Tallinna Tehnikaülikool

Rakenduslik majandusteadus annab laiapõhjalised teadmised majanduse toimimisest ja praktilised oskused keerukate majandusalaste probleemide lahendamiseks.

 • Õppekava annab Sulle suure pildi majanduse toimimisest eri tasanditel suundumusega praktilisele analüüsile. Enamik õppejõududest on noorema põlvkonna doktorikraadiga teadlased, kellel on lisaks tugevatele teoreetilistele teadmistele ka praktiline töökogemus majandus-, finants- või analüüsivaldkonnas.
 • Õppekava arendusse on aktiivselt kaasatud Eesti Panga, rahandusministeeriumi, Swedbanki ja PricewaterhouseCoopersi esindajad.
 • Õppekava on arendatud programmi Nordplus Higher Education toetusel koostöös Põhjamaade juhtivate ülikoolidega, mille hulka kuuluvad Helsingi Ülikool, Stockholmi Ülikool ja Rootsi Kuninglik Tehnoloogiainstituut.
 • Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut teeb Horisont2020 projekti IBEP raames teaduskoostööd Aalto Ülikooli, Helsingi Ülikooli ja Tel Avivi Ülikooliga.
 • Rakendusliku majandusteaduse õppekava on TalTechis üks populaarseimad ja tudengite tagasisidedes kõrgelt hinnatud.

Millega tegeleb rakenduslik majandusteadus?

Rakenduslik majandusteadus tegeleb majandussüsteemide mõtestamise, mõõtmise ja mõistmisega ning võimaluste leidmisega mitmesuguste majandusprobleemide lahendamiseks. Tänapäeva majandussüsteem on kompleksne ja pidevas muutumises ning vajadus analüüsisuundumusega majandusvaldkonna spetsialistide järele on ajas suurenev.

Rakenduslik majandusteadus annab laiapõhjalised teadmised majanduse eri tasandite toimimisest. Mis on Euribor ja millest sõltub selle suurus? Miks paljud ettevõtted ei jõua viienda sünnipäevani? Kas mõistlikum on investeerida aktsiatesse, võlakirjadesse, fondidesse või soetada hoopis kinnisvara? Need on vaid mõned paljudest küsimustest, millele leiad vastuse majandusteadust õppides.

Suur osa rakendusliku majandusteaduse õppest on praktiline ja seob teoreetilised aspektid majanduse toimimisest praktiliste näidetega elust enesest, valmistades õppekava lõpetanud ette finants- või majandusalaseks tööks. Suur rõhk on meetodiõppel, mis annab praktilised oskused andmetega töötamiseks ning loob eeldused, et jätkata õpinguid süvendatult majandusanalüüsi suunal.

Eriala sisu

RAKENDUSLIK MAJANDUSTEADUS ANNAB PÕHJALIKUD ALUSTEADMISED MAJANDUSE TOIMIMISEST, TUGINEDES NÜÜDISAEGSELE MAJANDUSTEADUSELE.

Ökonoomikaainetes õpid mõtestama nii tarbijate kui ka ettevõtete käitumist turgudel, kuidas kujuneb nõudlus ja pakkumine, kuidas kujuneb sisemajanduse kogutoodang, mida toob endaga kaasa inflatsioon või kuidas mõjutavad intressimäärad rahvusvahelist kaubandust. Teadmiste tugevdamiseks on õppekavas oluline rõhk finantsarvestuse ja rahanduse õppel. Õpingute käigus omandad teoreetilised ja praktilised baasteadmised finantsarvestusest, finantsjuhtimise põhitõdedest ja rahanduse printsiipidest.

Teadmiste paremaks rakendamiseks tänapäeva tööturul õpid erinevaid „numbrilisi“ analüüsimeetodeid ja tutvud nüüdisaegsete IT-lahendustega majanduses. Tutvud andmetöötluse põhitõdedega ja statistiliste meetoditega majanduses ning omandad andmete modelleerimise baasteadmised ökonomeetrias. Tööturule suundumiseks saad tervikliku erialaspetsiifilise ettevalmistuse rakendusliku majandusanalüüsi ja finantsmodelleerimise õppeainetest.

Peamised õppeained

Oluline aine, kus õpid koostama praktilisi analüüse: ettevõtte tegevuse analüüs ja prognoosimine; ettevõtete tegevusest tulenevate makromajanduslike mõjude analüüs; makromajanduse analüüsi alused ja majandusnähtuste simulatsioonid. Õpid kõiki tulemusi esitama aruannete ja esitlustena. Harjutustunnid toimuvad arvutiklassides.

Finantsmudel seob ühtsesse süsteemi kõik üksteist mõjutavad valdkonnad: tulud ja kulud, varade soetamine, finantseerimine, maksetingimused, varude juhtimine jne. Mudeli abil saab ennustada probleemseid situatsioone, langetada kvaliteetseid otsuseid ja hoida kokku aega. Finantsmodelleerimise aines õpidki selliseid rahanduslikke mudeleid, analüüse ja prognoose koostama. Finantsmodelleerimine on ühtviisi vajalik nii uute projektide kavandamisel kui ka tegutseva ettevõtte juhtimisel. Seetõttu on õpitavad oskused hädavajalikud asumaks tööle finantsanalüütiku või -spetsialistina ettevõtetesse, pankadesse või konsultatsioonifirmadesse.

Omandad alusteadmised majandusnähtuste omavahelistest seostest nii mikro- kui makromajanduse tasandil. Saad teada, mis on ükskõiksuskõver, eelarvejoon, turu tasakaal ja teised majandusteaduse põhimõisteid. Hakkad laiemalt nägema majandusprobleemide põhjuseid ja seoseid. Uurid erinevaid teooriaid, leidmaks majanduse kitsaskohtadele lahendusi.

Õpid meetodeid, kuidas mõõta, analüüsida ning prognoosida majandusnäitajaid ja nendevahelisi seoseid. Harjutustunnid toimuvad arvutiklassides - võtad aluseks reaalsed andmed ja õpid kasutama spetsiaalseid arvutitarkvarasid.

Miks õppida rakenduslikku majandusteadust TalTechis?

TalTech on arendanud rakendusliku majandusteaduse bakalaureuseõppe programmi koos Põhjamaade juhtivate ülikoolide, nagu Helsingi Ülikool, Stockholmi Ülikool ja Rootsi Kuninglik Tehnoloogiainstituut, programmi Nordplus Higher Education toetusel. Ühiselt arendatud õppekava tagab, et meil antav haridus vastab maailmas kehtivale tipptasemele.

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut teeb Horisont 2020 projekti Individual Behaviour and Economic Performance (IBEP) raames teaduskoostööd Aalto Ülikooli, Helsingi Ülikooli ja Tel Avivi Ülikooliga, tagades akadeemilise personali kõrge taseme läbi rahvusvahelise koostöö.

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut on üheks Jean Monnet' mooduli “The Economic and Legal Evaluation of Digital Ecosystems in the EU“ (ELEDEUU) osapooleks. Mooduli eesmärk on stimuleerida akadeemilist diskussiooni digitaalsete ökosüsteemide valdkonnas ning tõsta teadlikkust digitaliseerumise õiguslikest ja majanduslikest aspektidest.

Rakendusliku majandusteaduse õppekava on ka abiturientide hulgas kõrgelt hinnatud: 2017. aastal oli see TalTechi suurima sisseastumiskonkursiga kava ja 2018. aastal üks populaarsemaid terves ülikoolis.

Suur osa meie õppejõududest on praktilise töökogemusega valdkondlikud eksperdid, kes osalevad aktiivselt mitmetes teadus- ja rakendusuuringutes. Lisaks iseloomustab meie õppejõude tudengite antud kõrge tagasiside. Mitmed õppejõud, aga ka õppematerjalid, on saanud paljude tunnustuste osaliseks.

Majandusteaduskonna tudengid

Tulevik

Eriala tulevikuväljavaated

Targad majandusotsused on edu pant nii üksikisiku, ettevõtte kui ka riigi tasandil. Otsustusprotsessid on majanduses muutunud üha enam andmepõhiseks. Sellest lähtuvalt vajab tööturg spetsialiste, kes tunnevad ennast mugavalt numbritega, on kursis kaasaegsete analüüsimeetoditega ja näevad numbrite taga nende majanduslikku sisu.

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Õppekava lõpetanuna võid asuda tööle nii kodu- kui ka välismaistesse ettevõtetesse. Peamiste tööandjate hulka kuuluvad pangad, konsultatsioonifirmad ning teised era- ja avaliku sektori ettevõtted. Sul on võimalus alustada karjääri analüütiku, finantsspetsialisti või konsultandina. Töökogemuste lisandudes oled valmis nõustama ettevõtte tippjuhtkonda ning tegutsema poliitika- ja strateegiakujundajana või majanduseksperdina.

Võimalused töötamiseks väljaspool Eestit

Nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tööturul on nõudlus spetsialistide järele, kes valdavad nüüdisaegseid analüüsimeetodeid, kes on võimelised erinevaid hüpoteese ja stsenaariume püsitama ning usaldusväärseid lahendusi pakkuma. TalTechist saadud teadmised on universaalsed ning soovi korral leiad põnevaid väljakutseid ka välismaal.

Suurimad tööandjad

 • Avalik sektor: Eesti Pank, Finantsinspektsioon, Maksu- ja Tolliamet
 • Rahvusvahelised konsultatsioonifirmad: KPMG, PWC, Deloitte
 • Pangad: Swedbank, SEB, LHV
 • Majandusuuringud: Statistikaamet, Praxis, Centar
 • Suurettevõtted: Eesti Energia, Eesti Telekom, Baltika Grupp
 • Rahvusvahelised organisatsioonid: Euroopa Keskpank, IMF, World Bank

Silmapaistvad vilistlased

 • Alvar Kangur, Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) majandusanalüütik
 • Kristjan Tamla, EfTEN Capitali jaeärisuuna juht
 • Natalie Lubenets, Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi majandusekspert
 • Martti Randveer, Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juht
 • Teet Tender, PwC Baltikumi juht

Tunnustused üliõpilastöödele

 1. 2020 aasta üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi preemia rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes pälvis Vladislav Fjodorovi bakalaureusetöö „Majapidamiste eluasemeinvesteeringuid mõjutavad tegurid Euroopa riikide näitel”, juhendaja: Merike Kukk.
 2. Sotsiaalministeeriumi 2020 aasta eripreemia pälvis Miina Hõbenael oma bakalaureusetööga „Digitaalsete oskuste mõjust palkadele: Euroopa riikide mikrotaseme analüüs kasutades PIAAC andmeid”, juhendaja: Simona Ferraro.

Rakenduslik majandusteadus on laia teoreetilise ja praktilise käsitlusega kombineeritud õppekava, mis annab noorele hakkajale majandushuvilisele spetsiifiliste teadmiste kõrval tugeva analüüsivõime, oskuse näha tervikpilti, märgata detaile ning olla tänapäeva maailma võtmeküsimustes nii kaasamõtleja kui ka suunanäitaja. Kogemuse põhjal võin öelda, et õppekava lõpetanud on nii erasektoris kui ka avalikus sektoris kõrgelt hinnatud. Soovitan!

Siim Erik Akermann, lõpetas õppekava 2020.

Majandusteadlases on ühendatud teoreetiku, analüütiku, psühholoogi, esineja ja prognoosija ametid, mis tähendab, et õppimisel on vajalik omandada teadmisi mitmest omavahel lõimuvast valdkonnast. Bakalaureuseõpe TalTechi rakendusliku majandusteaduse erialal annab tugevad alusteadmised edasiseks spetsialiseerumiseks ja mis kõige toredam – saadud teadmisi saab rakendada juba alates esimesest tunnist. Soovitan rakenduslikku majandusteadust kõigile, kes ei pelga numbrite merest seoste otsimist ja enda maailmapildi avardamist.

Miina Hõbenael, lõpetas õppekava 2020.

Ma soovitan rakenduslikku majandusteadust sellepärast, et see õppekava on ideaalne kombinatsioon nii teoreetilistest ja praktilistest oskustest kui ka tehnilistest ja vähem tehnilistest oskustest. Ühest küljest saab rakendusliku majandusteaduse tudeng endale suurepärased tehnilised analüüsioskused. Teisest küljest omandab ta ka väga olulisi pehmemaid oskuseid, mis muuhulgas tagavad asjakohased analüüsid ja oskuse nende tulemusi arusaadavalt tõlgendada. Igatahes on selle eriala lõpetaja väga mitmekülgsete oskustega spetsialist, kelle järele on tööturul suur nõudlus.

Janely Põllumägi, lõpetas õppekava 2015.

TalTechi rakendusliku majandusteaduse bakalaureuseõpe pakub üsna eeskujulikult vajalikke oskusi ja teadmisi selleks, et tudengi enda mõistliku panuse lisamisel õppeprotsessi anda esmased vajalikud eeldused edukaks konkureerimiseks tööturul ja samuti ka õpingute jätkamiseks. Antud tõdemusele annab kaalu asjaolu, et õpet viivad läbi tugeva praktilise taustaga spetsialistid nii Eesti Pangast kui ka juhtivatest finantssektori eraettevõtetest, kes samas ei jää hätta ka oluliste teoreetiliste kontseptsioonide selgitamisega. Seetõttu võib tihtipeale esineda isegi seda rõõmu, et raskemad teemad saavad juba loengus enam-vähem mõistetavaks ja sellevõrra vähem kulub unetunde kofeiini tolerantsuse ja Google`i otsingumootori võimete testimisele.

Tõnno Tint, lõpetas õppekava 2019.

Kas sobib mulle?

 • Soovid omandada kõrghariduse tööturul kõrgelt hinnatud erialal;
 • Sind huvitab, kuidas toimib majanduskeskkond ja millised on erinevad seosed erinevate majandusnähtuste vahel;
 • Sulle meeldivad numbrid, soovid neid analüüsida ja siduda neid erinevate teoreetiliste kontseptsioonidega majanduse erinevate tasandite toimimisest;
 • Soovid töötada valdkonnas, kus on võimalik teha numbritele tuginevaid tarku otsuseid.
 • Kuula podcasti, kus rakendusliku majandusteaduse tudengid Jan Rosenberg ja Robert Kaar jagavad oma kogemusi ning räägivad sellest, kuidas nad jõudsid majandusteaduse ja TalTechini. 

Laeb infot...