Tallinna Tehnikaülikool

Koolitame tippspetsialiste ja tarku tellijaid!

Võrgutehnoloogiate ja -teenuste magistrikava koolitab insenere ja tippspetsialiste nii IKT sektori jaoks kui ka teiste majandussektorite tarbeks. Lisaks arendajatele on Eestis kiirelt kasvamas nõudlus tarkade tellijate järele, kes suudaksid kavandada ja arendajatelt tellida innovaatilisi kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid lahendusi digitaliseerimiseks mitte-IKT sektoris.

Ettevõtted vajavad laialdaste teadmistega juhte, kes suudaksid valida ja töötada õigete tehnoloogiatega, mis toetavad ettevõtte arengut. Sul on võimalus töötada just selles valdkonnas, mis Sulle huvi pakub ja organisatsioonis, mille igapäevased väljakutsed Sulle kõige enam pinget pakuvad!

Eriala sisu

Võrgutehnoloogiate ja -teenuste magistrikavale on õppima oodatud bakalaureuseõppe lõpetanud IKT erialadelt või muude erialade lõpetajad, kel on vähemalt üheaastane tööstaaž IKT valdkonnas.

Õppijad saavad valikainete abil koostada erinevaid õpiradasid vastavalt soovitud kompetentside profiilile. Näiteks saab valida aineid teistelt IT-teaduskonna kavadelt, küberturvalisuse, tarkvara arenduse ja andmeteaduse valdkondadest. Erialaseid teadmisi saab täiendada sobivate valikutega inseneri- ja majandusteaduskonnast.

Õppekavas on oluline osa teise ja kolmanda semestri projektidel, millest võib välja kasvatada magistritöö. Projektid ja magistritöö saab siduda õppija erialalise igapäevatööga või valida teemasid näiteks kommunikatsioonitehnoloogiate uurimisrühma teadus-arenduskoostööst ettevõtete ja riigisektoriga. Esimesel semestril teevad õppijad sissejuhatusena projektiainetesse läbi disainmõtlemise harjutuse, otsides esmalt vastust küsimusele, miks on ühte või teist lahendust lõppkasutajale vaja. Projektides leitakse seejärel vastus küsimusele, kuidas oleks soovitud lahendust või teenust tehniliselt ja äriliselt kõige mõistlikumalt teostada.

Uues kavas lisandub teenuste platvormide ning nendel põhinevate teenuste vaade varasemates kavaversioonides domineerinud võrgutehnoloogiatele. Uuenenud fookus peegeldab tänapäevaseid vajadusi tasakaalustatumalt, tuues esile lõppkasutaja rakendused ja nende aluseks olevad teenusplatvormid.

Teenuste arendus on lahutamatult seotud tarkvara arendusega, ka võrkude ja platvormide tehnoloogia on valdavalt tarkvarapõhine. See eeldab õpingutes tihedat koostööd tarkvaraarenduse õppekavadega.

Turvalisuse, sealhulgas küberturvalisuse, valdkond moodustab kõiki kolme tasandit ümbritseva raamistiku, kuna lahenduste turvalisuse ja töökindluse mõtteviis on nii võrkude, teenusplatvormide kui teenuste puhul läbivalt kriitilise tähtsusega. Seda mõtteviisi aitab õppijal arendada koostöö küberturvalisuse õppekavaga. Õppekava sisu ja materjalide valmimist on toetanud Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programm.

Tutvu võrgutehnoloogiate ja -teenuste magistrikava täisversiooniga

Võrgutehnoloogiate ja -teenuste magistrikava (IAVM) skeem

MIKS ÕPPIDA VÕRGUTEHNOLOOGIAID JA -TEENUSEID JUST TALTECHIS?

  • See on ainuke õppekava Eestis, mis keskendub võrgutehnoloogiate ja -teenuste kooslusele.
  • Õpe on eesti keeles, lõpetajate konkurentsivõimet Euroopa Liidu avatud tööjõuturul tõstab võimalus rahvusvaheliseks õppeks erinevate ülikoolidevaheliste koostöövormide raames (Erasmus+, EuroTeQ, jmt)
  • Oluline osa on projektiainetel, mis võimaldab edukalt siduda õpinguid tööandja väljakutsete lahendamisega. Koostöös kommunikatsioonitehnoloogiate uurimisrühmaga kasutatakse projektides erinevaid platvorme, lisaks TalTech-i akadeemilisele 5G võrgule ka nt. Open5GCore, OpenAirInterface jt.
  • Õppekava keskendub võrgutehnoloogiate ja -teenuste arendamisel ka tarkvaraarenduse ja küberturvalisuse valdkondadele, mis annavad tervikliku vaate arendusprotsessile.

Tulevik

Magistrikava lõpetaja mõistab IKT võrkude, teenusplatvormide ja nendel põhinevate lõppkasutaja teenuste arenguid, väljakutseid, majanduslikke mõjureid ja globaalseid trende.

Võrgutehnoloogiate- ja teenuste eriala lõpetaja oskab:

  • tuvastada, määratleda ja analüüsida IKT süsteemide arendamisega seonduvaid probleeme ning valib nende lahendamiseks kaasaegseid meetodeid, tehnoloogiaid ja vahendeid;
  • hinnata riske, lahenduste turvalisust ja töökindlust nii arenduse kui ka käitamise faasis, rakendada riskide haldamiseks vajalikke meetmeid;
  • kavandada, arendada ja dokumenteerida IKT projekte, järgides tunnustatud metoodikaid ning head tava.

Lõpetajal on teadmised ja oskused, mida vajab insener või tippspetsialist arendajana IKT valdkonnas, targa tellija või kasutajana mitte-IKT valdkondades töötamiseks nii erasektoris kui riiklikes struktuurides, sh. Kaitseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsusala asutustes.

Laeb infot...