Tallinna Tehnikaülikool

Siia lehele on koondatud ajatelg OGI projekti juhtumi arengutest.

Ajatelg täieneb jooksvalt.

 • 14.03.19: rektori telefoni saabub SMS sõnum numbrilt +1(206)3**-**32. “Was told to text this number, I will call tomorrow morning about Fraud/Corruption at TalTech RND department. Mostly relates to H2020 funds. Tomorrow will call with different number. I will try to call around 08:30. I have evidence of systematic and institutionalized faud”; lepitakse kokku kohtumine rektori kabinetis.
 • 15.03.19: rektor kohtub kell 11.45 isikuga, kes tutvustab end Nurkse doktorandina. Doktorant palub täielikku konfidentsiaalsust, mida rektor lubab tagada. Doktorant selgitab, et Nurkse instituudis võltsitakse süsteemselt teadusprojektide dokumente, eelkõige makstes tasusid projektides mitte osalenud isikutele; nimetab mitmeid projekte, sealhulgas tema osalusel toimunud projekti OGI, aga ka TOOP jt; oma väidete kinnituseks demonstreerib doktorant arvutiekraanilt projektide dokumente, eelkõige doktorandi osalusel toimunud projekti puudutavalt, väites, et need on tegelikkusele mittevastavad;
 • rektor kinnitab, et esitatud argumendid on veenvad probleemi tõsidusele osundamiseks ning lubab tegutseda.
 • 19.03.19: doktorant saadab SMS teel täiendava vihje: “2 updates. 1) was confirmed to me that this behaviour/fraud has been going on since FP7 (2007) 2) EU’s AntiFaud unit is looking into it”; doktorant saadab oma Eesti telefoninumbri; rektor tänab.
 • 27.03.19: rektori kutsel toimub nõupidamine teadusprorektori ja peaaudiitori osalusel, kus arutatakse vihjest ajendatud vajadust viia läbi H2020 projektide kuluaruandluse usaldusväärsuse erakorraline audit. Rektor osundab vajadusele katta erakorralise auditiga Nurkse instituudi projekte (ilma konkreetse viiteta doktorandi osalusel toimunud projektile).
 • 01.04.19: rektor annab meilitsi formaalse korralduse erakorralise auditi käivitamiseks.
 • 28.05.19: doktorant küsib rektorilt arengute kohta: “Any updates on what has happened here? I haven’t seen or heard anything happening, getting a bit nervous, especially with FinEst twins coming soon”. Doktorant esitab täiendava kahtluse külaliskorteriga seotud korruptsioonis: “Wolfgang drechsler apartment being paid for (upkeep costs) by taltech and also has agreement that it is rented and paid for by university when visiting professors come. Corruption.” Rektori järelepärimine haldusdirektorilt külaliskorteri asjus ei kinnita kahtlusi – külalisõppejõudude majutamine on varasemalt toimunud korrektse lepingu alusel; rektor ei vasta doktorandi päringule.
 • 17.06.19: lõpeb erakorraline audit, millesse on kaasatud Nurkse instituudis professor Krimmeri poolt juhitav H2020 projekt TOOP. Olulisi rikkumisi ei tuvastata; ülikool ei astu täiendavaid samme.
 • 19.08.19: Postimehe ajakirjanik Oliver Kund pöördub tööpäeva lõpus telefonitsi rektori poole küsimusega, kas rektor tunneb Keegan McBride’i ja kas talle on antud vihjeid korruptsioonist Nurkse instituudis;
 • rektor eitab McBride’i tundmist ja lubab täpsustada meilitsi;
 • kell 17:58 e-mail Kundilt, rektor vastab, lubades järgmisel tööpäeval 21.08 täpsustada.
 • 20.08.19: täiendav e-mail Oliver Kundilt küsimustega, mis viitavad vilepuhujale.
 • 21.08.19: palve Oliver Kundilt saata auditit puudutav memo; rektor palub korraldada.
 • 22.08.19: Postimees avaldab artikli “TTÜ hämar saladus: mainekas instituut pettis süsteemselt välja eurotoetuseid.”
 • 22.08.09: otsus moodustada Postimehe artikli süüdistuste uurimiseks uurimiskomisjon teadusprorektori juhtimisel, vahearuanne nädala jooksul (formaalne otsus 23.08.19).
 • 22.08.19: kell 12.00 ülikooli pressikonverents, osalevad rektor, teadusprorektor ja teadusosakonna juhataja.
 • 22.08.19: doktorant identifitseerib end Nurkse instituudi doktorandi Keegan McBride’ina. Vilepuhuja konfidentsiaalsuse hoidmise nõue sellega lõpeb.
 • 23.08.19: ülikooli kuratooriumi koosolek; rektor informeerib kuratooriumi asjaoludest. Kuratoorium teeb ülikooli auditikomisjonile ülesandeks esitada järgmiseks kuratooriumi koosolekuks omapoolne ettekanne.
 • 23.08.19: uurimiskomisjon kohtub McBride’iga; saadud informatsioon ei anna alust kuriteoteate esitamiseks, kuid komisjon ei välista võimalikku süütegu. McBride informeerib komisjoni, et on juba kevadel pöördunud avaldusega Keskkriminaalpolitsei poole.
 • 26.08.19: rektor informeerib teemast ning teadaolevatest asjaoludest rektoraadi liikmeid.
 • 26.08.19: rektor kohtub Nurkse instituudi töötajatega; koosolekul ei tõstatata süülise käitumise teemat; osutatakse vajadusele enne sisuliste otsuste langetamist selgitada välja kõik asjaolud.
 • 26.08.19: toimub ülikooli infotund, kus juhtumi asjaolusid selgitavad ülikooli liikmeskonnale rektor Jaak Aaviksoo, uurimiskomisjoni aseesimees Tõnu Pihelgas ja Nurkse instituudi direktor Erkki Karo.
 • 26.08.19: rektor leiab, et ülikooli võimalused jõuda avaliku usalduskriisi olukorras üksnes ülikoolisisese menetlusega avalikkust veenva tulemuseni ei ole realistlik. Sellest lähtudes pöördub rektor kirjaga prokuratuuri poole kinnitades soovi teha uurimisorganitega igakülgset koostööd.
 • 27.08.19: prokuratuur teatas kriminaalmenetluse alustamisest soodustuskelmuse paragrahvi alusel.
 • 01.09.19: teadusprorektor Renno Veinthal edastab 01.09 uurimiskomisjoni vaheraporti vanemprokurörile ja uurijale.
 • 02.09.19: toimub tehnikaülikooli pressikonverents, milles tutvustatakse avalikkusele uurimiskomisjoni vahetulemusi.
 • 03.09.2019: rektor annab dekaanidele ülesandeks korraldada koostöös neile alluvate instituutide direktoritega kõikide käimasolevate H2020 projektide haldamise ülevaatus.
 • 04.09.19: rektor kohtub minister Mailis Repsiga. Teatakse HTMi järelevalvemenetluse alustamisest.
 • 05.09.19: ülikooli saabub kriminaalasja menetlejalt nõudekiri täiendava informatsiooni saamiseks.
 • 05.09.19: rektor palub administratsioonidirektor Joosep Kaasikul korraldada „vihjeliini“ avamine ülikoolis.
 • 06.09.19: ülikool saadab kullerpostiga (paralleelselt e-kirjaga) kirja Euroopa Komisjoni REA-sse (Research Executive Agency). Kirjas informeeritakse REAd projektiga seotud probleemist. Projektiohvitseriks on Luis Garcia-Dominguez.
 • 20.09.19: TalTechi uurimiskomisjon teeb rektorile ettepaneku lõpparuande tähtaega pikendada ühe nädala võrra Euroopa Komisjoni koordinaatorilt saadava informatsiooni analüüsimiseks ja lõpparuande vormistamiseks. Rektor pikendab tähtaega.
 • 30.09.19: uurimiskomisjon edastab lõppraporti rektorile tutvumiseks, kes peab selles osas nõu ülikooli juhtkonnaga.
 • 07.10.19: toimub arutelu rektoraadis ning võetakse vastu otsused edasisteks sammudeks.
 • 08.10.19: ülikool annab avalikult teada lõppraporti järeldustest ja otsustest: uurimiskomisjon tuvastas ülikooli reeglite rikkumise, tõendeid pettuse kohta komisjon ei avastanud. Otsustati: 1) veelkord üle vaadata kogu projektide haldamise valdkond ülikoolis ja teha vajalikud muudatused, mis tagaksid ladusa ja reeglitega vastavuses oleva projektide halduse; 2) teha täiendav panus projektijuhtimise tugisüsteemi tugevdamiseks ülikoolis. See tähendab projektijuhtidele ja uurimisrühmade liikmetele suunatud täiendavaid koolitusi ja nõustamist, samuti täiendavate juhendmaterjalide loomist; 3) võtta kasutusele üleülikooliline terviklik projektihalduse tarkvara.
 • 10.10.19: Uurimiskomisjoni lõppraport.
 • 18.10.19: ülikooli finantsosakonna ja juristide analüüsi tulemusel selgus, et Nurkse informaatori korruptsioonisüüdistus professor Drechsleri üürilepingu osas on alusetu
 • 23.10.19: Erkki Karo arvamuslugu Eesti Päevalehes "Teaduselu on kui loterii, kuid rahastaja petta ei saa"
 • 08.11.19: Tallinna Tehnikaülikoolis lõppenud uurimised tuvastasid, et Postimehe artiklis tõstatatud süüdistused Nurkse instituudi OGI projekti kohta on alusetud. Tehnikaülikooli nõukogu otsustab lõpetada ülikoolis ajalehe Postimees väidetest käivitunud uurimise ja pidada Nurkse instituudi väidetavate rikkumiste asjaolud piisava usaldusväärsusega väljaselgitatuks. Oma otsuses tugineb nõukogu ülikooli uurimiskomisjoni ja nõukogu auditikomitee järeldustele.
 • 13.11.19: TalTech esitab Postimehele vastulause seoses samal päeval ilmunud Postimehe artikliga "Euroopa Komisjon nõuab aru kogu tehnikaülikoolilt"
 • 6.01.20: Pressinõukogu taunis Postimehe eksitavat ja valeväidetel põhinevat käsitlust Ralf-Martin Soe osaluse kohta Nurkse juhtumis. See viitab vajadusele suhtuda kriitiliselt ka ülejäänud Nurkse juhtumit käsitlevates artiklites toodud väidetesse ja antud hinnangutesse. 
 • 27.02.20: Pressinõukogu jõudis veel kahe kaebuse (vaata: meedialiit.ee/otsus-nr-953 ja meedialiit.ee/otsus-nr-955) alusel Nurkse instituudi juhtumi kajastamisel tauniva otsuseni. Otsused puudutasid kolme Nurkse juhtumit käsitlenud Postimehe artiklit.
 • 13.05.20: Põhja prefektuuri kriminaalbüroo esitas soodustuskelmust uuriva kriminaalasja raames kahtlustuse Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudi töötajale.
 • 4.08.20: Euroopa Komisjoni agentuur REA tegi OGI projekti lõppmakse. 

Loe veel:

Nurkse instituudi kulude arvestuse uurimiseks moodustatud komisjoni vaheraport

Ragnar Nurkse instituudi avaldus teadusrahade aruandluse osas

Laeb infot...