustehnoloogia eriala lõpetaja?

  • Insener-mehaanik tööstusliinil või tsehhis metallkonstruktsiooni ettevõttes, laevaremonditehastes, erinevates mehaanika tööstusettevõtetes, karjäärides ja kaevandustes. Võib juhtida osakonda, tootmisprotsessi, tegeleda ettevõttes LEAN-meetoditega, olla keevitustehnoloog.
  • Insener-projekteerija, kes töötab tehnoloogiaettevõttes, robotitega tegelevates ettevõtetes, masinaid (tõste-ja edastusmasinad, robotid, mõõteseadmed jne) valmistavas ettevõttes.
  • Kvaliteedijuht, kes töötab erinevates masinaehitustehnoloogia ettevõtetes, hindab toote kvaliteeti (nt pinna töötlemistehnoloogiat, keevitusõmbluse kvaliteeti), selgitab välja ja analüüsib tootmispraaki, vastutab tehnoloogiliste protsesside optimeerimise eest, tegeleb timmitud ehk targa tootmisega, tegeleb uute programmide ja tehnoloogiate välja töötamisega.
  • Seadmete kalibreerija, kes töötab laborites (nt Metrosert) ja kalibreerib erinevaid seadmeid, nii elektrilisi, kui ka mehaanilisi ja optilisi, suuremate kogemustega võib saada assessoriks, kes hindab teisi laboreid ning annab hinnangu akrediteerimise kohta.

Kelleks saab energiatehnoloogia eriala lõpetaja?

  • Peaenergeetik, kes töötab energeetikaettevõttes, elektrijaamades, kaevanduses, ehitusobjektidel, soojusjaamades jm, kes organiseerib energeetika seadmete remonti, vastutab ettevõtte häireteta energiavarustuse eest, aitab välja töötada ettevõtte arendamise uusi perspektiive.
  • Projekteerija, kes saab töötada elektriseadmetega tegelevates ettevõtetes, kus on vaja joonestada elektri- ja montaažiskeemi. Projekteerija töötab välja elektrijaamade ja alajaamade eskiisilahendusi, modelleerib elektritootmist erinevate tarkvarade abil, analüüsib ja hindab erinevaid energeetilisi projekte.
  • Insener-energeetik, kes töötab energeetika- või automaatikaettevõtetes, soojusjaamades ja kontrollib energiaseadmete ekspluatatsiooni, automaatika ja releekaitsmeid, jälgib kuidas kulutatakse energiat tipptundidel, tegeleb uute soojus- ja energeetiliste süsteemide välja töötamisega ja ekspluateerimisega.
  • Elektri- ja robootikasüsteemide arendaja, kes töötab erinevates energeetika ja mehaanika ettevõtetes, tegeleb elektrisüsteemide välja töötamisega, analüüsimisega ja paigaldamisega; tegeleb uute süsteemide ja tehnoloogiate juurutamisega tootmises; haldab ja standardiseerib elektri- ja robootika süsteemide dokumentatsiooni.

Kuula saadet: energeetikas ja mäetööstuses kasvab lähima 10 aasta jooksul vajadus inseneride ja tehnikute järele

Kas sobib mulle?

Erialane töö eeldab loogilist mõtlemist ja analüüsivõimet. Kasuks tuleb huvi tehnika vastu ning koolis võiksid olla sõber matemaatika ja füüsikaga. Samuti peab oskama koostada skeeme ning jooniseid.

Energiatehnika või mäenduse eriala sobib inimesele, kes peab lugu rohelisest mõtteviisist ning hindab säästvat arengut. Masinaehitustehnoloogia võib olla sinu eriala, kui sulle meeldiks töötada uute tehnoloogiate ning robotitega, samuti ise süsteeme projekteerida ja arendada. Ehk teisisõnu: sinus on peidus tehniline loovus.

Leia meid Facebookist

Laeb infot...