Tallinna Tehnikaülikool

Arvestades maailmas järjest suurenevat vajadust asendada nafta ja naftasaaduste intensiivne kasutus keskkonnasõbralikemate alternatiividega ja rakendada seejuures ringmajanduse põhimõtteid, kasvab ka vajadus spetsialistide järele, kes viiksid vajalikud muudatused ellu. Jätkusuutlike keemiatehnoloogiate magistriõppekava keskendubki nimetatud spetsialistide väljakoolitamisele. Kuna muudatus hõlmab pea kõiki eluvaldkondi, siis lõpetajaid ootab ees lai tööpõld ja suur hulk ühiskondlikke väljakutseid.

Eriala sisu

keemiatehnoloogia labor

Õppekava valmistab ette kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste rohepöörde teostamiseks keemiatehnoloogia valdkonnas, kes oskaksid juhtida olemasolevaid keemiatehnoloogiaid ja -protsesse ning oleksid võimelised arendama, juurutama, käivitama ning juhtima uusi jätkusuutliku tehnoloogia protsesse.

Tudeng saab põhjalikud teadmised ja oskused keemiatööstuse (polümeeride tööstus, biorafineerimine, tööstussümbioos) ja kütuste (e-kütused, biogaas, nafta, kivisüsi, maagaas) valdkonnas. Samuti käsitletakse baaskemikaalide (orgaanilised happed, alkoholid, karbonaadid jne) tootmist. Teadmiste omandamisel keskendutakse tööstuse ringmajanduslikele aspektidele alates tööstusjäätmete kasutamisest toormena ja lõpetades protsesside ja materjalide kujundamisega selliselt, et materjalide taaskasutus muutuks tootmise ja tarbimise integraalseks osaks. Peale keemia- ja tehnoloogiaalaste kompetentside annab õppekava ettevalmistuse tootearendusprojektide koostamiseks ja läbiviimiseks, tootmise kavandamiseks ja keemiatehnoloogia valdkonna keskkonnaprobleemide ennetamiseks. Põhilised õpivaldkonnad on: protsesside termodünaamika, leviprotsessid, bio- ja fossiilkütuste töötlemisprotsessid, biorafineerimine, e-kütuste tootmine, keskkonnakaitse, säästlik tootmine ja ringmajanduslik tööstussümbioos.

Õppekava arvestab paindlikult üliõpilaste huve ja vajadusi: valikained võimaldavad süveneda erinevatesse jätkusuutlike keemiatehnoloogiate valdkondadesse, keskendudes kas teadus- ja uurimistööle või uutele tehnoloogiatele. Suurt tähelepanu pööratakse ka kaasaegsetele IKT- rakendustele ning interdistsiplinaarsele õppele, nt keemiainseneride, -tehnoloogide ja IKT- spetsialistide koostööle ülesannete püstitamisel, lahenduste leidmisel ja testimisel.

Tutvu jätkusuutlike keemiatehnoloogiate õppekava täisversiooniga

Tulevik

keemiatehnoloogia labor

Vajadus magistritaseme spetsialistide järele jätkusuutlike keemiatehnoloogiate valdkonnas suureneb pidevalt eriti just ringmajanduse võtmes.

Magistriõppekava lõpetanud leiavad tööd biomassi, mineraalseid materjale, kemikaale ja kütuseid käitlevate ja töötlevate ettevõtete tehnoloogiate arendusosakondades, keemia ja kütuste katse- ja analüüsilaboratooriumides ning teadusliku uurimise keskustes, ettevõtete, teadusasutuste jm organisatsioonide ning asutuste spetsialistidena keemiatööstuse ja jätkusuutlikku tehnoloogia valdkonnas. Lõpetajad aitavad kaasa süsteemsetele muutustele valdkondades, mis seonduvad enim süsinikujalajälje ja keskkonnamõjude vähendamise, ressursitõhususe ja ökosüsteemide säilitamisega.

Potentsiaalsed tööandjad on Eesti keemia- ja kütusetööstuse ettevõtted (Eesti Energia AS, Viru Keemia Grupp AS, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, Novotrade Invest AS, Wolf Grupp jt), transpordiettevõtted kütusetoodete transpordiks, ladustamiseks ja turustamiseks (AS Alexela Oil, Muuga, Paldiski jt tööstuspargid), Kohtla-Järve Keemiatööstuspark, tolliamet (tollitöötajad) ja teised Eesti keemiatööstuse ettevõtted (Akzo Nobel Baltics AS, Algol Chemicals AS, Fibenol AS jt).

Magistrantuuri lõpetajad on võimelised tegelema uurimis- ja teadustegevusega kvaliteedi- ja teaduslaborites (nt Põlevkivi Kompetentsikeskus), arenduskeskustes (nt Rakendusuuringute Keskus) jms. Õppekava läbimine loob eeldused õpingute jätkamiseks doktoriõppes.

Miks õppida just TalTechis?

  • Jätkusuutlike keemiatehnoloogiate magistriõppekava on Eestis ainulaadne keskendudes kaasaegses ühiskonnas tarvilike materjalide tootmistehnoloogiatele ringmajanduslikus võtmes (tööstussümbioos , plasti, puidu ümbertöötlemine kemikaalideks, e- ja biokütuste tootmine, vesiniku salvestamise tehnoloogiad, biogaasi käitlemise tehnoloogiad, jt).
  • Võimalus vahetusprogrammide (nt Erasmuse, EuroTeQi) kaudu õppida välismaal TalTechi partnerülikoolides.
  • Keemiatehnoloogia kiire areng loob tulevikus valdkonda nutikaid ja põnevaid töökohti. Seepärast kasvab jätkusuutlike keemiatehnoloogiate valdkonnas vajadus kõrgemalt haritud spetsialistide ja arendajate järele.
  • Paindlik õppekava.
  • Võimalus läbida praktika Eesti suurimates tööstusettevõtetes: Neo Performance Materials, Wolf Grupp, Eesti Energia AS, Viru Keemia Grupp AS, Kiviõli Keemiatööstus, Fibenol AS jt või teadus- ja katselaborites (TalTechi teadus- ja katselaborid, Põlevkivi Kompetentsikeskus, Tolliameti labor jm).
  • Ainulaadne võimalus kasutada uurimistööde läbiviimiseks Virumaa Kolledži ja Põlevkivi Kompetentsikeskuse kaasaegseid laboreid ning seadmeid.

Laeb infot...