Tallinna Tehnikaülikool

TID programmi tutvustus

Kliimaneutraalse maailma väljakutsetega hakkama saamiseks vajame täiesti uutmoodi andeid ja uutmoodi loomingulisust. Kui tunned, et sind puudutab tulevikuprobleemide lahendamine, siis on TID-programm sinu jaoks!

 • Programmi kolmas hooaeg toimub 23. septembrist 2023 kuni 11. maini 2024.
 • TID-is on oodatud osalema 9.-12. klasside noored üle Eesti.
 • Ühe õppepäeva pikkus on 6 akadeemilist tundi, päev sisaldab ka lõunapausi.
 • Programmi õppepäevad toimuvad laupäeviti kell 10.00-15.15.
 • Kõik moodulid koosnevad 10st õppepäevast.
 • Õpilasel tuleb valida üks moodul neljast, milles ta osaleda soovib.
 • Õppepäevad toimuvad nii TalTechi, TLÜ kui ka EKA ruumides ning laborites. Võimalusel korraldatakse ka väljasõite ettevõtetesse.
 • Osalejatele väljastpoolt Harjumaad kompenseeritakse sõidukulud
 • Programm viiakse läbi eesti keeles, vajadusel saavad osalejad juhendajatelt tuge kas vene või inglise keeles.
 • Mooduli osalustasu on 60 eurot. Arved saadetakse välja pärast esimest õppepäeva. Osalustasu on võimalik maksta kahes osamakses (sellise soovi korral kirjutada: katariina.pops@taltech.ee).

Kes loob tuleviku maailma?

Maailm on meie ümber väga kiires muutumises. Ühelt poolt on meid viimastel aastatel tabanud erinevad kriisid – kliimakriis, koroonakriis jne. Teiselt poolt on tehnoloogia areng mõjutanud nii meie kõigi igapäevast käitumist kui riikide ja organisatsioonide toimimist. Selle kõige keskel hakkama saamiseks on vaja mõista erinevate nähtuste olemust ning loodud lahenduste toimimisloogikaid. Veelgi enam – oluline on oskus ise toimivaid lahendusi luua ning maailma elamisväärsesse tulevikku panustada.
Programmi viivad ühiselt läbi Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikool.

Projekt "Tuleviku insener-disainer" on osa Tallinna Teadus- ja Loomekoolist ning selle läbiviimist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

2023/2024 moodulid

Kliimamuutustega kaasnevad sagenevad põuad, mis tõstavad oluliselt maastikupõlengute ja tulekahjude riski. Automatiseeritud tuleohutuslahendused, nagu näiteks suitsuandurid, on meie igapäevast keskkonda muutnud oluliselt ohutumaks, kuid reaalse tule korral on vaja siiski inimlikku sekkumist, mis paneb päästjad ja tuletõrjujad ohtlikesse olukordadesse. Automatiseerimise tulemusena oleks võimalik aga tõsta tuleohutussüsteemide efektiivsust, mugavust ja ohutust.

Õppemooduli eesmärk on arendada ja disainida robot, mis suudaks tuvastada väikese tulekahju ja selle ära kustutada. Protsessi käigus pööratakse tähelepanu säästvale ressursikasutusele, kliimaneutraalsusele, ohutusele ja võimalikele tehnilistele lahendustele, aga ka roboti disainile, kasutusmugavusele ning töökindlusele. Robotist võiks olla abi nii tuleohutussüsteemide täiendamisel kui ka päästjate igapäevatöös. Õpilased töötavad rühmadena ning iga rühm saab mooduli lõpuks valmis oma tuletõrje-roboti, mis viimasel õppepäeval omavahel võistlema pannakse.

Moodul koosneb 10-st õppepäevast. Avapäev toimub 23. septembril 2023 ja lõpupäev 11. mail 2024, ülejäänud õppepäevad toimuvad hajutatult antud ajavahemikus. Keskmiselt toimub 1-2 õppepäeva kuus

Kasvav rahvaarv ja inimeste nõuded heale elule tõstavad vajadust kasutada maa- ja loodusressursse aina intensiivsemalt. Teisalt on teada, et Eestis tekib aastas ligikaudu 167 000 tonni toidujäätmeid ning ligi pool sellest tekib just kodumajapidamistes. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni hinnangul läheb igal aastal maailmas üks kolmandik kogu inimestele tarvitamiseks toodetud toidust raisku. Seepärast võiks iga toidutootja mõelda oma tegevustes keskkonnale, tehes teadlikke valikuid nii tooraine, tehnoloogia kui ka pakendamise osas.

Õppemooduli eesmärk on disainida ja arendada omanäoline ning keskkonnasõbralik toidutoode, mis oleks ahvatlev ja vastaks valitud sihtgrupi ootustele. Noortele tutvustatakse olulisi toidu tootmise, pakendamise ja säilitamise nõudeid, samuti saadakse ülevaade kulinaarsetest, loodusteaduslikest ja disainialastest baasteadmistest, mida rakendatakse kvaliteetse ning väärtust pakkuva toidutoote disainimisel. Lisaks toidutoote disainimisele on noortel võimalus disainida ka tootele atraktiivne, kuid nõuetele vastav pakend, ning saada aimu toidutoodete pildistamise alustest. Igal õpilasrühmal valmib programmi lõpuks enda disainitud ja pakendatud toidutoode, mida viimasel õppepäeval esitletakse.

Moodul koosneb 10-st õppepäevast. Avapäev toimub 23. septembril 2023 ja lõpupäev 11. mail 2024, ülejäänud õppepäevad toimuvad hajutatult antud ajavahemikus. Keskmiselt toimub 1-2 õppepäeva kuus

Kliimamuutuste tulemusena muutuvad meie piirkonnas vihmad intensiivsemaks ja lokaalsemaks. Samal ajal tähendab see, et võib esineda pikemaid kuivi perioode. Linnakeskkonna arendused, näiteks kõvakattega pindade, nagu asfalti ja kivi osakaalu suurenemine ühest küljest takistab sademete loomulikku äravoolamist ning kasvab üleujutuse risk. Teisest küljest on kõvakattega pinnad head soojuse salvestajad, mistõttu kuivadel suvepäevadel võivad sinna tekkida kuumasaared. Üks võimalik leevendav lahendus on sademevee kogumine ning selle kohapealne kasutamine.

Õppemooduli eesmärk on arendada ja ehitada vee toimel töötav muusikainstrument koos sademevee kogumise mahutiga. Muusikainstrumendi loomise projekti keskmes on linnakeskkonna tingimuste parandamine ja säästva ressursikasutuse põhimõtted. Omavahel põimitakse jätkusuutlik inseneeria ja disain. Oluline on, et lõpptulemus oleks visuaalselt kutsuv ja tekitatavad helid ei ületaks avalikus ruumis ettenähtud helirõhutaset.

Õppepäevade jooksul saavad noored ülevaate ka kliimast, linna protsessidest ja mõjuritest, keskendudes eelkõige veeringele. Samuti selgitatakse välja, millised jätkusuutlikku veemajandust ja head linnakeskkonda toetavad lahendused on juba olemas ning kuidas saavad väikesemastaapsed lahendused kasu tuua.

Moodul koosneb 10-st õppepäevast. Avapäev toimub 23. septembril 2023 ja lõpupäev 11. mail 2024, ülejäänud õppepäevad toimuvad hajutatult antud ajavahemikus. Keskmiselt toimub 1-2 õppepäeva kuus

Moetööstus on üks keskkonda enim saastavamaid tööstusharusid. Näiteks ainuüksi ühe T-särgi tootmiseks kasutatakse 2 700 m3 magevett, mis on ühe inimese kahe ja poole aasta joogivee tarbimise kogus. Igapäevased tarbimisharjumused, toodete odav hind ja kiiresti vahelduvad moekollektsioonid on meid viinud olukorda, kus me tarbime liiga palju ja tekstiiliprügi on lademetes. Euroopa Parlamendi statistika kohaselt ostab iga eurooplane aastas peaaegu 26 kg ja viskab ära umbes 11 kg tekstiilitooteid. Ainult 1% kasutatud tekstiilitoodetest töödeldakse ümber uuteks riieteks, sest vanadest riietest uute kiudude tootmise tehnoloogia on alles algusjärgus. 

Moetööstuse väljakutse on täna kestlik mood – riiete tootmine viisil, mis lihtsustab taaskasutust ja ringlussevõttu (ringmood) ning tarbijate veenmine, et nad ostaksid vähem ja kvaliteetsemaid riideid (kestlik mood).

Õppemooduli eesmärk on läbi praktiliste disainiülesannete leida lahendusi, kuidas disainida tooteid või rõivaid nii, et lahendus oleks jätkusuutlik nii kasutatud materjalide, tootmisviiside kui ka toodete pikema kasutusea osas. Noortele tutvustatakse, kuidas täna moetööstus toimib ja kui suur on moetööstuse jalajälg. Mooduli lõpuks valmivad noorte enda disainitud riided ja aksessuaarid, mida viimasel õppepäeval näitusel või moedemonstratsioonil esitletakse.

Moodul koosneb 10-st õppepäevast. Avapäev toimub 23. septembril 2023 ja lõpupäev 11. mail 2024, ülejäänud õppepäevad toimuvad hajutatult antud ajavahemikus. Keskmiselt toimub 1-2 õppepäeva kuus

Osalejate tagasiside

 • Programm oli üllatavalt mitmekülgne, igas õppepäevas oli midagi täiesti erinevat. Programm aitas arendada loovust ja oskust näha tervikut. 
 • Mulle meeldis, kui palju me ise ehitada saime. Õppisin erinevate töövahendite ja masinate kasutamist ning sain palju uut infot materjalide kohta.
 • Sain teada, kuidas kasvatada teadlikult toitu ja mida inimesed ootavad healt disainilt.
 • Sain teada, et silla tegemine pole üldse nii kerge kui arvasin. Kõik see ehitamine, projekteerimine ja muu võtab päris kaua aega.
 • Olen hakkanud rohkem märkama õhukvaliteeti enda ümber, sain teada, kui oluline on õpikeskkonna disain.
 • Arhitektuur on kindlasti miski, millega soovin tulevikus tegeleda.
 • Sain palju uusi tarku sõpru juurde, kõik juhendajad ja õpetajad olid väga huvitavad ja toredad inimesed, keda oli põnev kuulata.
 • Ärevuse tõttu on mul raske teiste inimestega suhelda, aga programmis osaledes sain rohkem julgust endasse.
 • Kindlasti arenes ka koostöö- ja suhtlemisoskus ning selgemast selgemaks sai see, et koos ühise eesmärgini liikumine on palju kergem ning nauditavam.

Lisainfo

partnerid