Tallinna Tehnikaülikool

Põhikiri

1. Üldsätted 

1.1 Mittetulundusühing Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu (edaspidi vilistlaskogu) on  Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi TTÜ) vilistlaskonna vabatahtlik ühendus, mis on asutatud  20. mail 1993. a Tallinnas toimunud asutamiskonverentsil. Vilistlaskogu nimi inglise keeles on Alumni Association of Tallinn University of Technology. 

1.2 Vilistlaskogu juhatuse asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinna linn. 

1.3 Vilistlaskogu eesmärgiks on: 

1.3.1 TTÜ vilistlaste ühendamine ja ühistegevuse korraldamine; 

1.3.2 koostöö arendamine TTÜga hariduse, teaduse ja praktika valdkonnas;

1.3.3 osalemine Eesti tehnika- ja majandushariduse ning -teaduse kujundamisel;

1.3.4 kaasaaitamine TTÜ arengule tingimuste loomisel; 

1.3.5 TTÜ tehnika- ja majandushariduse propageerimine; 

1.3.6 TTÜ tegevuse nõustamine ja hindamine; 

1.3.7 koostöö sihtasutusega Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond; 

1.3.8 koostöö Eesti Inseneride Liidu ja teiste inseneriorganisatsioonidega;

1.3.9 koostöö arendamine Eesti ja välismaa ülikoolide vilistlaskogudega. 

1.4 Vilistlaskogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest  ning käesolevast põhikirjast. 

1.5 Vilistlaskogu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.6 Vilistlaskogu on asutatud määramata tähtajaks. 

2. Vilistlaskogu liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1 Vilistlaskogu liikmed on liikmed mittetulundusühingute seaduse tähenduses. Vilistlaskogu  liikmeks võib vastu võtta TTÜ vilistlase tema kirjaliku avalduse alusel, kes on valmis järgima  vilistlaskogu põhikirja ja on valmis panustama vilistlaskogu eesmärkide elluviimisesse  võrdväärselt teiste liikmetega. TTÜ vilistlaseks on iga TTÜ lõpetanud isik, kes on saanud TTÜ diplomi või akadeemilise kraadi. Vilistlaskogu asutamiskonverentsist osavõtjad on  vilistlaskogu asutajaliikmed. Juriidilise isikuna võib Vilistlaskogu liikmeks olla Tallinna Tehnikaülikool. 

2.2 Vilistlaskogu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. 

2.3 Vilistlaskogust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Väljaastumine  jõustub juhatuse otsuse vastuvõtmise päevast. 

2.4 Vilistlaskogu liikme võib juhatuse otsusega välja arvata ja anda talle toetajaliikme staatuse,  kui ta:

2.4.1 ei ole viimase kahe aasta jooksul tasunud liikmemaksu; 

2.4.2 ei ole osalenud viimasel üldkoosolekul ega ole selle toimumisest üheksa kuu jooksul  juhatusele teatanud, et soovib liikmena jätkata. 

2.5 Vilistlaskogu liikme võib juhatuse otsusega välja arvata, kui ta kahjustab vilistlaskogu  mainet. 

3. Liikmete õigused ja kohustused 

3.1 Vilistlaskogu liikmel on õigus: 

3.1.1 osaleda vabatahtlikuna vilistlaskogu töös; 

3.1.2 valida ja olla valitud juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude vilistlaskogu organite  liikmeks; 

3.1.3 saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet vilistlaskogu tegevuse kohta; 

3.1.4 teha juhatusele ja teistele vilistlaskogu organitele ettepanekuid kõigis nende tegevusalasid puudutavates küsimustes; 

3.1.5 saada soodustusi osalemisel vilistlaskogu poolt organiseeritavatel üritustel ja  projektides; 

3.1.6 astuda omal soovil vilistlaskogust välja. 

3.2 Vilistlaskogu liige on kohustatud: 

3.2.1 hoidma oma käitumisega au sees TTÜ ja vilistlaskogu mainet; 

3.2.2 järgima ja propageerima vilistlaskogu tegevuse põhimõtteid; 

3.2.3 täitma vilistlaskogu poolt antud ülesandeid ja sellest vajadusel aru andma;

3.2.4 järgima vilistlaskogu põhikirja; 

3.2.5 tasuma liikmemaksu juhatuse poolt kehtestatud tähtaegadeks ja korras. 

4. Vilistlaskogu toetajaliige 

4.1 Vilistlaskogu toetajaliige ei ole liige mittetulundusühingute seaduse tähenduses.  Vilistlaskogu toetajaliikmeks võib vastu võtta iga TTÜ vilistlase ja TTÜ viimase õppeaasta  üliõpilase, kes on valmis järgima vilistlaskogu põhikirja ja soovib panustada vilistlaskogu  tegevusse. 

4.2 Vilistlaskogu toetajaliikmeks astumisel esitab liikmekandidaat tahte avalduse juhatusele. 

4.3 Vilistlaskogu juhatus arvab põhikirjas sätestatud alusel või liikme avaldusel liikme vilistlaskogu toetajaliikmeks. 

4.4 Vilistlaskogust väljaastumiseks esitab toetajaliige juhatusele kirjaliku avalduse.

4.5 Vilistlaskogu toetajaliikme võib välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:

4.5.1 ei täida põhikirjalisi kohustusi või üldkoosoleku või juhatuse õiguspäraseid otsuseid;

4.5.2 kahjustab vilistlaskogu mainet. 

4.6 Toetajaliikmel on kõik vilistlaskogu liikme õigused ja kohustused, välja arvatud õigus võtta  osa hääletamisest. 

5. Üldkoosolek 

5.1 Vilistlaskogu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Igal üldkoosolekul osaleval vilistlaskogu  liikmel on üks hääl. 

5.2 Üldkoosoleku pädevuses on: 

5.2.1 põhikirja muutmine; 

5.2.2 eesmärgi muutmine; 

5.2.3 juhatuse liikmete nimetamine; 

5.2.4 revisjonikomisjoni liikmete nimetamine; 

5.2.5 vilistlaskogu majandusaasta aruande kinnitamine; 

5.2.6 revisjonikomisjoni aruande kinnitamine; 

5.2.7 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise  otsustamine ja selles tehingus või nõudes vilistlaskogu esindaja määramine; 

5.2.8 vilistlaskogu ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsustamine; 

5.2.9 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite  pädevusse. 

5.3 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus: 

5.3.1 vähemalt ühel korral kalendriaastas; 

5.3.2 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 vilistlaskogu  liikmetest; 

5.3.3 muudel juhtudel, kui vilistlaskogu huvid seda nõuavad. 

5.4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus teate vähemalt 7 päeva enne selle  toimumist e-posti teel ja avaldab vajadusel selle teabelevivahendite kaudu, näidates ära  üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. 

5.5 Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku omal algatusel kui seda nõuavad  vilistlaskogu huvid või kui seda nõuab kirjalikult vähemalt 1/10 vilistlaskogu liikmetest.  Erakorralisest üldkoosolekust teatatakse teabelevivahendite kaudu vähemalt 7 päeva ette. 

5.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle 10 % vilistlaskogu liikmetest. Kui  vajalikku kvoorumit ei kogune, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku  sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid kohalolijate  häälteenamusega.

5.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalevatest  vilistlaskogu liikmetest. 

5.8 Vilistlaskogu põhikirja muutmise otsus on vastu võetud kui selle poolt on hääletanud üle  2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest. 

5.9 Vilistlaskogu põhikirjas ettenähtud vilistlaskogu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt  9/10 liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud  kirjalikult. 

6. Juhatus 

6.1 Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib vilistlaskogu tegevust ja teda esindab juhatus,  milles on viis kuni seitse liiget.  

6.2 Juhatuse liikmed valib üldkoosolek kuni kolmeks aastaks. 

6.3 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada vilistlaskogu vastavalt seadusele.

6.4 Juhatuse liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust. 

6.5 Juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees. Juhatuse koosolekuid peetakse vastavalt  vajadusele. 

6.6 Juhatuse koosolekuid juhatab esimees või esimehe poolt nimetatud üks juhatuse liige.  Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. 

6.7 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete  poolthäälteenamus. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe hääl. 

6.8 Juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja  protokollija. 

6.9 Juhatuse pädevuses on: 

6.9.1 Seadusest tulenevate juhatuse kohustuste täitmine; 

6.9.2 üldkoosoleku otsuste täitmine; 

6.9.3 töörühmade moodustamine ja ekspertide kaasamine; 

6.9.4 vilistlaskogu palgalise personali ja nende töötasu suuruse kindlaksmääramine;

6.9.5 vilistlaskogu liikmemaksu iga-aastase suuruse kehtestamine. 

7. Juhatuse esimees 

7.1 Juhatuse esimehe pädevuses on: 

7.1.1 üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise korraldamine; 

7.1.2 juhatuse töö planeerimine ja korraldamine, juhatuse koosolekutel arutatavate  küsimuste ettevalmistamine; 

7.1.3 juhatuse liikmete töö ja nende tööjaotuse korraldamine;

7.1.4 üldkoosoleku otsustest tulenevalt, kooskõlastatult juhatusega, vilistlaskogu vahendite  käsutamine, juhatuse otsusel lepingute sõlmimine; 

7.1.5 vilistlaskogu palgalise personali töö juhtimine, töölepingute sõlmimine ja lõpetamine. 

7.2 Juhatuse esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid juhatuse nimetatud teine juhatuse  liige. 

8. Vahendid ja nende kasutamine 

8.1 Vilistlaskogu vahendid moodustuvad: 

8.1.1 liikmemaksudest; 

8.1.2 füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest ja eraldistest; 

8.1.3 vilistlaskogu ürituste korraldamisest; 

8.1.4 muudest laekumistest. 

8.2 Vilistlaskogul on õigus välja anda stipendiume, preemiaid ja auhindu. 

8.3 Kogutud vahendeid kasutatakse käesoleva põhikirjas sätestatud eesmärgi  realiseerimiseks, kusjuures vilistlaskogu eesmärgiga kooskõlas oleva sihtotstarbelise annetuse  või eraldise puhul vastavalt annetaja või eraldaja nõudel tema poolt määratud otstarbeks. 

9. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine 

9.1 Vilistlaskogu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt on hääletanud  üle 2/3 üldkoosolekul osalenud vilistlaskogu liikmetest. 

9.2 Vilistlaskogu tegevuse lõpetamise otsuse järel nimetab üldkoosolek  likvideerimiskomisjoni. vilistlaskogu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku  poolt määratud isikud. 

9.3 Vilistlaskogu likvideerimisel jaotatakse allesjäänud vara üldkoosoleku otsuse alusel TTÜle käesolevas põhikirjas sätestatud eesmärgi realiseerimiseks.

Kontakt

MTÜ Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu
Reg. nr: 80086122
Ehitajate tee 5
19086 Tallinn

Ergo Metsla
+372 501 3442
vilistlaskogu@taltech.ee 

Arvelduskontod:
Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu
Swedbank: EE212200221037372124
SEB: EE571010022029792008

Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu sai 2023. aastal 30 aastaseks. Soovime vilistlastena anda oma panuse praeguste üliõpilaste unistuste elluviimiseks. Selleks on Vilistlaskogu loonud Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu Tudengifondi, mille kaudu toetame tundengeid, nende ühiseid projekte ja ettevõtmisi.

TOETA VILISTASLIIKUMIST  

Üldkoosolekud

2017. aastal võeti vastu Vilistlaskogu uus põhikiri, millega loodi liikmetele kaks staatust: liige ja toetaja liige.  Vilistlaskogu põhikirja punktid 2.4 ja 2.4.2 sätestavad, et juhatusel on õigus oma otsusega välja arvata vilistlaskogu liige ja anda talle toetajaliikme staatuse, kui ta ei ole osalenud viimasel üldkoosolekul ega ole selle toimumisest üheksa kuu jooksul juhatusele teatanud, et soovib liikmena jätkata. Sellest tulenevalt juhatus on vastu võtnud otsuse, millega antud järgnevatele liikmetele toetajaliikme staatus ning kinnitas liikmete nimekirja.

Kõik toetajaliikmed on oodatud koosolekut jälgima!

Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu üldkoosolek algas 6. juunil 2023 kell 16:00 ja lõppes 18:30. Koosolek toimus Tallinna Tehnikaülikooli Nõukogusaalis (Ehitajate tee 5, NRG VI korrus).

Juhatas: Robert Kitt

Protokollis: Reet Pärgmäe

Osalesid: Kohal oli 20 eraisikust liiget ja 1 juriidilisest isikust liige (Tallinna Tehnikaülikool, keda esindas rektor; rektori esindusõigus on kajastatud e-äriregistris); täiendavalt oli esindatud 10 eraisikust liiget läbi volitatud esindajate. Lisaks osales 4 külalist. Seega oli kokku esindatud 31 liiget 66st. Registreerimisleht ja volikirjad on lisatud protokollile. MTÜ juhatuse otsusega 05.04.23 nr 4 kinnitatud MTÜ eraisikutest liikmete arv on 66. Kuna koosolekul oli esindatud kokku 31 liiget 66st, siis oli olemas vajalik kvoorum (kohal oli enam kui 10% MTÜ liikmetest) koosoleku läbiviimiseks vastavalt MTÜ põhikirja punktile 5.3.2.

MTÜ üldkoosoleku avas MTÜ juhatuse esimees Robert Kitt, millele järgnes Tallinna Tehnikaülikooli rektor professor Tiit Landi tervitus ja sõnavõtt.

 1. Päevakorra kinnitamine

Juhatuse esimees Robert Kitt tutvustas osalejatele koosoleku päevakorda.

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
 3. MTÜ Vilistlaskogu juhatuse ülevaade 2022. aastast ja 2023. aasta plaanidest
 4. MTÜ 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 5. MTÜ juhatuse liikmete volituste lõppemine. Juhatuse liikmete volituste pikendamine
 6. MTÜ Vilistlaskogu põhikirja muutmise arutelu
 7. Ülikooli vajadused ja vilistlaste abi nende elluviimisel
 8. Vilistlaskogu tegevus. Töögruppide moodustamine:
  1. Akadeemilise silla töögrupp
  2. Kogukonna töögrupp
 9. Kohal algatatud küsimused

Otsustati:

 • Päevakord kinnitada. Otsus võeti vastu ühehäälselt. Vastu ega erapooletuid ei olnud.
 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

Koosoleku juhatajaks esitati Robert Kitt ja protokollijaks Reet Pärgmäe.

Otsustati: 

 • Esitatud kandidatuurid kinnitada. Otsus võeti vastu ühehäälselt. Vastu ega erapooletuid ei olnud.
 1. MTÜ Vilistlaskogu juhatuse ülevaade 2022. aastast ja 2023. aasta plaanidest

Robert Kitt ja Reet Pärgmäe andsid ülevaate 2022. aastal toimunud sündmustest (statistika, valik, korraldus). Starry Night muudeti tagasi vilistlasballiks, arvestades vilistlaskogult tulnud tagasisidega. Eesmärk leida ja broneerida ka edaspidi menukaid etendusi. Starry Night tuleks varem kalendrisse saada ja rohkem külalisi kutsuda.

Elinor Toming andis ülevaate Arengufondi stipendiumitest, stipendiumiaktusest ja tänuüritusest sponsoritele. Ettevõtted on koostööaltid. Tõstsime stipendiumite suuruse baasi, pakkudes ettevõtetele nn soovituslikku miinimumi.

Toetuse tingimused on ettevõtete teha ja meie saame sellele tähelepanu juhtida. Lisaks saame tudengeid õpetada paremini taotlusi ja esseesid kirjutama. Vilistlaskapitali soovime uuesti koguma hakata ja selle kasvikust väljamakseid teha. Vilistlaskapital on võetud töösse.  

Informatsioon võeti teatavaks.

 1. MTÜ 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Osalejad tutvusid MTÜ 2022. aasta majandusaasta aruandega.

Otsustati:

 • Kinnitada MTÜ 2022. aasta majandusaasta aruanne. Otsus võeti vastu ühehäälselt. Vastu ega erapooletuid ei olnud.
 1. MTÜ juhatuse liikmete volituste lõppemine. Juhatuse liikmete volituste pikendamine

Robert Kitt tegi ettepaneku pikendada juhatuse liikmete, kel lõppevad volitused 10. juunil 2023 (Enn Listra, Robert Kitt, Karel Kundrats, Ergo Metsla) volitusi kuni 13.11.2023.a. Arvo Oorn jätkab seniste volituste alusel kuni 13.11.2023 ning Gert Jervan jätkab seniste volituste alusel kuni 07.06.2025. Priit Rohumaa avaldas soovi juhatuse liikmena mitte jätkata.

Arvo Oorn (isikukood: 35309110221)

Enn Listra (isikukood: 35503280241)

Ergo Metsla (isikukood: 36811120220)

Gert Jervan (isikukood: 37408230221)

Karel Kundrats (isikukood: 38610270025)

Robert Kitt (isikukood: 37704260275)

Priit Rohumaa (isikukood: 37504030225)

Otsustati:

 • Pikendada juhatuse liikmete volitusi kuni 13.11.2023. Otsus võeti vastu ühehäälselt. Vastu ega erapooletuid ei olnud.

Üldkoosolek andis juhatusele ülesande:

 • Korraldada uus Vilistlaskogu üldkoosolek 28.09.2023.
 1. MTÜ Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu põhikirja muutmine

Vilistlaskogu põhikirja uus redaktsioon on töös. Liikmed saavad esitada oma ettepanekud. Arutati Vilistlaskogu tegevuse eesmärgi ümbersõnastamist, juhatuse liikmete arvu jt küsimusi.

Üldkoosolek andis juhatusele ülesande:

 • Kaasata põhikirja muutmisesse Tallinna Tehnikaülikooli peajurist Laur Hiob, kes aitab põhikirja läbi vaadata ja muudatusettepanekud sõnastada.  
 • Võtta põhikirja muutmine päevakorda 28.09.2023.  
 1. Ülikooli sisend oma vajaduste kohta Vilistlaskogu üldkoosolekule

Rektoraadi strateegiabüroo juhataja Kaja Kuivjõgi tegi ülevaate ülikooli pikast strateegiast ning tõi välja peamised kitsaskohad ja valupunktid. Arutasime, millised võiksid olla need kohad, kus vilistlased saaksid ülikoolile appi tulla.

Informatsioon võeti teatavaks

 1. Vilistlaskogu tegevus. Töögruppide moodustamine

Ülikooli juhtkond tegi MTÜ TTÜ Vilistlaskogule ettepaneku finantseerida või korraldada uute valdkondade professuuride finantseerimine ja aidata edastada strateegilisi sõnumeid.

Vilistlaskogu arutas ettepanekut moodustada nende ülesannete elluviimiseks kaks töögruppi: akadeemilise silla töögrupi ja kogukonna töögrupi. Tehti ettepanek leida töögruppidele juhid ja sõnastada töögruppide töö sisu paremini lahti (ootused). Liikmete hulgast avaldati soovi töögruppidega liitumiseks - võtame uuesti ühendust. 

Üldkoosolek andis juhatusele ülesande: 

 • Moodustada kaks töögruppi (akadeemilise silla töögrupp ja kogukonna töögrupp).
 • Leida töögruppidele juhid.  
 • Kirjutada lahti ja sõnastada töögruppide ülesanded.
 1. Eelolevad sündmused:
 • MTÜ TTÜ Vilistlaskogu golfiturniir toimub Jõelähtmel kolmapäeval, 14. juunil kell 10-18.
 • Rattamatk (27.–30.07.23 Saaremaal)
 • Vilistlaste kokkutulekud ja linnakupidu (8.09.23 TalTechi linnakus)
 • Järgmine MTÜ tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu korraline üldkoosolek ja Vilistlaskogu arenguseminar toimuvad (28.09.23)
 • Tenniseturniir (14. oktoober Forus Tondi)
 • Vilistlasball Starry Night (24. november TalTech aulas) Tänuüritus vilistlastele ja partneritele.

Informatsioon võeti teatavaks.

Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu üldkoosolek 7. juunil 2022 kell 15.00-17.10 Tallinna Tehnikaülikooli majandusmaja ruumis SOC-212 (Akadeemia tee 3, Tallinn).

Vilistlaskogu üldkoosoleku päevakord 7. juunil 2022:

 • Päevakorra kinnitamine
 • MTÜ juhatuse ülevaade 2021. aastast ja 2022. aasta plaanidest
 • MTÜ 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 • Ülevaade SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi stipendiumitest (kevad ja sügis 2021, kevad 2022)
 • MTÜ juhatuse liikmete vahetus
 • Kohalalgatatud küsimused

Juhatas: Robert Kitt; protokollis: Elena Kirt. Osavõtjad: kohal oli 23 eraisikust liiget 58-st; täiendavalt oli esindatud 14 eraisikust liiget läbi volitatud esindaja; ning üks inimene oli külaline (tulevane juhatuse liige). Seega oli kokku esindatud 37 liiget 58st. Registreerimislehed ja volikirjad on lisatud protokollile. MTÜ Üldkoosoleku avas MTÜ juhatuse esimees Robert Kitt, kes tervitas osalejaid. MTÜ juhatuse otsusega 25.02.22 nr3 kinnitatud MTÜ eraisikutest liikmete arv on 58. Kuna koosolekul oli esindatud kokku 37 liiget 58st, siis oli olemas vajalik kvoorum (kohal oli enam kui 10% MTÜ liikmetest) koosoleku läbiviimiseks vastavalt MTÜ põhikirja punktile 5.3.2.

1. Päevakorra kinnitamine. Arvi Hamburg (MTÜ liige) tegi ettepaneku lisada päevakorda punkt: Ülikooli sümboolika rakendamisest. Koololeku lihthäälteenamus otsustas antud teema lülitada päevakorda lisades punkt 6. Eelneva päevakorra punkt 6 „Kohapeal algatatud küsimused“ käsitleda päevakorra 7-ndas punktis.

2. MTÜ juhatuse ülevaade 2021. aastast ja 2022. aasta plaanidest. Elena Kirt andis ülevaate 2021. aastal toimunud üritustest. 2021. aastal korraldati neli üritust (golfiturniir, tipikate rattamatk, tenniseturniir ja linnakupidu). 2022 aastal on juba toimunud teatriõhtu ning on plaanis veel korraldada viis üritust (golfiturniir, tipikate rattamatk, tenniseturniir, linnakupidu ja Starry Night). 2021. aasta Aasta Vilistlase aunimetus tiitel omistati kahele Tokyo 2020 olümpiamängude kuldmedalistile Erika Kirpule ja Irina Embrichile. Informatsioon võeti teadmiseks

3. MTÜ 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Tutvustati MTÜ 2021. aasta majandusaasta aruannet, eraldi toodi välja bilanss, tulemiaruanne ja rahavoogude aruanne. Lõpus toimus hääletamine. Otsustati: kinnitada MTÜ 2021. aasta majandusaasta aruanne. Otsus võeti vastu ühehäälselt. Vastu ega erapooletuid ei olnud. 

4. Ülevaade SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond stipendiumitest. (kevad ja sügis 2021, kevad 2022) SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi juhataja Elinor Toming andis ülevaate SA stipendiumikonkursi tulemustest (kevad ja sügis 2021, kevad 2022). Informatsioon võeti teadmiseks.

5. MTÜ Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu juhatuse liikmete vahetus. MTÜ juhatuse esimees Robert Kitt andis teada, et praegune juhatuse liige Gunnar Piho (IK 35511260319) avaldas soovi juhatuse liikme kohalt tagasi astumiseks ning TalTechi infotehnoloogia teaduskonna dekaan Gert Jervan (IK 37408230221) avaldas soovi astumiseks juhatusesse. Otsustati: kutsuda tagasi MTÜ Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu juhatusest juhatuse liikme Gunnar Piho ja kinnitada uus juhatuse liige Gert Jervan. Otsus võeti vastu ühehäälselt. Vastu ega erapooletuid ei olnud.

6. Ülikooli sümboolika rakendamisest. Toimus arutelu ning argumenteeritud sõnavõtud Arvi Hamburgi poolt tõstatatud ülikooli sümboolika rakendamise teemal. Antud küsimust oli MTÜ üldkoosolek arutanud ka 2020. ja 2021. aasta koosolekutel, kus toetati ühehäälselt pöördumist ülikooli juhtkonna poole ettepanekuga tegeleda edasi sümboolika arendamisega viisil, et ülikooli täisnime ning kaubamärgi kasutamine võiks olla tasakaalustatum. Tutvustati ülikooli Senati otsust nr 3, 22 märtsist 2022, kus Senat käsitles ülikooli tunnustamise ja sümboolika eeskirja muutmist, mille kohaselt täiendati tunnustamise ja sümboolika eeskirja §-ga 201 järgmises sõnastuses: § 201 . Ülikooli nimeteisendite kasutamine ja sümbolväärtusega esemed 1.1 Liikmeskonna liikmed võivad enda nimel väljendudes kasutada ülikooli kõiki varasemaid nimesid ja nimelühendeid. Arvi Hamburg tegi ettepaneku kujundada välja MTÜ Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu põhimõtteline seisukoht, et Tallinna Tehnikaülikooli nimelühend eesti kultuuriruumis on TTÜ. Koosoleku juhataja korraldas eelhääletuse otsustamaks, kas A. Hamburgi ettepanek panna hääletusele või mitte. Otsustati: Otsuse vastu oli 25 MTÜ liiget; otsuse poolt 11 MTÜ liiget, erapooletuks jäi 1 MTÜ liige. Seega A. Hamburgi ettepaneku hääletamist ei toimunud ja MTÜ Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu üldkoosolek ei võtnud seisukohta Tallinna Tehnikaülikooli nimelühendi TTÜ kasutamise kohta Eesti kultuuriruumis.

7. Kohal algatatud küsimused. MTÜ juhatuse esimees Robert Kitt tuletas meelde, et MTÜ Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu juhatus kehtestas liikmemaksu, mille maksmise tähtaeg on 7.06.2022. Teise punktina rõhutas Robert Kitt vilistlaste olulisust ülikooli arengusse panustamisel ning kutsus üles mõtlema tööstusmagistrantuuride ning -doktorantuuride peale. Koosolek lõpetati kell 17.10

Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu üldkoosolek 3. juunil 2021 kell 15.00-17.10 Tallinna Tehnikaülikooli peamajas (Ehitajate tee 5, Tallinn).

Vilistlaskogu üldkoosoleku päevakord 3. juunil 2021:

 • Päevakorra kinnitamine
 • MTÜ juhatuse ülevaade 2020. aastast ja 2021. aasta plaanidest
 • MTÜ 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 • Ülevaade SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi stipendiumitest (kevad ja sügis 2020, kevad 2021)
 • MTÜ liikmete staatus ja MTÜ-s liikmemaksu kehtestamine
 • Tudengite "elukaare" ülevaade - kuidas saab tudengist vilistlane?
 • Majandusteaduskonna vilistlasportaali ülevaade (Kadri-Ann Matson)
 • Institutsionaalne akrediteerimine (Kaja Kuivjõgi)
 • Kohal algatatud küsimused

Juhatas: Robert Kitt; protokollis: Elena Kirt. Osavõtjad: Kohal oli 52-st eraisikust liikmest 16. Lisaks volitas 20 eraisikust liiget endale esindaja. Kokku oli esindatud 36 liiget, seega vajalik kvoorum on koos.  Registreerimislehed ja digiallkirjastatud volikirjad lisati protokollile.

MTÜ Üldkoosoleku avas MTÜ juhatuse esimees Robert Kitt, kes tervitas osalejaid. MTÜ juhatuse otsusega nr 1_2019 kinnitatud MTÜ eraisikutest liikmete arv on 52. Kuna oli olemas vajalik kvoorum (kohal oli enam kui 10% MTÜ liikmetest) koosoleku läbiviimiseks tulenevalt MTÜ põhikirja punktist 5.3.2, tegi juhatuse esimees ettepaneku koosolek läbi viia.

1. Päevakorra kinnitamine. Andres Keevallik (MTÜ toetajaliige) tegi ettepaneku lisada päevakorda ühe punkti: Ülikooli sümboolika rakendamisest. Toimus hääletamine. Ettepanek võeti vastu ja otsustati antud teemat arutada „kohal algatatud küsimused“ päevapunkti all. Vastu ega erapooletuid ei olnud.

2. MTÜ juhatuse ülevaade 2020. aastast ja 2021. aasta plaanidest. Elena Kirt andis ülevaate 2020. aastal toimunud üritustest. COVID-19´st tingitud eriolukorrast 2020. aastal saime siiski korraldada kaks üritust (golfiturniir ja tipikate rattamatk) ning sellel aastal on plaanis korraldada kokku viis üritust (tipikate rattamatk, golfiturniir, tenniseturniir, linnakupidu ja Starry Night). Järgmisena räägiti „Aasta Vilistlane“ aunimetusest ja sellest, et 2020. Aasta Vilistlane on Mart Min (Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi emeriitprofessor).  Osundati, et vilistlaskogu võiks kaaluda ka traditsioonilise vilistlasballi taastamist lisaks „Starry Nighi“le või selle asemel. Informatsioon võeti teadmiseks.

3. MTÜ 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Tutvustati MTÜ 2020. aasta majandusaasta aruannet, eraldi toodi välja bilanss, tulemiaruanne ja rahavoogude aruanne. Lõpus toimus hääletamine. Otsustati kinnitada MTÜ 2020. aasta majandusaasta aruanne. Otsus võeti vastu ühehäälselt. Vastu ega erapooletuid ei olnud.

4. Ülevaade SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond stipendiumitest (kevad ja sügis 2020, kevad 2021). MTÜ juhatuse esimees Robert Kitt andis ülevaate tulevaste plaanide kohta. Nimelt on ülikool koostöös SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond  (edaspidi SA) värbamas stipendiumite ja annetuste spetsialisti, kelle tööülesandeks saab olema SA stipendiumite arvu kasvatamine ning annetuskultuuri edendamine. Elena Kirt andsid ülevaate SA stipendiumikonkursi tulemustest (kevad ja sügis 2020, kevad 2021). Informatsioon võeti teadmiseks.

5. MTÜ liikmete staatus ja MTÜ-s liikmemaksu kehtestamine. Elena Kirt andis ülevaate MTÜ liikmete staatuse kohta ning edaspidi antud toimingut tuleb teha korrapäraselt igal aastal (päring rahvastikuregistrisse). MTÜ juhatuse esimees Robert Kitt ja MTÜ juhatuse liige Ergo Metsla andsid ülevaate uute liikmete kaasamisest. Arutati MTÜ-s liikmemaksu kehtestamist. Vastavalt MTÜ põhikirja punktile.6.9.5 on MTÜ juhatuse pädevuses vilistlaskogu liikmemaksu igaaastase suuruse kehtestamine. Juhatus tegi ettepaneku kehtestada liikmemaks järgmistes määrades: 5€ kuus (60€ aastas) kõikidele liikmetele; 2€ kuus (24€ aastas) pensionäridele. Liikmemaksu ei kehtestata isikutele, kes on saanud  Tallinna Tehnikaülikooli Aasta vilistlase staatuse, Tallinna Tehnikaülikooli endistele ja praegusele rektorile, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessoritele. Otsustati kinnitada liikmemaks vastavalt juhatuse ettepanekule. Otsus võeti vastu ühehäälselt. Vastu ega erapooletuid ei olnud.

6. Tudengite „elukaare“ ülevaade – kuidas saab tudengist vilistlane? Elena Kirt andis ülevaate tegevustest, mis on suunatud tudengite ettevalmistamiseks vilistlase staatuse omandamisele. Samuti sai näidatud vilistlaste näitajate tabelit, kuhu kogutakse andmeid alates 31.03.2018. Informatsioon võeti teadmiseks.

7. Majandusteaduskonna vilistlasportaali ülevaade. Majandusteaduskonna partner- ja vilistlassuhete koordinaator Kadri-Ann Matson andis ülevaate majandusteaduskonna vilistlasportaalist. Portaal sai avatud oktoobrikuus 2020. aastal Graduway platvormil. Tänase päeva seisuga on vilistlasportaaliga liitunud ligi 1000 kontakti nii Eestist kui ka välismaalt. Portaali haldaja postitab vilistlastele iganädalaselt ülikoolis toimuvaid sündmusi, üritusi, tööpakkumisi, aga tutvustab ka vilistlastele teiste vilistlaste tegevusi (erinevate valdkondade ekspertide artiklid, tsitaadid, podcastid, jne). Hetkel toimub suhtlus vilistlastega rohkem personaalselt ja valdkonnapõhiselt. Informatsioon võeti teadmiseks.

8. Institutsionaalne akrediteerimine. Tallinna Tehnikaülikooli kvaliteedijuht/strateegiajuht Kaja Kuivjõgi andis ülevaate institutsionaalsest akrediteerimisest.  Oktoobris 2021 tuleb ülikooli välishindamiskomisjon, kes akrediteerib ülikooli kord seitsme aasta jooksul. Vilistlaskogu on üks sihtrühm, kellega komisjon planeerib kohtumisi.

9. Kohal algatatud küsimused. Toimus arutelu Andres Keevalliku poolt välja pakutud teemal, st ülikooli sümboolika rakendamisest. Informatsioon võeti teadmiseks.

Koosoleku korraldus ja läbiviimine kiideti üksmeelselt heaks. Koosolek lõpetati kell 17.10

Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu üldkoosolek 10. juunil 2020 kell 14.00-15.45 TalTech Mektory, Innovation HUB (Raja 15, Tallinn).

Vilistlaskogu üldkoosoleku päevakord 10. juunil 2020:

 • Päevakorra kinnitamine
 • MTÜ Vilistlaskogu juhatuse ülevaade 2019. aastast ja 2020. aasta plaanidest
 • MTÜ 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 • Ülevaade SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi stipendiumite süsteemist
 • MTÜ Vilistlaskogu põhikirja p 6.1 muutmine
 • Ülikooli sümboolika rakendamisest
 • Uue juhatuse valimine ja kinnitamine
 • Kohal algatatud küsimused

Juhatas: Robert Kitt; protokollis: Elena Kirt. Osavõtjad: Kohal oli 52-st eraisikust liikmest 23. Lisaks volitas 18 eraisikust liiget endale esindaja. Kokku oli esindatud 41 liiget, seega vajalik kvoorum oli koos.  Registreerimislehed ja digiallkirjastatud volikirjad lisati protokollile.

1. Päevakorra kinnitamine. Andres Keevallik (Vilistlaskogu toetajaliige), kes esindas koosolekul Vilistlaskogu liiget, Endal Uiga, tegi ettepaneku lisada päevakorda ühe punkti, milleks oli ülikooli sümboolika rakendamine. 
Toimus hääletamine. Ettepanek võeti vastu ja lõplik päevakord kinnitati ühehäälselt. Vastu ega erapooletuid ei olnud.

2. MTÜ Vilistlaskogu juhatuse ülevaade 2019. aastast ja 2020. aasta plaanidest. Elena Kirt andis ülevaate 2019. aastal toimunud üritustest. Eelmisel aastal oli kokku korraldatud 6 üritust ja oli välja toodud võrdlustabel viimase 5 aasta jooksul toimunud üritustel osalejate arvuga. Järgmisena räägiti „Aasta Vilistlane“ aunimetusest ja sellest, et 2019. Aasta Vilistlane on Sirje Potisepp.  Peale seda tutvustati 2020. aasta ürituste plaane ja anti teada, et mõned planeeritud üritused eriolukorra tõttu ei toimunud või ei saa toimuda. Informatsioon võeti teadmiseks.

3. MTÜ Vilistlaskogu 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Elena Kirt näitas MTÜ Vilistlaskogu 2019 eelarve täitmise tabeli. Eelarve tabelis olid eraldi välja toodud ürituste korraldamisest planeeritud tulud, kulud ja muud kulud ning tulem. 2019. eelarve tulem oli negatiivne, kuna 2 ürituse puhul kulud ületati (Golfiturniir Starry Night) ja planeeritud tulu piletite müügist täies mahus ei laekunud. Seejärel tutvustati 2019. aasta majandusaasta aruannet, eraldi toodi välja bilanss, tulemiaruanne ja rahavoogude aruanne. Lõpus toimus hääletamine. Otsustati: kinnitada 2019. aasta majandusaasta aruanne. Otsus võeti vastu ühehäälselt. Vastu ega erapooletuid ei olnud.

4. SA Arengufondi stipendiumisüsteemi ülevaade. Juhatuse esimees Robert Kitt ja juhatuse liige Karel Kundrats ning Elen Kirt andsid ülevaate SA Arengufondi stipendiumisüsteemist. Räägiti stipendiumite andmise hetkeolukorrast ja stipendiumifondi kasvust ajas. Seejärel tutvustati Arengufondi väärtuspakkumiste 5 sihtrühma stipendiumite väljaandjatest. Informatsioon võeti teadmiseks.

5. MTÜ Vilistlaskogu põhikirja p 6.1 muutmine. MTÜ Vilistlaskogu juhatuse liikmete volitused on lõppenud ja on vaja valida uus juhatus. Praegusel juhatusel tekkis talvel mõte kutsuda Vilistlaskogu juhatusesse teaduskondade esindajaid, kes saaksid kaasa rääkida vilistlasliikumise arenduse teemadel, teha ettepanekuid valdkonda parendamiseks ja muutmiseks. Nõusolek tuli kahest teaduskonnast: Enn Listra majandusteaduskonnast ning Gunnar Piho IT-teaduskonnast. Vanast juhatusest on jätkamas 4 juhatuse liiget. Sellest lähtuvalt tuleb muuta MTÜ Vilistlaskogu põhikirja p. 6.1 järgmiselt: "6.1 Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib vilistlaskogu tegevust ja teda esindab juhatus, milles on viis kuni seitse liiget." Otsustati: muuta MTÜ Vilistlaskogu põhikirja p 6.1 vastavalt ettepanekule. Otsus võeti vastu ühehäälselt. Vastu ega erapooletuid ei olnud.

6. Ülikooli uue sümboolika rakendamisest. Arutati ülikooli nime ja nimelühendi kasutamist. Osundati, et ülikooli täisnime ning kaubamärgi kasutamine võiks olla tasakaalustatum ning et ülikooli sümboolikaga tegelemine vajab kindlasti edasiarendust. Robert Kitt edastab vastava info ülikooli juhtorganile. Informatsioon võeti teadmiseks.

7. Uue juhatuse valimine ja kinnitamine. Uues juhatuses on järgmised isikud: Robert Kitt – juhatuse esimees; Karel Kundrats – juhatuse liige; Ergo Metsla – juhatuse liige; Priit Rohumaa – juhatuse liige. Koosolek andis oma nõusoleku ka Enn Listra ning Gunnar Piho valimiseks MTÜ juhatusse, kuid see saab toimuda alles peale põhikirjas vastavate muudatuste (pt 6.1) jõustumist äriregistris. Otsustati kutsuda tagasi Väino Kaldoja ja kinnitada uus juhatus kooseisus Robert Kitt, Karel Kundrats, Ergo Metsla, Priit Rohumaa ning alates põhikirja vastavate muudatuste (pt 6.1) jõustumist äriregistris Enn Listra ja Gunnar Piho. Otsus võeti vastu ühehäälselt. Vastu ega erapooletuid ei olnud.

8. Kohal algatatud küsimused. Üldkoosolekul  täiendavaid küsimusi ja ettepanekuid ei olnud. Koosoleku korraldus ja läbiviimine kiideti üksmeelselt heaks. Koosolek lõpetati kell 15.45.

Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu üldkoosolek 21. mail 2019 kell 16.00-17.00 Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 5. korrusel ruumis LIB-522/524 (Akadeemia tee 1/Ehitajate tee 5, Tallinn).

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 15.50. Oma osalemine/mitte osalemine märkida Doodles! Juhul kui kellelgi ei ole võimalik üldkoosolekust osa võtta, siis paluksime vormistada ja digitaalselt allkirjastada volikirja ning saata see vilistlaskogu@taltech.ee

Vilistlaskogu üldkoosoleku päevakord 21. mai 2019:

 • Päevakorra kinnitamine
 • Vilistlaskogu juhatuse ülevaade 2018. aastast ja 2019. aasta plaanidest
 • Vilistlaskogu 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine – juhatuse esimees V.Kaldoja ja R. Hanson
 • Kohalalgatatud küsimused

Kõikidelt Vilistlaskogu liikmetelt oodatakse aktiivset osavõttu. Üldkoosolekule järgneb koosviibimine ja vastuvõtt.

Küsimuste korral palun pöörduda vilistlaskogu@taltech.ee

TalTech Vilistlaskogu üldkoosolek 10. mail 2018 kell 15.30-16.30 Tallinna Tehnikaülikooli ruumis NRG-226 (Ehitajate tee 5, Tallinn).

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 15.15. Oma osalemine/mitte osalemine märkida siin: https://doodle.com/poll/r9di8pifwqcxcf8m

Juhul kui kellelgi ei ole võimalik üldkoosolekust osa võtta, siis paluksime vormistada ja digitaalselt allkirjastada volikirja

Vilistlaskogu üldkoosoleku päevakord 10. mai 2018:

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. Vilistlaskogu juhatuse ülevaade 2017. aastast ja 2018. aasta plaanidest
 3. TTÜ Vilistlaskogu 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine – juhatuse esimees V.Kaldoja ja R. Hanson
 4. TTÜ100 kava tutvustamine – ​vilistlasliikumise peaspetsialist E.Kirt
 5. Kohalalgatatud küsimused

Kõikidelt Vilistlaskogu liikmetelt oodatakse aktiivset osavõttu. 

Küsimuste korral palun pöörduda vilistlaskogu@taltech.ee

17. aprillil toimus Tallinna Tehnikaülikoolis Vilistlaskogu üldkoosolek, kus päevakorras oli 2016. aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine,  põhikirja muutmine, juhatuse liikmete nimetamine ja ülevaade vilistlasliikumisest.  Koosolekul osales Vilistlaskogu 428 liikmest 50 liiget ja oma volikirja edastas 21 liiget.

Koosolekut alustas rektor Jaak Aaviksoo sõnavõtuga teemal „Uuenev akadeemiline elu TTÜs“, kus rektor andis vilistlastele ülevaate viimaste aastate jooksul toimunud arengutest ja eelseisvatest väljakutsetest.

Kui majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamised ja ülevaade vilistlasliikumisest olid eelkõige üldkoosoleku formaalsused, siis põhikirja muutmine ja juhatuse liikmete nimetamine oli põhimõttelisemad otsused.

2017. aasta algusest alates Vilistlaskogu juhatuse ja ülikooli vahel toimunud arutelud, et muuta Vilistlaskogu ja vilistlasliikumist tulemuslikumas ning 20. märtsi juhatuse koosolekul võeti vastu põhimõtteline otsus muutmaks senist põhikirja. Eesmärgiks sai muuta juhtimine lihtsamaks ja dünaamilisemaks. Sellest tulenevalt otsustati vähendada juhatuse liikmete arvu 13 pealt 5 peale, mis tagaks operatiivsema juhtimise. Täiendavalt otsustati luua täiendav Vilistlaskogu liikme staatus „toetajaliige“, et muuta organisatsiooni kuulumine paindlikumaks ja suurendada vilistlaste kaasamist.

Uue põhikirja alusel valiti üldkoosoleku poolt ühehäälselt viis uut juhatuse liiget: Väino Kaldoja, Robert Kitt, Karel Kundrats, Ergo Metsla ja Priit Rohumaa. Uus juhatus on kogunemas mai alguses ja asub paika panema täpsemat tegevusplaani. Juhatuse volitused kehtivad kuni 17.04.2020.

Koosoleku lõpus tänati senist TTÜ poolset vilistlasliikumise eestvedajat Mare Pihelit ja TTÜ Vilistlaskogu revisjonikomisjoni esimeest Andres Aruvaldi ning tänusõnad anti üle ka senisele juhatusele: Jaak Aaviksoo, Valdo Kalm, Toomas Luman, Arno Sillat, Martti Talgre, Jaan Tamm, Toomas Tamsar, Üllas Täht ja Raul Voit.

Üldkoosolekule järgnes koosviibimine Energeetikamaja aatriumis. Pilte võimalik leida siit: https://goo.gl/photos/ePQmiBqz5ZgJ7G2m6

Juhatus

 • Robert Kitt (juhatuse esimees)
 • Ergo Metsla
 • Karel Kundrats
 • Enn Listra
 • Arvo Oorn
 • Gert Jervan
 • Sirli Männiksaar

Liitu Vilistlaskoguga

Astu MTÜ Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu liikmeks!
Täida sooviavaldus ning saada see digiallkirjastatult aadressile alumni@taltech.ee.

LAE AVALDUS ALLA

Tehnikaülikooli vilistlased on edukad tuleviku teerajajad. Vilistlaskogu liikmena saad ülikooli ajal loodud sidemeid hoida ja tugevdada. See annab võimaluse endiste koolikaaslastega lõbusalt aega, häid mõtteid vahetada ja ülikooli tegevustesse panustada. Hoiame kokku ja aitame kaasa meie ühise alma materi arengule!

Vastavalt MTÜ põhikirjale on juhatuse 11. aprillil  2022.a. otsusega nr 2 kehtestatud iga-aastane liikmemaks järgmistes määrades: 

5€ kuus (60€ aastas) liikmetele;
2€ kuus (24€ aastas) pensionäridest liikmetele.

Liikmemaksust on vabastatud emeriitdotsendid, -professorid ja -rektorid. Liikmemaksu tasumise tähtaeg on MTÜ üldkoosolek, mis toimub igal aastal juuni esimesel nädalal TalTech linnakus. Ootame aktiivset osalust, sest iga panus loeb! 

MTÜ Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu 

Pangarekvisiidid: 
Swedbank: EE212200221037372124 
SEB: EE571010022029792008  
Kui soovite liikmemaksu tasumiseks arvet, siis palun saatke vastav soov vilistlaskogu@taltech.ee.

Liikmed

Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu liikmete nimekiri kinnitatud MTÜ Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu juhatuse 19.01.2023 otsusega nr 1. 

Juriidilisest isikust liige on: Tallinna Tehnikaülikool

Füüsilistest isikutest liikmed on:

 • Andres Aruvald
 • Arvi Hamburg
 • Mari-Ann Hein
 • Jaan Hiie
 • Igor Jakobson
 • Gert Jervan
 • Ingrid Järv
 • Koit Kaaritu
 • Sten Kalder
 • Väino Kaldoja
 • Ardo Kamratov
 • Reijo Karu
 • Anti Kaul
 • Andres Keevallik
 • Robert Kitt
 • Dauri Kivipuur
 • Gunnar Kraft
 • Viktor Krutob
 • Marje Kull
 • Karel Kundrats
 • Andrus Kuusmaa
 • Jaak Leimann
 • Enn Listra
 • Tom-Erik Luoma-aho
 • Ergo Metsla
 • Anne Muldme
 • Risto Muldme
 • Sirli Männiksaar
 • Arvo Oorn
 • Tauno Ott
 • Olavi Paulus
 • Hele-Riin Pihel
 • Maru-Triin Pilt
 • Priit Pärn
 • Väino Rajangu
 • Maia-Mari Roasto
 • Tanel Ross
 • Martti Talgre
 • Jaan Tamm
 • Jüri Tanner
 • Paul Treier
 • Rein Vaikmäe
 • Helve Vainu
 • Viktor Valkiainen
 • Jüri Veerits
 • Raul Voit
 • Pille Ülem

Uuendatud 2024. aasta maikuus.

Toetajaliikmed

Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu toetajaliikmete nimekiri kinnitatud MTÜ Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu juhatuse 09.05.2019 otsusega:

 • Toomas Aab
 • Heiti Aarna
 • Indrek Aarna
 • Olav Aarna
 • Birgit Aasa
 • Taivo-Ahti Adamson
 • Raul Adler
 • Margus Allikmaa
 • Andres Allikmäe
 • Tõnu Altnurme
 • Liina Alu
 • Boriss Anakin
 • Andres Ando
 • Toomas Ando
 • Viktor Andrejev
 • Arno Annus
 • Toomas Annus
 • Mare Ansperi
 • Rene-Karl Arm
 • Katrin Arro
 • Mare Aru
 • Jürgen Arund
 • Tiit Beeren
 • Margo Dengo
 • Anton Dijev
 • Tõnis Eensaar
 • Lauri Einer
 • Aarto Eipre
 • Enn Erme
 • Virve Ernits
 • Olga Fesko
 • Arvi Freiberg
 • Eva Garmider-Laur
 • Andrei Gladkov
 • Boriss Gubaidulin
 • Rein Haavel
 • Andres Hans
 • Raul Hanson
 • Maret Hein
 • Hans Heinjärv
 • Tarmo Hillep
 • Mihkel Härm
 • Kaido Hääl
 • Reet Hääl
 • Alvar Ild
 • Raivo Irve
 • Monika Isak
 • Raimo Jaaksoo
 • Ülo Jaaksoo
 • Viljar Jaamu
 • Enn Jaanisoo
 • Andres Jagomägi
 • Heiki Jakson
 • Epp Joala
 • Toomas-Jaak Juss
 • Erki Juurikas
 • Neeme Jõgi
 • Eimar Jõgisu
 • Ivar Järvig
 • Uno Jääger
 • Märt Jürgens
 • Ruth Jürgens
 • Aarne Kaasik
 • Liina Kabel
 • Anti Kalamees
 • Heigo Kaldra
 • Lembit Kaljuvee
 • Jaan Kallas
 • Kalev Kallemets
 • Ain Kalmaru
 • Markus Kamps
 • Veiko Kampura
 • Ardo Kamratov
 • Aadu Kana
 • Ulla-Leena Karus
 • Urmas Kase
 • Margus Kasepalu
 • Kaie Kasemets
 • Rein Kask
 • Tiit Kaska
 • Raivo Kauber
 • Tiiu Kauber
 • Aare Kaur
 • Liivi Kibin
 • Toomas Kiige
 • Kaarel Kilvits
 • Kalev Kippar
 • Aare Kitsing
 • Alar Kivistik
 • Siim Klaassen
 • Toomas Kleesment
 • Dimitri Klenski
 • Kristel Kodar
 • Arne Koik
 • Aivar Koitla
 • Allan Kokkota
 • Ene Kolbre
 • Aigar Kons
 • Liina Koppel
 • Ott Koppel
 • Milvi Koris
 • Mait Kornet
 • Raivo Kornet
 • Eha Korsen
 • Valeri Kozevnikov
 • Tõnis Kotkas
 • Ülo Kotkas
 • Kersti Kraas
 • Wilhelm Kracht
 • Heros Kressa
 • Toivo Kruusimägi
 • Elmar Kruusma
 • Signe Kukin
 • August Kull
 • Rita Kull
 • Väino Kull
 • Priit Kulu
 • Kaljo Kuusalu
 • Külliki Kuusalu
 • Ahto Kuusk
 • Kari Käsper
 • Jakob Kübarsepp
 • Kersti Kübarsepp
 • Rein Küttner
 • Ülo Laanoja
 • Vello Laanpere
 • Liina Laasik
 • Valdur Laid
 • Kalev Laikre
 • Ants Laos
 • Kaspar Lasn
 • Tõnis Laud
 • Ain Lausmaa
 • Aivar Lehtmets
 • Lemmik Lehtmets
 • Uudo-Rein Lehtse
 • Margus Lepik
 • Meeli Lepson
 • Ott Licht
 • Jüri Ligi
 • Lili Linde
 • Hannes Ling
 • Leonid Lipavski
 • Helle Lippmaa
 • Veiko Lohu
 • Rein Loorman
 • Tiiu Loorman
 • Kairit Luhakooder
 • Sulev Luiga
 • Raigo Lukk
 • Harry Lusik
 • Ahto Lõhmus
 • Ants Lõhmus
 • Merit Lõokene
 • Olav Lüüs
 • Tiit Made
 • Siim Maivel
 • Martin Malm
 • Indrek Maripuu
 • Taisto Markus
 • Indrek Martin
 • Nikolai Maspanov
 • Egon Mats
 • Toomas Mendelson
 • Mati Meos
 • Märt Mere
 • Mare Merendi
 • Anti Metsamaa
 • Jaan Metsaveer
 • Vello Metsoja
 • Tiit Metusala
 • Märt Mikkov
 • Liisi Moks
 • Andrus Mossov
 • Roman Mugur
 • Aap Mumme
 • Kalle Muru
 • Aarne Mustis
 • Tiina Mõis
 • Tanel Mõistus
 • Eero Mõtlik
 • Leo Mõtus
 • Martin Mägi
 • Vahur Mägi
 • Enn Männiste
 • Ivar Mölder
 • Leevi Mölder
 • Toomas Mürk
 • Janek Narusk
 • Indrek Neivelt
 • Raivo Neudorf
 • Tarmo Noop
 • Aleksei Nõomaa
 • Ants Oidekivi
 • Rein Oidram
 • Ene Ojaveski
 • Gunnar Okk
 • Eneli Oksar
 • Anne Orav
 • Maario Orgla
 • Arvo Ots
 • Märt Ots
 • Arno Otstavel
 • Margo Paakspuu
 • Marge Paas
 • Jaak Paenurm
 • Urmas Paisnik
 • Aadu Paist
 • Endel Palla
 • Vladimir Panov
 • Peeter Parts
 • Külli Paugus
 • Jüri Pedai
 • Lauri Peetrimägi
 • Priit Peikel
 • Villu Pella
 • Ülla Pezonen
 • Tanel Petersell
 • Mare Pihel
 • Gunnar Piho
 • Arvi Pihus
 • Andres Piirsalu
 • Rein Pikner
 • Toomas Piller
 • Mehis Pilv
 • Meelis Pint
 • Peep Pitk
 • Malle Post
 • Maie Preis
 • Rein Proos
 • Reet Pruul
 • Karin Putnik
 • Peeter Puusta
 • Ülle Põder
 • Paul Pärn
 • Mare Pärnapuu
 • Tiina Pärnpuu
 • Andres Päsoke
 • Erkki Raasuke
 • Valdeko Raig
 • Jaan Raik
 • Heino Raivet
 • Martin Rakov
 • Ene Rammo
 • Anne-Mari Rannamäe
 • Marek Raud
 • Helen Rebane
 • Mihkel Renser
 • Jüri Riives
 • Toivo Roosimaa
 • Agu Roots
 • Heino Ross
 • Teet Ruben
 • Aare Ruubel
 • Andres Rändur
 • Alar Rästa
 • Artur Saaliste
 • Ain Saarepuu
 • Jaan Saarse
 • Tõnu-Reinhold Salo
 • Siiri Same
 • Erik Samel
 • Evelyn Sarapuu
 • Tarvo Sarmet
 • Andres Saukas
 • Mait Schmidt
 • Juhan Sein
 • Helvi Sepp
 • Rauno Sigur
 • Veiko Siimar
 • Raul Siimut
 • Ülo Siinmaa
 • Ants Sild
 • Ilmar Sild
 • Arno Sillat
 • Kaido Simmermann
 • Riivo Sinijärv
 • Sirli Sipp
 • Anneli Sirp
 • Ivar Soone
 • Mait-Väinu Sooäär
 • Jüri Starkopf
 • Margus Suik
 • Jaan Surva
 • Erki Suurjaak
 • Toomas Sõmera
 • Aavo Sõrmus
 • Stanislav Štõkov
 • Eevi Zernant
 • Jüri Taal
 • Ülo Takker
 • Andres Taklaja
 • Toomas Talving
 • Jaanus Tamkivi
 • Marek Tamm
 • Kalle Tammemäe
 • Terje Tampere
 • Toomas Tamsar
 • Priit Tapner
 • Maie Tarma
 • Airi Tarvis
 • Raivo Teemets
 • Enn Teimann
 • Sirje Terep
 • Indrek Tiidemann
 • Kätlin Tiigi
 • Kaljo Tinn
 • Indrek Toome
 • Tõnu Toompark
 • Anna Trapido
 • Olev Trei
 • Ruuda-Merike Trummal
 • Tõnu Trump
 • Asael Truupõld
 • Toomas Tuul
 • Lembit Tuur
 • Jekaterina Tšukrejeva
 • Kristin Tõemets
 • Andri Tõnstein
 • Olev Tähiste
 • Ülo Tärno
 • Arvo Ukleika
 • Feliks Undusk
 • Inge Uulits
 • Silvia Uus
 • Merilin Vahersalu
 • Ain Valdmann
 • Ainar Varinurm
 • Raigo Veisberg
 • Peeter Vellet
 • Viljar Veskiväli
 • Sigrid Vetevood
 • Raivo Vihvelin
 • Vladimir Viies
 • Illar Viilmann
 • Väino Viilup
 • Tõnis Viiroja
 • Anu Viitak
 • Priit Vilba
 • Peeter Vilipuu
 • Merilin Villamaa
 • Jaano Vink
 • Alar Vinkel
 • Ants Vinkman
 • Vello Vinn
 • Marc Vokk
 • Aleksei Volkov
 • Marika Wolsky
 • Peeter Vähi
 • Tiit Vähi
 • Vello Väinsalu
 • Erik Väli
 • Germo Väli
 • Triin Väli
 • Juhan Värk
 • Peeter Värnik
 • Katrin Västra
 • Leo Õispuu
 • Viiu Õunpuu
 • Üllar Ärman
 • Andres Öpik

Uuendatud 2024. aasta maikuus.