Tallinna Tehnikaülikool

Arvestades maailmas järjest suurenevat nafta ja naftasaaduste intensiivset kasutamist, on nõudlus alternatiivsete kütuste järele ainult suurenemas. Teadlased ja insenerid toovad välja, et põlevkivi on keemia- ja kütusetööstuse tulevik, sest seda leidub maailma kõikides regioonides. Vajadus magistritaseme spetsialistide järele jätkusuutlike keemiatehnoloogiate valdkonnas üha kasvab, seda nii tööstustehnoloogiate arengu kui ka seniste inseneride ja teadlaste vananemise taustal.

Eriala sisu

Kütuse- ja keemiatööstus on Eesti üks olulisemaid majandusharusid ja annab arvestatava osa riigi ekspordist. Põlevkivi töötlemise mahud, sh kõrgeväärtuslike põlevkiviõlitoodete valmistamiseks, laienevad pidevalt ning tulevikus on vaja arendada keskkonnasõbralikke ja tõhusaid tehnoloogiaid, mis suudavad põlevkivist saada maksimaalselt kasumit. Seetõttu on teaduse ja põlevkivitööstuse tihe koostöö väga tähtis.

Õppekava valmistab ette kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste nii teadusuuringute kui ka innovaatilise tootmise valdkonnas.

Saad põhjalikud teadmised ja oskused fossiilkütuste (nafta, kivisüsi, maagaas) valdkonnas. Suurt tähelepanu pöörame Eesti tähtsama maavara põlevkivi parimate võimalike töötlemistehnoloogiate tundmaõppimisele. Peale keemia- ja tehnoloogiaalaste kompetentside annab õppekava ettevalmistuse tootearendusprojektide koostamiseks ja läbiviimiseks, tootmise kavandamiseks ja kütuste tehnoloogia valdkonna keskkonnaprobleemide ennetamiseks. Põhilised õpivaldkonnad on: protsesside termodünaamika, leviprotsessid, fossiilkütuste töötlemisprotsessid, keskkonnakaitse ja säästlik tootmine.

Oluliseks tänapäeva märksõnaks on saanud kütuse tootmine taastuvast toorainest, sh erinevatest jääkidest. Fossiilsete kütuste asendamine näiteks bioõliga või vedelkütuste saamine plastjääkidest on väga perspektiivsed uurimisvaldkonnad.

Õppekava arvestab paindlikult üliõpilaste huve ja vajadusi: valikained võimaldavad süveneda erinevatesse jätkusuutlike keemiatehnoloogiate valdkondadesse, keskendudes kas teadus- ja uurimistööle või uutele tehnoloogiatele. Suurt tähelepanu pööratakse ka kaasaegsetele IKT- rakendustele ning interdistsiplinaarsele õppele, nt keemiainseneride, -tehnoloogide ja IKT- spetsialistide koostööle ülesannete püstitamisel, lahenduste leidmisel ja testimisel.

Pane tähele! Mõnedes õppeainetes võib toimuda õppetöö inglise keeles (külalislektorid).

Tutvu jätkusuutlike keemiatehnoloogiate õppekava täisversiooniga

Tulevik

Vajadus magistritaseme spetsialistide järele jätkusuutlike keemiatehnoloogiate valdkonnas suureneb pidevalt, seda nii tööstustehnoloogiate arengu kui ka seniste inseneride ja teadlaste vananemise taustal.

Magistriõppekava lõpetanud leiavad tööd kütuseid kasutavate ja töötlevate ettevõtete uute tehnoloogiate arendusgruppides, kütuste laboratooriumides ja teadusliku uurimise keskustes, ettevõtete, teadusasutuste jm organisatsioonide ning asutuste spetsialistidena kütuste keemia ja tehnoloogia valdkonnas. Saadav haridus võimaldab tööd leida ka muudes keemia- ja keemilise tehnoloogiaga seotud valdkondades.

Potentsiaalsed tööandjad on Eesti suured kütusetööstuse ettevõtted (Eesti Energia Enefit Energiatootmine AS, Viru Keemia Grupp AS, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, Novotrade Invest AS jt), transpordiettevõtted kütusetoodete transpordiks, ladustamiseks ja turustamiseks (AS Alexela Oil, Muuga, Paldiski jt tööstuspargid), Kohtla-Järve Keemiatööstuspark, tolliamet (tollitöötajad) ja teised Eesti keemiatööstuse ettevõtted (Akzo Nobel Baltics AS jt).

Magistrantuuri lõpetajad on võimelised tegelema teadustegevusega, ka kvaliteedi- ja teaduslaborites (nt Põlevkivi Kompetentsikeskus jms). Teadustöö suunad võivad olla seotud uuringutega kütuste keemia valdkonnas, uute efektiivsete materjalide kütusetööstuse kõrvalproduktide baasil (näiteks, põlevkivi polükondensatsiooni vaigud) loomine jm.

Miks õppida just TalTechis?

  • Jätkusuutlike keemiatehnoloogiate magistriõppekava on Eestis ainulaadne. Õppekava unikaalsus seisneb selles, et keskendutakse laiemalt fossiilsete kütuste (nafta, maagaas ja kivisüsi) keemiale ja tehnoloogiale, arvestades ka Eesti omapära ning õpitakse kohaliku kütuse – põlevkivi – keemiat ja tehnoloogiat, samuti biokütuseid.
  • Võimalik vahetusprogrammide (nt Erasmuse) kaudu õppida välismaal TalTechi partnerülikoolides.
  • Keemia- (sh kütuste-) tehnoloogia kiire areng loob tulevikus valdkonda nutikaid ja põnevaid töökohti. Seepärast kasvab jätkusuutlike keemiatehnoloogiate valdkonnas vajadus kõrgemalt haritud spetsialistide ja arendajate järele.
  • Sõltuvalt õpingute eesmärgist (pärast magistrantuuri lõpetamist on huvitatud jätkata akadeemilist karjääri ja tegeleda teadusega või soovib saada oma erialal kogenud spetsialistiks keemiaettevõttes) saab üliõpilane valida valikainete loetelust endale huvipakkuvamad.
  • Võimalus läbida praktikat Eesti suurimates tööstusettevõtetes: Eesti Energia AS, Viru Keemia Grupp AS, Kiviõli Keemiatööstus jt või teadus- ja katselaborites (Põlevkivi Kompetentsikeskus, Tolliameti labor jm).
  • Ainulaadne võimalus kasutada uurimistööde läbiviimiseks Virumaa Kolledži ja Põlevkivi Kompetentsikeskuse kaasaegseid laboreid ning seadmeid.

Laeb infot...